Стрельцов Володимир Юрійович

Латинін
Микола Анатолійович

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор кафедри економічної політики та менеджменту

Завідувач кафедри економічної політики та менеджменту

Монографії

 1. Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання: [Моногр.] / М. А. Латинін. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 376 с.
  Latynin M. A. Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy: mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia: [Monohr.] / M. A. Latynin. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2006. – 376 s.
 2. Латинін М. А. Моделі розвитку економіки аграрних регіонів України / М. А. Латинін // Реалізація політики інноваційно-інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні: [Моногр.] / А. О. Дєгтяр, О. Ю. Амосов, М. А. Латинін та ін.; За заг. ред. А. О. Дєгтяря. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 144 с.
  Latynin M. A. Modeli rozvytku ekonomiky ahrarnykh rehioniv Ukrainy / M. A. Latynin // Realizatsiia polityky innovatsiino-investytsiinoho rozvytku ekonomiky na rehionalnomu rivni: [Monohr.] / A. O. Diehtiar, O. Iu. Amosov, M. A. Latynin ta in.; Za zah. red. A. O. Diehtiaria. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2008. – 144 s.
 3. Латинін М. А. Фінансовий лізинг як механізм інвестування аграрного виробництва [Моногр.] / А. О. Дєгтяр, М. А. Латинін, В. О. Галушко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – 200 с.
  Latynin M. A. Finansovyi lizynh yak mekhanizm investuvannia ahrarnoho vyrobnytstva [Monohr.] / A. O. Diehtiar, M. A. Latynin, V. O. Halushko. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2009. – 200 s.
 4. Латинін М. А. Державне регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / М. А. Латинін, А. С. Чернятін // Інноваційні аспекти управління підприємствами аграрної сфери : [монографія] / за заг. ред. Т. М. Лозинської – Полтава: РВВ ПДАА, 2011. – 28 – 39 с.
  Latynin M. A. Derzhavne rehuliuvannia investytsiino-innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky / M. A. Latynin, A. S. Cherniatin // Innovatsiini aspekty upravlinnia pidpryiemstvamy ahrarnoi sfery : [monohrafiia] / za zah. red. T. M. Lozynskoi – Poltava: RVV PDAA, 2011. – 28 –  29 s.
 5. Латинін М. А. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації / М. А. Латинін // Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації : [монографія] / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, С. В. Майстро та ін. ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 86 – 102.
  Latynin M. A. Kontseptualni pidkhody do derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii / M. A. Latynin // Derzhavne rehuliuvannia ekonomichnykh vidnosyn v umovakh hlobalizatsii : [monohrafiia] / M. A. Latynin, T. M. Lozynska, S. V. Maistro ta in. ; za zah. red. d.derzh.upr., prof. M. A. Latynina. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2011. – S. 86 – 102.
 6. Латинін М. А. Державне регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / М. А. Латинін // Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації : монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С. 138 – 152
  Latynin M. A. Derzhavne rehuliuvannia investytsiino-innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy / M. A. Latynin // Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia / [M. A. Latynin, S. V. Maistro, V. Iu. Babaiev ta in.] ; za zah. red. d.derzh.upr., prof. M. A. Latynina. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2012. – S. 138 – 152
 7. Латинін М. А. Значення державного стратегічного планування в умовах глобалізації / М. А. Латинін // Державне регулювання інноваційного розвитку економіки: стратегічні пріоритети : монографія / М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв ; за заг. ред. д.держ.упр, проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 6 – 13
  Latynin M. A. Znachennia derzhavnoho stratehichnoho planuvannia v umovakh hlobalizatsii / M. A. Latynin // Derzhavne rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky: stratehichni priorytety : monohrafiia / M. A. Latynin, S. V. Maistro, V. Iu. Babaiev ; za zah. red. d.derzh.upr, prof. M. A. Latynina. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2014. – S. 6 – 13
 8. Латинін М. А. Напрями вдосконалення механізмів впливу громадських організацій на прийняття управлінських рішень на місцевому рівні / М. А. Латинін, О. О. Міщан // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за заг. ред. Г. Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т – Д. : НГУ, 2014. – Т. 2. – С. 356 – 361.
  Latynin M. A. Napriamy vdoskonalennia mekhanizmiv vplyvu hromadskykh orhanizatsii na pryiniattia upravlinskykh rishen na mistsevomu rivni / M. A. Latynin, O. O. Mishchan // Sotsialna vidpovidalnist vlady, biznesu, hromadian : monohrafiia : u 2-kh t. / za zah. red. H. H. Pivniaka ; M-vo osvity i nauky Ukrainy ; Nats. hirn. un-t – D. : NHU, 2014. – T. 2. – S. 356 – 361.
 9. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року / [І. В. Дунаєв, М. А. Латинін, О. О. Лукашов та ін.] за заг. ред. В. С. Бакірова, Л. О. Белової, О. О. Лукашова та ін. // Х.: Харківська обл. рада, Харківська ОДА, 2015. – 177 с. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf
  Stratehiia rozvytku Kharkivskoi oblasti na period do 2020 roku / [I. V. Dunaiev, M. A. Latynin, O. O. Lukashov ta in.] za zah. red. V. S. Bakirova, L. O. Belovoi, O. O. Lukashova ta in. // Kh.: Kharkivska obl. rada, Kharkivska ODA, 2015. – 177 s. – Rezhym dostupu: http://kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf

Підручники та навчальні посібники

 1. Латинін М. А. Конкурентна політика: підручник / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 290 с.
  Latynin M. A. Konkurentna polityka: pidruchnyk / O. Iu. Amosov, M. A. Latynin. – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2008. – 290 s.
 2. Латинін М. А. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 204 с.
  Latynin M. A. Ekonomika pidpryiemstva: navch. posib. / O. Iu. Amosov, M. A. Latynin. – Kh.: KharRI NADU “Mahistr”, 2008. – 204 s.
 3. Латинін М. А., Лозинська Т. М. Стратегічне планування: навч. посіб. / За заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – 104 с.
  Latynin M. A., Lozynska T. M. Stratehichne planuvannia: navch. posib. / Za zah. red. d.e.n., prof. O. Iu. Amosova. – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2007. – 104 s.
 4. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Д. В. Карамишев, М. А. Латинін, С. О. Бриксін та ін. – Х. : Вид-во «Точка», 2012. – 230 с.
  Investytsiinyi menedzhment : navch. posib. / D. V. Karamyshev, M. A. Latynin, S. O. Bryksin ta in. – Kh. : Vyd-vo «Tochka», 2012. – 230 s.
 5. Стратегічне планування : опорний конспект лекцій / уклад. М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, І. В. Дунаєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 116 с.
  Stratehichne planuvannia : opornyi konspekt lektsii / uklad. M. A. Latynin, T. M. Lozynska, I. V. Dunaiev. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2012. – 116 s.
 6. Латинін М. А. Стратегічне планування : навч. посіб. / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, І. В. Дунаєв ; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – 248 с.
  Latynin M. A. Stratehichne planuvannia : navch. posib.  M. A. Latynin, T. M. Lozynska, I. V. Dunaiev ; za zah. red. d.e.n., prof. O. Iu. Amosova. – 2-he vyd., pererob. ta dop. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2013. – 248 s.
 7. Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / Н. І. Балдич, О. В. Берданова, Н. М. Гринчук [та ін.]; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : НАДУ, 2013. – 120 с.
  Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Demohrafichne prohnozuvannia : navch. posib. z kompakt-dyskom / N. I. Baldych, O. V. Berdanova, N. M. Hrynchuk [ta in.]; za zah. nauk. red. M. M. Bilynskoi. – K. : NADU, 2013. – 120 s.
 8. Менеджмент : посібник для комплексного державного іспиту за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, Ю. Г. Машкаров та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 196 с.
  Menedzhment : posibnyk dlia kompleksnoho derzhavnoho ispytu za napriamom pidhotovky 6.030601 «Menedzhment» haluzi znan 0306 «Menedzhment i administruvannia» / [M. A. Latynin, S. V. Maistro, Iu. H. Mashkarov ta in.] ; za zah. red. d.derzh.upr., prof. M. A. Latynina. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2014. – 196 s.
 9. Менеджмент : посібник для комплексного державного іспиту зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [О. Б. Коротич, В. Ю. Бабаєв, І. В. Дунаєв та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 164 с.
  Menedzhment : posibnyk dlia kompleksnoho derzhavnoho ispytu zi spetsialnosti 7.03060101 «Menedzhment orhanizatsii i administruvannia» haluzi znan 0306 «Menedzhment i administruvannia» / [O. B. Korotych, V. Iu. Babaiev, I. V. Dunaiev ta in.] ; za zah. red. d.derzh.upr., prof. M. A. Latynina. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2014. – 164 s.
 10. Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / Ю. П. Шаров, О. Ю. Бобровська, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 128 с.
  Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Ekonomichne prohnozuvannia : navch. posib. z kompakt-dyskom / Iu. P. Sharov, O. Iu. Bobrovska, M. A. Latynin [ta in.]; za zah. nauk. red. M. M. Bilynskoi. – K. : K.I.S., 2014. – 128 s.
 11. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посіб. з компакт-диском / К. М. Бліщук, А. С. Крупник, Є. Г. Матвіїшин та ін. ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 120 с.
  Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Benchmarkinh : navch. posib. z kompakt-dyskom / K. M. Blishchuk, A. S. Krupnyk, Ie. H. Matviishyn ta in. ; za zah. nauk. red. M. M. Bilynskoi. – K. : K.I.S., 2014. – 120 s.
 12. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 200 с.
  Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Biudzhetne prohnozuvannia : navch. posib. z kompakt-dyskom / V. V. Mamonova, S. Iu. Lukin, Iu. B. Molodozhen [ta in.] ; za zah. nauk. red. M. M. Bilynskoi. – K. : K.I.S., 2014. – 200 s.

Словники

 1. Економічний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, М. А. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.
  Ekonomichnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia / uklad. : Iu. P. Surmin, V. D. Bakumenko, M. A. Mykhnenko ta in. ; za red. Iu. V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho, Iu. P. Surmina. – K. : NADU, 2010. – 820 s.
 2. Енциклопедія державного управління: у 8 томах / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Том 5: Територіальне управління / наук.-ред. колегія : О. Ю. Амосов, О. С. Ігнатенко (співголова) та ін. - Харківський регіональний державного управління Національної академії державного управління України. - Х. : Вид.-во ХарРІДУ "Магістр", 2011. – 408 с.
  Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 tomakh / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy; nauk.-red. kolehiia : Iu. V. Kovbasiuk (holova) ta in. Tom 5: Terytorialne upravlinnia / nauk.-red. kolehiia : O. Iu. Amosov, O. S. Ihnatenko (spivholova) ta in. - Kharkivskyi rehionalnyi derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia Ukrainy. - Kh. : Vyd.-vo KharRIDU "Mahistr", 2011. – 408 s.

Методичні рекомендації

 1. Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки регіону та механізми управління ефективністю використання його трудового потенціалу : метод. рек. / авт. кол. : О. Ю. Амосов, М. А. Латинін, О. В. Жадан та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 64 с.
  Innovatsiino-investytsiinyi rozvytok ekonomiky rehionu ta mekhanizmy upravlinnia efektyvnistiu vykorystannia yoho trudovoho potentsialu : metod. rek. / avt. kol. : O. Iu. Amosov, M. A. Latynin, O. V. Zhadan ta in. – K. : NADU, 2008. – 64 s.
 2. Латинін М. А. Стратегічне планування: Метод. вказівки для слухачів магістерської підготовки всіх форм навчання / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – 28 с.
  Latynin M. A. Stratehichne planuvannia: Metod. vkazivky dlia slukhachiv mahisterskoi pidhotovky vsikh form navchannia / M. A. Latynin, T. M. Lozynska, – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU „Mahistr”, 2009. – 28 s.
 3. Депресивні території: шляхи виходу із кризи : метод. рек. / авт. кол. : В. В. Говоруха, А. О. Дєгтяр, В. В. Мамонова, М. А. Латинін та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 56 с.
  Depresyvni terytorii: shliakhy vykhodu iz kryzy : metod. rek. / avt. kol. : V. V. Hovorukha, A. O. Diehtiar, V. V. Mamonova, M. A. Latynin ta in. – K. : NADU, 2008. – 56 s.
 4. Внутрішній економічний механізм підприємства: метод. реком. до самост. роботи студ. спец. «Економіка підприємства», поточ. і підсумк. контр. їх знань / Д. В. Карамишев, М. А. Латинін, І. О. Кононов, І. А. Чухно. – Х. : НФаУ, 2010. – 20 с.
  Vnutrishnii ekonomichnyi mekhanizm pidpryiemstva: metod. rekom. do samost. roboty stud. spets. «Ekonomika pidpryiemstva», potoch. i pidsumk. kontr. yikh znan / D. V. Karamyshev, M. A. Latynin, I. O. Kononov, I. A. Chukhno. – Kh. : NFaU, 2010. – 20 s.
 5. Внутрішній економічний механізм підприємства: метод. рек. до викон. самост. роботи для студ. спец. «Економіка підприємства» ден. і заоч. форм навч. / М. А. Латинін, Д. В. Карамишев, Бутенко О. А. – Х. : НФаУ, 2011. – 52 с.
  Vnutrishnii ekonomichnyi mekhanizm pidpryiemstva: metod. rek. do vykon. samost. roboty dlia stud. spets. «Ekonomika pidpryiemstva» den. i zaoch. form navch. / M. A. Latynin, D. V. Karamyshev, Butenko O. A. – Kh. : NFaU, 2011. – 52 s.
 6. Стратегічне планування : метод. вказівки для слухачів факультету підготовки магістрів державного управління всіх форм навчання / уклад. М. А. Латинін, Т. М. Лозинська. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 28 с.
  Stratehichne planuvannia : metod. vkazivky dlia slukhachiv fakultetu pidhotovky mahistriv derzhavnoho upravlinnia vsikh form navchannia / uklad. M. A. Latynin, T. M. Lozynska. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2012. – 28 s.
 7. Стратегічне планування : метод. вказівки для слухачів факультету підготовки магістрів державного управління всіх форм навчання / уклад. М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, В. Г. Ковальчук. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – 35 с.
  Stratehichne planuvannia : metod. vkazivky dlia slukhachiv fakultetu pidhotovky mahistriv derzhavnoho upravlinnia vsikh form navchannia / uklad. M. A. Latynin, T. M. Lozynska, V. H. Kovalchuk. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2015. – 35 s.
 8. Виконання дипломної роботи: Метод. вказівки для студентів факультету соціально-економічного управління денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Укл. : М. А. Латинін, Ю. О. Ульянченко – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 49 с.
  Vykonannia dyplomnoi roboty: Metod. vkazivky dlia studentiv fakultetu sotsialno-ekonomichnoho upravlinnia dennoi ta zaochnoi form navchannia za spetsialnistiu 7.03060101 «Menedzhment orhanizatsii i administruvannia» / Ukl. : M. A. Latynin, Iu. O. Ulianchenko – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2013. – 49 s.
 9. Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : метод. реком. для слухач. / [уклад. : М. А. Латинін, Ю. П. Шаров, О. Ю. Бобровська] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2013. – 72 с.
  Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Ekonomichne prohnozuvannia : metod. rekom. dlia slukhach. / [uklad. : M. A. Latynin, Iu. P. Sharov, O. Iu. Bobrovska] ; za zah. nauk. red. M. M. Bilynskoi. – K. : K.I.S., 2013. – 72 s.

