ХарРІ НАДУ

№ 1(44) / 2014

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Лунячек В. Е. Становлення та розвиток теорії управління освітою: історичний огляд за період XVIII – початок ХХ ст.
Орлов О. В., Онищенко Ю. М. Попередження кіберзлочинності – складова частина державної політики в Україні
Клімушин П. С., Кротов В. Д. Автоматизована система управління Збройних сил України як сучасний різновид стратегічного озброєння
Котуков О. А. Генеза наукових уявлень щодо категорії “простір”: від давньої Греції до наших днів
Кравченко С. Г. Державна політика щодо збереження пам'яток національного значення в умовах урбанізованого середовища
Кузнякова Т. В. Сутність, завдання і місце інформаційно-аналітичної діяльності в сучасному державному управлінні
Червякова О. В. Чинники впливу на самоорганізацію системи державного управління
Щегорцова В. М. Нормативно-правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні
Булгаков І. М. Гірничий нагляд в урядовому механізмі на теренах України в ХІХ – поч. ХХ ст.
Федорчук Є. Д. Механізми державного контролю у сфері транспорту: адміністративно-правовий аспект
Чебан О. І. Фундаментальні наукові принципи в оцінювальному дослідженні

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Латинін М. А., Пастух К. В. Теоретичні засади державної економічної політики на регіональному рівні
Авраменко Т. П. Реформування державного управління фінансуванням системи охорони здоров'я в Україні під час змін
Богачев Р. М. Державна політика щодо фінансування вітчизняної галузі охорони здоров'я
Долот В. Д. Інновації у системі фінансування лікувально-профілактичних закладів міста Києва
Карташов Є. Г. Взаємодія органів влади, бізнесу та територіальних громад в системі публічного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем
Меляков А. В., Поступна О. В. Практика надання державної соціальної допомоги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах
Пивоваров К. В. Функції контролю фінансового ринку в системі державного управління
Садковий В. П. Механізми державної освітньої політики у сфері впровадження європейських освітніх стандартів
Сімак С. В. Сутність та інструменти реалізації взаємодії держави й бізнесу
Горецький А. І. Механізми інноваційного розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону
Кучерява К. Я. Державний вплив на розвиток процесів кооперації в агропромисловому комплексі на сучасному етапі
Попова С. В. Соціальне партнерство та аутсорсинг як напрями підвищення ефективності надання соціальних послуг в Україні
Россохатський П. М. Механізми і заходи соціалізації підростаючого покоління та реалізації молодіжної політики
Хірамагомедов М. Г. Напрямки вдосконалення механізму державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні
Мілаш Л. М. Використання комплексної оцінки потенціалу маркетингу підприємства в прийнятті управлінських рішень

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Боковикова Ю. В. Фактори розвитку населених пунктів
Гончаренко М. В. Теоретичні засади сталого розвитку територій
Даудова Г. В. Реалізація державної інформаційної політики на місцевому рівні
Алмашій В. В. Транскордонне співробітництво як невід'ємна складова сталого регіонального розвитку Закарпаття (на прикладі виконавчого комітету Мукачівської міської ради)
Гриневич В. В. Моделі адміністративно-територіального устрою в Україні: політичні реалії, експерименти та перспектива реформування
Жулінська О. С. Особливості механізму реалізації державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування
Костіна Н. А. Проектна діяльність органів місцевого самоврядування Полтавщини за період 2010 – 2013 рр.

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Жадан О. В. Міжнародні трудові стандарти в системі державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні
Волик В. С. Управління розвитком компетентностей державних службовців в Україні
Малько Ю. С. Розвиток людського потенціалу як складова політики сільського розвитку
Ромазанов О. С. Структурні складові соціального статусу публічного службовця

5. Зовнішня політика та національна безпека

Дегтярьова І. О. Участь студентів в управлінні вищою освітою Польщі: уроки для України
Мирна Н. В. Основні характеристики механізмів регіональної політики в країнах Європи
Наконечний В. В. Основні світові моделі місцевого самоврядування: порівняльний аналіз
Ромін А. В. Механізми вдосконалення міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України
Сергієнко М. Г. Державна політика та загрози економічної безпеки України
Сергєєва О. Ю. Вплив мовної стандартизації та розвитку територіальних мов на процеси державотворення у країнах Європейського Союзу
Григоренко Н. В. Організаційно-правові засади підвищення рівня цивільної безпеки на регіональному рівні
Довгалюк І. Г. Зарубіжний досвід упровадження меморіальної діяльності
Ель-Шаманді С. Х. Проблеми та методи модернізації українсько-польських зовнішньоторговельних відносин
Парамонов А. О. Оцінка ефективності територіальної організації влади: зарубіжний досвід
Паянова Л. В., Стрижакова А. Ю. Тенденції регіоналізації в країнах ЄС як фактор модернізації державної регіональної політики України
Полковниченко Д. Ю. Класифікація надзвичайних ситуацій: державно- управлінський підхід
Шепеленко О. Г. Державне регулювання інноваційної діяльності в країні: досвід Тайваню

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Development of Public Administration System in Ukraine

Luniachek V. E. Establishment and Evolution of Education Management Theory: Historical Review over the Period from XVIII till Early XX Century
Orlov O. V., Onyshchenko Iu. M. Prevention of Cybercrime as an Integral Part of Public Policy in Ukraine
Klimushyn P. S., Krotov V. D. Automatized System for Management of Armed Forces of Ukraine as a Modern Type of Strategic Inventory
Kotukov O. A. Genesis of Scientific Opinions on the Category of “Space”: from Ancient Greece till Modern Days
Kravchenko S. G. Public Policy on Preservation of Monuments of National Significance in Conditions of Urbanized Environment
Kuzniakova T. V. Essence, Tasks and Role of Informational and Analytical Activity in Modern Public Administration
Cherviakova O. V. Factors of Impact on Self-Organization of Public Administration System
Shchehortsova V. M. Regulatory Support for Providing Administrative Services in Ukraine
Bulhakov I. M. Public Mountain Supervision in Ukraine in XIX – Early XX Century
Fedorchuk Ie. D. Mechanisms of Public Control in Transport Domain: Administrative and Legislative Aspect
Cheban A. І. Рhilosophy of positivism and post-positivism is in evaluating research

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Latynin M. A., Pastukh K. V. Theoretical Basis of Public Economic Policy at Regional Level
Avramenko T. P. Reforming Public Administration in Financing Healthcare System in Ukraine in Times of Changes
Bohachev R. M. Public Policy on Domestic Healthcare Funding
Dolot V. D. Innovations in Funding System of Medical and Preventive Institutions in Kyiv
Kartashov Ie. H. Cooperation of Government, Business and Territorial Communities in Public Administration of Eco-Economic Systems' Endurance
Meliakov A. V., Postupna O. V. Practice of Providing Public Social Aid for Families in Difficult Life Circumstances
Pyvovarov K. V. Control Functions of Financial Market in Public Administration System
Sadkovyi V. P. Mechanisms of Public Educational Policy in Introduction of European Educational Standards
Simak S. V. Essence and Instruments for Realization of Cooperation between Government and Business
Horetskyi A. I. Mechanisms of Innovational Development of Recreational Domain in the Carpathian Region
Kucheriava K. Ia. Public Impact on Development of Cooperation in Agro-Industrial Complex at Modern Stage
Popova S. V. Social Partnership and Outsourcing as Trends for Enhancing Efficiency in Social Services Provision in Ukraine
Rossokhatskyi P. M. Mechanisms and Measures for Rising Generation's Socialization and Implementation of Youth Policy
Khiramahomedov M. H. Trends to Improve Mechanism of Public Regulation of Corn Market Development in Ukraine
Milash L. M. Using Integrated Assessment of Enterprise Marketing Capabilities in Administrative Decision-Making

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Bokovykova Iu V. Factors of Settlements' Development
Honcharenko M. V. Theoretical Basis of Stable Development of Territories
Daudova H. V. Realization of Public Informational Policy at Local Level
Almashii V. V. Transborder Cooperation as an Integral Part of Stable Regional Development of the Transcarpathian Region (based on example of executive committee of Mukachevo City Council)
Hrynevych V. V. Models of Administrative and Territorial Arrangement in Ukraine: Political Realia, Experiments and Prospect of Reforms
Zhulinska O. S. Peculiarities of Mechanism for Implementation of Public Regulatory Policy by Local Self-Governments
Kostina N. A. Project Activity of Local Self-Governments in Poltava Region over the Period from 2010 till 2013

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Zhadan O. V. International Labour Standards in Public Administration of Social and Labour Relations in Ukraine
Volyk V. S. Managing the Development of Competence among Public Servants in Ukraine
Malko Iu. S. Developing Human Potential as Element of Rural Development Policy
Romazanov O. S. Structural Elements of Social Status of Public Servant

5. Foreign Policy and National Security

Dehtiariova I. O. Participation of Students in Higher Education Management in Poland: Lessons for Ukraine
Myrna N. V. Principal Features of Regional Policy Mechanisms in European Countries
Nakonechnyi V. V. Main Global Models of Local Self-Government: Comparative Analysis
Romin A. V. Mechanisms for Improving International Cooperation among Higher Education Institutions in Ukraine
Serhiienko M. H. Public Policy and Threats to Economic Security of Ukraine
Serhieieva O. Iu. Impact of Language Standardization and of Development of Territorial Languages on State Building Processes in the EU
Hryhorenko N. V. Organizational and Legislative Basis for Increasing Level of Civil Security at Regional Level
Dovhaliuk I. H. Foreign Experience of Introducing Memorial Activity
El-Shamandi S. H. Modernization problems and methods for Ukrainian-Polish foreign trade
Paramonov A. O. Evaluating Efficiency of Territorial Authority Organization: Foreign Experience
Paianova L. V., Stryzhakova A. Iu. Regionalization Tendencies in the EU as a Modernization Factor of State Regional Policy of Ukraine
Polkovnychenko D. Iu. Classification of Emergencies: Public-Administrative Approach
Shepelenko O. H. Public Regulation of Innovational Activity in the Country: Taiwan Experience

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння