ХарРІ НАДУ

№ 4(63) / 2018

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Карамишев Д.В. Домінанти Global Governance у вимірах глобального розвитку
Машкаров Ю.Г, Дейнека А.А. Реформування державного пенсійного фонду в умовах інформаційного суспільства
Степаненко С.В. Конституційно-правовий зміст інституту Президента України в системі державної влади
Боковикова Ю.В., Коваль Н.В. До питання реалізації державної екологічної політики в Україні
Громова О.В., Крихтіна Ю.О. Теоретико-практичні аспекти модернізації системи державної служби
Лаврук О.В. Формування державної регіональної політики розвитку тваринництва
Токар М.Ю. Концептуальна дилема сутнісного розуміння державної політики розвитку неурядових громадських організацій
Федорчак О.В. Державна підтримка розвитку індустріальних парків в Україні
Знаткова О.М. Методологія застосування технології краудсорсингу в публічному управлінні в Україні
Зюзь О.С. Становлення сфери поводження з твердими побутовими відходами як об’єкта публічного управління
Кожуріна В.М. Нормативна база управління земельними ресурсами в Україні: ретроспективний аналіз
Малишева О.В. Експлікація концепту «публічна влада» у вітчизняному науковому дискурсі
Грицко Р.Ю., Надюк З.О. Роль сімейних лікарів у реалізації правового механізму державного управління трансплантацією анатомічних матеріалів людини

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Ковальчук В.Г., Майстренко І.С. Інноваційні підходи до оцінки стратегічного розвитку банківської установи
Майстро С.В., Майстро Р.Г., Майстро Д.С. Результативність та напрями удосконалення державної податкової політики в умовах економічних трансформацій
Афанасьєва Ю.В. Розроблення основних положень стратегії підвищення рівня народжуваності в Україні
Калінкіна Н.В., Герасименко А.Г. Оцінка якості вищої освіти в ХарРІ НАДУ: соціологічний аспект
Марушева О.А. Стратегічне управління механізмом нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві
Сєріков А.В., Пелипенко О.С. Тандем «синергізм & стратегізація» в сучасному управлінні соціально-економічними системами
Чумак О.В. Фінансове планування в структурі економічної політики державного підприємства
Благовестов М.О. Неформальна освіта в системі публічної служби в Україні
Вишняк І.О. Енергоменеджмент як аспект реалізації державної політики енергоефективності на рівні муніципалітетів
Дзядук Г.О. Окремі засади державної політики щодо підтримки малих та середніх агропідприємств
Лукашов О.О. Обґрунтування організаційної структури комплексного механізму державного регулювання стратегічного розвитку регіону

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Лиска О.Г. Довіра населення до влади: результати опитування в містах і об’єднаних територіальних громадах
Білуха Л.А. Теоретичні основи реалізації державної політики розвитку спроможних територіальних громад в Україні
Гаврилечко Ю.В. Система розподілу в комплексі публічного маркетингу

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Газарян С.В. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) – нова компетентність сучасного державного службовця
Андрєєва Т.Є., Гетьман О.О., Терещенко Д.А. Процесний підхід до управління кадровим потенціалом органів державної влади
Коняєва В.В., Коняєв Є.А. Сучасний український корпоратизм і корпоративна культура державних службовців: огляд проблемного поля дослідження
Сиволапенко Т.Л. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку структурно-функціонального аналізу стратегічного управління

5. Зовнішня політика та національна безпека

Адамчук О.В., Дмитренко О.М., Салюк С.В. Загальний аналіз різних аспектів національної безпеки України як поняття в сучасних наукових дослідженнях
Рябець К.А. Політико-правові важелі публічного управління у галузі водного господарства США

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. The Development of Public Administration System in Ukraine

Karamyshev D.V. Keynotes of global governance in global development dimensions
Mashkarov Yu.H., Deineka A.A. State Pension Fund Reform under Information Society
Stepanenko S.V. Constitutional and legal sense of the institution of the President in the system of state power
Bokovykova Yu. V., Koval N. V. To the issue of implementation of state environmental policy in Ukraine
Gromova O.V., Kryhtina Y.O. Theoretical and practical modernization aspects of the civil service system
Lavruk О.V. Formation of the state regional policy in the development of animal husbandry
Tokar M.Yu. The conceptual dilemma of the essential understanding of the state policy of non-governmental public organizations development
Fedorchak O.V. State support for the development of industrial parks in Ukraine
Znatkova O.M. Methodology of Application of Crowdsourcing Technology in Public Administration in Ukraine
Ziuz O.S. Formation of Solid Domestic Waste Management as Object of Public Administration
Kojurina V.M. The legislative base on land management in Ukraine: a retrospective analysis
Malyshevа О.A. Explication of the “public power” concept in the national scientific discourse
Hrytsko R.Y., Nadyuk Z.O. Role of family doctors in implementation of legislative mechanism of state administration of transplanting human anatomic materials

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Kovalchuk V.G., Maistrenko I.S. Innovative Approaches to Assessing the Strategic Development of Banking Institution
Maistro S.V., Maistro R.G., Maistro D.S. Effectiveness and directions of improvement of the state tax policy in the conditions of economic transformations
Afanasieva Yu.V. Working out of the Highlights of the Strategy for the Birth Rate Increase in Ukraine
Kalinkina N.V., Herasymenko A.H. Assessment of Higher Education Quality at KRI NAPA: Sociological Aspect
Marusheva O.А. Strategic management of the mechanism of legal regulation of socio-economic relations in construction
Serikov A.V., Pelypenko O.S. Tandem “Synergy & Strategy” in Modern Management of Socio-economic Systems
Chumak O.V. Financial planning in the structure of the economic policy of the state-owned enterprise
Blagovestov M.O. Non-formal education in the public service system in Ukraine
Vushnyak I.O. Energy management as aspects of state energy efficiency policy at municipal level
Dziaduk H.O. State policy particular provisions for the support of small and medium-size agro-enterprises
Lukashov O.O. Substantiating Organizational Structure of Complex Mechanism for State Regulation of Regional Strategic Development

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Lyska O.G. Public Trust in Authorities: Results of a Survey Conducted in Cities and Amalgamated Territorial Communities
Bilukha L.A. Theoretical Basis for Implementation of State Policy of Developing Capable Territorial Communities in Ukraine
Gavrilechko Y.V. Distribution system in the public marketing mix

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Gazarian S.V. Ability to generate new ideas (creativity) as new competence of modern civil servant
Andrieieva T.Ye., Hetman O.O., Tereshchenko D.A. Process Approach to Managing Personnel Potential of Public Authorities
Koniaieva V.V., Koniaiev Ye.A. Modern Ukrainian Corporatism and Corporate Culture of Public Servants: Review of Problematic Area of Research
Syvolapenko T.L. Current State and Development Prospects for Structural and Functional Analysis of Strategic Management

5. Foreign Policy and National Security

Adamchuk O.V., Dmytrenko O.M., Saliuk S.V. General analysis of various aspects of national security of Ukraine as a concept in modern scientific research
Ryabets K.A. Political and legal levers of public administration in the field of water management in the United States

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння