ХарРІ НАДУ

№ 4(55) / 2016

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Бєлова Л. О. Якісна освіта як запорука якості життя населення
Мельниченко О. А., Удовиченко Н. М. Аналіз законодавчих ініціатив у сфері стоматологічної діяльності
Степанов В. Ю. Інформаційна безпека в інформаційній сфері державного управління
Гнатенко А. І. Управління стратегічними змінами на регіональному рівні в Україні
Котуков О. А. Обмеження публічного управління в умовах глобалізації
Пахнін М. Л. Напрями удосконалення професійної діяльності працівників органів публічної влади в умовах розвитку інформаційного суспільства
Решевець І. В. Суспільні трансформації в контексті модернізаційних реформ політико-адміністративного управління
Томашевська Т. В. Застосування функціонально-компетентнісного підходу в механізмі формування політико-управлінської еліти
Панов В. В. Комунальні підприємства водопостачання і водовідведення як об’єкт державного управління

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Майстро С. В. Необхідність державного регулювання розвитку кооперації та стимулювання інтеграційних процесів в аграрному секторі України
Антонова О. Р. Концептуальні підходи до взаємодії держави з громадськістю у процесі формування сімейної політики в Україні
Круглов В. В. Регіональний аспект державно-приватного партнерства на основі кластерного підходу у процесі децентралізації владних повноважень в Україні
Заскалкіна О. М. Концептуалізація розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі економіки Україниі
Лещинський В. П. Інвестиційні процеси як інструмент інноваційного розвитку економіки
Олентьєв Р. В. Інноваційна політика вищої школи як відповідь на виклик ринку праці сучасного глобалізованого світу
Мазурок О. В. Інноваційні основи розвитку муніципальної системи охорони здоров’я
Митник А. А. Інтеграція управлінського потенціалу бізнес-сектора у механізм прийняття бюджетних рішень у регіоні
Сікало М. В. Методичні підходи до організації та оцінювання ефективності механізму державного регулювання розвитку ринку зерна
Торгало Т. О. Визначення критеріїв і механізму упровадження технологій управління державного проектування регіонального розвитку в Україні
Лопатченко І. М. Інститут сім’ї в контексті реалізації механізмів профілактики соціального сирітства: соціологічний аналіз на регіональному рівні
Бабічев А. В. Державне управління змінами у системі вищої освіти: сутність зміст, особливості
Дармостук Д. Г. Розвиток сільського туризму через створення туристичних кластерів
Долінченко О. М. Методичні підходи до формування основних принципів державного регулювання демографічного розвитку

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Ладонько Л. С., Кунденко А. В., Михайловська О. В., Філіпова Н. В. Роль та функції місцевого самоврядування в системі публічної влади України
Ольшанський О. В. Спроможність громад в аспекті теоретико-прикладної ідентифікації
Фоміцька Н. В. Інституціоналізація у процесі децентралізації влади
Марєхін С. В. Модель системи управління якістю в місцевих органах влади
Котковський В. Р. Розвиток місцевого самоврядування і децентралізація влади як умови зміцнення демократії в Українія
Возний С. О. Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади щодо формування дієздатних територіальних громад

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Шаталова О. М. Організаційний сегмент адаптаційної бази органу місцевого самоврядування: аспект управління професійною адаптацією

5. Зовнішня політика та національна безпека

Омаров Азад Енвер Огли Проблеми та протиріччя в реалізації політики екологічної безпеки в Україні
Хашиєва Л. В. Розвиток мережевих форм врядування на місцевому та регіональному рівні: досвід Фінляндіїу
Ярмоленко Ю. О. Основні підходи до стратегічного планування сталого розвитку АПК України та європейський досвід
Прилипчук О. В. Зарубіжний досвід адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. The Development of Public Administration System in Ukraine

Bielova L. O. Quality Education as Pledge of Population Life Quality
Melnychenko O. A., Udovychenko N. M. Analysis of Legislative Initiatives in the Field of Dental Activity
Stepanov V. Yu. Information Security in the Information Sector of Public Administration
Hnatenko A. I. Administration of Strategic Changes at the Regional Level in Ukraine
Kotukov O. A. Limitation of Public Administration in the Context of Globalization
Pakhnin M. L. Areas of Improvement of Professional Activity of Public Authorities Employees under Conditions of Development of Information Society
Reshevets I. V. Social Transformations in the Context of Modernization Reforms in Political and Administrative Management
Tomashevska T. V. The Use of Functional and Competent Approach to the Mechanism of Formation of Political and Administrative Elite
Panov V. V. Public Utilities of Water Supply and Water Disposal as an Object of Public Administration

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Maystro S. V. Need for State Regulation of Promoting Cooperation and Integration in Agricultural Sector of Ukraine
Antonova O. R. Conceptual Approaches to Cooperation between the State and the Public in the Process of Forming Family Policy in Ukraine
Kruhlov V. V. Regional Dimension of Public-Private Partnership on the Basis of Cluster Approach in the Process of Decentralization of Power in Ukraine
Zaskalkina O. M. Conceptualization of the Institutional Environment Development in the Agricultural Sector in Ukraine
Leshchynskyi V. P. The Investment Processes as a Tool for Innovative Economic Development
Olentiev R. V. Innovation Policy of High School as a Response to the Challenges of the Labor Market of Modern Globalization World
Mazurok O. V. Innovative Foundations of the Municipal Health System Development
Mytnyk A. A. Integration of Administratibe Capacity of the Business Sector in the Mechanism of Making Budgetary Decisions in the Region
Sikalo M. V. Methodological Approaches to the Organization and Estimation of Effectiveness of State Regulation of Grain Market Development
Torhalo T. O. Determining the Criteria and Mechanism for Implementation of Control Technologies of Public Design of Regional Development in Ukraine
Lopatchenko I. M. Іnstitute of family in the context of social orphanhood prevention mechanisms realization: a sociological analysis at the regional level
Babichev A. V. Public Change Management in Higher Education System: Nature, Content and Features
Darmostuk D. H. Development of Rural Tourism By Creating Tourism Cluster
Dolinchenko О. М. Methods Of Forming Main Approaches Principles Of State Regulation Demographic Development

3. Areas of Reform of Local Government System in Ukraine

Ladonko L. S., Kundenko A. V., Mykhailovska O. V., Filipova N. V. The role and Functions of Local Government in the System of Public Authorities in Ukraine
Olshanskyi O. V. Competence of Communities in Terms of Theoretical and Applied Identification
Fomitska N. V. The Institutionalization in the Process of Power Decentralization
Mariekhin S. V. Model of Quality Management System in Local Authorities
Kotkovskyi V. R. Development аnd Local Government Decentralization Government as Conditions Democracy Strengthening in Ukraine
Vozniy S. O. Mechanisms of Local Governments Interaction with Executive Authorities in Forming Effective Territorial Communities

4. Features of Implementing State Personnel Policy in Ukraine

Shatalova O. M. Organizational Segment of Adaptation Base of the Local Government: Aspect of Professional Adaptation Administration

5. Foreign Policy and National Security

Omarov Azad Enver ohly Problems and Contradictions in Implementation of Environmental Safety Policy in Ukraine
Khashyieva L. V. Development of Network Forms of Governance at Local and Regional Level: the Experience of Finland
Yarmolenko Yu. O. Basic Approaches to Strategic Planning for Sustainable Development of Agriculture in Ukraine and European Experience
Prylypchuk O. V. Foreign Experience of National Legislation Adaptation to European Union Laws

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння