ХарРІ НАДУ

№ 2(53) / 2016

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Дзюндзюк В. Б., Марєхін С. В. Управління якістю в органах влади: зміст і особливості
Древаль Ю. Д., Лінецький Л. М. Проблематика використання історичної спадщини в державно-управлінських дослідженнях
Корженко В. В. Феномен філософії як «практичної мудрості» державного управління
Орлов О. В., Кобзев І. В. Електронне урядування, Web 2. 0 та соціальні мережі
Боковикова Ю. В. Природокористування як сфера впливу держави
Гайдученко С. О. Методичні особливості формування та розвитку організаційної культури публічного управління
Онуфрієнко О. В. Концепції циклічності в суспільних науках: досвід інтегративного аналізу
Рогова О. Г., Сергєєва Л. М. Надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення
Cеменець-Орлова І. А. Фактори успішності освітніх інновацій
Білокопитов Д. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність і функції
Коновал В. О. Методологічні засади електронного урядування на місцевому рівні: поняття, принципи, моделі та передумови
Лєтнєва О. С. Публічна складова юридичних механізмів виникнення, переходу та припинення речових прав на нерухоме майно

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Сичова В. В., Бондаренко Д. П. Напрями державного регулювання молодіжного ринку праці в Україні: проблеми та зміни у методах здійснення
Степанов В. Ю. Соціокультурні аспекти інформаційного суспільства (англійською мовою)
Лєсная О. С. Розвиток реального сектора в економіці України
Нікітенко С. В. Специфіка здійснення заходів з фінансування фізичної культури та спорту в Україні в умовах кризи
Помаза-Пономаренко А. Л. Соціальний розвиток і безпека регіонів: сучасний стан і механізми державного управління
Ярмоленко Ю. О. Сталий розвиток АПК як складова розвитку економіки щастя
Зюзь Д. В. Вдосконалення системи управління державними підприємствами України
Капінус О. Я. Особливості державного регулювання міграційних процесів в умовах збройного конфлікту на cході України
Карпеко Н. М. Напрями удосконалення організаційного механізму державного регулювання розвитку середньої освіти України
Сікало М. В. Особливості застосування форм та методів державного регулювання ринку зерна в Україні
Штогрин О. П. Проблеми гендерної рівності у сфері репродуктивних прав людини

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Горячук В. Ф., Назар О. І. Методичні засади оцінки самодостатності об’єднаних територіальних громад
Статівка Н. В., Марченко Л. Ю. Запровадження програмно–цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів в Україні: світовий досвід
Безуглий Д. Г. Координаційне забезпечення проектно орієнтованого управління розвитком об’єднаних територіальних громад в Україні
Звіздай О. В. Місцеві бюджети в умовах децентралізації

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Пархоменко-Куцевіл О. І. Система оцінювання кадрів публічної служби в контексті забезпечення кадрової безпеки в Україні
Євдокимов В. О., Конотопцева Ю. В. Основи планування тайм–менеджменту державного службовця
Михайловська О. П., Мальпа І. Л. Підвищення мотивації співробітників у процесі вдосконалення системи управління (англійською мовою)
Пальоха В. В. Проблема розробки якісних аналітико–прогностичних матеріалів у контексті кваліфікованого кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування: способи та шляхи вирішення
Соболев В. Г. Визначення сутності поняття “технологія менеджменту персоналу”

5. Зовнішня політика та національна безпека

Дмитрієв Ю. В. Європейські механізми управління корупційними ризиками в системі державного управління
Роман В. Ф. Моделі децентралізації влади країн Європейського Союзу
Стукалін Т. А. Система державного управління у сфері оборони держави та основні напрями її розвитку в контексті реформування сектора безпеки і оборони

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. The Development of Public Administration System in Ukraine

Dziundziuk V. B., Mariekhin S. V. Quality Administration in Government Authorities: the Content and Features
Dreval Iu. D., Linetskyi L. M. The Issue of Using Historical Heritage in the Public Administration Studies
Korzhenko V. V. Phenomenon of Philosophy as ❝Practical Wisdom❞ of Public Administration
Orlov O. V., Kobzev I. V. E-government, Web 2.0 and Social Networks
Bokovykova Yu. V. Environmental Administration as the Scope of State Influence
Haiduchenko S. O. Methodical Features of Formation and Development of Organizational Culture of Public Administration
Onufriienko O. V. Concepts of Cycling in the Social Sciences: the Experience of Integrative Analysis
Rohova O. H., Serhieieva L. Provision of Administrative Services in the Field of Social Protection of Population
Semenets-Orlova I. A. Factors of Successful Educational Innovations
Bilokopytov D. V. Global Civil Society: the Nature and Functions
Konoval V. O. Methodological Foundations of E-Government at the Local Level: Concepts, Principles, Models and Background
Lietnieva O. S. The Public Component of the Legal Mechanisms of Arisal, Transfer and Termination of Proprietary Interest on Real Estate

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Sychova V. V., Bondarenko D. P. Areas of State Regulation of Youth Labor Market in Ukraine: Problems and Changes in Execution Methods
Stepanov V. Iu. Socio Cultural Aspects of Information Society
Liesnaia O. S. The Development of the Real Sector in Ukraine Economy
Nikitenko S. V. The Specifics of Implementing Arrangements for Funding Physical Education and Sports in Ukraine under Crisis
Pomaza-Ponomarenko A. L. Social Development and Region Security: Current State and Mechanisms of Public Administration
Yarmolenko Iu. O. O. Sustainable Agriculture Development as a Component of Development of Happiness Economy
Ziuz D. V. Improving the Management System of Public Enterprises in Ukraine
Kapinus O. Ia. Features of State Regulation of Migration Processes under Conditions of Armed Conflict in Eastern Ukraine
Karpeko N. M. Areas of Improving the Organizational Mechanism of State Regulation of Secondary Education Development in Ukraine
Sikalo M. V. Features of Applying Forms and Methods of State Regulation of the Grain Market in Ukraine
Shtohryn O. P. Issues of Gender Equality in the Area of Reproductive Human Rights

3. Areas of Reform of Local Government System in Ukraine

Horiachuk V. F., Nazar O. I. Methodical Fundamentals of Assessing Sustainability of United Territorial Communities
Stativka N. V., Marchenko L. Iu. Introduction of Program-Target Method of Planning and Execution of Local Budgets in Ukraine: International Experience
Bezuhlyi D. H. Coordination Provision of Project-Based Administration of Development of United Territorial Communities in Ukraine
Zvizdai O. V. Local Budgets under Decentralization

4. Features of Implementing State Personnel Policy in Ukraine

Parkhomenko-Kutsevil O. I. Staff Assessment System of Public Service in the Context of Providing Personnel Security in Ukraine
Yevdokymov V. O., Konotoptseva Iu. V. Basics of Planning Time Management of Public Servant
Mykhailovska O. P., Malpa I. L. Increasing Employee’s Motivation in the Process of Improving Management System (article in English)
Palokha V. V. The Issue of the Development of Quality Analytical and Forecasting Materials in the Context of Qualified Staffing of Local Government: Ways and Solutions
Sobolev V. H. Defining the Essence of the Concept of ❝Personnel Management Technology❞

5. Foreign Policy and National Security

Dmytriiev Iu. V. European Mechanisms of Managing Corruption Risks in Public Administration
Roman V. F. Models of Power Decentralization in the European Union Countries
Stukalin T. A. The System of Public Administration in the Sphere of the State Defense and the Main Directions of its Development in the Context of Reforming the Security and Defense Sector

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2016 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння