ХарРІ НАДУ

№ 4(51) / 2015

Теорія та практика державного управління

Зміст

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Мельниченко О. А., Величко Л. Ю. Індустрія туризму: сутність, складові, кластери, необхідність державного регулювання
Боковикова Ю. В. Взаємодія влади і бізнесу
Дорошенко В. С. Інституціональні засади досліджень у системі державного управління
Коврегін В. В. Механізми забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів
Самофалова Т. О. Роль цілепокладання в методології державного управління національним багатством
Бавол Т. В. Нормативно-правове забезпечення індивідуального підходу з надання соціальних послуг
Лященко О. О. Політична криза як чинник трансформації взаємовідносин громадянського суспільства і влади (на прикладі подій в Україні 2013-2014 рр.)
Митник А. А. Цільові орієнтири та принципи взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні
Пахнін М. Л. Вплив інформаційного суспільства на розвиток системи публічного управління
Решевець І. В. Політико-адміністративний устрій України: історіографічний дискурс
Сталенна Л. С. Регулювання правових відносин щодо протидії сепаратизму в Україні
Попський А. В. Організаційно-правові засади становлення та функціонування малого й середнього бізнесу

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Мерзляк А. В., Кабанець О. О. Державне регулювання формування й розвитку інфраструктури ринку земель в Україні
Тамм А. Є., Поступна О. В. Рівень зайнятості населення регіону як економічний індикатор сталого розвитку
Афанасьєва Ю. В. Напрями удосконалення правового механізму державного регулювання демографічних процесів в Україні
Гуменюк А. І. Особливості удосконалення регіонального управління інноваційною діяльністю (на прикладі Івано-Франківської області)
Худошина О. В. Адміністративно-правові важелі державного регулювання ліцензування господарської діяльності з медичної практики
Грабовський О. І. Особливості реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Наконечний В. В. Нормативно-правове забезпечення щодо адміністративної послуги в Україні
Матвеєва О. Ю., Мунько А. Ю. Розширення можливостей органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення розвитку регіонів
Гірман О. С. Генезис ідеї місцевого самоврядування в історії наукової державноуправлінської думки
Луценко П. П. Особливості становлення інституту місцевого самоврядування в європейських країнах
Лис А. Б. Проблемні питання надання послуг населенню органами державної влади і органами місцевого самоврядування

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Покотило Т. В. Формування та розвиток якісних характеристик трудового потенціалу в органах місцевого самоврядування

5. Зовнішня політика та національна безпека

Труш О. О., Лєрмонтова Ю. О. Інституційна система Європейського Союзу в галузі боротьби з катастрофами (частина 1)
Гончаренко М. В. Методологічні засади формування міжнародних стандартів статистики державних фінансів
Когутюк В. Ю. Модель загальноєвропейських стандартів державного управління виборчим процесом
Красіловська З. В. Умови застосування медіації для врегулювання спорів із органами публічної влади: вітчизняний та зарубіжний аспект

Відомості про авторів

Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Development of Public Administration in Ukraine

Меlnychenko O. A., Velichko L. Y. Tourist Industry: Contents, Components, Clusters, Need for State Regulation
Bokovykova Yu. V. Reciprocity of authority and business
Doroshenko V. S. Institutional foundations of research in the system of public administration
Kovrehin V. V. Mechanisms of providing economic security in higher education institutions of Ukraine
Samofalova T. О. Role of Definition of Objectives in Methodology of Public Administration of National Wealth
Bavol T. V. Regulatory support an individual approach of social services
Lyashchenko O. O. The political crisis as a factor of the transformation relationship between civil society and government in Ukraine 2013-2014
Mytnyk A. А. Targets and Principles of State-Business Interaction at Regional Level
Pahnin M. L. Іnformation society impact on public administration development
Reshevets I. V. Political and administrative structure Ukraine: historiographical discourse
Stalenna L. S. Regulation of legal relations concerning separatism countering in Ukraine
Popskiy A. V. Organizational and legal basis of formation and small and medium enterprises

2. State Regulation of Economic and Social Development

Merzljak A. V., Cabanets O. О. Public Administration to the prospects of forming and development by the infrastructure of the earth’s market in Ukraine
Tamm A. E., Postupna O. V. An employment level in the region as an economic indicator of sustainable development
Afanasieva Yu. V. Ways to improve the legal mechanism of state regulation of demographic processes in Ukraine
Gumenuk A. I. Features of improving regional innovation management (based on the example of Ivano-Frankivsk region)
Hudoshyna O.V. The administrative and legal leverages of state regulation of economic activity licensing from medical practice
Hrabovskii O. I. Features of socio-economic development

3. Lines of Local Government Reform in Ukraine

Nakonechniy V. V. Regulatory support for administrative services of Ukraine
Matveeva O. Y., Munko A. Y. Empowering of local self-government financial providing for purposes of regional development
Girman O. S. Genesis of local government idea in history of scientific public administrative thought
Lutsenko P. P. Features of local government institution formation in european countries
Lys A. B. The challenges of public services of state and local authorities

4. Implementation Details of State Personnel Policy in Ukraine

Pokotylo T. V. Formation and development of qualitative characteristics of the labor potential in local government

5. Foreign Policy and National Security

Trush O. O., Lermontova Y. O. The institutional system of the European Union in the field of struggle against disasters (part 1)
Goncharenko M. V. Methodological Basis for International Standards Formation in Public Finance Statistics
Kohutyuk V. U. A Model of the European standards of public administration of the electoral process
Krasilovska Z. V. The сonditions of using mediation for settling disputes with public authorities: domestic and foreign aspect

Contributors

Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння