ХарРІ НАДУ

№ 2(57) / 2017

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Мельниченко О.А. Теоретичні основи державного регулювання параметрів енергетичної безпеки
Дзяна Г.О., Дзяний Р.Б. Налагодження комунікації між владою і суспільством у період проведення реформ
Клімушин П.С., Спасібов Д.В. Концепція сервісно орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління
Кравченко С.Г. Підвищення дієвості механізму державного регулювання обігу земель як аспект державної політики розвитку урбанізованих територій
Полторак С.Т. Методологія державного управління системою вищої військової освіти
Ревенко Т.В. Роль соціальної реклами в системі національно-патріотичного виховання молоді в Україні
Андріїв М.М. Поняття та структура компетенції органів публічної влади

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Жадан О.В., Вашев О.Є. Теоретичні підходи до організації нормування праці в галузі охорони здоров’я
Вовк С.М. Умови для розвитку контрактних конструкцій в охороні здоров’я України
Гнатенко А.І., Поліщук Ю.А. Актуальні питання запровадження стратегічного підходу в менеджмент підприємств України
Даудова Г.В., Таукешева Т.Д. Упровадження гендерно орієнтованого бюджетування в Україні
Круглов В.В., Стадник В.В. Державно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку
Лєсная О.С. Напрями державної підтримки економіки України
Мерхо Олександр. Аксіологічна складова сталого стратегічного розвитку
Полякова О.С. Формування нормативно-правової бази публічного управління правовою освітою населення в Україні
Гончарук Д.В. Визначення сутності поняття державного регулювання ринку державних боргових цінних паперів
Харечко Д.О. Державноуправлінські механізми реалізації житлових прав громадян, які забезпечуються житлом у першу чергу та поза чергою

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Латинін М.А., Погайдак О.Б., Співак С.М. Особливості формування добровільних конкурентоспроможних об’єднань територіальних громад в умовах децентралізації: проблеми та перспективи моделювання процесу
Мамонова В.В., Троян М.О. Удосконалення організаційної структури стратегічного планування розвитку міст
Козак В.І. Публічне управління в системі координат: децентралізація – місцеве самоврядування – демократія
Дармостук Д.Г. Тенденції розвитку зеленого туризму в Україні
Єдинак Я.Б. Ступінь дослідження проблеми формування та розвитку інституту районної в місті адміністрації в містах із районним поділом
Кузьменко С.Л. Самодостатність територіальної громади: поняття та основні засади
Скупченко Д.О. Нормативно-правове забезпечення розвитку територіальних громад в Україні

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Савченко Н.В. Формування та реалізація сервісно орієнтованої державної політики зайнятості в умовах розбудови цифрового суспільства
Щегорцова В.М. Публічна служба в Європейській Комісії

5. Зовнішня політика та національна безпека

Обушна Н.І. Роль вищих органів аудиту в забезпеченні прозорості та підзвітності державного управління: міжнародний досвід
Омаров А.Е. огли. Громадський контроль забезпечення екологічної безпеки держави: досвід зарубіжних країн
Бабічев А.В. Зарубіжний досвід із питань управління змінами в системі вищої
Васільєв В.Т. Організаційно-функціональна структура міграційної політики в системі забезпечення національної безпеки

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Development of Public Administration System in Ukraine

Меlnychenko O.A. Theoretical Basis for State Regulation of Energy Security Parameters
Dziana H.O., Dzianyy R.B. Establishing Communication between Authorities and the Society During the Reforms Implementation
Klimushyn P.S., Spasibov D.V. Concept of Service-oriented State under Public Administration Modernization
Kravchenko S.G. Raising Efficiency of State Regulation of Land Turnover as Aspect of State Policy of Urbanized Territories’ Development
Poltorak S.T. Methodology of public administration of higher military education system
Revenko T.V. The Role of Social Advertising in the System of National and Patriotic Education of Youth in Ukraine
Andriiv M.M. Concept and Structure of Public Authorities Competences

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Zhadan O.V., Vashev О.Ye. Theoretical approaches to organization of labor rating in healthcare
Vovk S.M. Conditions for the development of contractual structures in the healthcare in Ukraine
Hnatenko A.I., Polishchuk Yu.A. Actual Issues of Implementing Strategic Approach to Management of Ukrainian Enterprises
Daudova G.V., Taukesheva T.D. Introduction of Gender oriented Budgeting in Ukraine
Kruglov V.V., Stadnyk V.V. Public-Private Partnership as a Tool for Regional Development
Lesnaya E.S. Areas оf State Support for the Economy оf Ukraine
Merho Alexander. Axiological component of sustainable strategic development
Polyakova O.S. Formation of the Legal Framework of Public Administration in Legal Education of the Population in Ukraine
Honcharuk D.V. Defining the Essence of the Notion of Public Management of Government Debt Securities Market
Kharechko D.A. Stateadministrative mechanism realization of housing rights of citizens who provided housing in the first place and out of turn

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Andrushkiv B.M., Кyrych N.B., Latynin M.A., Pohaidak O.B., Spivak S.M. Features of Forming Competitive Voluntary Associations of Territorial Communities under Decentralization: Problems and Prospects of Process Modeling
Mamonova V.V., Troian M.O. Improvement оf an Organizational Structure of the Strategic Planning Process of the Cities
Kozak V.I. Public management in the system of coordinates: decentralization – local government – democracy
Darmostuk D.Н. Trends green tourism Ukraine
Yedynak Y.B. Degree of Studying the Problem in Regard to Formation and Development of City District Administration Institute in Cities With District Division
Kuzmenko S.L. Territorial community self-sufficiency: concepts and basic principles
Skupchenko D.O. Regulatory Support of Local Communities Development in Ukraine

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Savchenko N.V. Formation and implementation of service oriented public employment policy in the emerging digital society
Shchegortsova V.M. Public Service in European Commission

5. Foreign Policy and National Security

Obushna N.І. The role of Supreme Audit Institutions in maintaining transparency and accountability of public administration: international practices
Omarov А.Е. Public Control of State Environmental Security Protection: International Experience
Babichev A.V. Foreign Experience For Managing Change In Higher Education
Vasiliev V.T. Functional Organization of Migration Policy Within the System of National Security

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння