Ульянченко Юрій Олександрович

Ульянченко
Юрій Олександрович

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: доцент кафедри економічної політики

Тел.: +38 (057) 732-09-51 (дод. 121)

Монографії

 1. Ефективність державного регулювання розвитку економіки аграрної сфери регіону / Т. М. Лозинська, Ю. О. Ульянченко // Регіональна політика розвитку аграрної сфери: [моногр.] / [за заг. ред. проф. Г. І. Мостового]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. – С. 203 – 225.
 2. Механізми ефективного розвитку економіки аграрної сфери АПК України : монографія / Л. М. Анічин, Г. О. Андрусенко, Г. І. Мостовий та ін. ; за заг. ред. проф. Л. М. Анічина. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006. – С. 37 – 54.
 3. Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації : монографія / [М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, С. В. Майстро та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – С. 173 – 185.
 4. Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації : монографія / [М.А. Латинін, С. В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – С. 152 – 171, 254 – 260.
 5. Ульянченко Ю. О. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки: механізми державного регулювання : [монографія] / Ю. О. Ульянченко. – X. : Вид-во "Асоціації докторів наук з державного управління", 2013. – 368 с.
 6. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети : монографія / [М.А. Латинін, С. В. Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – С. 190 – 203.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Ульянченко Ю. О. Особливості розвитку державної аграрної політики країн ЄС // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр.: – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», – 2002. – № 2(13): У 2-х. ч. –Ч. І. – С. 117 – 120.
 2. Ульянченко Ю. О. Державне регулювання АПК у контексті розвитку регіонів // Держава та регіони: Наук.-вироб. журн. – Сер. Державне управління. – Запоріжжя, 2003. – № 1. – С. 110 – 112.
 3. Ульянченко Ю. О. Ціноутворення в розвинутих країнах та вдосконалення цінового механізму в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр.: – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2003. – № 2: У 2-х. ч. – Ч 2. – С. 39–44.
 4. Ульянченко Ю. О. Забезпечення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств // Вісник Національного університету внутрішніх справ.– 2004. – Вип. 25.– С. 365 – 370.
 5. Ульянченко Ю. О. Удосконалення механізму управління ресурсним потенціалом регіону // Держава та регіони: Наук.-вироб. журн. – Сер. Державне управління. – Запоріжжя, 2004. – № 1. – С. 119 – 122.
 6. Ульянченко Ю. О. Ефективність державного управління аграрним сектором економіки в період реформування // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр.: – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2004. – № 1(19): – С. 51– 58.
 7. Ульянченко Ю. О. Державна підтримка розвитку аграрного виробництва в регіоні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр.: – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2004. – № 2(21): У 2-х. ч. – Ч. 2. – С. 57–64.
 8. Ульянченко Ю. О. Пріоритетні напрями державного регулювання аграрного сектора економіки України // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр.: – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2007. –  №  2  (32): – С. 78–85.
 9. Ульянченко Ю. О. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС та США: досвід для України / Ю. О. Ульянченко // Державне будівництво. – 2007. – №  2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua.
 10. Ульянченко Ю. О. Пріоритетні напрями державного регулювання аграрного сектора економіки України / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. – № 2(32). – С. 78 – 85.
 11. Ульянченко Ю. О. Проблеми інвестиційної привабливості регіонів України / Ю. О. Ульянченко, О. І. Винокурова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. – Вип. 1 (28). – С. 139 – 144.
 12. Ульянченко Ю. О. Стратегія розвитку державної інноваційної діяльності в Україні / Ю. О. Ульянченко, О. І. Винокурова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2010. – Вип. 2 (29). – С. 284 – 287.
 13. Ульянченко Ю. О. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку кластерів / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. – № 2 (38). – С. 190 – 197.
 14. Ульянченко Ю. О. Методологічні засади формування кластерної політики в умовах глобалізації / Ю. О. Ульянченко // Державне будівництво – 2010. – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http: // www. kbuapa.kharkov.ua.
 15. Ульянченко Ю. О. Державне регулювання розвитку інноваційної активності в агропромисловому комплексі в сучасних умовах / Ю. О. Ульянченко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 25 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С.  Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – С. 204 – 209.
 16. Ульянченко Ю. О. Теоретико-методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіонів на кластерних засадах / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – № 1 (39). – С. 258 – 270.
 17. Ульянченко Ю. О. Дослідження створення кластерів як стратегічного напряму державного управління / Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2011. – Вип. 1 (32). – С. 104 – 115.
 18. Ульянченко Ю. О. Формування кластерів як засіб сталого соціально-економічного розвитку регіону / Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2011. – Вип. 4 (35). – С. 229 – 236.
 19. Ульянченко Ю. О. Теоретико-методологічні підходи до державного регулювання розвитку аграрної сфери на кластерних засадах / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – № 1 (41). – С. 86 - 97 .
 20. Ульянченко Ю. О. Структурні особливості АПК і роль державного регулювання у формуванні та функціонуванні агропромислових кластерів на регіональному рівні / Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2012. – Вип. 1 (36). – С. 267 – 275.
 21. Ульянченко Ю. О. Сутність та специфіка функціонування аграрного сектора економіки / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – № 2 (42). – С. 123 – 132.
 22. Ульянченко Ю. О. Конкуренція та конкурентне середовище в аграрному секторі економіки / Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2012. – Вип. 3 (38). – С. 301 – 310.
 23. Ульянченко Ю. О. Окремі питання удосконалення державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / Ю. О. Ульянченко, Н. В. Ульянченко // Державне будівництво. – 2012. – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://www.kbuapa.kharkov.ua.
 24. Ульянченко Ю. О. Комплексний механізм державного регулювання розвитку конкурентного середовища в аграрному секторі економіки / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. – № 1(43). – С. 153 – 161.
 25. Ульянченко Ю. О. Сучасний стан та рівень державної підтримки агарного сектора економіки України / Ю. О. Ульянченко // Державне будівництво. – 2013. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http: // www. kbuapa.kharkov.ua.
 26. Ульянченко Ю. О. Необхідність дотримання балансу у державному регулюванні виробництва аграрної продукції / Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2013. – Вип. 1 (40). – С. 287 – 295.
 27. Ульянченко Ю. О. Державне регулювання стандартизації та сертифікації продукції аграрного сектора економіки України / Ю. О. Ульянченко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з держ. Упр. – Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр", 2013. – Вип. 2(14). – С. 107 – 111.
 28. Ульянченко Ю. О. Формування моделі державного регулювання конкуренції в аграрному секторі економіки України / Ю. О. Ульянченко // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2013. – № 1 (9). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http: // www.dridu.dp.ua.
 29. Ульянченко Ю. О. Інструменти державного стимулювання розвитку конкурентного середовища в аграрному секторі / Ю. О. Ульянченко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 35 / [за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 296 – 304.
 30. Ульянченко Ю. О. Роль державної політики захисту і розвитку конкурентного середовища на аграрному ринку / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса : Вид-во ОріДУ НАДУ, 2013. – №  2(54). – С. 137 – 140.
 31. Ульянченко Ю. О. Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку аграрного сектора економіки / Ю. О. Ульянченко, М.А. Латинін // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2013. – Вип. 2 (38). – С. 140 – 148.
 32. Ульянченко Ю. О. Напрями державного регулювання земельних відносин в Україні / Ю. О. Ульянченко // Право та державне управління : зб. наук. пр. – 2013. – № 3 – С. 109 – 102.
 33. Ульянченко Ю. О. Антимонопольне регулювання конкурентного середовища в аграрному секторі економіки України / Ю. О. Ульянченко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з держ. упр. – Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр", 2013 – Вип. 3(15). – С. 125 – 129.
 34. Ульянченко Ю. О. Обґрунтування заходів з реалізації державної політики розвитку конкурентного середовища в аграрній сфері // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2013. – № 8. – 383 – 393 с.
 35. Ульянченко Ю. О. Державна політика щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку / Ю. О. Ульянченко, А.В. Косенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – № 2(46). – С. 27 – 34.
 36. Ульянченко Ю. О. Стратегічний аналіз конкурентних позицій аграрної сфери України та регіональні особливості їх формування / Ю. О. Ульянченко // Державне будівництво. – 2014. – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http: // www. kbuapa.kharkov.ua.
 37. Ульянченко Ю. О. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції рослинництва / Ю. О. Ульянченко, О.В. Ковальова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2014. – Вип. 4 (47). – С. 227 – 233.
 38. Ульянченко Ю. О. Методологічні підходи до формування кластерної політики в аграрній сфері / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2015. – № 1(47). – С. 10 – 19.
 39. Ульянченко Ю. О. Державне стимулювання розвитку аграрних кластерів / Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2015. – Вип. 1 (48). – С. 92 – 100.
 40. Ульянченко Ю. О. Інформаційні аспекти реалізація державної політики розвитку конкурентного середовища / Ю. О. Ульянченко // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 1 (24). - С. 129-139.
 41. Ульянченко Ю. О. Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень у державному управлінні: нові методологічні підходи / Ю. Ульянченко, А. Гнатенко // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 2. - С. 230-238.
 42. Ульянченко Ю. О. Економічні проблеми використання в Україні землі як стратегічного продукту / Ю. О. Ульянченко, Б.М. Андрушків, Г.М. Тарасюк, О.Б. Погайдак, Р.П. Шерстюк // Державне будівництво. – 2015. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http: // www. kbuapa.kharkov.ua.
 43. Ульянченко Ю. О. Проблеми формування інвестиційного клімату України / Ю.О. Ульянченко, А.В. Косенко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – Вип. 2 (3). – С. 42-50. – (Серія "Державне управління")

