ХарРІ НАДУ

№ 2(45) / 2014

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Древаль Ю. Д. До питання про формування та реалізацію державної політики у сфері охорони праці
Жадан О. В. Концепція гідної праці як основа соціально-економічного розвитку держави
Машкаров Ю. Г., Клімушин П. С. Віртуальна спільнота як домінантна складова інформаційного суспільства
Кравченко С. Г. Регіональний аспект децентралізації як елемент державної політики розвитку урбанізованих територій
Падафет Ю. Г. Гідність людини як ключова державноуправлінська цінність
Стрельцов В. Ю. Парадигми та доктрини в теоріях державного управління
Червякова О. В. Експертне визначення пріоритетних напрямів удосконалення процесів самоорганізації в системі державного управління
Вдовиченко Л. Ю. Перспективи вдосконалення системи здійснення регуляторної діяльності: спільні позиції різних груп інтересів
Колєнов О. М. Концептуальні засади стратегії формування та реалізації державної екологічної політики України
Степанко О. В. Гуманітарна експертиза як механізм громадського контролю та технологія сучасної комунікації
Сурнін В. О. Принцип розподілу гілок влади як основа для створення дієвої системи стримувань і противаг
Твердохлєбов Є. О. Теоретичні засади дослідження комунікативної взаємодії в публічному управлінні

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Амосов О. Ю. Підходи до управління витратами на утримання і розвиток персоналу машинобудівних підприємств
Даудова Г. В. Державна інформаційна політика в контексті реформування системи державних фінансів України
Коваленко Т. Ю. Фінансові механізми управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей
Мамотенко Д. Ю. Компоненти комплексної оцінки якості життя населення регіонів України
Ромін А. В. Державні механізми вдосконалення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах державної служби надзвичайних ситуацій України
Кантур К. С. Роль Антимонопольного комітету України в розвитку конкуренції
Лопатченко І. М. Сутність соціального сирітства та його профілактика в державному управлінні
Россохатський П. М. Основні механізми формування структури державної молодіжної політики України
Сисоєва С. І. Державні механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в галузі туризму

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Решевець О. В., Солодка А. О. Формування поняття “місцеве самоврядування” через призму континентальної моделі місцевого самоврядування
Костенко В. О. Діяльність місцевої влади у сфері цивільного захисту і надзвичайних ситуацій в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні
Сисоєва В. Г. Комплексний підхід до оцінки ефективності взаємодії органів державного управління та органів місцевого самоврядування
Смолова Л. М. Інституціалізація відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування в незалежній Україні
Тимченко Л. М. Правове забезпечення діяльності надання адміністративних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Садковий В. П. Державний механізм дослідження проблеми підготовки фахівців у сфері цивільного захисту в Україні
Золотарьов В. Ф. Аналіз потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на прикладі Харківської області
Яцкін В. І. Розвиток соціально-трудових відносин: від планової економіки до наших днів

5. Зовнішня політика та національна безпека

Орлов О. В., Онищенко Ю. М. Узагальнення міжнародного досвіду створення державної системи попередження та запобігання злочинам у мережі інтернет

6. Трибуна рецензента

Гавкалова Н. Л. Рецензія на монографію М. М. Медведя "Механізм регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення"

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Development of Public Administration System in Ukraine

Dreval Iu. D. On Forming and Implementing Public Policy in Labour Security
Zhadan O. V. Concept of Decent Work as a Basis for Social and Economic Development of The Country
Mashkarov Iu. H., Klimushyn P.S. Virtual Community as a Dominant Element of Informational Society
Kravchenko S. H. Controlling Function Decentralization in Urban Construction and Architecture – a Way to Renew Public Development Policy
Padafet Iu. H. Human Dignity as a Value in Public Administration
Streltsov V. Iu. Paradigms and Doctrines in Public Administration
Cherviakova O. V. Expert Definition of Strategic Directions for Improving Self-Organization Procedures in Public Administration System
Vdovychenko L. Iu. Prospects for Improving Regulatory Activity: Joint Positions of Different Interest Groups
Kolienov O. M. Conceptual Framework for The Strategy of Forming and Implementing Public Ecological Policy in Ukraine
Stepanko O. V. Humanitarian Expert Evaluation as a Tool of Civil Control and a Technology of Modern Communication
Surnin V. O. Division of Government Branches as a Basis for Creating an Effective Check-and-Balance System
Tverdokhlebov Eu. О. Theoretical Framework Study Communicative Interaction Within the Public Administration

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Аmosov O. Yu. Going near a Management Charges on Maintenance and Development of Personnel of Machine-Building Enterprises
Daudova H. V. Public Informational Policy in View of Reforming Public Finance System in Ukraine
Kovalenko T. Iu. Financial Management Mechanisms in Therapeutic Resort Provision for Children
Mamotenko D. Iu. Components of Complex Life Quality Evaluation among the Population of Ukrainian Regions
Romin A. V. State Mechanisms for Improving Specialist Training in Higher Education Institutions of State Emergency Situations Service in Ukraine
Kantur K. S. Role of Anti-Monopoly Committee of Ukraine in View of Growing Competition
Lopatchenko I. M. The Essence of Social Orphancy and Its Prevention in Public Administration
Rossokhatskyi P. M. Main Mechanisms for Forming Public Youth Policy in Ukraine
Sysoieva S. I. State Mechanisms for Providing Competitive Performance of Ukrainian Regions in Tourism

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Reshevets O. V., Solodka A. O. The Notion of "Local Self-Government" through the Lense of Continental Model of Local Self-Government
Kostenko V. O. Local Authorities’ Activity in Civil Defense and Emergency Situations in The Context of Local Self-Government Reform in Ukraine
Sysoieva V. H. Complex Approach towards Assessing Efficiency of Cooperation among Public Administration and Local Self-Government Bodies
Smolova L. M. Institutionalization of Responsibility among Local Self-Government Representative Bodies in the Independent Ukraine
Tymchenko L. M. Legal Groundwork for Provision of Administrative Services by Public Authorities and Local Self-Government Bodies in Ukraine

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Sadkovyi V. P. Research of Specialist Training in Civil Defense in Ukraine
Zolotariov V. F. Analysis of Needs in In-Service Education of Public Servants and Local Self-Government Officers through The Example of Kharkiv Region
Iatskin V. I. Social and Labour Relations Development: from Planned Economy to Present Day

5. Foreign Policy and National Security

Orlov O. V., Onyshchenko Iu. M. Synthesis of International Experience in Creating a State System for Preventing Crime on The Internet

6. Tribune of Reviewer

Havkalova N. L. Review of Monograph of M. M. Medvedya "Mechanism of Regulating Employment of Wage Workers in Military Institutions and Special Task Law-Enforcement Agencies"

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння