Модель фахівця з управління персоналом і економіки праці

 

Перелік посад за професійними назвами робіт,
які можуть займати випускники з дипломом спеціаліста

 

В Україні з 1992 р. запроваджено ступеневу підготовку фахівців з вищою освітою за оновленим переліком напрямів і спеціальностей, у тому числі за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами".

Набутий досвід підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальності "Управління трудовими ресурсами" показав, що такі фахівці мали попит на ринку праці України. Випускники з дипломами спеціаліста і магістра успішно працюють у Міністерстві праці та соціальної політики України, його регіональних підрозділах, НДІ праці і зайнятості населення, центрах зайнятості, вищих навчальних закладах, інспекціях Державної податкової адміністрації, комерційних банках, на підприємствах і в організаціях різних галузей економіки.

Суттєві інституціональні та структурні зрушення в економіці України, зростання виробництва, що має сталу тенденцію в останні роки, вимагають нових підходів в галузі вищої освіти фахівців для сфери соціально-трудових відносин.

У ринкових умовах господарювання суттєво змінюється роль працівника, який з пасивного виконавця перетворюється на активного учасника виробництва, може і бажає брати участь в управлінні, у прийнятті рішень не лише тактичного, а й перспективного значення. Людський чинник стає головним чинником виробництва, а витрати на персонал, на його розвиток вважаються першочерговими інвестиціями підприємців.

Різко зростають вимоги до управління персоналом. Стратегія менеджменту персоналу стала ключовою в стратегічному управлінні підприємством. Тепер на кращих підприємствах створюється єдина служба персоналу, яка підпорядковується, зазвичай, першому заступнику генерального директора, який несе персональну відповідальність за відтворення і використання персоналу. Зростають вимоги до організаційно-економічного забезпечення управління персоналом і обґрунтованого планування чисельності працівників, оптимізації професійно-кваліфікаційної структури персоналу, нормування праці, розроблення прогресивних систем стимулювання праці, обґрунтування витрат на розвиток персоналу тощо.

З розвитком ринку праці та соціального партнерства істотно змінюється розуміння економіки праці як науки, сфери практичної діяльності та навчальної дисципліни. Трансформується її предмет. Якщо раніше під предметом економіки праці розуміли лише трудові відносини у межах окремого підприємства, то тепер предметом економіки праці як галузі соціально-економічних знань є соціально-трудові відносини у широкому розумінні, тобто на мікро-, мезо- і макрорівні.

З ініціативи Науково-методичної комісії та за підтримки Міністерств праці та соціальної політики, освіти і науки, економіки та з питань європейської інтеграції наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2003 р. № 385 назву спеціальності "Управління трудовими ресурсами" було змінено на "Управління персоналом і економіка праці".

Зберігається ступенева підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр. Студенти мають можливість здобути у глибоку гуманітарну, природничо-наукову, загальноекономічну та професійну підготовку.

Ринок праці для фахівців спеціальності "Управління персоналом і економіка праці" досить ємний. Випускники з дипломом спеціаліста матимуть достатньо знань і навиків для успішної організаційно-управлінської, планово-економічної, аналітичної, науково-дослідної, консультативної та навчально-методичної діяльності на підприємствах, в установах та організаціях різних рівнів управління.

На промислових та інших виробничих і комерційних підприємствах випускники можуть займати різні посади як у новостворених службах управління персоналом (менеджменту персоналу), так і в традиційних відділах організації праці та заробітної плати, відділах кадрів, відділах підготовки кадрів, службах соціального розвитку, охорони праці тощо.

На макрорівні випускники можуть застосувати свої знання і здібності в органах державного управління в галузі соціально-трудових відносин: Міністерстві праці та соціальної політики України, управліннях праці та соціального захисту населення в регіональних держадміністраціях, державній службі зайнятості з її центрами в усіх областях і районах, Фондах соціального страхування, Пенсійному фонді, Державному департаменті з нагляду за додержанням законодавства про працю, Державному комітеті статистики, в органах місцевого самоврядування.

Випускники з дипломом спеціаліста, які проявили здібності та мають нахил до науково-педагогічної діяльності, після закінчення магістратури за спецальністюможуть працювати на посадах асистентів та викладачів на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів, продовжити навчання в аспірантурі, починати кар'єру молодшими науковими співробітниками у науково-дослідних інститутах.

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.