Статті у закордонних виданнях

 1. Ульянченко Ю. А. Государственное регулирование развитием аграрного сектора экономики Украины / Ю. А Ульянченко // Бюл. науч.работ. – Вып. 32. – Белгород : Издательство БелГСХА, 2012. – С. 329 – 335.
 2. Ульянченко Ю. А. Государственная политика развития конкуренции в аграрном секторе экономики / Ю. А. Ульянченко // Реформирование системы государственного управления в субъекте Российской Федерации: традиции и инновационные практики : сб. ст. и материалов VIII Междунар. науч. практ. конф. : в 2 ч. – [Ч. I / под общ. ред. Т. С. Болховитиной]. – Брянск : Изд-во Брянского филиала РАНХиГС, 2012. – С. 562 – 567.
 3. Ульянченко Ю. А. Прямые и косвенные методы государственной поддержки аграрного сектора экономики / Ю. А Ульянченко // "Устойчивое развитие: проблемы, концепции, модели". Материалы Междунар. симпозиума. – М. : Изд-во КБНЦ РАН, 2013. – Т.1. – С. 294 – 297.
 4. Ульянченко Ю. А. Направления государственного регулирования развития конкурентной среды в аграрном секторе экономики / Ю. А. Ульянченко //Развитие института государственной службы в регионах: международный и российский опыт. Международная научно-практическая конференция (19 сентября 2013 г.). В 3-х т. Т. III / Под общей редакцией доктора политических наук, профессора В.Ф. Ницевича. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. – C. 202 – 206.
 5. Ульянченко Ю. А. Концептуальные подходы к формированию новых интеграционных объединений в аграрном секторе экономики / Ю. А. Ульянченко // Россия и СНГ: новые возможности стратегического партнерства : Сборник научных статей РАНХиГС и ФБС СНГ [под общ. ред. А. Я. Быстрякова, М. Г. Полозкова, О. В. Рыбаковой]. - Вып. 2. – М.: Научная библиотека, 2013. – С. 249 - 252.
 6. Ульянченко Ю. А. Концептуальные подходы к формированию эффективных институтов и институциональных изменений в аграрном секторе экономики Украины / Ю. А Ульянченко // Вестник госуд. и муницип. упр. – Орел : Изд-во «ИД «ОРЛИК», 2013. – С. 164 – 170.
 7. Ulyanchenko Y. Information Support of the Government Regulation of the Competitive Environment Development in the Agricultural Sector of Economy / Y. Ulyanchenko // Nauka і Studia: zb. nauk. pr. / Red. prof. dr hab. Franciszek Antoni. – Przemysl : Sp. zo.o. "Nauka і studia", 2013. – № 28 (96). – S. 68 – 71.
 8. Ульянченко Ю. А. Государственное регулирование развития инфраструктуры аграрного рынка в Украине / Ю. А. Ульянченко // Соврем. науч. вестник. – Белгород, 2013. – № 27 (166).– С. 86 – 90. – [Сер. "Право, политология, философия, государственное управление"].

Матеріали наукових конференцій

 1. Ульянченко Ю. О. Сучасні перспективи та загрози сільського господарства України / Ю. О. Ульянченко, О. І. Винокурова // Інвестиційна складова сталого розвитку регіону : матеріали наук.-практ. конф., 10 грудня 2008  р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. – С. 318 – 320.
 2. Ульянченко Ю. О. Роль збалансованої системи показників у національній безпеці держави / Ю. О. Ульянченко, Н. В. Ульянченко // Державне управління та місцеве самоврядування : тези IX Міжнар. наук. конгресу, 26-27 березня 2009 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – С. 260 – 261.
 3. Ульянченко Ю. О. Державне регулювання розвитку регіональних кластерів / Ю. О. Ульянченко // Наук. практ. аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування : зб. тез доп. Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 3 грудня 2010 р.) / [ред. кол. : В. М. Огаренко, М. О. Фролов, А. О. Монаєнко та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – С. 214 – 216.
 4. Ульянченко Ю. О. Підвищення ефективності залучення інвестицій в економіку України / Ю. О. Ульянченко, О. І. Винокурова // Державне управління та місцеве самоврядування : тези X Міжнар. наук. конгр., 26 березня 2010 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. – С. 237 – 238.
 5. Ульянченко Ю. О. Економічна безпека в Україні / Ю. О. Ульянченко, О. І. Винокурова // Управління розвитком : зб. наук робіт. Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми державного управління та державної служби в умовах постіндустріальної економіки" – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. – № 8 (84). – С. 123 – 124.
 6. Ульянченко Ю. О. Кластери як фактор сталого соціально-економічного розвитку регіону / Ю. О. Ульянченко // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали IV регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 146 – 149.
 7. Ульянченко Ю. О. Кластерна політика як основа інституційної модернізації економіки / Ю. О. Ульянченко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 11 листопада 2010 р. – Ч. 1. – Полтава : ПолтНТУ, 2010. – С. 146 – 148.
 8. Ульянченко Ю. О. Формування інноваційних регіональних кластерів / Ю. О. Ульянченко // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листопада 2010 р. / за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. – С. 105 – 108.
 9. Ульянченко Ю. О. Державне регулювання у сфері залучення інвестицій як основа сталого соціально-економічного розвитку регіону / Ю. О. Ульянченко, О. І. Винокурова // Державне управління та місцеве самоврядування : тези XІ Міжнар. наук. конгресу, 24 березня 2011 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – С. 275 – 276.
 10. Ульянченко Ю. О. Важливість кластерного підходу для забезпечення стрімкого соціально-економічного розвитку України / Ю. О. Ульянченко // Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України на порозі 20-ї річниці проголошення незалежності : зб. тез наук.-практ. конф., 16 липня 2011 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 99 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стор. : http://www.kbuapa.kharkov.ua
 11. Ульянченко Ю. О. Соціально-економічний розвиток регіону на кластерних засадах / Ю. О. Ульянченко // Державне регулювання економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали Ювілейної наук.-практ., конф., 30 вересня 2011 р. – Х. : С. А.М., 2011. – С. 151 – 155.
 12. Ульянченко Ю. О. Розбудова соціальної сфери регіону на кластерних засадах / Ю. О. Ульянченко // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу : матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. 25 листопада 2011 року / за заг. ред. Амосова О. Ю. – Х. : С.А.М., 2011. – С. 128 – 131.
 13. Ульянченко Ю. О. Державне регулювання розвитку АПК регіону на кластерних засадах / Ю. О. Ульянченко // Державне управління та місцеве самоврядування : тези XІІ Міжнар. наук. конгресу, 29 березня 2012 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – С. 250 – 252.
 14. Ульянченко Ю. О. Особливості державного регулювання конкурентного середовища в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] / Ю. О. Ульянченко // Державне регулювання розвитку країни в умовах глобалізації: економічні, соціально-політичні та екологічні проблеми : зб. тез наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 8 – 20 липня 2012 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2012. – 117 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стор. : http://www. kbuapa.kharkov.ua
 15. Ульянченко Ю. О. Соціальна функція механізмів державного регулювання розвитку конкуренції в аграрному секторі економіки / Ю. О. Ульянченко // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VI регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 169 – 171.
 16. Ульянченко Ю. О. Особливості державного регулювання аграрного ринку в Україні / Ю. О. Ульянченко // Публічне врядування: виклики та загрози в умовах глобалізації : матеріали Форуму молодих учених у галузі науки "державне управління", м. Феодосія, 7 – 13 липня 2013 р / За заг. ред. Ю. О. Куца, К. І. Козлова, Ю. О. Ульянченка. – Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр", 2013. – 220 с.
 17. Ульянченко Ю. О. Інформаційне забезпечення процесів державного регулювання розвитку конкурентного середовища в аграрному секторі економіки / Ю. О. Ульянченко // Управління проектами регіонального розвитку : матеріали науково-практичної конференції / За ред. проф. Ю.О. Куца, О. В. Решевець. – Х. : ХарРІ НАДУ, 2013. – 114 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стор. : http://www. kbuapa.kharkov.ua
 18. Ульянченко Ю. О. Електронне урядування як сучасний механізм підвищення результативності державної служби / Ю. О. Ульянченко, Г.О. Іванова // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 12 грудня 2014 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 184-187.
 19. Ульянченко Ю. О. Інформаційні підходи до удосконалення процесів підтримки управлінських рішень в органах державної влади / Ю. О. Ульянченко // Літня школа Ради мол учених

Публікації в інших наукових та спеціалізованих виданнях

 1. Лозинська Т. М. Міжнародна економіка [навч. посіб.] /Т.М. Лозинська, Г.П. Лактіонова, Ю.О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 140 с.
 2. Ульянченко Ю. О. Політика галузева. Методичні вказівки, плани семінарських занять, задачі і тести до курсу для студентів за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій» / Укладач Ю.О. Ульянченко. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. -24 с.
 3. Ульянченко Ю. О. Планування діяльності організації / Ю.О. Ульянченко. Метод. вказівки для студентів спеціальності 7.050109 «Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 32 с.
 4. Ульянченко Ю. О. Політика галузева : метод. вказівки, плани семінарських занять, задачі і тести для студентів факультету соціально-економічного управління спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» / Ю.О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 100 с.
 5. Ульянченко Ю. О. Політика галузева : опорний конспект лекцій / Ю.О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 136 с.
 6. Ульянченко Ю. О. Політика галузева : підручник / Ю.О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 248 с. (надано гриф МОНУ, лист №1.4/18-Г-67.1 від 9.01.2009).
 7. Статистика : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / А. О. Дєгтяр, Г. І. Мостовий, В. Ю. Бабаєв, Д. М. Тюріна, Л. В. Піддубна, Ю. О. Ульянченко ; За заг. ред. проф. Г.І. Мостового. – К.: «Хай-Тек Прес», 2011. – 288 с. (надано гриф МОНУ, лист №1_11-2020 від 14.03.11)
 8. Статистика. Курс лекцій : навчальний посібник / В.Ю. Бабаєв, Ю.О. Ульянченко – Х. : Віровець А.П. «Апостроф», 2010. – 194 с.
 9. Статистика : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, В. Ю. Бабаєв, Ю. О. Ульянченко, І. В. Дунаєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 300 с. (надано гриф МОНУ, лист №1/11-4848 від 10.04.2012 р.)
 10. Історія економіки та економічної думки : підручник / [О.Ю. Амосов, В.О. Сивоконь, Н.В. Статівка та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України О.Ю. Амосова, к.е.н., доц. В.О. Сивоконя. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 600 с. (надано гриф МОНУ, лист №1/11-5223 від 17.04.2012 р.)

Науково-методична література

 1. Лозинська Т. М. Міжнародна економіка [навч. посіб.] / Т. М. Лозинська, Г. П. Лактіонова, Ю. О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 140 с.
 2. Ульянченко Ю. О. Політика галузева. Методичні вказівки, плани семінарських занять, задачі і тести до курсу для студентів за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій» / Укладач Ю. О. Ульянченко. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 24 с.
 3. Ульянченко Ю. О. Планування діяльності організації / Ю. О. Ульянченко. Метод. вказівки для студентів спеціальності 7.050109 «Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 32 с.
 4. Ульянченко Ю. О. Політика галузева : метод. вказівки, плани семінарських занять, задачі і тести для студентів факультету соціально-економічного управління спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» / Ю. О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 100 с.
 5. Ульянченко Ю. О. Політика галузева : опорний конспект лекцій / Ю.О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 136 с.
 6. Ульянченко Ю. О. Політика галузева : підручник / Ю. О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 248 с. (надано гриф МОНУ, лист №1.4/18-Г-67.1 від 9.01.2009).
 7. Статистика : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / А. О. Дєгтяр, Г. І. Мостовий, В. Ю. Бабаєв, Д. М. Тюріна, Л. В. Піддубна, Ю. О. Ульянченко ; За заг. ред. проф. Г. І. Мостового. – К.: «Хай-Тек Прес», 2011. – 288 с. (надано гриф МОНУ, лист №1_11-2020 від 14.03.11)
 8. Статистика. Курс лекцій : навчальний посібник / В. Ю. Бабаєв, Ю. О. Ульянченко – Х. : Віровець А. П. «Апостроф», 2010. – 194 с.
 9. Статистика : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, В. Ю. Бабаєв, Ю. О. Ульянченко, І. В. Дунаєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 300 с. (надано гриф МОНУ, лист №1/11-4848 від 10.04.2012 р.)
 10. Історія економіки та економічної думки : підручник / [О. Ю. Амосов, В. О. Сивоконь, Н. В. Статівка та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України О. Ю. Амосова, к.е.н., доц. В. О. Сивоконя. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 600 с. (надано гриф МОНУ, лист №1/11-5223 від 17.04.2012 р.)