Наукові фахові статті

 1. Латинін М. А. Концептуальні підходи до визначення сутності економічної конкуренції / М. А. Латинін, О. А. Ясюкевич // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (17) – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – С. 107 – 115.
  Latynin M. A. Kontseptualni pidkhody do vyznachennia sutnosti ekonomichnoi konkurentsii / M. A. Latynin, O. A. Yasiukevych // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: Zb. nauk. pr. – Vyp. 2 (17) – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2007. – S. 107 – 115.
 2. Латинін М. А. Організаційно-правове забезпечення державного регулювання земельних відносин в аграрному секторі економіки України / М. А. Латинін, А. С. Чернятін // Державне будівництво: Електронний наук. фаховий журн. – 2007 – № 2. Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/n_2_2007/doc/2/07.pdf
  Latynin M. A. Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia derzhavnoho rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy / M. A. Latynin, A. S. Cherniatin // Derzhavne budivnytstvo: Elektronnyi nauk. fakhovyi zhurn. – 2007 – № 2. Rezhym dostupu: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/n_2_2007/doc/2/07.pdf
 3. Latynin N. A. Features of the Mechanіsm of State Regulatіon of Ground Relatіons іn Agrarіan Sector of Economy of Ukraіne / N. A. Latynin, A. S. Chernjatin // Of Public Administration in Central and Eastern Europe. – 2007. – № 2. – Р. 78 – 81.
 4. Латинін М. А. Особливості механізму державного регулювання розвитку депресивних регіонів в Україні / М. А. Латинін, А. С. Чернятін // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 4 (19) – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – С. 90 – 98.
  Latynin M. A. Osoblyvosti mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku depresyvnykh rehioniv v Ukraini / M. A. Latynin, A. S. Cherniatin // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: Zb. nauk. pr. – Vyp. 4 (19) – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2007. – S. 90 – 98.
 5. Латинін М. А. Удосконалення механізму державного регулювання інвестиційного процесу в аграрному секторі депресивних регіонів України / М. А. Латинін, В. О. Галушко // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – № 1. – С. 182 – 190.
  Latynin M. A. Udoskonalennia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoho protsesu v ahrarnomu sektori depresyvnykh rehioniv Ukrainy / M. A. Latynin, V. O. Halushko // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: Zb. nauk. prats. – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2008. – № 1. – S. 182 – 190.
 6. Латинін М. А. Шляхи підвищення конкурентоспроможності виробництва молока в умовах вступу України до СОТ / М. А. Латинін, С. І. Канцевич // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (20) – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – С. 426 – 431.
  Latynin M. A. Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyrobnytstva moloka v umovakh vstupu Ukrainy do SOT / M. A. Latynin, S. I. Kantsevych // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: Zb. nauk. pr. – Vyp. 1 (20) – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2008. – S. 426 – 431.
 7. Латинін М. А. Податковий механізм як елемент державної підтримки виробників молока в Україні / М. А. Латинін, С. І. Канцевич // Державне будівництво: Електронний наук. фаховий журн. – 2008 – № 1. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/n_1_2008/doc/2/04.pdf
  Latynin M. A. Podatkovyi mekhanizm yak element derzhavnoi pidtrymky vyrobnykiv moloka v Ukraini / M. A. Latynin, S. I. Kantsevych // Derzhavne budivnytstvo: Elektronnyi nauk. fakhovyi zhurn. – 2008 – № 1. Rezhym dostupu: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/n_1_2008/doc/2/04.pdf
 8. Латинін М. А. Особливості застосування механізму поставок сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу / М. А. Латинін, В. О. Галушко // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (21) – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – С. 172 – 179.
  Latynin M. A. Osoblyvosti zastosuvannia mekhanizmu postavok silskohospodarskoi tekhniky na umovakh finansovoho lizynhu / M. A. Latynin, V. O. Halushko // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: Zb. nauk. pr. – Vyp. 2 (21) – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2008. – S. 172 – 179.
 9. Латинін М.А. Концептуальні підходи до формування нормативно-правового механізму внутрішнього фінансового контролю в АПК України / М. А. Латинін, А. В. Хмельков // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Державне управління. – Запоріжжя, 2009. – № 1. – С. 114 – 120.
  Latynin M. A. Kontseptualni pidkhody do formuvannia normatyvno-pravovoho mekhanizmu vnutrishnoho finansovoho kontroliu v APK Ukrainy / M. A. Latynin, A. V. Khmelkov // Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Derzhava ta rehiony». Seriia: Derzhavne upravlinnia. – Zaporizhzhia, 2009. – № 1. – S. 114 – 120.
 10. Латинін М. А. Методологічні підходи до оцінки економічної ефективності виробництва продукції молочного скотарства / М. А. Латинін, С. І. Канцевич // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2009. – № 2. – С. 111 – 115.
  Latynin M. A. Metodolohichni pidkhody do otsinky ekonomichnoi efektyvnosti vyrobnytstva produktsii molochnoho skotarstva / M. A. Latynin, S. I. Kantsevych // Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Derzhava ta rehiony». Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. – Zaporizhzhia, 2009. – № 2. – S. 111 – 115.
 11. Латинін М. А. Теоретико-правові основи державного регулювання ринку інтелектуальної власності в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки України / М. А. Латинін, О. А. Ясюкевич // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Державне управління. – Запоріжжя, 2009. – № 3. – С. 13 – 18.
  Latynin M. A. Teoretyko-pravovi osnovy derzhavnoho rehuliuvannia rynku intelektualnoi vlasnosti v umovakh formuvannia innovatsiinoi modeli rozvytku ekonomiky Ukrainy / M. A. Latynin, O. A. Yasiukevych // Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Derzhava ta rehiony». Seriia: Derzhavne upravlinnia. – Zaporizhzhia, 2009. – № 3. – S. 13 – 18.
 12. Латинін М. А. Фінансово-економічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування в Україні / М. А. Латинін // Публічне управління: теорія та практика : Зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2010. – № 2. – С. 10 – 15.
  Latynin M. A. Finansovo-ekonomichne zabezpechennia funktsionuvannia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini / M. A. Latynin // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka : Zb. nauk. prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia. – Kh. : Vyd-vo “DokNaukDerzhUpr”, 2010. – № 2. – S. 10 – 15.
 13. Латинін М. А. Шляхи удосконалення системи державного управління земельними відносинами в Україні / М. А. Латинін, Г. І. Шарий // Публічне управління: теорія та практика : Зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2010. – № 2. – С. 97 – 104.
  Latynin M. A. Shliakhy udoskonalennia systemy derzhavnoho upravlinnia zemelnymy vidnosynamy v Ukraini / M. A. Latynin, H. I. Sharyi // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka : Zb. nauk. prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia. – Kh. : Vyd-vo “DokNaukDerzhUpr”, 2010. – № 2. – S. 97 – 104.
 14. Латинін М. А. Державне управління стратегічним розвитком інвестиційного потенціалу регіонів України [Електронний ресурс] / М. А. Латинін, О. В. Думенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 8. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=172
  Latynin M. A. Derzhavne upravlinnia stratehichnym rozvytkom investytsiinoho potentsialu rehioniv Ukrainy [Elektronnyi resurs] / M. A. Latynin, O. V. Dumenko // Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. – 2010. – № 8. – Rezhym dostupu: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=172
 15. Латинін М. А. Розвиток інвестиційного потенціалу регіону як об’єкт державного управління / М. А. Латинін, О. В. Думенко // Право та державне управління. Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 130 – 134.
  Latynin M. A. Rozvytok investytsiinoho potentsialu rehionu yak ob’iekt derzhavnoho upravlinnia / M. A. Latynin, O. V. Dumenko // Pravo ta derzhavne upravlinnia. Zb. nauk. prats. – Zaporizhzhia, 2010. – № 1. – S. 130 – 134.
 16. Латинін М. А. Оренда як ефективний спосіб управління державним майном в Україні / М. А. Латинін, В. В. Круглов // Вісник Академії митної служби України. – 2010. – № 2 (3). – С. 84 – 91. Серія «Державне управління».
  Latynin M. A. Orenda yak efektyvnyi sposib upravlinnia derzhavnym mainom v Ukraini / M. A. Latynin, V. V. Kruhlov // Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. – 2010. – № 2 (3). – S. 84 – 91. Seriia «Derzhavne upravlinnia».
 17. Латинін М. А. Стратегічні пріоритети розбудови інформаційного суспільства в Україні / М. А. Латинін // Публічне управління: теорія та практика : Зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2011. – № 2 (6). – С. 185 – 191.
  Latynin M. A. Stratehichni priorytety rozbudovy informatsiinoho suspilstva v Ukraini / M. A. Latynin // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka : Zb. nauk. prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia. – Kh. : Vyd-vo “DokNaukDerzhUpr”, 2011. – № 2 (6). – S. 185 – 191
