ХарРІ НАДУ

№ 2(49) / 2015

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Ромат Є. В., Чаплай І. В. Комплексний аналіз маркетингового механізму в системі державного управління
Петровський П. М., Новаченко Т. В. Проблема легітимності влади й авторитету керівника
Мельниченко О. А. Антикризова політика держави: сутність та пріоритетні напрями
Сичова В. В., Абакумова Н. Ю., Корженко О. А. Гендерні особливості зайнятості молоді на ринку праці м. Харкова в 2014–2015 рр. (за даними Харківського міського центру зайнятості)
Боковикова Ю. В. Громадянське суспільство: умови існування
Куспляк І. С., Серенок А. О. Моніторинг упровадження інструментів електронного урядування як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді: результати дослідження
Макаренко О. М. Історія державності як фактор державотворення в Україні
Нікітін В. В., Забейворота Т. В. Концепція децентралізації влади у поглядах М.С. Грушевського
Попов С. А. Державноуправлінські нововведення: особливості упровадження стратегічного планування
Рогова О. Г. Державна політика розвитку лікарського самоврядування
Cеменець-Орлова І. А. Освітня зміна як об’єкт державного управління
Хашиєва Л. В. Сучасні концепції ідентичності: стратегічний підхід
Александрович О. О. Контрольна влада у проекті конституції УНР Отто Ейхельмана
Буряченко О. Є. Сутність поняття пенсійного забезпечення в науковому дискурсі
Єгіозар’ян А. Г. “Governance”: історія концептуалізації поняття
Карлов Т. В. Теоретичні засади конфліктної взаємодії в публічному управлінні
Когутюк В. Ю. Понятійно-категорійний апарат державного управління виборчим процесом на засадах європейських стандартів
Лукіша Р. Т. Заходи й інструменти державного управління ризиками регіонального розвитку в Україні
Семененко І. С. Основи розвитку корпоративної культури в публічному управлінні

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Амосов О. Ю., Малінецька Г. В. Децентралізація влади в Україні: фінансові і політико-правові аспекти
Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П. Особливості використання державних важелів управління інноватикою суб’єктів господарювання – як інструментом підвищення їхньої конкурентоспроможності. (Європейські акценти)
Майстро С. В. Необхідність та напрями удосконалення механізму державного регулювання розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні
Шульга Н. Д. Характеристика базових понять феномена “державна освітня політика”
Бачо Р. Й. Еволюція альтернатив державному регулюванню
Козлова Л. В. Проблеми фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міст в умовах децентралізації
Ромін А. В. Державне регулювання системи надання освітніх послуг вищими навчальними закладами України
Смаглюк А. А. Галузева та технологічна структури економіки України
Алєксєєва Я. В. Заходи державного регулювання продовольчої безпеки
Баглик В. С. Напрями залучення молодіжних організацій до реалізації сучасної молодіжної політики
Зюзь Д. В. Абсолютні гроші в умовах України
Литвиненко М. В. Принципи національної системи охорони здоров’я в Україні
Лопатченко І. М. Моделі профілактики та соціалізації соціальних сиріт у сучасному українському суспільстві
Лотарєв А. Г. Рівень розвитку та можливості інноваційного потенціалу регіону
Алфьорова О. С. Якість освіти як головний критерій оцінювання діяльності вищого навчального закладу
Маковей Ю. П. Державне регулювання та шляхи удосконалення стратегії розвитку туристичної сфери

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Гройсман В. Б. Основні напрями та технології децентралізації влади
Ворона П. В. Щодо проблеми реалізації в Україні адміністративно-територіальної реформи
Покотило Т. В. Формування та розвиток якісних характеристик трудового потенціалу в органах місцевого самоврядування
Бізікін С. В. Регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування: інституціональний аспект
Мотречко В. В. Надання адміністративних послуг на місцевому рівні у сфері реалізації державної молодіжної політики України

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Домбровська С. М. Удосконалення механізмів упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці фахівців цивільного захисту
Сурай І. Г. Забезпечення принципу професіоналізму в контексті модернізації законодавства України про державну службу

5. Зовнішня політика та національна безпека

Кульгінський Є. А. Управління, орієнтоване на здоров’я людини, як нова стратегія в державному управлінні розвинених країн
Сергієнко М. Г., Болбас О. М. Воєнна організація держави та захист національних інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз
Григоренко Н. В. Зарубіжний досвід побудови систем надання державних послуг у сфері цивільного захисту
Євдокімов В. А. Концептуальні засади державного регулювання електроенергетичної галузі за кордоном
Ісаєнко І. А. Європейська якість як oснoвa підвищення ефективнoстi державної служби
Луценко Т. А. Міжнародний досвід державного регулювання науки та інноваційної діяльності

Відомості про авторів

Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Development of Public Administration in Ukraine

Romat Ye. V., Chaplay I. V. Comprehensive analysis of the marketing mechanism in public administration
Petrovskyi P. M., Novachenko T. V. The problem of legitimacy and authority of the head
Melnychenko O. A. The anti-crisis policy of the state: the nature and priorities
Sychova V. V., Abakumova N. Yu., Korzhenko O. A. Gender peculiarities of youth employment in the labor market in Kharkiv in 2014-2015 (according to Kharkiv City Employment Center)
Bokovykova Yu. V. Civil society: the conditions of existence
Kuspliak I. S., Serenok A. O. Monitoring of the implementation of e-governance tools as the basis of electronic provision of administrative services: research results
Makarenko O. M. The history of statehood as a factor of state construction in Ukraine
Nikitin V. V., Zabeyvorota T. V. The concept of decentralization of power in the views of M.S. Hrushevskyi
Popov S. A. Public administration innovations: implementation of strategic planning features
Rogova O. G. State policy of medicinal self-government
Semenets-Orlova I. A. Educational change as an object of public administration
Khashiyeva L. V. Modern concepts of identity: a strategic approach
Aleksandrovych O. O. The control authority in the constitution draft of UPR by Otto Eyhelman
Buryachenko O. Y. The essence of the concept of pension provision in the scientific discourse
Eghiozaryan А. G. “Governance”: history of the notion conceptualization
Karlov T. V. Theoretical principles of conflict interaction in public administration
Kohutyuk V. Y. Conceptual-categorical apparatus of state election administration based on European standards
Lukisha R. T. Events and public risk management tools for regional development in Ukraine
Semenenko I. S. Fundamentals of the corporate culture in public administration

2. State Regulation of Economic and Social Development

Amosov O. Yu., Malinetska G. V. Power decentralization in Ukraine: financial and politico-legal aspects
Andrushkiv B. M., Kyrych N. B., Pohaydak O. B., Sherstіuk R. P. Features of state levers usage in innovation management as a tool for improving their competitiveness (European focus)
Maystro S. V. The necessity and the directions of improvement of state regulation of the agricultural land market in Ukraine
Shulga N. D. Сharacteristic Basic Concepts phenomenon “state educational policy”
Bacho R. J. Evolution of alternatives to state regulation
Kozlova L.V. The problems of financial securement of social infrastructure under decentralization
Romin A. V. State regulation of educational services system by higher educational establishments in Ukraine
Smahliuk A. A. Industry and technological structure of economy of Ukraine
Alekseeva Y. V. Measures of state regulation of food safety
Bahlyk V. S. Areas of involvement of youth organizations into implementation of modern youth policy
Zyuz D. V. Absolute money in terms of Ukraine
Lytvynenko M. V. The principles of the national health system in Ukraine
Lopatchenko I. M. Models of prevention and socialization of social orphans in contemporary Ukrainian society
Lotariev A. G. The level of development and perspectives of innovative potential of the region
Alferova O. S. The quality of education as the main criteria evaluation of university
Makovey Y. P. State regulation and directions of improvement of the strategy of development in tourist sphere

3. Lines of Local Government Reform in Ukraine

Groisman V. B. Main Directions and Technologies of Power Decentralization
Vorona P. V. On the problem of realization of administrative-territorial reform in Ukraine
Pokotylo T. V. Formation and development of qualitative characteristics of the labor potential in local government
Bisikin S. V. The regulation of land relations by local authorities: institutional aspect
Motrechko V. V. Providing administrative services at the local level in the sphere of implementation of state youth policy in Ukraine

4. Implementation Details of State Personnel Policy in Ukraine

Dombrovska S. M. Improving the mechanisms of implementation of information and communication technologies in training civil protection officers
Suray I.G. Ensuring professionalism in the context of modernization of the Law of Ukraine on Civil Service

5. Foreign Policy and National Security

Kulginskiy Ye. A. Public health oriented management as a new strategy in public administration of developed countries
Sergienko M. G., Bolbas O. M. Military organization of state and protection of national interests of Ukraine from external and internal threats
Grigorenko N. V. Foreign experience of organization of public services in the field of civil protection
Yevdokimov V. A. Conceptual bases of state regulation of power industry in foreign countries
Isaienko I. A. European quality as a background of increase of efficiency of public service
Lutsenko T. A. International experience of state regulation of science and innovation

Contributors

Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння