ХарРІ НАДУ

№ 3(62) / 2018

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Ворона П.В. Всесвітній форум українців (1992 р.) про шляхи розвитку України – втрачені перспективи
Мартиненко В.М. Про діалектику формування “публічного управління” як наукової категорії і дотичних до неї наукових понять
Степаненко С.В. Організація і здійснення влади в країні як об’єкт державної політики
Білосорочка С.І. Передумови виникнення суспільно-політичних рухів за гендерну рівність у середовищі українців в умовах само-державства
Нікітін В.В. “Ефект Кілінга” у вітчизняній науці державного управління
Ревенко Т.В. Сутність та основні складники освітнього процесу у закладах вищої освіти України
Рябець К.А. Політико-правові аспекти розвитку публічного управління водним господарством України за часів Російської імперії (друга половина XVIІІ ст. – до 1917 р.)
Угоднікова О.І. Державне управління розвитком галузі туризму: теорія та практика
Знаткова О.М. Аналіз форм залучення громадськості до прийняття управлінських рішень: правовий аспект
Лаврентій Д.С. Державно-приватне партнерство: джерелознавчий аналіз дискурсного поля України
Лелюк Р.В. Інституалізація владно-громадських ініціатив як складова становлення публічного управління в Україні
Міхальов О.М. Публічна політика, державне управління, еліта та система цінностей – співвідношення понять
Сиволапенко Т.Л. Науковий аспект системи стратегічного управління в Україні: реалії та перспективи
Соломко Ю.І. Стан упровадження електронних послуг: результати реалізації концепції розвитку системи електронних послуг в Україні

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Сокіл В.В. Аналіз бюджетного фінансування регіонального розвитку в Україні у 2014–2018 рр.
Бірюков В.В. Сутність соціальної відповідальності держави і суспільства щодо охорони довкілля
Литвиненко М.В. Механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я в Україні: визначення і складники
Садовська Л.М. Державна політика у сфері громадянської освіти: етапи розвитку, структура, орієнтири
Ясиневич С.Л. Місце і роль мас-медіа у процесі формування соціально-комунікаційної сфери громадянського суспільства

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Бабаджанова О.Ф., Рогуля А.О. Нормативно-правове забезпечення органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту
Голинська О.В. Економічна основа самодостатності місцевого самоврядування в сучасних умовах
Серенок А.О. Методологія проведення аудиту даних міських рад

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Євдокимов В.О. Менеджмент майбутнього в органах публічної влади
Магась Г.А. Методика формування стилю управління керівника залежно від умов виконання оперативно-службових завдань органом (підрозділом) охорони державного кордону
Недобор І.В. Чинники впливу на формування та реалізацію кадрової політики в системі публічного управління

5. Зовнішня політика та національна безпека

Непомнящий О.М., Медведчук О.В., Лагунова І.А. Зарубіжний досвід регулювання будівельної діяльності
Білуха Л.А. Децентралізація та реформа адміністративно-територіального устрою франції: досвід для України
Карлов Т.В. Адаптація зарубіжного досвіду щодо управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості в Україні
Черноіваненко А.В. Сучасні практики взаємодії політичних партій з органами державного управління в Україні

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. The Development of Public Administration System in Ukraine

Vorona P. V Forum global ukrainians (1992) on ways to develop Ukraine – lost prospects
Martynenko V. M. On dialectics of forming public management as scientific category and related scientific concepts
Stepanenko S. V. Organization and implementation of power in the country as an object of state policy
Bilosorochka S. I. Prerequisites for uprise of gender equality socio-political movements in ukrainian environment under tsarist autocracy
Nikitin V. V. “The Keeling effect” in domestic studies of public administration
Revenko T. V. Essence and main components of education process in higher educational establishments of Ukraine
Ryabets K. A. Political and legal aspects of the development of public water management in Ukraine during the Russian empire (second half of the XVIIІ century until 1917)
Uhodnikova O. I. Government development in the ? eld of tourism: theory and practice
Znatkova O. M. Аnalysis of forms of public access to administrative decisionmaking: legal aspects
Lavrentiy D. S. Public-private partnership: source-study analysis of discourse field of Ukraine
Leliuk R. V. Institutionalization of power-civil initiatives as component of public administration formation in Ukraine
Mikhalov О. N. Public policy, public administration, the elite and the system of values - the ratio of concepts
Syvolapenko T. L. Scienti? c aspects of strategic governance system in Ukraine: realities and prospects
Solomko Y. I. Status of implementation of electronic services: results of realization of the development concept of electronic services in Ukraine

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Sokil V. V. Analysis of budget ? nancing of regional development of Ukraine in 2014-2018
Biryukov V. V. The essence of social responsibility of the state and society in relation to environmental protection
Lytvynenko M. V. Mechanisms for implementation of state policy of reforming healthcare system in Ukraine: de? nitions and components
Sadovska L. M. Public policy on civil education: development stages, structure and guidance
Yasinevich S. L. The place and role of the media in the process of forming the social and communication sphere of civil society

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Babadzhanova O. F., Rogulia A. О. Regulatory support of local selfgovernment bodies in the sphere of civil defense
Golynska O. V. The economic basis of self-suf? ciency of local government in contemporary operating conditions
Serenok A. O. Methodology of data audit of cities councils

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Yevdokymov V. O. Management of the future in public authorities
Mahas G. A. Methodology of forming the leader’s style of management depending on the conditions of performing operational and service tasks by the body (unit) of the state border protection
Nedobor I. V. Factors in? uencing the formation and implementation of personnel policy in the public administration system

5. Foreign Policy and National Security

Nepomnyashchyy O. M., Medvedchuk O. V., Lahunova I. A. Foreign practices of regulating construction
Biluha L. A. Decentralization and reform of the administrative-territorial structure of france: experience for Ukraine
Karlov T. V. Adaptation of foreign experience on con? ict management in power and public authorities interaction in Ukraine
Chernoivanenko A. V. Modern practices of interaction between political parties and public authorities in Ukraine

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння