ХарРІ НАДУ

№ 2(61) / 2018

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Бєлова Л.О., Бульба В.Г., Поступна О.В. Стан і проблеми здійснення управління якістю освіти та освітньої діяльності в Україні: експертне оцінювання
Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Коновалов Л.С. Tрансформація концепцій державного управління
Білосорочка С.І. Розвиток наукової думки про гендерні відносини в публічному управлінні
Бутник О.О. Генезис розвитку та перспективи модернізації державного управління казначейською системою України
Крихтіна Ю.О., Череватенко О.М. Застосування ризик-менеджменту у сфері державного управління залізничним транспортом України
Магась Г.А. Застосування методів наукових досліджень у теорії охорони державного кордону України
Підбережник Н.П. Співвідношення понять “етнічність” та “політика” в категорії “етнополітичні відносини”: теоретичний аспект
Спасібов Д В. Електронне урядування в контексті сучасних концепцій публічного управління
Ібрахім Ганнам Концептуальна основа публічного управління інклюзивним розвитком країни
Озаровська А.В. Поняття “якість” та “менеджмент якості” в системі total quality management
Сабурова Г.Б. Деякі аспекти практичного упровадження системи електронного документування в органах державної влади
Середа Т.М. Cтратегічні орієнтири взаємодії органів державного управління з громадськістю у процесі реалізації конституційно-правової реформи
Хлєбников А.А. Проблеми та можливості підвищення ефективності надання публічних послуг в Україні

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Жадан О.В. Стимулювальні системи оплати праці у сфері публічного управління
Валюх А.М. Модель формування державної стратегії розвитку природного капіталу України
Вовк С.М., Степаненко М.В. Перспективи розвитку приватної медицини в Україні
Давискіба К.В., Карпова В.В., Ревенко Т.В. Проблемні аспекти класифікації методів податкового планування на підприємстві
Зубчик О.А. Концепт “конкурентоспроможність” у дослідженні адміністративної ефективності державного управління
Ревенко О.В. Особливості формування варіативних елементів стратегії в державному та корпоративному податковому менеджменті
Дзядук Г.О. Необхідність державного регулювання розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні
Коваленко О.О. Права пацієнта у сфері охорони здоров’я як елемент державного управління
Курносов О.В., Хижняк М.І., Марченкова А.В. Вплив трансформаційних процесів на політику у сфері оподаткування
Митропан Т.К. Основні ризики при здійсненні державних закупівель робіт і послуг у будівництві

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Зілінська А.С. Управління місцевими бюджетами на основі узгодження фінансових інтересів
Чернятiнa В.A. Державна політика сталого розвитку сільських територій: механізми та інструменти реалізації

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Дикань О.В., Дикань В.В., Глушенко Т.М. Планування і розвиток кар’єри державних муніципальних службовців
Саханєнко С.Є., Колісніченко Н.М., Ровинська К.І. Проблеми організаційного забезпечення суду присяжних як елемент судового управління
Громова О.В., Паламарчук І.В. Створення моделі поведінки керівника в органах публічної влади
Лихач Ю.Ю. Реалізація парламентської реформи в Україні в умовах європейської інтеграції
Слоньовський М.В. Проблеми розвитку людських ресурсів системи публічного управління як основа професіоналізму
Недобор І.В. Соціологічний вимір стану реалізації кадрової політики у сфері публічної служби України

5. Зовнішня політика та національна безпека

Барило О.Г. Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення щодо прийняття рішення в надзвичайних ситуаціях
Боковикова Ю.В. Європейський досвід реформ: територіальне управління
Омаров А.Е. огли. Шляхи вдосконалення політики екологічної безпеки в сучасних умовах
Бірюков В.В. Державне управління реформуванням природоохоронної системи: закордонний досвід для України
Гребоножко Є.П. Концептуалізація європейського досвіду формування людського потенціалу в системі державного управління: можливості для України (на прикладах Польщі, Німеччини та “вестмінстерської” моделі Великобританії)
Нікіпєлова Є.М. Сучасні тенденції формування та реалізації європейської політики безпеки й оборони
Сиволапенко Т.Л. Досягнення та перспективи цифровізації публічного управління в Естонії

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. The Development of Public Administration System in Ukraine

Bielova L.O., Bulba V.G., Postupna O.V. The state and problems of education quality management and educational activity in Ukraine: expert assessment
Deineka O.G., Pozdnyakova L.O., Konovalov L.S. Transformation of Construction of Public Administration
Bilosorochka S.I. Development of scientific thought about gender relations in public administration Butnyk O.O. Genesis of Development and Perspectives of Modernization of Public Administration of the Treasury System of Ukraine
Butnyk O.O. Genesis of Development and Perspectives of Modernization of Public Administration of the Treasury System of Ukraine
Krikhtina Y.O., Cherevatenko O.M. Application of Risk Management in the Branch of Рublic Аdministration of Railway Transport of Ukraine
Mahas G.A. Use of methods of scientific research in the theory of the state border of Ukraine protection
Pidberezhnyk N.P. Relationship between the concepts of “ethnicity” and “policy” in the category of “ethnopolitical relations”: theoretical aspect
Spasibov D.V. Electronic governance in the context of modern public administration concepts
Ibrahim Ghannam Conceptual basis of public management of inclusive development of the country
Ozarovska A.V. Concept of “quality” and “quality management” in total quality management
Saburova G.B. Some aspects of the practical implementation of the electronic documentation system in the bodies of the government authorities
Sereda T.M. Strategic guidelines for the interaction of public administration bodies with the public in the process of implementing constitutional and legal reform
Khliebnykov A.A. Problems аnd opportunities for improving efficiency of public service provision in Ukraine

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Zhadan O.V. Incentive wage systems in public administration
Valyukh A.M. Model of formation of the state strategy of development natural capital of Ukraine
Vovk S.M., Stepanenko М.V. Prospects for the development of private medicine in Ukraine
Davyskiba K.V., Karpova V.V., Revenko T.V. Problem aspects of classification of methods of tax planning at the enterprise
Zubchyk O.A. Сoncept of “competitiveness” in the study of administrative efficiency of public administration
Revenko O.V. Features of the formation of variational elements of the strategy in public and corporate tax management
Dziaduk H.O. Necessity of government regulation of small and medium-sized agrarian business in Ukraine
Kovalenko О.О. Patient rights in the field of health activities as a public government
Kurnosov O.V., Khizhnyak M.I, Marchenkova A.V. The influence of transformation processes on taxation policy
Mitropan T.К. Main risks of state procurements of works and services in construction

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Zilinska A.S. Management of local budgets on the basis of coordination of financial interests
Cherniatina V.A. State policy of sustainable development of rural areas: mechanisms and implementation tools

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Dikan О.V., Dikan V.V., Glushenko T.M. Planning and Developing the Career of State Municipal Officials
Sakhanenko S.Ye., Kolisnichenko N.M., Rovinska K.I. The issues of the organizational provision of the jury as the component of the judicial management
Gromova O.V., Palamarchuk I.V. Creation a Model of Behavior of the Head in Public Authorities
Lykhach Yu.Yu. Realization of the parliamentary reform in Ukraine in the conditions of the european integration
Slonovsky M.V. Problems of human resource development system of public administration as a basis of professionalism
Nedobor I.V. Sociological Measurement of the Staff of the Implementation of Personnel Policy in the Sphere of Public Service of Ukraine

5. Foreign Policy and National Security

Barylo O.G. Improving the system of information and analysis support for decision-making in emergencies
Bokovykova Yu.V. European experience of reforms: territorial governance
Omarov А.Е. Ways to improve environmental safety policy under current conditions
Biryukov V.V. Public administration of the environmental system-reformation: foreign experience for Ukraine
Grebonozhko E.P. Conceptualization of the european experience of human capacity building in the system of public administration: opportunities for Ukraine (on the example of Poland, Germany and the “westminster” model of Great Britain)
Nikipіelova Ye.M. Modern trends in formation and implementation of european security and defense policy
Syvolapenko Т.L. Achievements and perspectives of public administration digitization in Estonia

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння