ХарРІ НАДУ

№ 1(48) / 2015

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Солових В. П. Синергетична модель державного управління
Вороніна К. Ю. Теоретичні підходи до визначення політичного проектування
Хашиєва Л. В. Концепції ідентичності в соціально-науковому знанні
Баглик В. С. Підходи до формулювання поняття державної молодіжної політики як особливого напряму діяльності Української держави
Вострікова Н. В. Зміст і сутність державного управління водними ресурсами
Ісаєва І. М. Стратегічні пріоритети і завдання держави з розвитку та забезпечення ефективного функціонування магістральних трубопровідних систем
Котелевець Д. М. Модель взаємодії органів державної влади під час регулювання сфери зв’язку та інформатизації
Лєскова Л. Ф. Проблеми формування нової управлінської еліти в Україні
Линник Р. В. Відповідальність як необхідна умова ефективного управління в регіоні
Лугиня М. В. Концептуальні підходи до забезпечення ефективності національної системи державного управління
Мєзєнцев А. В. Електронне урядування, електронна демократія – підходи до визначень

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Коваленко М. М. Нове трактування сутності та функціонального складу грошей
Мельниченко О. А. Механізми реалізації інвестиційної політики держави
Оболенський О. Ю., Обушна Н. І. Публічний аудит: цілі та економічний зміст
Ульянченко Ю. О. Державне стимулювання розвитку аграрних кластерів
Вашев О. Є., Мазурок О. В. Розвиток муніципальної медицини як складова реформування системи охорони здоров’я
Надточій А. О. Причини зовнішньої трудової міграції та оцінка її наслідків для економіки України
Ромін А. В. Сучасні механізми розвитку вищих навчальних закладів та ефективне використання їх економічного потенціалу
Стоян О. Ю. Державне регулювання розвитку вітроенергетики України: особливості, тенденції, енергетичний потенціал
Кучерява К. Я. Поліпшення організаційно-правового забезпечення функціонування ОСГ як основа розвитку кооперації в аграрному секторі
Рибчич І. Є. Державне регулювання розвитку ресурсного забезпечення сфери фізичної культури та спорту в Україні
Бізікін С. В. Організаційно-економічний механізм регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування в Україні

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Гурняк І. Л., Яремчук О. І. Системна потужність і громадянська ефективність як критерії оцінки функціонування територіальних громад
Таукешева Т. Д., Даудова Г. В. Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення місцевого самоврядування в Україні
Кравченко Т. А. Значення та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні: функціональний підхід
Чухно І. А. Інноваційні підходи в управлінні регіональним розвитком

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Гошовська В. А., Сурай І. Г. Елітологізація програм професійної підготовки магістрів державного управління
Бєлай С. В. Удосконалення державного механізму підготовки фахівців з моніторингу та врегулювання кризових явищ соціально-економічного характеру
Покотило Т. В. Проблеми розвитку трудового потенціалу в органах публічної служби
Щегорцова В. М. Наукові підходи до класифікації видів кар’єри державних службовців
Чорнобиль О. В. Адаптація персоналу як напрям діяльності систем навчання та розвитку вітчизняних підприємств

5. Зовнішня політика та національна безпека

Домбровська С. М. Механізми забезпечення інформаційної безпеки як складової державної безпеки України
Нікітін В. В., Александрович О. О. Організація державного контролю в Китаї: традиції та сучасний досвід державного управління
Оргієць О. М. Розвиток інституційної пам’яті в органах державної влади Великобританії
Фесенко Н. С. Загальні принципи адміністрування сфери культури в країнах-членах Європейського Союзу та США
Держановська С. Л. Особливості реалізації політично-управлінського лідерства в сучасній Канаді
Єгіозар’ян А. Г. Публічне врядування на місцевому рівні: європейський досвід
Сильчук Т. В. Моніторинг й оцінювання міжнародних програм і проектів як складова механізму впливу на інституційний розвиток України

Відомості про авторів


Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Development of Public Administration in Ukraine

Solovykh V. P. Synergetic model of public administration
Voronina K. Yu. Theoretical approaches to defining political project management
Hashyieva L. V.
Concept of identity in social scientific knowledge
Bahlyk V. S. Approaches to defining national youth policy as specific area of activity of Ukrainian state
Vostrikova N. V. The meaning and essence of public administration of water resources
Isaieva I. M. Strategic priorities and objectives of State in development and effective functioning of pipeline systems
Kotelevets D. M. Model of public authorities interaction in regulating the sphere of communication and informatization
Leskova L. F. Problems of new administrative elite formation in Ukraine
Lynnyk R. V. Responsibility as prerequisite for effective regional governance
Luhinia M. V. Conceptual approaches to ensuring effectiveness of national system of public administration
Miezientsev A. V. E-government, e-democracy - approaches to definitions

2. State Regulation of Economic and Social Development

Kovalenko M. M. New interpretation of essence and functional composition of money
Melnychenko O. A. Mechanisms for implementation of state investment policy
Obolenskyi O. Yu., Obushna N. I. Public Audit: objectives and economic content
Ulianchenko Yu. O. State promotion of agricultural clusters development
Vashev O. Ye., Mazurok O. V. Development of municipal medicine as part of health care reform
Nadtochii A. O. Causes for external labor migration and evaluation of its consequences for economy of Ukraine
Romin A. V. Modern mechanisms for development of higher education establishments and effective use of their economic potential
Stoian O. Yu. State regulation of wind-power engineering development in Ukraine: features, tendencies, energy potential
Kucheriava K. Ya. Optimizing organizational and legal framework for personal peasant farms as cooperation development basis in agricultural sector
Rybchych I. Ye. State regulation of resource capacity of physical culture and sports in Ukraine
Bisikin S.V. Organizational-economic mechanism of regulation of local governments in Ukraine

3. Lines of Local Government Reform in Ukraine

Gurniak I. L., Yaremchuk O. I. System capacity and public effectiveness as criteria for assessing territorial communities’ functioning
Taukesheva T. D., Daudova H. V. Budget decentralization as factor of strengthening local governance in Ukraine
Kravchenko T. A. Significance and role of community self-organization bodies within the system of local self-government in Ukraine: functional approach
Chukhno I. A. Innovative approaches in the management of regional development

4. Implementation Details of State Personnel Policy in Ukraine

Hoshovska V. A., Surai I. H. Elitologization of programs for professional training of Masters of Public Administration
Bielai S. V. Improving state mechanism for training experts in monitoring and management of crisis phenomena of socio-economic nature
Pokotylo T. V. Problems of labor potential development in public service
Shchegortsova V. M. Scientific approaches to classification of career types of civil servants
Chornobyl O. V. Personnel adaptation as line of activity of training systems and local enterprises development

5. Foreign Policy and National Security

Dombrovska S. M. Information security mechanisms as component of national security of Ukraine
Nikitin V. V., Aleksandrovych O. O. Organization of state control in China: Traditions and Contemporary Experience of Public Administration
Orhiiets O. M. Development of institutional memory in public authorities of Great Britain
Fesenko N. S. General principles of administration of culture sphere in EU member states and the USA
Derzhanovska S. L. Special features of realization of political and managerial leadership in modern Canada
Yehiozarian A. H. Public governance at local level: European experience
Sylchuk T. V. Monitoring and evaluation of international programs and projects as part of mechanism for influencing institutional development in Ukraine

Contributors


Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння