ХарРІ НАДУ

№ 1(60) / 2018

Теорія та практика державного управління

 
УДК 35.085
ББК 67
ISSN 1727–6667

 
Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, протокол № 1/235–8 від 27 лютого 2018 р.

 

Редакційна колегія:
Амосов О. Ю., доктор економічних наук, професор (головний редактор);
Мартиненко В. М., доктор державного управління, професор (заступник головного редактора);
Солових В. П., доктор державного управління, професор (відповідальний секретар);
Бабаєв В. М., доктор державного управління, професор;
Бакуменко В. Д., доктор державного управління, професор;
Барка М. З., доктор економічних наук, професор;
Вацьковські К. С., доктор економічних наук, професор;
Гавкалова Н. Л., доктор економічних наук, професор;
Гончарук Н. Т., доктор державного управління, професор;
Карамишев Д. В., доктор державного управління, професор;
Латинін М. А., доктор державного управління, професор;
Майстро С. В., доктор державного управління, професор;
Мамонова В. В., доктор державного управління, професор;
Момот Т. В., доктор економічних наук, професор;
Матвіїшин Є. Г., доктор економічних наук, доцент;
Мельникова К. І., кандидат економічних наук, професор;
Меркулова Т. В., доктор економічних наук, професор;
Пушкар О. І., доктор економічних наук, професор;
Статівка Н. В., доктор державного управління, професор;
Юнявичус А., доктор соціальних наук, професор.

 

Відповідальний за випуск: к.держ.упр., доц. А. О. Кузнецов

 

Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – Вип. 1 (60). – 196 с.

 

У статтях наукового збірника, згрупованих у п'ять тематичних розділів, висвітлено проблеми розвитку системи державного управління та реформи місцевого самоврядування в Україні, державного регулювання процесів економічного і соціального розвитку, приділено увагу особливостям вітчизняної державної кадрової політики, а також зовнішній політиці та національній безпеці.

Для науковців, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами державного управління.

 

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань ВАК України з державного управління та економічних наук (наказ МОН України від 13 липня 2015 р. № 747).

 


 
UDC 35.085
BBC 67
ISSN 1727–6667

 
Recommended for publication by the Academic Council of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, the protocol number 1/235–8 from 27.02.2018.

 

Editorial board:
Amosov O. Iu., Doctor of Economics, Professor (еditor–in–chief);
Martynenko V. M., Doctor of Public Administration, Professor (deputy editor–in–chief);
Solovykh V. P., Doctor of Public Administration, Professor (executive secretary);
Babaiev V. M., Doctor of Public Administration, Professor;
Bakumenko V. D., Doctor of Public Administration, Professor;
Barca M. Z., Doctor of Economics, Professor;
Vatskovski K. S., Doctor of Economics, Professor;
Havkalova N. L., Doctor of Economics, Professor;
Honcharuk N. T., Doctor of Public Administration, Professor;
Karamyshev D. V., Doctor of Public Administration, Professor;
Latynin M. A., Doctor of Public Administration, Professor;
Maistro S. V., Doctor of Public Administration, Professor;
Mamonova V. V., Doctor of Public Administration,Professor;
Momot T. V., Doctor of Economics, Professor;
Matviishyn Ie. H., Doctor of Economics, Associate Professor;
Melnykova K. I., PhD in Economics, Professor;
Merkulova T. V., Doctor of Economics, Professor;
Pushkar O. I., Doctor of Economics, Professor;
Stativka N. V., Doctor of Public Administration, Professor;
Yuniavychus A., Doctor of Social Sciences, Professor.

 

Responsible for publication: PhD in Public Administration, Associate Professor A. O. Kuznetsov

 

Theory and Practice of Public Administration: Collection of Scientific Works. – Kharkiv: Publisher of KRI NARA «Magistr», 2017. – Issue 1 (60). – 196 p.

 

The collection of scientific articles contains 5 topical units. The attention European that Europe to the Atlantic processes, state regulation of processes of economic and social development, features of state personnel selection in Ukraine is allocated, is covered problems of development of system of state management and reforms of local self-management in Ukraine, and as features of state personnel selection in Ukraine.

For scientists, public servants and officials of local authorities and also for everyone interested in current problems of public administration.

 
Collection of scientific works is included in the list of scientific specialized editions of HAC of Ukraine on Public Administration and Economics (Decree of HAC Presidium of Ukraine of 13 July 2015 number 747).

 

 
www.issn.org

 

Copyright © 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння