ХарРІ НАДУ

№ 1(56) / 2017

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Дзвінчук Д.І., Петренко В.П. Щодо проявів ефекту Даннінга – Крюгера в системі управління Українською державою
Куц Ю.О. Сучасна мовна політика Української держави: управлінсько-правовий аспект
Мельниченко О.А., Удовиченко Н.М. Трудова міграція: сутність і засоби реалізації державної політики
Руденко О.М., Мединська Г.А. Сутність поняття “суспільна стабільність” в теорії публічного управління
Богачев Р.М. Теоретичні засади процесів самоорганізації та формування матриці «інакше можливого»
Клімушин П.С., Спасібов Д.В. Удосконалення сервісного механізму надання електронних адміністративних послуг
Балута І.В. Форми взаємодії неурядових організацій з органами публічного управління
Голованова Н.В. Інформація у глобальному суспільстві
Зозуля В.О. Філософія демократичного врядування: методологічний аналіз
Кононенко О.Б. Доступ до публічної інформації як спосіб забезпечення участі громадян в управлінні освітою в Україні на прикладі роботи Міністерства освіти і науки України
Твердохлєб М.Ю. Аксіологічний підхід до парламентської діяльності: сутність та методи дослідження

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Коваленко М.М. Нове значення фінансової сфери для забезпечення розвитку економіки
Боковикова Ю.В. Механізм протидії корупції
Калюга О.О. Фондовий ринок як елемент фінансового ринку
Федорчак О.В. Проблеми формування основних джерел інвестування в Україні
Сікало М.В. Ринок зерна як об’єкт державного регулювання
Чернятiнa В.A. Аналіз економічного механізму державної політики розвитку сільських територій в Україні

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Даудова Г.В., Бондар Г.В. Функціонування органів місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації
Білуха Л.А. Поняття територіальної громади та спроможної територіальної громади
Жук Ю.М. Надання адміністративних послуг населенню: орієнтація на якість

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Пархоменко-Куцевіл О.І. Вебінар як інноваційна форма підготовки публічних службовців в Україні
Батюк А.А. Вдосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання ринку праці молоді
Секельгіді К.Ш. Терміносистема особистісного самоуправління державного службовця

5. Зовнішня політика та національна безпека

Волик В.С. Основні компетенції Європейської Комісії
Бабічев А.В. Особливості процесу управління змінами в системі вищої освіти: закордонний досвід

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. The Development of Public Administration System in Ukraine

Dzvinchuk D.І., Petrenko V.P. Оn manifestations of dunning-kruger effect in Ukrainian state government system
Kuts Yu.O. Modern language policy of the Ukrainian state: administrative and legal aspects
Меlnychenko O.A., Udovychenko N.M. Labor Migration: Essence and Means of State Policy Implementation
Rudenko O.M., Medynska G.A. The basic nature of the concept of public stability in the theory of public administration
Bogachev R.M. The theoretical base of the Self-organizations’ processes and the Matrix of «Otherwise Enabled»
Klimushyn P.S., Spasibov D.V. Improving Service Mechanism for Administrative E-Service Delivery
Baluta I.V. Forms of NGOs and public administrations interaction
Holovanova N.V. Information in a Global Society
Zozulia V.О. The philosophy of democratic governance: a methodological analysis
Kononenko О.B. Access to public information as a way of ensuring public participation in the management of education in Ukraine on the example of the Ministry of Education and Science of Ukraine
Tverdokhlieb M.Y. Axiological approach to parliamentary activities: the essence and research methods

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Kovalenko M.M. New Significance of Financial Sphere for Economic Development
Bokovykova Yu.V. Mechanism of combating corruption
Kalyuga O.O. The stock market as part of the financial market
Fedorchak O.V. Problems of forming of main sources of investment in Ukrain
Sikalo M.V. Grain Market as Object of State Regulation
Cherniatina V.A. Analysis of Economic Mechanism of State Rural Development Policy in Ukraine

3. Areas of Reform of Local Government System in Ukraine

Daudova G.V., Bondar H.V. TFunctioning of Local Government Bodies under Financial Decentralization Conditions
Biluha L.A. The concept of a local community and an efficient local community
Zhuk Yu.M. Providing administrative services to the population: focus on quality

4. Features of Implementing State Personnel Policy in Ukraine

Parkhomenko-Kutsevil O.I. The webinar as an innovative form of training of public servants in Ukraine
Batiuk A.A. Improvement of Organizational and Economic Mechanism for State Regulation of Youth Labor Market
Sekelgidi K.Sh. Terms system of public servant self-control

5. Foreign Policy and National Security

Volyk V.S. Main Competences of European Commission
Babichev A.V. Features of Change Management Process in Higher Education: International Experience

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння