ХарРІ НАДУ

№ 4(59) / 2017

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Делія О.В. Фізичне середовище державної політики: теоретичний аналіз
Семенець–Орлова І.А. Вибір управлінських рішень у процесі упровадження освітніх змін
Фірсова О.Д. Здоров'я населення як аспект благополуччя українського суспільства
Камуз А.О. Методологічний підхід у дослідженні організації виборчої кампанії
Малишева О.В. Формування проблематики громадянського суспільства в публічному управлінні: теоретичні засади
Левченко С.О. Нова публічна служба: основні принципи та особливості упровадження
Рарова Д.Р. Аналіз функціонування механізмів парламентського контролю та аудиту в системі державного управління
Хлєбников А.А. Вплив споживачів на якість публічних послуго
Шевченко О.М. Процес контролю в державному управлінні: теоретико–методологічний аспект

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Поняття «приховані активи» в контексті капіталізації підприємства
Ковальчук В.Г., Пєхова Д.В., Шатрава Н.В. Вплив трансформаційних процесів на управління інноваційним розвитком банківської системи
Аведян Л.Й. Розвиток технологій та ринок інноваційної продукції
Дунаєв І.В. Мотиваційний механізм співфінансування пріоритетів в оновленій економічній політиці українських регіонів
Підбережник Н.П. Інституційне забезпечення публічного управління етнополітичними відносинами на регіональному рівні в Україні
Рогова О.Г. Державна політика фінансування діяльності закладів охорони здоров'я
Федорчак О.В. Систематизація законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності в Україні
Борисенко Д.В. Державна політика у сфері культури: її сутність та особливості реалізації
Євтухов О.В. Cутнісна характеристика механізму державного управління соціальними ризиками людського розвитку
Сінческул І.Л. Особливості побудови системи взаємовідносин зі споживачами на комунальних теплопостачальних підприємствах
Литвиненко М.В. Принципи як складова механізму реалізації державної політики реформування системи охорони здоров'я в Україні
Мартиненко Н.В. Аналіз ефективності функціонування механізмів державного управління розвитком пенсійної системи України
Усаченко О.О. Розвиток механізмів державного регулювання та державного контролю в Україні

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Мельман В.О. Психосоціальні аспекти розвитку громадянських компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
Мєуш Н.В. Проблеми місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М. Ротація персоналу як елемент системи управління трудовими переміщеннями в умовах економічної нестабільності
Кирій С.Л. Рівні громадянської компетентності в публічному управлінні
Щегорцова В.М. Нормативно–правове забезпечення формування громадянської компетентності державних службовців

5. Зовнішня політика та національна безпека

Даниленко Л.І. Українсько–німецький досвід розвитку інноваційної компетентності міських голів
Древаль Ю.Д., Лінецький Л.М. Особливості створення та початку діяльності Міжнародної організації праці (до століття проведення першої сесії Міжнародної конференції праці)
Білосорочка С.І. Гендерна рівність в ратифікованих Україною міжнародно–правових документах
Дідок Ю.В. Громадянські компетентності державних службовців як чинник реалізації євроінтеграційної політики України
Озаровська А.В. Інституалізація вищої освіти в історії європейських суспільних практик

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Development of Public Administration System in Ukraine

Deliіa O.V. Тhe physical environment of public policy: theoretical analysis
Semenets–Orlova I.A. Choosing the management solutions for educational changes process
Firsova O.D. Population health as an aspect of the well-being of Ukrainian society
Kamuz A.О. Methodological approach to the research of organization of the election campaign
Malyshevа О.V. Formation of the civil society issues in public administration: theoretical foundations
Levchenko S.O. New public service: main principles and implementation features
Rarova D.R. Analysis of the implementation of mechanisms of parliamentary control and audit in the system of public administration
Khliebnykov A.A. Customers' Influence of Public Services Quality
Shevchenko O.M. Features of Control Process in Public Administration: Theoretical and Methodological Aspect

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Goryachuk V.F., Nazarenko Y.A. Concept of «Prisoned Assets» in the Content of the Capitalization of the Enterprise
Kovalchuk V.G., Piekhova D.V., Shatrava N.V. The Influence of Transformation Processes on Management of Innovative Development of the Banking System
Avedyan L.Y. Development of Technologies and the Market of Innovative Products
Dunayev I.V. Motivation Mechanism for Co-financing of Priorities in Modernized Economic Policy of Ukrainian Regions
Pidberezhnyk N.P. Institutional Provision of Public Governance of Ethno-political Relations at the Regional Level in Ukraine
Rohova O.G. State Policy of Financing Healthcare Institutions
Fedorchak O.V. Systematization of Legislative Support of Investment Activity in Ukraine
Borysenko D.V. State Cultural Policy: Essence and Implementation Features
Yevtukhov O.V. Essential Characteristic of Mechanism for Public Management of Social Risks of Human Development
Sincheskul I.L. Specific Features of System of Public Heat-supplying Companies' Relations with Consumers
Lytvynenko M.V. Principles as Component of Mechanism for Implementing State Policy of Healthcare System Reform in Ukraine
Martynenko N.V. Analysis of the Effectiveness of the Functioning of Public Administration Mechanisms by the Development of the Pension System of Ukraine
Usachenko О.О. The State Regulation and State Control Mechanisms Development in Ukraine

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Melman V.О. Psychosocial Aspects of Developing Civil Competences of Civil Servants and Local Government Officials
Meush N.V. Local Budget Problems Under the Conditions of Financial Decentralization

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Diegtiar O.A., Nepomnyashchyy O.M. Personnel Rotation as an Element of the Management System of Labor Movements in Conditions of Economic Instability
Kyrii S.L. Levels of Civic Competency in Public Administration
Shchegortsova V.M. Regulatory Framework for Forming Civil Competency of Public Servants

5. Foreign Policy and National Security

Danylenko L.I. Ukrainian–German Experience of Development of Innovative Competence of Mayors
Dreval Yu.D., Linetskyi L.M. Features of the Establishment and the Beginning of the Activities of the International Labor Organization (up to a Century Since the First Session of the International Labor Conference)
Bilosorochka S.I. Gender Equality in International Legal Documents Ratified by Ukraine
Didok Yu.V. Civil Competences of Public Servants as a Factor of the Implementation of the Euro-Integration Policy of Ukraine
Ozarovska A.V. Institutionalization of Higher Education in History of European Social Practices

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння