ХарРІ НАДУ

№ 3(54) / 2016

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Пархоменко-Куцевіл О.І. Форсайтинг в системі управління персоналом публічної служби України: теоретико-методологічні засади
Котковський В.Р. Синергетична парадигма: межі застосування щодо соціальних об’єктів
Обушна Н.І. Логічна концептуально-понятійна модель публічного аудиту в системі публічного управління
Серенок А.О. Open Data Readiness Assessment Ukraine: результати національного дослідження
Труш О.О., Нікіпєлова Є.М. Історико-правові засади європейської політики безпеки й оборони
Грабар Н.С. Теорія раціональної бюрократії М. Вебера як архетип сучасних теорій публічного управління
Замараєв А.В. Людський потенціал в системі державного управління в Україні: першочергові завдання і способи вирішення
Криворучко І.В. Організаційні принципи адміністративної процедури: сутність, перелік, законодавче закріплення
Кухарева Г.П. Класична (традиційна) концепція публічного управління – її дієвість в світовому просторі та доцільність подальшого застосування в публічному управлінні України
Лукашов О.О. Стратегічний розвиток регіону під впливом викликів глобалізації: концептуальна постановка
Черноіваненко А.В. Функціонування політичних партій в Україні: особливості нормативно-правового забезпечення
Чечель О.Ю. Розвиток інформаційного простору та Е-уряду в Україні
Ясниська Н.І. Упровадження новітніх підходів до взаємодії держави та громадськості в сфері розвитку університетської науки
Греба Р.В. Нормативно-правове забезпечення реформування системи соціальних послуг в Україні

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Степанов В.Ю. Інформаційний простір охорони здоров’я України
Дідок Ю.В. Особливості системи контролю і моніторингу безпечності та якості продовольчої продукції в Україні
Дубовик К.Є. Організаційно-правовий механізм запобігання антигромадської поведінки підлітків в Україні
Зубчик О.А. Структурно-функціональний аналіз управління сферою вищої освіти в Україні
Батюк А.А. Поліпшення роботи регіональних центрів зайнятості в сфері моніторингу та прогнозування ринку праці молоді
Кірєєв Д.Б. Державна інформаційна політика як механізм управління інформаційною економікою в Україні
Лещинський В.П. Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності
Репп Г.І. Система інформаційно-аналітичного забезпечення розробки регіональної кластерної політики
Соловйов Є.В. Внутрішньо вимушена міграція як об’єкт державного регулювання
Юсип О.Л. Взаємозв’язок системної кризи економіки країни та кризи публічного управління

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Газарян С.В., Верхогляд Д.В. Концептуальні засади надання адміністративних послуг у сфері освіти органами місцевого самоврядування
Машкаров Ю.Г., Орлов О.В. Основні чинники, що впливають на ефективність діяльності регіональних та місцевих органів влади
Чернов С.І., Мущинська Н.Ю. Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення ресурсної спроможності сільських громад
Дунаєв І.В. Модернізаційний транзит публічно-управлінських відносин від централізованого до децентралізованого розвитку регіонів
Лиска О.Г. Взаємодія молоді з органами місцевого самоврядування
Мочков О.Б. Досвід проведення зборів (“сходів”) громадян за їх місцем проживання у територіальних громадах України

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Щегорцова В.М. Нормативно-правове забезпечення матеріальної мотивації державних службовців в Україні

5. Зовнішня політика та національна безпека

Омаров А.Е. Управлінські механізми державної політики забезпечення екологічної безпеки
Cеменець-Орлова І.А. Особливості мікро- та макрополітики освітніх змін: аналіз зарубіжного досвіду
Єдинак Я.Б. Зарубіжний досвід організації управління районами у місті (на прикладі міст Республіки Польща)
Забейворота Т.В. Удосконалення нормативно-правових засад децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграції
Прилипчук О.В. Реалізація адаптації законодавства України до законодавства ЄС: нормативно-правове та організаційне забезпечення

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. The Development of Public Administration System in Ukraine

Parkhomenko-Kutsevil O. I. Foresighting in the System of Administration of Public Service Personnel in Ukraine: Theoretical and Methodological Foundations
Kotkovskyi V. R. Synergetic Paradigm: Limits of the Use of Social Facilities
Obushna N. I. Logical Conceptual and Cognitive Model of Public Audit in the System of Public Administration
Serenok A. O. Open Data Readiness Assessment Ukraine: Results of National Research
Trush O. O., Nikipielova Ye. M. Historical and Legal Principles of the European Security and Defense Policy
Hrabar N. S. The Theory of Rational Bureaucracy by M.Weber as the Archetype of the Modern Theories of Public Administration
Zamaraiev A. V. The Human Potential in the System of Public Administration in Ukraine: Priorities and Ways of Solutions
Kryvoruchko I. V. Organizational Principles of Administrative Procedure: the Nature, the Specification, Legislative Confirmation
Kukhareva H. P. Classical (Traditional) Concept of Public Administration – its Effectiveness in the Global Space and Feasibility of Further Use in Public Administration in Ukraine
Lukashov O. O. Strategic Development of the Region Influenced by the Challenges of Globalization: Conceptual Formulation
Chernoivanenko A. V. The Functioning of Political Parties in Ukraine: Peculiarities of Normative and Legal Support
Chechel O. Yu. The Development of Information Space and E-Government in Ukraine
Yasnyska N. I. The Introduction of New Approaches to Cooperation between the State and the Public in the Area of Development of University Research
Greba R. V. Regulatory support of social services reforming in Ukraine

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Stepanov V. Yu. The Information Space of Health Care in Ukraine
Didok Yu. V. The Features of System of Control and Monitoring of Food Products Safety and Quality in Ukraine
Dubovyk K. Ye. Organizational and Legal Mechanism to Prevent Antisocial Behavior Among Adolescents in Ukraine
Zubchyk O. A. Structural and Functional Analysis of Administration in the Sphere of Higher Education in Ukraine
Batiuk A. A. Improvement of Functioniong Regional Employment Centers in Monitoring and Forecasting the Labor Market of Young People
Kirieiev D. B. State Iinformation Policy as a Mechanism for Administration of Information Economy in Ukraine
Leshchynskyi V. P. The Main Directions of Improving the Efficiency of Investment Activity
Repp H. I. The System of Information and Analytical Support of Developing Regional Cluster Policy
Soloviov Ye. V. Internally Forced Migration as an Object of State regulation
Yusyp O. L. Correlation of Systemic Crisis of the Country Economy and Public Administration Crisis

3. Areas of Reform of Local Government System in Ukraine

Hazarian S. V., Verkhohliad D. V. Conceptual Basis of Providing Administrative Services in Education by Local Authorities
Mashkarov Yu. H., Orlov O. V. The Main Factors Affecting the Performance of Regional and Local Authorities
Chernov S. I., Mushchynska N. Yu. Unification of Territorial Communities as a Mechanism to Ensure Resource Capacity of Rural Communities
Dunaiev I. V. Modernization Transit of Public Administration Relations from Centralized to Decentralized Regional Development
Lyska O. H. Youth Interaction with Local Authorities
Mochkov O. B. The Experience of Holding Meetings (“Gatherings”) of Citizens in Their Residence Places inTerritorial Communities in Ukraine

4. Features of Implementing State Personnel Policy in Ukraine

Shchehortsova V. M. Regulatory Support of Providing Financial Motivation of Civil Servants in Ukraine

5. Foreign Policy and National Security

Omarov Azad Enver ohly Management Mechanisms of State Policy of Providing Environmental Safety
Semenets-Orlova I. A. Features of Micro- and Macro Policies of Educational Changes: Analysis of International Experience
Yedynak Ya. B. Foreign Experience of Organizing Administration of Districts in Cities (on the Example of Cities in Poland)
Zabeivorota T. V. Improving the Regulatory and Legal Framework of Power Decentralization in Ukraine in the Context of European Integration
Prilipchuk O. V. Implementation of Adaptation of Legislation in Ukraine to the EU Legislation: Regulatory and Organizational Support

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння