Стрельцов Володимир Юрійович

Ковальова
Тетяна Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри права та європейської інтеграції

Тел.: +38 (057) 732-09-51 (дод. 125)

Наукові статті

 1. Ковальова Т. В. Лінгвістично–правовий аспект удосконалення законодавства / Т. В. Ковальова // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. праць. – Вип. 3 (15). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006.– 380 с. – С.30-35.
 2. Ковальова Т. В. Мовна політика України в контексті державної політики / Т. В. Ковальова // Ефективність держ. управління: Зб. наук. праць ЛРІ НАДУ при Президентові України. – Львів: ЛРІ НАДУ, 2007. – Вип.. 12. – С. 86-95.
 3. Ковальова Т. В. Проблеми правового регулювання мовних відносин в Україні на сучасному етапі / Т. В. Ковальова // Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. щоквартальний зб. – 2007. – №3 (4).- 208 с. – С.48-53.
 4. Ковальова Т. В. Особливості формування категорійно-поняттєвого апарату мовної політики / Т. В. Ковальова // Державне будівництво. Електронний збірник ХарРІ НАДУ при Президентові України. – 2008.- №1.
 5. Ковальова Т. В. Роль мови в процесі державотворення в Україні Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: вид-во ОРІ НАДУ при Президентові України, 2008. – №4(36).- С.362-370.
 6. Ковальова Т. В. Мовне питання в електоральному просторі України / Т. В. Ковальова // Теорія і практика державного управління. – Х.: ХарРІ НАДУ при Президентові України, 2008. – №4(23). – С.31-36.
 7. Ковальова Т. В. Мовна політика в Україні: історико-правовий аспект / Т. В. Ковальова // Ефективність державного управління: Науковий вісник НАДУ при ПУ. – Львів: ЛРІ НАДУ при Президентові України. – 2008. – №16/17. – С.219-226.
 8. Ковальова Т. В. Мовна політика з позиції теорії раціонального вибору / Т. В. Ковальова // Державне будівництво. Електронний збірник ХарРІ НАДУ при Президентові України. – 2008.- №2.
 9. Ковальова Т. В. Механізми державного регулювання мовних відносин / Т. В. Ковальова // Науковий вісник АМУ: Серія «Управління». – Вип. 2 (8). Державне управління та місцеве самоврядування / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – К.: Вид.-поліграф. центр АМУ, 2009. – 379 с. – С.78-85.
 10. Ковальова Т. В. Державне регулювання мовних відносин в умовах глобалізації / Т. В. Ковальова // Стратегічні пріоритети: Наук.-аналіт. щоквартальний зб. – 2009. – №2 (11).- 276 с. – С.132-138
 11. Ковальова Т. В. Вибір моделі регулювання мовних відносин як управлінське завдання / Т. В. Ковальова // Держава та регіони: Наук.-вироб. журнал. – Серія «Державне управління» – 2009. – №4. – 205 с. – С.98-103.
 12. Ковальова Т. В. Особливість мовної політики в умовах білінгвізму / Т. В. Ковальова // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. ЛРІ УАДУ / За заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ УАДУ. – 2009. – Вип. 20. – 385 с. – С. 199-207.
 13. Ковальова Т. В. Економічні чинники ефективності регулювання мовних відносин / Т. В. Ковальова // Державне управління: теорія та практика: Електронне наукове фахове видання НАДУ при Президентові України. – К.: НАДУ, 2009.- №2 (10).
 14. Ковальова Т. В. Мовний компонент національної самосвідомості як визначальний чинник мовної політики держави / Т. В. Ковальова // Публічне управління : теорія та практика: Зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2010. – № 3–4. – 432 с. – С. 161-165.
 15. Ковальова Т. В. Мовні конфлікти як об’єкт державного регулювання / Т. В. Ковальова // Теорія і практика державного управління. – Х.: ХарРІ НАДУ при Президентові України, 2010. – №1 (28).
 16. Ковальова Т. В. Індивідуальні і колективні мовні права / Т. В. Ковальова // Теорія і практика державного управління. – Х.: ХарРІ НАДУ при Президентові України, 2012. – №1 (28).
 17. Ковальова Т.В. Мовна єдність: дезінтеграція чи шлях до інтеграції? / Т. В. Ковальова // Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. "Правові реформи в Молдові, Україні й Грузії в контексті євроінтеграційних процесів", 7-8 листопада 2014 року. – Кишинів, 2014. – Ч. 1. – 220 с. – С.31-33.
 18. Ковальова Т.В. Правові аспекти запобігання корупції в контексті сучасного законодавства / Т.В.Ковальова // Профілактика корупційних правопорушень: наук.-практ. конф. 7 квітня 2015 року, м. Харків: Збірник тез доповідей.– Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 96-100.
 19. Ковальова Т.В. Доступ до інформації як інструмент забезпечення відкритості й прозорості органів публічної влади / Т. В. Ковальова // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie EURÓPSKA TRADÍCIA V MEDZINÁRODNOM PRÁVE: UPLATŇOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV: Bratislava Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 6 – 7 máj 2016. – S.161-164.
 20. Ковальова Т. В. Регулювання мовних відносин в Україні і європейська мовнополітична практика: проблеми екстраполяції / Т. В. Ковальова // Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти», м. Полтава, 8 грудня 2016 року : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – Ч. 2. – 151 с. – С. 145-148.

Тези до науково-практичних конференцій

 1. Ковальова Т. В. Інтернаціоналізми в українській правничій терміносистемі / Т. В. Ковальова, П. О. Редін // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат-ли наук.-практ. конф. за між нар. участю 29 травня 2002 року / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: УАДУ, 2002. – С.197-198.
 2. Ковальова Т. В. Мовно-правова культура в контексті законотворчості / Т. В. Ковальова // Мова у професійному вимірі. Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф.: Х.: Ун-т цивільного захисту України, 2006. – 137 с. – С. 50-53.
 3. Ковальова Т. В. Мовна підготовка державних службовців як аспект мовної політики держави / Т. В. Ковальова // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика: Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. 22 березня 2007 року: у 2 ч. – Л.: ЛРІ НАДУ, 2007. – Ч. 2. – 524 с. – С.255-258.
 4. Ковальова Т. В. Ідеологічні підстави формування мовної політики України / Т. В. Ковальова // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування:. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. за міжнар.участю 31 травня 2007 року. – К.: НАДУ, 2007.
 5. Ковальова Т. В. Мова як чинник національної ідентичності / Т. В. Ковальова // Інноваційний розвиток суспільства за умов кроскультурних взаємодій. Мат-ли міжнародної наукової конференції 20-21 лютого 2008 року.- Суми: СОІППО, 2008. – Ч.3.- С.130-132.
 6. Ковальова Т. В. Мова як засіб державної ідентифікації громадян / Т. В. Ковальова // Державне управління і місцеве самоврядування. Тези VІІІ Міжнародного наукового конгресу 27-28 березня 2008 року. – Харків: Магістр, 2008.- С.256-258.
 7. Ковальова Т. В. Мова як проблема інтеграції в Європейському Союзі / Т. В. Ковальова // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: Мат-ли наук.-практ. конф. за міжнар. участю: У 2 ч. / За наук. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІ НАДУ, 2008. – Ч.1. – 564 с.
 8. Ковальова Т. В. Мовна атестація державних службовців як механізм державної політики / Т. В. Ковальова // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід: Мат-ли наук.- практ. конф. за міжнар участю 30 травня 2008 року: у 3 т. / За заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – К.: НАДУ, 2008. – Т.2. – 388 с. – 33-36.
 9. Ковальова Т. В. Політико-правові засади формування української термінології / Т. В. Ковальова // Ukrainika III. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník článků IY Olomoucké symposium ukrajinistů 28-30 srpna 2008.- Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci, 2008. – 1.cást.- 295 s. – S. 139-142.
 10. Ковальова Т. В. Роль мовного фактору у формуванні соціально-політичного простору / Т. В. Ковальова // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: Мат-ли 2-ої Регіон. наук.-практ. конф. 21 листопада 2008 року / За заг. ред. В. Г. Вікторова. – Дніпропетровськ: ДРІ НАДУ, 2008 – 234 с. – С.179-183.
 11. Ковальова Т. В. Моделі регулювання мовних відносин / Т. В. Ковальова // Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування: Мат-ли науково-практ. конфер. за міжнар. Участю 10 квітня 2009 року: у 2 ч. / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К.: Видав.-поліграф. центр АМУ, 2009. Ч.2. – 372 с. – С.309-310
 12. Ковальова Т. В. Механізми реалізації мовної політики в Україні / Т. В. Ковальова // Державне управління та місцеве самоврядування: мат-ли ІХ Міжнар. конгресу 26-27 березня 2009 року. – Х.: ХарРІ НАДУ, 2009.
 13. Ковальова Т. В. Регулювання мовних відносин в умовах демократичного врядування / Т. В. Ковальова // Демократичне врядування: наука, освіта, практика”. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. за міжнар.участю 31 травня 2009 року. – К.: НАДУ.
 14. Ковальова Т. В. Мовні конфлікти як об’єкт державного управління / Т. В. Ковальова // Ukrainika IV. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník článků Y Olomoucké symposium ukrajinistů 26-28 srpna 2008.- Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci, 2010. – 374 s. – S. 311-314.
 15. Ковальова Т. В. Глобалізаційні фактори впливу на мовні відносини: проблеми державного регулювання / Т. В. Ковальова // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком». Мат-ли IV- ої регіон. наук-практ. конфер. за міжнар. участю 26 листопада 2010 року / За заг. ред. В. І. Вікторова – Дніпропетровськ, ДРІ НАДУ, 2010 – 344 с. – С.306-310.
 16. Ковальова Т. В. Проблеми законодавчого регулювання протидії політичній корупції в Україні / Т. В. Ковальова // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи вирішення: Мат-ли постійно діючого наук.-практ. семінару 27 травня 2011 року, Ін-т підготовки юридичних кадрів для служби безпеки України НУ «Юридична академія України ім. Я.Мудрого». – Х.: ТОВ «Оберіг», 2011. – С.221-225.
 17. Ковальова Т. В. Правовий механізм запобігання корупції: проблеми функціонування / Т. В. Ковальова // Нові підходи до боротьби з корупцією: законодавче забезпечення та проблеми реалізації: Мат-ли засідання круглого столу 30 листопада 2011 року. / За заг. ред. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського. – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – 116 с. – С.41-45.
 18. Ковальова Т. В. Мовні обов’язки як правовий інструмент забезпечення індивідуальних і колективних мовних прав / Т. В. Ковальова // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези ХІІ Міжнар. наук. конгресу 29 березня 2012 року. – Х..: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 376 с. – С. 309-310.
 19. Ковальова Т. В. Сучасні механізми регулювання мовних відносин та подолання мовних конфліктів / Т. В. Ковальова // Jahrbuch der Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht". – München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2013. – 944 s. – S. 214- 228.

Навчально-методичні видання

 1. Ковальова Т. В. Право в державному управлінні. Ч.І. Загальна теорія держави і права: Навч.-метод. вид. для слух. магіст. підгот. денної форми навчання / Т. В. Ковальова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. –30 с.
 2. Ковальова Т. В. Запобігання і протидія корупції / С. М. Клімова, Т. В. Ковальова. – Х., 2011. – 344 с.
 3. Ковальова Т. В. Організація запобігання та протидії корупції в Україні / С. М. Клімова, Т. В. Ковальова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 180 с.
 4. Ковальова Т. В. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення / С. М. Клімова, Т. В. Ковальова, М. О. Тучак. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 180 с.
 5. Ковальова Т. В. Збірник практичних завдань з питань запобігання і протидії корупції в Україні / С. М. Клімова, Т. В. Ковальова, М. О. Тучак. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 24 с.
 6. Ковальова Т. В. Робочий зошит з питань організації запобігання та протидії корупції в Україні / С. М. Клімова, Т. В. Ковальова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 28 с.
 7. Ковальова Т. В. Сучасний стан запобігання і протидії корупції в Україні / Т. В. Ковальова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 60 с.
 8. Ковальова Т. В. Види юридичної відповідальності та порядок притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень / Т. В. Ковальова, М. О. Тучак, Р. М. Тучак. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 160 с.

Словники

 1. Ковальова Т. В. Тлумачний словник української мови / Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Х.: Синтекс, 2002. – 672 с.
 2. Ковальова Т. В. Новейший русско-украинский словар. Новітній російсько-український словник / Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Х.: Синтекс, 2004. – 1168 с.
 3. Ковальова Т. В. Орфографічний словник української мови / Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – Х.: Синтекс, 2004. – 1088 с.
 4. Ковальова Т. В. Тлумачний словник сучасної української мови / Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига, В. Д. Пономаренко. За заг. ред. проф. В. С. Калашника. – Х.: Белкар-книга, 2005.- 800 с.
 5. Ковальова Т. В. Великий тлумачний словник української мови / Т. В. Ковальова. – Х.: Фоліо, 2005. – 767 с.
 6. Ковальова Т. В. Російсько-український і українсько-російський словник / Т. В. Ковальова. – Х.: Фоліо, 2006. – 799 с.