ХарРІ НАДУ

№ 3(58) / 2017

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Матвіїшин Є.Г. Оцінка зменшення рівня народжуваності в сільській місцевості і містах України під час Голодомору в 1932–1933 рр.
Клімушин П.С., Спасібов Д.В. Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е–уряду
Полякова О.С. Проблеми публічного управління правовою освітою в матеріалах конференцій і періодичних виданнях України: наукометричний аналіз
Чаплай І.В. Комунікативна ефективність публічного управління
Гончар В.В. Проблеми становлення сучасного українського парламентаризму
Копилова М.С. Центральні органи влади II Речі Посполитої як суб’єкти реалізації державної релігійної політики щодо православної церкви
Попова К.Г. Категоріальні аспекти управління комунальною власністю громад та їхніх об'єднань
Родченко І.Ю. Механізми, принципи, критерії та пріоритетні напрями самовпорядкування в системі державного управління
Слободян В.Я. Консолідаційна дія «хліборобського класу» в капіталістичній консервативній традиції державотворення В. Липинського

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Мельниченко О.А. Державна промислова політика: сутність, засоби та напрями розвитку
Голинська О.В. Базові підходи та категорії управлінської оцінки ефективності бюджетних програм
Савченко І.Г., Чумак О.В. Модернізація державного механізму фінансування вищої освіти в умовах її реформування
Cеменець–Орлова І.А. Нормативно–правове забезпечення освітніх змін в Україні
Бойко О.Я. Теоретичні підходи та методи формування сучасної податкової системи
Амер Аль–Атті. Узагальнення експертного оцінювання щодо визначення механізмів публічного управління випереджальним розвитком економіки України
Васільєв В.Т. Модель та методика формування цільової функції державного управління у сфері міграційної політики на державному та регіональному рівнях
Збираник Ю.В. Теоретичні аспекти планування маркетингових комунікацій у діяльності органів публічного управління
Мартиненко Н.В. Соціально–економічні індикатори розвитку пенсійної системи України: державноуправлінські виміри
Марченко Л.Ю. Казначейське обслуговування бюджетів об’єднаних територіальних громад в Україні

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Гончаренко М.В. Особливості фінансового забезпечення виконання делегованих повноважень місцевого самоврядування в умовах децентралізації
Тарасенко Т.М. Поняття політичної відповідальності в контексті наукових досліджень із місцевого самоврядування

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Сторожев Р.І. Професійні компетенції лідерства в державному управлінні
Поліщук І.В. Удосконалення організаційного механізму забезпечення розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні: запровадження системи менторства
Тарасюк І.О. Організаційні аспекти формування професійної культури посадових осіб публічної влади

5. Зовнішня політика та національна безпека

Бєлай С.В., Черкашин О.Д. Розвиток механізмів реагування на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці України: постановка наукового завдання
Костенко В.О. Актуальні проблеми регіонального управління процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні на прикладі Кіровоградської області
Серенок А.О. Публічне управління розвитком електронного урядування окремих країн Європейського Союзу
Толпиго О.Ф., Толпиго Д.М. Досвід імплементації європейських стандартів у національну практику реформування органів прокуратури

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Development of Public Administration System in Ukraine

Matviishyn Ye.H. Assessment of Falling Birth Rate in Rural Areas and Cities of Ukraine during the Holodomor (Ukrainian Famine) in 1932–1933
Klimushyn P.S., Spasibov D.V. Innovative Open Data Services for Effective Functioning of E-government
Polyakova O.S. Problems of Public Management in Legal Education in the Materials of Conferences and Periodicals of Ukraine: Scientometric Analysis
Chaplay I.V. Communicative Еfficiency of Рublic Administrationt
Honchar V.V. Problems in the Establishment of Contemporary Ukrainian parliamentarism
Kopylova M.S. Сentral Government Bodies of the ІІ Сommonwealth of Рoland as Subjects for Implementing the State Religion Policy in Relation to the Orthodox Church
Popova K.G. Positions of Managerial Categories by the Municipal Property of Communities and their Associations
Rodchenko I.Yu. Mechanisms, Principles, Criteria and Priority Directions of Self-ordering in the System of Public Administration
Slobodyan V.Ya. Consolidation Effect of «the Landowner Class» in the Capitalistic and Conservative Tradition of State Building of V.Lypynsky

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Меlnychenko O.A. State Industrial Policy: Essence, Means, and Development Trends
Golynska O.V. The Basic Concepts and Categories for Government Evaluating to Effectiveness of Budget Programs
Savchenko I.H., Chumak O.V. Modernization of State Mechanism for Higher Education Funding under Reforms
Semenets–Orlova I.A. Regulary Support of Educational Changes in Ukraine
Boyko О.Ya. Theoretical Approaches and Methods of Formation of the Modern Tax System
Amer Al-Atti. Generalization of Expert Evaluation on the Definition of Mechanisms in Public Administration Ahead of the Development in the Ukrainian Economy
Vasiliev V.T. Model and Technique of Formation of the Target Function of the State Administration in the Field of Migration Policy at the National and Regional Levels
Zbyranyk Y.V. Theoretical Aspects of Marketing Communications Planning in the Activities of Public Authorities
Martynenko N.V. Socio–Economic Indicators of Pension System Development in Ukraine: Public-administrative Dimensions
Маrchenko L.Yu. Treasury Servicing of Associated Community Budgets in Ukraine

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Goncharenko M.V. Features of Financial Support for Implementation of Delegated Powers of Local Government under Decentralization
Tarasenko T.M. Concept of the Political Responsibility in the Context of the Local Self-government Scientific Research

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Storozhev R.І. Professional Competences of Leadership in Public Government
Polishchuk I.V. Modernization of Organizational Mechanism for the Insurance of Development of Pprofessional Potential of civil Servants in Ukraine: Introduction of Mentoring System
Tarasiuk I.O. Organizational Aspects of Professional Culture of Officials Public Authorities

5. Foreign Policy and National Security

Bielai S.V., Cherkashyn O.D. Development of Crisis Response Mechanisms for Situations that Threaten National Security in Ukraine: Statement of Research Objectives
Kostenko V.O. Actual Problems of Regional Management of Radiation Safety Processes in Ukraine on the Example of the Kirovograd Region
Serenok A.O. Public Administration of e–governance Development in Selected Countries of the Еuropean Union
Tolpygo O.F., Tolpygo D.M. The experience of implementing the European standards into the national practice of the Prosecutor’s offices reforming

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння