Клімова Світлана Миколаївна

Клімова
Світлана Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: доцент кафедри права та європейської інтеграції

Тел.: +38 (057) 732 09 51 (дод. 145)

E-mail: svitlana@dergachi.net

Тези виступів на конференціях, монографії

 1. Задоволення соціальних потреб населення як умова підвищення його довіри до влади / За заг. ред. Є.Ф. Глухачова. – Х., Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 208 с. (§§ 1.2, 2.3, висновки – у співавторстві).
 2. Клімова С.М. Відповідальність держави перед громадянами / С.М. Клімова // Від громадянського суспільства до правової держави. Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 380 с. – С. 48 – 50.
 3. Клімова С.М. Державний контроль управління фінансовими ресурсами / С.М. Клімова // Теорія та практика державного управління. Вип. 5: Державне управління та шляхи удосконалення політичної системи: Матеріали наук.-практ. конференції, 24 вересня 2003 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – С. 114 – 116.
 4. Клімова С.М. Наближення державного фінансового контролю до європейських стандартів / С.М. Клімова // Теорія та практика державного управління. Вип. 6.: Нові механізми регіонального розвитку: Тези науково-практичної конференції 12 грудня 2003 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – С. 27 – 29.
 5. Клімова С.М. Оцінка ефективності діяльності Рахункової палати України / С.М. Клімова // Теорія та практика державного управління. Вип. 9: Державне управління та місцеве самоврядування: Тези ІV міжнар. наук. конгресу, 26 лютого 2004 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – С. 44 – 47.
 6. Клімова С.М. Публічність управління фінансами держави / С.М. Клімова // Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України: Матеріали наук.-практ. конф., 27 листопада 2007 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 408 с. – С. 107 – 111.
 7. Клімова С.М. Результативність організації фінансового контролю на місцевому рівні державного управління / С.М. Клімова // Теорія та практика державного управління. Вип. 2: Державне управління та місцеве самоврядування: Тези ІІІ Міжнародного наукового конгресу 26 лютого 2003 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. – С. 39 – 40.
 8. Клімова С.М. Розмежування політичних та адміністративних посад державних службовців / С.М. Клімова // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези VІ міжнар. наук. конгресу, 26 лютого 2006 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006.
 9. Клімова С.М. Система органів, що управляють публічними фінансами / С.М. Клімова // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези VII Міжнар. наук. конгресу, 29-30 березня 2007 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр» 2007. – 212 с. – С. 13 – 14.
 10. Клімова С.М. Система управління публічними фінансами / С.М. Клімова // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції. 31 жовтня 2007 року. У 2-х томах. – Т. 2. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – 388 с. – С. 18 – 21.
 11. Клімова С.М. Суб’єкти управління комунальною власністю / С.М. Клімова // Тенденції та перспективи розвитку державно-управлінських відносин: Матеріали наук.-практ. конференції, 6 грудня 2007 року. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – С. 14 – 17.
 12. Клімова С.М. Удосконалення правового регулювання публічної служби в Україні / С.М. Клімова // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 березня 2007 р.): У 2 ч. / За наук. ред. канд. фіз.-мат. наук., доцента Шевчука П.І. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Ч. 1. – С. 234 – 237.
 13. Клімова С.М. Технологія управління публічними фінансами / С.М. Клімова // Інвестиційна складова сталого розвитку регіону: Матеріали наук.-практ. конф., 10 грудня 2008 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – С. 89 – 91.
 14. Клімова С.М. Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / С.М. Клімова // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 26 листопада 2008 р. – Ч. І. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 134 – 136.
 15. Клімова С.М. Правові засади відповідальності державних службовців за порушення законодавства з фінансових питань / С.М. Клімова // Теорія та практика державної служби: матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 19-20 вересня 2008 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 21 – 23.
 16. Клімова С.М. Фінансова відповідальність як фактор зміцнення економічної безпеки держави / С.М. Клімова // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10 жовтня 2008 р. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 33 – 36.
 17. Клімова С.М., Самойлюк О.Г. Деякі способи забезпечення прозорості у публічному секторі / С.М. Клімова, О.Г. Самойлюк // Державне управління та місцеве самоврядування: сучасні вектори розвитку: матеріали наук.-практ. Конф. За підсумками стажування слухачів, 23 вересня 2009 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – С. 91 – 94.
 18. Клімова С.М. Необхідність зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни / С.М. Клімова // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 2009 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009.
 19. Клімова С.М. Стабільність фінансової системи – надійна протидія світовій кризі / С.М. Клімова // Розвиток фінансових відносин в умовах трансформаційних процесів: матеріали 2-го міжнародного симпозіуму (10 грудня 2009 р.) ; Міністерство фінансів України, Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – Х.: ХІФ УДУФМТ, 2009. – С. 132 – 133.
 20. Климова С.Н. Основные направления реформирования местных бюджетов в Украине / С.Н. Климова // Проблемы экономики и управления (Международный научно-производственный журнал). – 2009. – № 3. – С. 178 – 182.
 21. Клімова С.М. Роль права в управлінні публічними фінансами / С.М. Клімова // Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 травня 2010 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2010. – Т. 1. – С. 194 – 195.
 22. Клімова С.М. Фінансовий контроль у сфері проходження державної служби / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: Матеріали IV наук.-практ. конф. (16-17 грудня 2010 р.) За наук. ред. В.Я. Малиновського, Т.М. Литвиненко. – Луцьк: Волиньполіграф, 2010. – С. 82 – 84.
 23. Клімова С.М. Антикорупційне законодавство в сфері публічних фінансів / С.М. Клімова // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 27 травня 2011 р.; м. Харків / Редкол.: С. Кучерина (голов. ред.) та ін. – Х.: ТОВ «Оберіг», 2011 – С. 215 – 220.
 24. Клімова С.М. Участь громадськості в місцевому управлінні/ С.М. Клімова // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ХІІ Міжнар. наук. конгресу, 29 березня 2012 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – С. 63 – 65.
 25. Климова С.Н. Финансовый контроль доходовгосударственныхслужащих / С.Н. Климова // Актуальные проблемы развития инновационной экономики: национальный и региональный аспекты: материалы Междунар. науч.-практ. конф. для студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых (Белгород, 13 апреля 2012 г.) / под науч. ред. д-ра пед. наук, проф. Е.Н. Камышанченко, к-та экон. наук Н.А. Гриневой. – Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2012. – С. 256 – 259.
 26. Клімова С.М. Фінансова відповідальність як підґрунтя законності функціонування фінансової системи держави / С.М. Клімова // Антикризове регулювання у сфері державних фінансів, роль науки у вищих навчальних закладах : м-ли V Симпозіуму (15 листопада 2012 року) [Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі]. – Харків : ХІФ УДУФМТ, 2012. – С. 232 – 234.
 27. Клімова С.М. Забезпечення фіскальної прозорості як умова ефективного управління публічними фінансами / С.М. Клімова // Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 20-21 квітня 2013 р. – у 2-х томах. – Донецьк : Східн6оукраїнська наукова юридична організація, 2013. – Т. 2. – С. 18 – 21.
 28. Климова С.Н. Механизм предупреждения и противодействия коррупции в Украине / С.Н. Климова // Права и свободы человека и гражданина : актуальные проблемы теории и практики. Сборникнаучных статей и докладов V Международной научно-практическойк онференции / Под общей редакцией А.А. Лабейкина, Н.А. Щеголевой. – Орел: Из-во ОФ РАНХиГС, 2013. – С. 235 – 237.
 29. Клімова С.М. Боротьба з корупцією у сфері публічних фінансів / С.М. Клімова // Антикорупційна політика України: актуальні проблеми забезпечення ефективності: збірник матеріалів інтернет–конференції (Київ, 29 травня 2015 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2015. – 225 с. C. 22–26.
 30. Клімова С.М. Оновлення системи принципів публічної служби та їх правове регулювання / С.М. Клімова // Розвиток системи регіонального управління в умовах децентралізаціїv матеріали наук.–практ. конф. До 20–річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України та з нагоди 5–річчя кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. 29 квіт. 2015 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 312 с.
 31. Балабан В. Г. Судово–правова реформа в Україні на сучасному етапі: окремі аспекти / В.Г. Балабан, С.М. Клімова // Публічне управління в Україні: стратегія реформ (збірник тез науково–практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 30 вересня 2015 р.) http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/conf/2015–5/index.html
 32. Климова С.Н. Механизм предупреждения коррупции в Украине / С.Н. Климова // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов IV Международной научно–практической конференции (Могилев, 25 марта 2016 года): в 2–х ч. Ч.2 / М–во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: Ю.П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.] – Могилев: Могилев. Институт МВД, 2016. – С. 35–37.
 33. Клімова С.М. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у контексті європейської інтеграції / С.М. Клімова // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 13–ї регіон. наук.–практ. конф. 19 травня 2016 р. м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка – Д: ДРІДУ НАДУ, 2016. – С.91–96. (заг.264)
 34. Клімова С.М. Оптимізація надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування / С.М. Клімова // Верховенство права та місцеве самоврядування. Тези доповідей студентів і аспірантів на ІІІ Міжнародному науково–практичному форумі з верховенства права. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА. – 2016. – С. 91–96. (заг.248)
 35. Клімова С.М. Правовий механізм протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і повернення активів законним власникам у контексті європейської інтеграції / С.М. Клімова // Право та інтеграція: глобальний, регіональний, національний виміри: матеріали всеукраїнської наукової веб–конференції 21 квітня 2016 року Міжнародний гуманітарний університет м. Одеса – С.30–38.
 36. Клімова С.М. Види нормативних управлінських актів у сфері публічних фінансів / С.М. Клімова // «Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare», conferinţă internaţională ştiinţifico–practică. (2016; Chişinâu). Conferinja internatională ştiinţifico–practică «Conceptull de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselorj de eurointegrare», 4–5 noiembrie 2016 / com. org.: V. Bujor (preç.) [et al.]. Chişinău: Iulian, 2016 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). – Р.118–122.
 37. Клімова С.М. Інструментальна концепція законодавства про публічні фінанси [Електронне видання] / С.М. Клімова // Трансформація конституційних засад публічного управління та адміністрування: збірник тез круглого столу, 23 червня 2016 р. – Режим доступу:  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/conf/2016–4/doc/06.pdf
 38. Клімова С.М. Адаптація принципів публічного управління України до стандартів ЄС / С.М. Клімова // Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні: зб. ст. та тех. наук. повідомл. За матеріалами міжнар. конф., м. Харків, 23 жовт. 2017 р. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, Т.М. Анакіна, О.Я. Трагнюк. – Харків: Право, 2017. – С.72–76.

Навчально–методичні матеріали

 1. Основи права: Методичні вказівки для спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Управління трудовими ресурсами» / укл. С.М. Клімова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. – 44 с.
 2. Підприємницьке право: Методичні вказівки та практичні завдання для слухачів усіх форм навчання за спеціальністю «Державне управління» / укл. С.М. Клімова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 36 с.
 3. Фінансове право України: навч.-метод. посіб. / укл. С.М.Клімова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 80 с.
 4. Фінансове право: Методичні вказівки та практичні завдання для слухачів усіх форм навчання за спеціальністю «Державне управління» / укл. С.М. Клімова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 40 с.
 5. Цивільне право: Методичні вказівки та практичні завдання для слухачів усіх форм навчання за спеціальністю «Державне управління» / укл. С.М. Клімова – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 36 с.
 6. Правове регулювання державно-службових відносин: методичні вказівки та практичні завдання для студентів ФСЕУ денної форми навчання зі спеціальності «Менеджмент організацій» / укл. С.М. Клімова. – Х.: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2011. – 44 с.
 7. Клімова С.М. Запобігання і протидія корупції: [навч.посіб.] / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – Харків, 2011. – 344 с.
 8. Організація запобігання та протидії корупції в Україні :навч. посіб. / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 200 с.
 9. Організація запобігання та протидії проявам корупції в органах влади: Навчальний посібник / Укладачі В.Ф. Золотарьов, Клімова С.М., Ковальова Т.В., О.В. Пастухова – 2012. – 118 с. – (Серія «Бібліотечка державного службовця»).
 10. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: навч. посіб. / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова, М.О. Тучак. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 200 с.
 11. Клімова С.М. Актуальні питання запобігання проявам корупції в Україні : навч.-практ. посіб. / С.М. Клімова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 96 с.
 12. Педагогічні та соціально–педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх працівників ОВС до роботи в екстремальних умовах. – монографія / Білоус Т.Л., Клімова С.М., Лазаренко О.О., Лукаш С.С., Трубавіна І.М., Тюріна В.О. // за ред. Трубавіної І.М. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2015. – 174 с.
 13. Проблеми застосування антикорупційного законодавства в Україні: навчально–методичний посібник / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – Харків: Вид–во «Магістр», 2015. – 81 с.
 14. Механізми запобігання корупції в Україні: навчальний посібник / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – Харків: Вид–во «Магістр», 2015. – 184 с.
 15. Організаційно–правове забезпечення сучасної антикорупційної політики: навчальний посібник [Електронне видання] / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – Харків, 2015. – 252 с. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/book/2015–opzsap/doc/01.pdf
 16. Організаційно–правове забезпечення діяльності суб'єктів управління публічними фінансами: навч. посіб. / В.Я. Настюк, С.М. Клімова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 84 с.

Список публікацій у фахових виданнях

 1. / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – № 1(41). – С. 275 – 281.
 2. / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – № 1(39). – С. 404 – 413.
 3. Клімова С.М. Участь комітетів Верховної Ради України в процесі управління публічними фінансами / С.М. Клімова // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДІ «Магістр», 2011. – Вип. 3(34). – С. 42 – 49.
 4. Клімова С.М. Функції фінансів: стан та перспективи розвитку / С.М. Клімова // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДІ «Магістр», 2010. – Вип. 1.
 5. / С.М. Клімова // Публічне управління : теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. – № 1. – С. 112 – 119.
 6. Клімова С.М. Суб’єкти реалізації державної фінансової політики / С.М. Клімова // Науково – інформаційний журнал «Статистика України». – 2010. – № 1.– С. 98 – 103.
 7. Клімова С.М. Механізм взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою України / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 2(42). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – С. 89 – 93.
 8. / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – № 2(36). – С. 349 – 359.
 9. Клімова С.М. Удосконалення окремих етапів бюджетного процесу / С.М. Клімова // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДІ «Магістр», 2009. – Вип. 4(27). – С. 179 – 184.
 10. Клімова С.М. Правові способи бюджетного змінювання / С.М. Клімова // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДІ «Магістр», 2009. – Вип. 1(24). – С. 203 – 209.
 11. / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – № 2(34). – С. 126 – 134.
 12. Клімова С.М. Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування в бюджетній сфері / С.М. Клімова // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – Вип. 4(23). – С. 124 – 132.
 13. Клімова С.М. Засоби попередження правопорушень у сфері управління публічними фінансами / С.М. Клімова // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. праць. – Вип. 2(21). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – С. 256 – 264.
 14. / С.М. Клімова // Державне будівництво [Електронне видання]. – 2008. – № 2.
 15. Клімова С.М. Особливості законотворчості в бюджетній сфері / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 3(35). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 106 – 111.
 16. / С.М. Клімова // Державне будівництво [електронне видання Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України]. – 2007. – № 2.
 17. Клімова С.М. Деякі питання концепції розвитку законодавства про службу в органах, що управляють публічними фінансами / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – № 1(31). – С. 87 – 93.
 18. Клімова С.М. Публічна служба як підґрунтя формування правової, демократичної держави в Україні / С.М. Клімова // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. П.І. Шевчука. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 12. – С. 433 – 440.
 19. Клімова С.М. Система управління об’єктами комунальної власності / С.М. Клімова // Державне управління: теорія та практика [Електронне видання]. – 2007. – № 2(6). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua
 20. Клімова С.М. Удосконалення принципів управління публічними фінансами / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту ту державного управління. Вип. 2(30). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 284 – 292. (382 с.)
 21. Клімова С.М. Процес забезпечення законності в державному управлінні / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – № 3(26). – С. 336  – 343.
 22. Клімова С.М. Санкції за порушення законодавства у державному фінансовому контролі / С.М. Клімова // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – № 1(19). – С. 223 – 231.
 23. Клімова С.М. Використання досвіду Норвегії при реформуванні фондів, що управляють публічними фінансами в Україні [Електронне видання] / С.М. Клімова // Електронне наукове фахове виданні «Порівняльно–аналітичне право». – 2015. – №5. – С.193–196. – Режим доступу: http:1//www.pap.in.ua/index.php/arhiv–vidannja/58.
 24. Клімова С.М. Удосконалення законодавства щодо надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування в Україні [Електронне видання] / С.М. Клімова // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – №3 (11). С.120–129. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/11–2016/klimova.pdf.
 25. Клімова С.М. Управління публічними фінансами як складова реформи державного управління в Україні / С.М. Клімова // Держава та регіони. Серія «Право». – 2016. – №3. – С.84–89.
 26. Клімова С.М. Інструментальна концепція законодавства про публічні фінанси / С.М. Клімова // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №8 (246). – С.110–114.
 27. Клімова С.М. Види нормативних актів управління у сфері публічних фінансів/ С.М. Клімова // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 11 (249). – С.126–130.
 28. Клімова С.М. Проблеми видання нормативних актів управління у сфері публічних фінансів / С.М. Клімова // Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – №4 (27). – С.253–266.
 29. Клімова С.М. Адміністрування як правова форма управління у сфері публічних фінансів / С.М. Клімова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – Вип. 5. – Том. 2. – С. 52–55.
 30. Клімова С.М. Фінансово–управлінські відносини: організаційно–правовий аспект [Електронне видання] / С.М. Клімова // Теорія і практика правознавства. – 2016. – Вип. 2 (№10). – Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/86194.
 31. Клімова С.М. Види фінансово–управлінських відносин / С.М. Клімова // Вісник УжНУ. Серія «Право». – 2016. – Вип. 41. – Том.2. – С.23–26.
 32. Клімова С.М. Організаційно–правове забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та повернення активів в Україну / С.М. Клімова // Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник наукових праць. Випуск 5. – К.: Науково–дослідний інститут публічного права, 2016. – С.165–169.
 33. Клімова С.М. Недоліки юридичної техніки викладення окремих норм Бюджетного кодексу України / С.М. Клімова // Проблеми законності. – 2017. – № 138. – С.78–88.