Управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи

 

Загальні положення

Управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи є структурним підрозділом, яке здійснює організаційно-розпорядчу та консультативно-дорадчу діяльність щодо наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення навчального процесу, підготовки та проведення наукових досліджень відповідно до основних завдань Інституту, виконує наукові, у тому числі соціологічні, дослідження в галузі науки "Державне управління".

 

Структура управління

Основними структурними підрозділами управління є відділ організації наукових досліджень і інформаційно-аналітичний відділ, які діють у межах своєї компетенції відповідно до положень про них та цього Положення.

У своїй діяльності управління підпорядкований заступнику директора Інституту з наукової роботи.

Управління очолює начальник, який призначається і звільняється наказом директора Інституту у порядку встановленому Законом України "Про державну службу".

 

Начальник управління виконує наступні обов'язки:

• здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань

• розподіляє обов'язки між працівниками управління

• забезпечує кадрове комплектування управління

• вживає заходи стосовно підвищення ефективності роботи працівників управління, зростання їх професійної кваліфікації і компетентності

• забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку

• вносить пропозиції керівництву Інституту стосовно заохочення або накладення стягнень на співробітників управління

• в установленому порядку вносить пропозиції щодо розробки державних, галузевих, регіональних й інших наукових програм за участю Інституту, проведення конкурсів на створення науково-технічної продукції за науковими програмами Інституту

• затверджує наукові програми, плани наукових досліджень управління та звіти про їх виконання

• подає пропозиції про створення творчих наукових колективів для виконання планових і договірних науково-дослідних робіт

• здійснює представництво управління в радах, комісіях, нарадах, робочих групах, де розглядаються питання, що стосуються діяльності управління або належать до компетенції управління

• розробляє положення про підрозділи, що входять до структури управління, та узгоджує посадові інструкції працівників управління

• надає директору, заступнику директора з наукової роботи Інституту необхідну інформацію щодо діяльності управління, звітує перед Вченою радою про результати роботи

 

Функції та завдання управління

Основною метою діяльності управління є організація та забезпечення проведення наукових досліджень в Інституті, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Інституту щодо підготовки фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом здійснення комплексу робіт з отримання, обробки, накопичення, аналізу та синтезу соціологічної та іншої інформації з актуальних проблем суспільно-політичного розвитку Північно-Східного регіону України (Луганської, Полтавської, Сумської і Харківської областей), а також Автономної Республіки Крим.

 

Основними завданнями управління є:

• аналіз та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань організації державної влади, самоврядування та підготовки управлінського персоналу і його втілення в практику

• забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики державного управління та місцевого самоврядування в частині отримання/використання результатів соціологічного опитування громадської думки та оцінок індикаторів суспільно-політичної ситуації в регіонах України і здійснення інформаційно-аналітичної діяльності

• здійснення моніторингу соціально-політичної ситуації в регіоні (Харківська, Полтавська, Луганська та Сумська області)

• здійснення наукової експертизи проектів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, що виконуються в Інституті

• методична, інформаційна та консультативна допомога кафедрам та іншим структурним підрозділам Інституту з питань організації та проведення науково-дослідної роботи та її запровадження у навчальний процес. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень з проблем становлення і розвитку державного управління, місцевого самоврядування, системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування

• координація проведення кафедрами Інституту за державними замовленнями та договорами з міністерствами, відомствами, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами наукових досліджень з актуальних проблем теорії і практики державного управління та місцевого самоврядування

• підготовка наукових, методичних, експертних рекомендацій щодо формування резерву управлінських кадрів та його навчання

• підготовка учбових та навчально-методичних матеріалів з питань теорії і практики соціологічних досліджень та здійснення інформаційно-аналітичної діяльності

• сприяння підвищенню ефективності державного управління в Україні, становленню і розвитку наукової та освітньої галузей "Державне управління"

• створення та підтримка на належному рівні матеріально-технічної, інформаційно-технологічної та методичної бази управління з метою забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності викладачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, слухачів Інституту та співробітників управління

 

Відповідно до своїх завдань управління:

• бере участь в експертизі проектів нормативно-правових актів, наукової продукції за основними напрямами діяльності Інституту

• бере участь у вітчизняних і зарубіжних тендерах та конкурсах на проведення науково-дослідних робіт за напрямами діяльності Інституту

• визначає разом з керівництвом Інституту та його структурними підрозділами основні напрями та тематику наукових досліджень з актуальних проблем теорії та практики державного управління та самоврядування

• виконує договірні науково-дослідні роботи на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших організацій і установ

• відслідковує і впроваджує в діяльність Інституту нормативно-інструктивні документи, що регламентують науково-дослідну діяльність в Україні

• встановлює та розвиває міжнародні наукові зв'язки з державними та недержавними установами й організаціями у сфері діяльності управління

• готує (на замовлення) інформаційно-аналітичні довідки щодо політичної та соціально-економічної ситуації в Україні з метою аналітичного супроводження діяльності регіональних органів державного управління та місцевого самоврядування, а також роботи інших структурних підрозділів Інституту щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

• готує довідки щодо стану та якості виконання науково-дослідних робіт, а також щодо науково-методичного навантаження викладачів

• готує проекти державних замовлень на фінансування науково-дослідних робіт Інституту

• готує проекти договорів з організаціями, установами, підприємствами, що стосуються науково-дослідної роботи та її матеріально-технічного і інформаційного забезпечення

• готує проекти наказів, рішень та інших документів Інституту з питань, що відносяться до компетенції управління

• забезпечує експертизу запланованих наукових досліджень, що виконуються в межах Інституту

• забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників Управління, бере участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі науки "Державне управління"

• залучає до проведення наукових досліджень висококваліфікованих фахівців владних структур, підприємств, організацій, установ та іноземних держав

• здійснює за дорученням керівництва Інституту його представництво з питань, що відносяться до компетенції Управління, в державних, громадських та приватних організаціях

• здійснює моніторинг досліджень на регіональному рівні у сфері державного управління і місцевого самоврядування, вивчає й узагальнює вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування

• здійснює моніторинг якості викладання навчальних дисциплін у Інституті

• здійснює організаційне забезпечення роботи Експертної ради Інституту та Науково-методичного об'єднання вузів із спеціальності "Державне управління"

• здійснює організаційно-методичний, інформаційний та консультативний супровід науково-дослідних робіт

• ініціює розробку державних, галузевих, регіональних та інших наукових програм за участю Інституту

• консультативно-методично забезпечує виконання наукових програм, що здійснюються іншими підрозділами Інституту

• надає наукові та науково-методичні консультаційні послуги для сторонніх юридичних і фізичних осіб на госпрозрахунковій основі

• організовує і проводить науково-дослідні роботи, наукові, науково-методичні та науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми за участю національних та міжнародних установ та організацій

• організовує самостійно або разом з іншими вітчизняними та міжнародними установами й організаціями наукові та науково-практичні комунікативні заходи, в тому числі на комерційній основі

• планує та координує проведення наукових досліджень за тематикою, затвердженою Вченою радою Академії

• розробляє проекти інструктивно-методичних документів, що регламентують порядок проведення та оформлення наукових досліджень в Інституті

• створює в установленому порядку творчі наукові колективи для виконання планових та договірних науково-дослідних робіт із залученням провідних фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ, освітніх закладів, громадських організацій

• формує тематику досліджень за перспективними та щорічними планами

• готує нормативні документи для забезпечення функціонування Інституту

• готує звіти з наукової діяльності управління

 

До організаційно-розпорядчої діяльності управління відноситься:

• систематичне доведення результатів досліджень та інформаційно-аналітичної діяльності управління до керівництва та Вченої ради Інституту

• співпраця з Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

• співпраця з іншими регіональними інститутами Інституту

• співпраця в межах Науково-методичного об'єднання вузів зі спеціальності "Державне управління"

• створення та підтримка на належному рівні матеріально-технічної, інформаційно-технологічної та методичної бази управління

• вирішення всього комплексу питань стосовно організації та проведення в Луганській, Полтавській, Сумській і Харківській областях соціологічних досліджень та інформаційно-аналітичної обробки матеріалів, що відображають стан конкретних індикаторів суспільно-політичної ситуації в зазначених областях

• підготовка техніко-економічного обґрунтування науково-дослідних робіт, кошторисно-фінансової та договірної документації

• організація творчих наукових колективів для проведення науково-дослідних робіт, досліджень та виконання інших завдань, що відповідають меті діяльності управління

• залучення викладачів, аспірантів, докторантів, здобувачів та слухачів Інституту, позаштатних співробітників управління до наукових досліджень управління

• здійснення державної реєстрації фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень

• отримання авторських прав (прав на інтелектуальну власність) та використання їх відповідно до чинного законодавства України

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.