ХарРІ НАДУ

№ 4(47) / 2014

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

 

Бєлова Л. О. Щодо результатів першої щорічної науково-освітньої виставки “Публічне управління ХХІ”

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Битяк Ю. П. Напрями розвитку системи державного управління та її правове забезпечення
Андронов В. А., Мірошніченко Р. В. Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як державноуправлінська проблема
Жадан О. В. Соціально-трудові відносини в постіндустріальному суспільстві: сутність, особливості, перспективи розвитку
Степанов В. Ю. Адміністрування в інформаційній сфері
Бухтатий О. Є. Проблемні питання впровадження в Україні електронної демократії
Клімова С. М., Книженко М. О. Запобігання корупції в органах Державної фіскальної служби України
Онищук С. В. Порівняльний аналіз соціальної доктрини традиційних християнських церков в Україні в питаннях взаємодії держави і церкви
Пушкарьова Н. О. Місце громадського контролю в системі надання адміністративних послуг
Ромін А. В. Стратегії в системі державного управління вищими навчальними закладами
Фоміцька Н. В. Поняття інституціонального забезпечення сталого розвитку соціальної системи
Циплухіна В. С. Еволюція державного управління земельними ресурсами в Україні
Шведун В. О. Розвиток системи державного управління у сфері рекламної діяльності в Україні
Щегорцова В. М. Теоретичні засади організаційної культури в органах публічного адміністрування
Васильєв О. С. Державноуправлінські відносини в контексті формування представницьких органів влади: методологічний вимір
Голуб В. Л. Державне визнання волонтерської діяльності як чинник розвитку взаємовідносин держави та суспільства
Дзюндзюк Б. В. Віртуальна реальність і публічне управління
Забейворота Т. В. Удосконалення державного архітектурно-будівельного контролю в контексті децентралізації державного управління
Ісаєва І. М. Теоретичні засади моделі ефективного використання нафтогазотрубопровідних систем України
Коваленко Я. М. Контролінг як система управління ресурсним забезпеченням діяльності центральних органів виконавчої влади
Коняєв Є. А. “Інститут осадчих” як феномен у системі управління Слобідської України XVII-XVIII ст.
Юрченко В. Е. Моделі впровадження комунікативних механізмів у державному управлінні України

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Амосов О. Ю., Черняєва А. О. Процес формування та розвитку робітничих кадрів на підприємстві: теоретичний аспект
Кривачук Л. Ф. Дитина як об’єкт державної політики у сфері охорони дитинства в Україні
Шапоренко О. І. Операційний менеджмент як механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Бачо Р. Й. Державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг України: ретроспективний аналіз
Вашев О. Є., Рогова О. Г. Пустовойт Т. Б. Сучасні правові механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я та проблеми формування галузі медичного права
Гончаренко М. В. Підприємства комунальної форми власності в системі фінансового забезпечення сталого розвитку територій
Круглов В. В. Державно-приватне партнерство як основа розвитку рекреаційно-туристичних кластерів
Ларіна Н. Б. Соціальна політика в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених
Ульянченко Ю. О., Ковальова О. В. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції рослинництва
Алмашій В. В. Стан та основні напрямки розвитку туризму як невід’ємної складової транскордонного співробітництва Закарпаття
Нарожний С. М. Організаційно-правовий механізм державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства
Третяк М. В. Типологія соціальної відповідальності бізнесу
Тирусь Б. Ю. Теоретичні засади модернізації економіки в умовах глобалізації

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Гавкалова Н. Л., Масальцева О. Ю. Проблеми функціонування механізму виконання місцевих бюджетів в Україні
Котковський В. Р. Удосконалення взаємодії органів влади з місцевими співтовариствами в контексті реалізації державної політики
Трещов М. М. Удосконалення адміністрування податків в умовах зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів України
Генова А. А. Удосконалення методичного підходу до оцінки результативності діяльності місцевого самоврядування
Мотречко В. В. Державна молодіжна політика на регіональному рівні в Україні: на прикладі Сумської області та міста Суми
Чорнорук А. М. Теоретичні засади публічного управління на місцевому рівні
Ольшанський О. В. Збалансування міського бюджету: сучасні виклики

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Золотарьов В. Ф. Оцінювання якості підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування очима посадовців
Конотопцева Ю. В. Діяльність служб персоналу в органах державного управління України
Лаврищева М. В. Удосконалення мотиваційного механізму управління державними службовцями в органах державного управління
Поліщук І. В. Роль професійного потенціалу державних службовців у вітчизняній системі професіоналізації керівних кадрів
Кирій С. Л. Успіх як результат самоменеджменту державного службовця

5. Зовнішня політика та національна безпека

Дрожжин Д. Ю. Державна інноваційна політика України в умовах євроінтеграції
Кульгинський Є. А. Основні кроки в реформуванні систем охорони здоров‘я країн Вишеградської четвірки
Сергєєва О. Ю. Концепція незалежного вивчення іноземної мови в контексті інтеграції України в європейську спільноту
Александрович О. О. Особливості організації та функціонування систем державного фінансового контролю: світовий досвід
Вавренюк С. А. Закордонний досвід державного управління розвитком фізичної культури і спорту
Ковальчук А. В. Характеристика взаємовідносин державної влади з політичними партіями країн розвиненої демократії
Коновалов Л. С. Реалізація механізму державного аудиту ефективності публічних коштів у розвинених країнах світу
Мирвода С. І. Особливості державного управління соціально-культурною сферою в умовах євроінтеграційних процесів
Пахнін М. Л. Особливості державної інформаційної політики в розвинених країнах світу
Полковниченко Д. Ю. Складові управління в умовах надзвичайних ситуацій
Струкова В. Д. Управління водними монополіями в країнах Європейського Союзу: досвід для України

6. Трибуна рецензента

Бобровська О. Ю. Рецензія на монографію Бєлая Сергія Вікторовича “Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика”

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

 

Bielova L. O. In relation to the results of the first annual scientifically-educational exhibition the “Public management ХХІ”

1. Development of Public Administration System in Ukraine

Bityak Yu. P. Directions of development of the system of state administration and her legal providing
Andronov V. A., Miroshnichenko R. V. Environmental Education of Higher Education Institution Students as A Public Administration Issue
Zhadan O. V. Social and Labor Relations in Postindustrial Society: Essence, Characteristics, Development Prospects
Stepanov V. Yu. Administration in Information Sphere
Bukhtatyi O. Ye. Problematic Issues of Introducing E-Democracy in Ukraine
Klimova S. M., Knyzhenko M. O. Preventing Corruption in State Fiscal Service of Ukraine
Onyshchuk S. V. Comparative Analysis of Social Doctrine of Traditional Christian Churches in Ukraine in The Matters of Interaction Between The State and The Church
Pushkariova N. O. Position of Civil Control in The System of Administrative Services Provision
Romin A. V. Strategies in Public Administration System of Higher Education Institutions
Fomitska N. B. Concept of Institutional Provision for Sustainable Development of Social System
Tsyplukhina V. S. Evolution of Public Administration of Land Resources in Ukraine
Shvedun V. O. Development of Public Administration System in Advertising Activity in Ukraine
Shchegortsova V. M. Theoretical Basis for Organizational Culture in Public Administration Bodies
Vasyliev O. S. Public Administration Relations in The Context of Representative Authorities Formation: Methodologic Dimension
Holub V. L. Public Recognition of Volunteer Activity as A Development Factor of Relations between The State and Society
Dziundziuk B. V. Virtual Reality and Public Administration
Zabeivorota T. V. Improvement of State Architectural and Construction Control in Context of Public Administration Decentralization
Isaieva I. M. Theoretic Basis for The Model of Efficient Use of Oil and Gas Piping Systems of Ukraine
Kovalenko Ya. M. Controlling as System for Managing Resource Support for Central Executive Authorities’ Activity
Koniaiev Ye. A. “Institution of Osadchi” as Phenomenon in Government System of Slobidska Ukraine of the XVII-th – XVIII-th Centuries
Yurchenko V. E. Models for Introducing Communicative Mechanisms in Public Administration of Ukraine

2. Public Regulation of Economic and Social Development Processes

Аmosov O. Yu., Chernyaeva A. A. The process of formation and development of the working staff at the enterprise: theoretic aspect
Kryvachuk L. F. The Child as An Object of Public Policy in Child Care in Ukraine
Shaporenko O. I. Operations Management as Mechanism for Managing International Competitiveness of Enterprises
Bacho R. I. Public Regulation of Non-Bank Financial Services Markets in Ukraine: Retrospective Analysis
Vashev O. Ye., Rohova O. H., Pustovoit T. B. Modern Legal Mechanisms for Implementing State Policy of Health Care System Reform and Problems of Health Law Formation
Honcharenko M. V. Enterprises of Communal Ownership in System of Financial Support for Sustainable Territorial Development
Kruhlov V. V. Public-Private Partnership as The Basis for Recreational Touristic Clusters Development
Larina N. B. Social Policy in Scientific Research of Native and Foreign Scolars
Ulianchenko Yu. O., Kovaliova O. V. Methodology of Forensic Audit for Operations Related to Production and Marketing of Crop Products
Almashii V. V. State and Main Development Directions of Tourism as An Integral Part of Transborder Cooperation of Transcarpathian Region
Narozhnyi S. M. Organizational and Legal Mechanism for State Regulation of Public-Private Partnership
Tretiak M. V. Typology of Social Business Responsibility
Tyrus B. Y. Theoretical principles of modernization of economy in the conditions of globalization

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Havkalova N. L., Masaltseva O. Yu. Problems of Local Budget Execution Mechanism in Ukraine
Kotkovskyi V. R. Improvement of Cooperation Beween Public Authorities and Local Associations in The Context of Public Policy Implementation
Treshchov M. M. Improvement of Tax Administration under The Conditions of Local Budger Resource Base Consolidation in Ukraine
Henova A. A. Improvement of Methodic Approach to The Assessment of Local Government Efficiency
Motrechko V. V. State Youth Policy on The Regional Level in Ukraine: Exemplified by Sumy region and the city of Sumy
Chornoruk A. M. Theoretic Basis for Public Administration on the Local Level
Olshanskyi O. V. Balancing the city budget: the modern challenges

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Zolotariov V. F. Assessment of In-Service Training Quality for Public Servants and Local Self-Government Executives from The Workers’ Viewpoint..
Konotoptseva Yu. V. Human Resource Activity in Public Authorities of Ukraine
Lavryshcheva M. V. Improvement of Motivational Mechanism for Management of Public Servants in Public Administration Bodies
Polishchuk I. V. The Role of Public Officers’ Professional Potential in The National System of Leading Executives’ Professionalization
Kyrii S. L. Success as the result of civil servant self-management

5. Foreign Policy and National Security

Drozhzhyn D. Yu. State Innovation Policy of Ukraine in European Integration Context
Kulhynskyi Ye. A. Main Steps in Reforming Healthcare Systems in The Visegrad Four Countries
Serhieieva O. Yu. Concept of Independent Learning of Foreign Languages in The Context of Ukraine’s Integration of Ukraine in The European Community
Aleksandrovych O. O. Features of Organization and Functioning of Public Audit Systems: World Practice
Vavreniuk S. A. Foreign Experience of Public Administration of Physical Culture and Sports Development
Kovalchuk А. V. Characteristics of Relations Between The Government and Political Parties in Developed Democratic Countries
Konovalov L. S. Implementation of Mechanism for State Audit of Public Funds Performance in Developed World
Myrvoda S. I. Peculiarities of Social and Cultural Sphere’s Public Administration under Conditions of Eurointegrational Processes
Pakhnin M. L. Peculiarities of Public Informational Policy in Developed Countries of The World
Polkovnychenko D. Yu. Components of Administration in Extreme Situations
Strukova V. D. Management of Water Monopolies in the EU Countries: Experience for Ukraine

6. Reviewer’s platform

Bobrovska O. Yu. Review of Serhii Viktorovych Bielai’s monograph: “State Mechanisms of Counteraction to Crisis Phenomena of Social and Economic Nature: Theory, Methodology, Pratice”

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння