ХарРІ НАДУ

№ 1(60) / 2018

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Корженко В.В. Гендерні відносини: філософські ідеї та соціальні практики в античному суспільстві
Лахижа М.І., Черчатий О.І. Цільові програми як інструмент становлення та розвитку інтегрованої системи правової допомоги
Непомнящий О.М., Гаврилов А.В. Формування державної договірної політики будівельних підприємств
Білосорочка С.І. Гендерні відносини в публічному управлінні України: визначення основних понять
Євсюкова О.В. Соціальні мережі та соціальний капітал як чинники розвитку сервісно орієнтованої держави
Клімушин П.С., Спасібов Д.В. Методологічні засади забезпечення якісного надання адміністративних послуг
Терещенко Д.А. Компетентнісна складова прийняття управлінських рішень
Киртока М.П. Проблеми та перспективи концесійного землекористування
Лях Ю.І. До питання становлення публічного адміністрування в Україні: історичний та понятійний аналіз

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Вовк С.М., Голубченко О.П. Формування громадського здоров'я в умовах системних змін медичної галузі
Гончаренко М.В. Резерви зміцнення податкової бази місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації
Сiтнiк С.П. Деpжавне pегулювання pозвитку pинку пpацi молодi в Укpаїнi
Батюк А.А. Розвиток механізму державного регулювання ринку праці молоді в Україні
Бойко О.Я. Стимулювання економічної активності суб’єктів підприємницької діяльності
Скрипкіна Є.Г. Шляхи залучення громадськості до управління сферою фізичної культури та спорту
Марченко Л.Ю. Фінансовий контроль в органах державної казначейської служби України
Давискіба К.В., Карпова В.В. Проблемні аспекти взаємозв’язку податкової політики держави та підприємства

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Мамонова В.В., Кожуріна В.М. Визначення базових понять земельної децентралізації
Лиска О.Г. Проблеми взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності з місцевими органами влади
Кондратинський О.С. Наукові підходи до типології рівнів участі громадянського суспільства у формуванні місцевих політик
Кузьменко С.Л. Порядок перевірки актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
Сердюкова О.Є. Механізми оцінки ефективності інноваційного розвитку територій

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Василевська Т.Е. Етичні компетентності публічних службовців в контексті реформування публічного управління
Дивнич Г.А. Шляхи підвищення рівня англомовної компетентності державних службовців України
Колеснікова В.В. Удосконалення системи управління процесом адаптації персоналу шляхом застосування інноваційних підходів
Слоньовський М.В. Професіоналізм у системі публічного управління як основа розвитку кадрів публічної служби в Україні: методологічний аспект

5. Зовнішня політика та національна безпека

Хашиєва Л.В. Особливості організації та фінансування органів публічної влади місцевого та регіонального рівня Франції
Красников Є.В. Шляхи вдосконалення законодавства України у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. The Development of Public Administration System in Ukraine

Korzhenko V.V. Gender Relations: Philosophic Ideas and Social Practices in Ancient Society
Lakhyzha M.I., Cherchatyi O.I. Target Programs as the Means of Formation and Development of the Integrated Legal Aid System
Nepomnyashchyy O.M., Gavrilov A.V. Formation of State Contract Policy of the Construction Companies
Bilosorochka S.I. Gender Relations in Public Administration of Ukraine: Definitions of Main Concepts
Evsyukova О.V. Social Networks and Social Capital as the Drivers of Service-Oriented State Development
Klimushyn P.S., Spasibov D.V. Methodological Framework for Ensuring Provision of Quality Administrative Services
Tereshchenko D.A. Competence Component of Management Decision–Making
Kyrtoka M.P. Problems and Prospects of Concession Land Use
Liakh Y.I. Establishment of Public Administration in Ukraine: Historical and Conceptual Analysis

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Vovk S.M., Golubchenko O.P. Formation of Public Health in Conditions of Systemic Changes in the Medical Industry
Goncharenko M.V. Reserves for Consolidating Tax Base of Local Budgets Under Fiscal Decentralization
Sitnik S.P. State Regulation of the Development of the Youth Labor Market in Ukraine
Batiuk A.A. Development of Mechanism for State Regulation of Youth Labor Market in Ukraine
Boyko О.Y. Promoting Economic Activity of Business Entities
Skrypkina Y.H. Ways of Involving the Public in the Management of Sphere of Physical Education and Sports
Маrchenko L.Yu. Financial Control in Bodies of State Treasury Service of Ukraine
Davyskiba K.V., Karpova V.V. Problem Aspects of Intercommunication of Taxation Policy of the State and Enterprise

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Mamonova V.V., Kojurina V.M. The Determination of Basic Notions of Land Decentralization
Lyska O.G. Problems of Interaction Between Entrepreneurs and Local Authorities
Kondratynskyi O.S. Scientific Approaches to Typology of the Levels of Engagement Civil Society in the Formation of Local Policies
Kuzmenko S.L. Mechanism for Reviewing of Local Government Acts on the Implementation of Delegated Authorities of the Executive Power
Serdіukova O.Y. Efficiency Evaluation Mechanisms of the Territorial Innovation Development

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Vasylevska T.E. Ethical Competences of Public Servants in Context of Public Administration Reform
Dyvnych H.А. Ways of Raising the Level of English Language Competence of Civil Servants in Ukraine
Kolesnikova V.V. Improvement of System for Managing Staff Adaptation Process by Application of Innovation Approaches
Slonovsky M.V. Professionalism in the System of Public Administration as the Basis for the Development of Public Service Personnel in Ukraine: the Methodological Aspect

5. Foreign Policy and National Security

Khashiyeva L.V. Features of Local and Regional Government Organization and Financing in France
Krasnykov Ye.V. Ways of Improvement of Ukrainian Legislation in the Sphere of Military–technical Cooperation with Foreign States

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння