Інформаційно-аналітична діяльність

 

Інформаційно-аналітичний відділ (далі – Відділ) є структурним підрозділом Управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Інституту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут).

Під час своєї діяльності Відділ виконує інформаційно-аналітичну, консультативно-дорадчу, науково-дослідну, науково-методичну та організаційно-розпорядчу роботу.

 

Напрямки інформаційно-аналітичної та консультативно-дорадчої роботи:

• отримання, обробка, накопичення, аналіз та синтез соціологічної та іншої інформації з актуальних проблем суспільно-політичного життя регіонів України в цілому та Луганської, Полтавської, Сумської і Харківської областей зокрема;

• знаходження соціологічних індикаторів, дослідження динаміки їх змін та визначення причин, що обумовили зміни;

• здійснення аналізу навчального процесу в Інституті;

• здійснення досліджень ефективності функціонування структурних підрозділів Інституту;

• систематизація результатів досліджень та інформаційно-аналітичної діяльності.

 

Напрямки науково-дослідної та науково-методичної роботи:

• вибір оптимальних методів досліджень;

• виконання конкретних фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з соціології та інформаційно-аналітичної діяльності (включаючи виконання досліджень на замовлення фізичних та юридичних осіб на договірних засадах);

• розробка та впровадження науково-обґрунтованих методик отримання і використання результатів соціологічних досліджень та індикаторів суспільно-політичної ситуації в регіонах України органами державного управління та місцевого самоврядування, викладачами Інституту для підготовки лекцій, семінарських та практичних занять;

• співпраця з Соціологічною асоціацією України з метою розробки науково-обгрунтованих методик опитувань громадської думки (включаючи експертні опитування) та методик визначення та оцінки індикаторів суспільно-політичної ситуації в регіонах України.

 

Напрямки організаційно-розпорядчої роботи:

• вирішення всього комплексу питань стосовно організації та проведення в Луганській, Полтавській, Сумській і Харківській областях соціологічних опитувань громадської думки (включаючи експертні опитування), соціологічних досліджень та інформаційно-аналітичної обробки матеріалів, що відображають стан конкретних індикаторів суспільно-політичної ситуації в зазначених областях;

• забезпечення організації навчального процесу шляхом надання рекомендацій щодо якості та методики викладання, складання навчальних програм та планів;

• залучення викладачів, аспірантів, докторантів, здобувачів та слухачів Інституту, позаштатних співробітників до прикладних досліджень Відділу;

• отримання авторських прав (прав на інтелектуальну власність) та використання їх відповідно до чинного законодавства України;

• систематичне доведення результатів досліджень та інформаційно-аналітичної діяльності Відділу до керівництва та Вченої ради Інституту;

• співпраця в межах Науково-методичного об’єднання вузів зі спеціальності "Державне управління";

• співпраця з Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ);

• співпраця з іншими регіональними інститутами Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Соціологічні дослідження

 

за 2016 рік

 

1. Опитування «Магістратура ХарРІ НАДУ: зміст та організація навчального процесу» проводилося серед випускників факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ у лютому 2016 р. Мета опитування – отримання необхідної інформації щодо вдосконалення навчальної програми підготовки магістрів державного управління в ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 108 осіб.

завантажити презентацію

 

2. Опитування «Ваш вибір спеціальності та Інституту» проводилося серед студентів першого курсу денної форми навчання ФСЕУ в березні 2016 р. Мета опитування – отримання інформації щодо основних мотивів вступу до ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 27 осіб.

завантажити презентацію

 

3. Опитування «Вибір Інституту» проводилося серед слухачів першого року навчання факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ в березні 2016 р. Мета опитування – отримання інформації щодо основних джерел інформації про ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 99 осіб.

завантажити презентацію

 

4. Опитування «Публічне управління ХХІ ст.: форсайтинг успіху» проводилося серед учасників XVІ Міжнародного наукового конгресу в квітні 2016 р. Мета опитування – отримання інформації щодо питань реформування державної служби в Україні та реформування сфери освіти і науки в Харківському регіоні. Кількість опитаних склала 95 осіб.

завантажити презентацію

 

5. Дослідження «Абітурієнт магістратури – 2016: мотиви та прагнення; проводилося серед абітурієнтів факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ 13 червня 2016 р. Мета дослідження ? отримання необхідної інформації для вдосконалення роботи з майбутніми слухачами факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 224 особи.

завантажити презентацію

 

за 2015 рік

 

1. Опитування "Абітурієнт магістратури ХарРІ НАДУ 2015" проводилося серед абітурієнтів факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ 15 червня 2015 р. Мета опитування – отримання необхідної інформації для вдосконалення роботи з майбутніми слухачами факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 164 осіб.

завантажити презентацію

 

2. Опитування "XV Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління: стратегія реформ 2020»" проводилося серед учасників ХV Міжнародного наукового конгресу 23 квітня 2015 р. Мета опитування – отримання необхідної інформації щодо оцінки Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" серед учасників XV Міжнародного наукового конгресу “Публічне управління: стратегія реформ 2020”. Кількість опитаних склала 95 осіб.

завантажити презентацію

 

3. Опитування "Магістратура ХарРІ НАДУ: зміст та організація навчального процесу" проводилося серед випускників факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ у лютому 2015 р. Мета опитування – отримання необхідної інформації щодо вдосконалення навчальної програми підготовки магістрів державного управління в ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 162 осіб.

завантажити презентацію

 

4. Опитування "Вибір інституту" проводилося серед услухачів факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ з грудня 2014 р. по січень 2015 р. Мета опитування – отримання інформації щодо основних джерел інформації про ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 107 осіб.

завантажити презентацію

 

за 2014 рік

 

1. Опитування "Науково-освітня виставка «Публічне управління XXI»" проводилося серед учасників Першої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI» 27-28 листопада 2014 року. Мета опитування – з’ясування думки учасників Виставки щодо стану, перешкод і перспектив розвитку теорії та практики публічного управління в Україні. Кількість опитаних склала 184 особи.

завантажити презентацію

 

2. Опитування "Ваш вибір спеціальності та інституту" проводилося серед студентів першого курсу ФСЕУ 27-30 жовтня 2014 року. Мета опитування – отримання інформації щодо основних мотивів вступу до ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 25 осіб.

завантажити презентацію

 

3. Опитування "Ваш вибір спеціальності та вищого навчального закладу" проводилося серед учасників Олімпіади "Обираю професію державного службовця" 18 жовтня 2014 року. Мета опитування – отримання інформації щодо факторів, які визначають вибір випускниками середніх навчальних закладів майбутньої спеціальності та вищого навчального закладу. Кількість опитаних склала 300 осіб.

завантажити презентацію

 

4. Опитування "Організація студентського дозвілля в Інституті" проводилося серед студентів факультету соціально-економічного управління та слухачів факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ з 17 по 26 вересня 2014 року. Мета опитування – отримання інформації щодо організації позаучбового часу студентів та слухачів ХарРІ НАДУ. Загальна кількість опитаних склала. Кількість опитаних склала 227 осіб.

завантажити презентацію

 

5. Дослідження "Абітурієнт магістратури ХарРІ НАДУ 2014: мотиви та прагнення" проводилося серед абітурієнтів факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ 17 червня 2014 року. Мета дослідження – отримання необхідної інформації для вдосконалення роботи з майбутніми слухачами факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 265 осіб.

завантажити презентацію

 

6. Опитування "Організаційне забезпечення навчання в магістратурі ХарРІ НАДУ: вибір спеціалізації" проводилося серед слухачів факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ з 12 по 16 травня 2014 року. Мета опитування – отримання інформації щодо процесу підготовки магістрів державного управління, а саме мотивів щодо вибору спеціалізації. Кількість опитаних склала 112 осіб.

завантажити презентацію

 

7. Опитування "Публічне управління XXI ст.: від соціального діалогу до суспільного консенсусу" проводилося серед викладачів, аспірантів, слухачів магістратури та студентів ХарРІ НАДУ з 7 по 28 лютого 2014 року. Мета опитування – отримання інформації стосовно розуміння сутності явища соціального діалогу. Кількість опитаних склала 242 особи.

завантажити презентацію

 

8. Опитування "Магістратура ХарРІ НАДУ: зміст та організація навчального процесу" проводилося серед випускників факультету підготовки магістрів державного управління з 17 по 27 лютого 2014 року. Мета опитування – отримання необхідної інформації для покращення навчального процесу на факультеті підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 83 особи.

завантажити презентацію

 

9. Опитування "Ваш вибір спеціальності та Інституту" проводилося серед студентів заочної форми навчання факультету соціально-економічного управління 27 січня 2014 року. Мета опитування – отримання інформації щодо основних мотивів вступу абітурієнтів до ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 25 осіб.

завантажити презентацію

 

за 2013 рік

 

1. Опитування "Ваш вибір спеціальності та вищого навчального закладу" проводилося серед учасників Олімпіади "Обираю професію державного службовця" 16 листопада 2013 року. Мета опитування – визначення факторів, які впливають на вибір випускниками середніх навчальних закладів спеціальності та ВНЗ. Кількість опитаних склала 489 осіб.

завантажити презентацію

 

2. Опитування "Ваш вибір спеціальності та Інституту" проводилося серед студентів першого курсу денної форми навчання факультету соціально-економічного управління 17-18 жовтня 2013 року. Мета опитування – отримання інформації щодо основних мотивів вступу до ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 34 особи.

завантажити презентацію

 

3. Опитування "Абітурієнт магістратури: мотиви та прагнення" проводилося серед абітурієнтів факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ 17 червня 2013 року. Мета опитування – отримання необхідної інформації для вдосконалення роботи з майбутніми слухачами факультету підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 343 осіб.

завантажити презентацію

 

4. Опитування "Сесія Харківської обласної ради: якість організації проведення" проводилося серед слухачів факультету підготовки магістрів державного управління денної форми навчання ХарРІ НАДУ, депутатів Харківської обласної ради, голів районних рад та інших учасників пленарного засідання 25 квітня 2013 року. Мета опитування – отримання інформації стосовно якості організації та проведення пленарного засідання XXI сесії Харківської обласної ради. Кількість опитаних склала 59 осіб.

завантажити презентацію

 

5. Опитування "XIII Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління: виклики XXI століття»" проводилося серед учасників Конгресу 21 березня 2013 року. Мета опитування – отримання інформації стосовно змісту, організації та проведення XIII Міжнародного наукового конгресу "Публічне управління: виклики XXI століття". Кількість опитаних склала 116 осіб.

завантажити презентацію

 

6. Опитування "Магістратура ХарРІ НАДУ: зміст та організація навчального процесу" проводилося серед випускників факультету підготовки магістрів державного управління з 18 по 22 лютого 2013 року. Мета опитування –отримання необхідної інформації для покращення навчального процесу на факультеті підготовки магістрів державного управління ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 160 осіб.

завантажити презентацію

 

7. Інтернет-опитування "Вибір майбутньої спеціальності" проводилося серед учнів випускних класів середніх навчальних закладів, учасників інтернет-олімпіади у січні – березні 2013 року. Мета опитування – визначення факторів, які впливають на вибір учнями випускних класів середніх навчальних закладів спеціальності та ВНЗ. Кількість опитаних склала 39 осіб.

завантажити презентацію

 

8. Опитування "Ваш вибір спеціальності та Інституту" проводилося серед студентів першого курсу заочної форми навчання факультету соціально-економічного управління з 14 по 18 січня 2013 року. Мета опитування – отримання інформації щодо основних мотивів абітурієнтів стосовно вступу до ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 23 особи.

завантажити презентацію

 

за 2012 рік

 

1. Опитування "Ваш вибір спеціальності та вищого навчального закладу" проводилося серед учасників Олімпіади "Обираю професію державного службовця" під час Дня відритих дверей Інституту 08 грудня 2012 року. Мета опитування – визначення факторів, які впливають на вибір випускниками середніх навчальних закладів спеціальності та ВНЗ. Кількість опитаних склала 493 особи.

завантажити презентацію

 

2. Дослідження "Молодь і здоровий спосіб життя" проводилося серед студентів факультету соціально-економічного управління денної та заочної форми навчання з 26 листопада по 05 грудня 2012 року. Мета дослідження – визначення наявності навичок здорового способу життя у студентів ФСЕУ ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 188 осіб.

завантажити презентацію

 

3. Опитування "Ваш вибір спеціальності та Інституту" проводилося серед студентів першого курсу факультету соціально-економічного управління з 24 по 26 жовтня 2012 року. Мета опитування – отримання інформації щодо основних мотивів вступу до ХарРІ НАДУ. Кількість опитаних склала 48 осіб.

завантажити презентацію

 

4. Опитування "Студентське життя" проводилося з 01 по 06 жовтня 2012 року серед студентів факультету соціально-економічного управління та слухачів факультету підготовки магістрів державного управління. Мета опитування – отримання інформації щодо проблем, які виникають у студентів та слухачів під час навчання, проживання у гуртожитках та організації вільного часу. Загальна кількість опитаних склала 192 особи.

завантажити презентацію

 

5. Дослідження "Абітурієнт магістратури: мотивація та прагнення" проводилося з 22 по 26 травня 2012 року серед майбутніх слухачів факультету магістерської підготовки ХарРІ НАДУ. Метою дослідження було отримання необхідної інформації для вдосконалення роботи з майбутніми слухачами факультету магістерською підготовки ХарРІ НАДУ. Загальна кількість опитаних склала 238 осіб.

завантажити презентацію

 

6. Опитування "Магістратура ХарРІ НАДУ: зміст та організація навчального процесу" проводилося з 15 по 17 лютого 2012 року серед випускників факультету магістерської підготовки ХарРІ НАДУ. Метою опитування було отримання необхідної інформації для покращення навчального процесу в магістратурі ХарРІ НАДУ. Загальна кількість опитаних склала 93 особи.

завантажити презентацію

 

7. Опитування "Етичний кодекс місцевого самоврядування: шляхи формування" проводилося з 20 січня до 30 березня 2012 року серед посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів районних рад Харківської області. Метою опитування було отримання інформації стосовно ставлення до змісту Етичного кодексу осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування. Загальна кількість опитаних склала 313 осіб.

завантажити презентацію

 

8. Експрес-опитування "Магістратура ХарРІ НАДУ: післямова" проводилося 21 січня 2012 року під час проведення конференції-зустрічі випускників 1997-2011 років. Метою опитування було з’ясування найбільш перспективних напрямків взаємодії з випускниками ХарРІ НАДУ. Загальна кількість опитаних склала 80 осіб.

завантажити презентацію

 

за 2011 рік

 

1. Опитування "Портрет абітурієнта" серед вступників на навчання до факультету магістерської підготовки. Метою дослідження було отримання необхідної інформації для вдосконалення роботи зі вступниками на навчання за магістерською програмою підготовки ХарРІ НАДУ. Опитування абітурієнтів магістратури ХарРІ НАДУ проводилося з 14 до 18 червня 2011 року. Загальна кількість опитаних склала 192 особи.

завантажити презентацію

 

2. Опитування "Робота постійних комісій Харківської обласної ради: якість організації та проведення" серед депутатів Харківської обласної ради, членів постійних комісій. Опитування проводилося з 2 до 17 червня 2011 року. Метою опитування було отримання інформації стосовно якості проведення постійних комісій сесії Харківської обласної ради.

завантажити презентацію

 

3. Соціологічне дослідження "Ваш вибір майбутнього" серед випускників середніх навчальних закладів м. Харкова проводилося з 27 квітня до 20 травня 2011 року. Метою дослідження є визначення факторів, які впливають на вибір випускниками середніх навчальних закладів майбутньої спеціальності та вищого навчального закладу. Загальна кількість опитаних склала 351 особу.

завантажити презентацію

 

4. Опитування "Сесія Харківської обласної ради: якість організації та проведення" серед слухачів магістерської підготовки-учасників цього пленарного засідання. Пленарне засідання VI сесії Харківської обласної ради відбулося 21 квітня 2011 року. Метою опитування   отримання інформації стосовно якості проведення сесії Харківської обласної ради.

завантажити презентацію

 

5. Опитування "Ваш вибір спеціальності та ВНЗ" серед школярів-учасників Олімпіади під час Дня відкритих дверей у ХарРІ НАДУ. День відкритих дверей у ХарР НАДУ було проведено 16 квітня 2011 року. Метою опитування є визначення факторів, які впливають на вибір випускників середніх навчальних закладів спеціальності та ВНЗ. Загальна кількість опитаних склала 172 особи.

завантажити презентацію

 

6. Соціологічне дослідження "Ваш вибір спеціальності та Інституту" проводилося у лютому 2011 року. Метою опитування є визначення факторів, які впливають на вибір майбутніми студентами спеціальності та ВНЗ, а також визначення періоду, протягом якого школярами приймається рішення щодо спеціальності та ВНЗ. Загальна кількість опитаних склала 148 осіб.

завантажити презентацію

 

за 2010 рік

 

1. Експертне опитування "Проблеми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в галузі науки "Державне управління", що проводилося у листопаді 2010 року. Метою дослідження було отримання інформації щодо особливостей навчання в аспірантурі ХарРІ НАДУ.

завантажити презентацію

 

2. Дослідження "Сучасні проблеми соціального розвитку України", що проводилося з 22 червня по 14 серпня 2010 р. за участю слухачів денного відділення серед мешканців Харківської, полтавської, Луганської та Сумської областей (Північно-Східного регіону України). Метою дослідження було з'ясування перспективних напрямів діяльності місцевих органів влади щодо забезпечення соціального розвитку територій (громад).

завантажити презентацію

 

 

Cклад відділу

 

Калінкіна Наталія Володимирівна - начальник відділу

Приживара Станіслав Валентинович - головний спеціаліст

Герасименко Анна Григорівна - провідний спеціаліст

Іванова Лариса Анатоліївна - провідний спеціаліст

 

Додаткова інформація

 

Контактний телефон (057) 732-32-55 # 141

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.