 18. Латинін М. А. Державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму в Україні / М. А. Латинін, Л. М. Примолена // Державне будівництво : електрон. наук. фах. вид. ХарРІ НАДУ. – 2012. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/2/02.pdf
  Latynin M. A. Derzhavne rehuliuvannia rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v Ukraini / M. A. Latynin, L. M. Prymolena // Derzhavne budivnytstvo : elektron. nauk. fakh. vyd. KharRI NADU. – 2012. – № 1. – Rezhym dostupu : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/2/02.pdf
 19. Латинін М. А. Нормативно-правове забезпечення етапів стратегічного планування у сфері державного управління регіональним розвитком в Україні [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М. А. Латинін, А. І. Гнатенко // Теоретичні та прикладні питання державотворення, 2013. – № 2.
  Latynin M. A. Normatyvno-pravove zabezpechennia etapiv stratehichnoho planuvannia u sferi derzhavnoho upravlinnia rehionalnym rozvytkom v Ukraini [Elektronnyi resurs] : zb. nauk. pr. / M. A. Latynin, A. I. Hnatenko // Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, 2013. – № 2.
 20. Латинін М. А. Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку аграрного сектора економіки / М. А. Латинін, Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2013. – Вип. 2  38). – С. 140 – 148.
  Latynin M. A. Investytsiino-innovatsiine zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky / M. A. Latynin, Iu. O. Ulianchenko // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. – Kh. : Vyd-vo KhaRI NADU "Mahistr", 2013. – Vyp. 2 (38). – S. 140 – 148.
 21. Латинін М. А. Державна регіональна економічна політика: механізми та інструменти реалізації / М. А. Латинін, К. В. Пастух // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2013. – № 8. – С. 227 – 238.
  Latynin M. A. Derzhavna rehionalna ekonomichna polityka: mekhanizmy ta instrumenty realizatsii / M. A. Latynin, K. V. Pastukh // Analityka i vlada : zhurn. ekspert.-analit. materialiv i nauk. pr. In-tu probl. derzh. upr. ta mists. samovriaduvannia / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. – K. : NADU, 2013. – № 8. – S. 227 – 238.
 22. Латинін М. А. Особливості функціонування фінансово-економічного механізму державного стратегічного управління розвитком регіонів в Україні / М. А. Латинін, А. І. Гнатенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – № 1. – С. 51 - 56.
  Latynin M. A. Osoblyvosti funktsionuvannia finansovo-ekonomichnoho mekhanizmu derzhavnoho stratehichnoho upravlinnia rozvytkom rehioniv v Ukraini / M. A. Latynin, A. I. Hnatenko // Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy : zb. nauk. pr. – K. : Vyd-vo NADU, 2014. – № 1. – S. 51 - 56.
 23. Латинін М. А. Теоретичні засади державної економічної політики на регіональному рівні / М. А. Латинін, К. В. Пастух // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 1 (44). – 380 с. – С. 81 – 89.
  Latynin M. A. Teoretychni zasady derzhavnoi ekonomichnoi polityky na rehionalnomu rivni / M. A. Latynin, K. V. Pastukh // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2014. – Vyp. 1 (44). – 380 s. – S. 81 – 89.
 24. Латинін М. А. Особливості організаційного механізму реалізації державної економічної політики на регіональному рівні в Україні / М. А. Латинін, К. В. Пастух // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електронне наукове фахове видання Херсонського національного технічного університету, збірник № 1, 2015. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/11.pdf
  Latynin M. A. Osoblyvosti orhanizatsiinoho mekhanizmu realizatsii derzhavnoi ekonomichnoi polityky na rehionalnomu rivni v Ukraini / M. A. Latynin, K. V. Pastukh // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia: elektronne naukove fakhove vydannia Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, zbirnyk № 1, 2015. – Rezhym dostupu: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/11.pdf
 25. Латынин Н. А. Становление системы государственного регулирования земельных отношений в сфере градостроительства в Украине / Н. А. Латынин, В. П. Суворов // Современный научный вестник : научно-теоретический и практический журнал. – Белгород : Роснаучкнига, 2015. – Вип. 12 (259). – С. 71 – 76.
  Latyinin N. A. Stanovlenie sistemyi gosudarstvennogo regulirovaniya zemelnyih otnosheniy v sfere gradostroitelstva v Ukraine / N. A. Latyinin, V. P. Suvorov // Sovremennyiy nauchnyiy vestnik : nauchno-teoreticheskiy i prakticheskiy zhurnal. – Belgorod : Rosnauchkniga, 2015. – Vip. 12 (259). – S. 71 – 76.