ХарРІ НАДУ

№ 4(43) / 2013

Теорія та практика державного управління

Зміст

Зміст друкованого видання (PDF)

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Карамишев Д. В. Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: від соціального діалогу до суспільного консенсусу
Лунячек В. Е., Мельниченко О. А., Мельниченко В. O. Паліативна допомога населенню: сутність, елементи, напрями розвитку
Орлов О. В., Онищенко Ю. М. Міжнародна співпраця у сфері боротьби з кіберзлочинністю
Білосорочка С. І. Соціально-психологічні методи державного управління: узагальнення основних понять
Дорошенко В. С. Політика в інтересах народу – запорука ефективного державотворення
Жадан О. В. Оцінка стану державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні представниками сторін соціального діалогу
Клімушин П. С. Удосконалення інституційної структури регулювання електронних комунікацій і послуг
Ларіна Н. Б. Комунікативна та інформаційна діяльність політичної опозиції за допомогою засобів масової інформації
Паутова Т. О., Неділько А. І. Сутність публічного управління на місцевому рівні в Україні
Сергієнко М. Г. Реалізація державної політики у сфері створення страхового фонду документації для збереження документів на об’єкти культурної спадщини
Степаненко С. В. Фактори інвестування та інвестиційний клімат регіонів у контексті загальноекономічного розвитку України
Якимчук А. Ю. Системний підхід до реалізації державного регулювання збереження біорізноманіття
Коробов О. І. Формування позитивного іміджу Президента України: вдосконалення форм і методів
Кротов В. Д. Пріоритетні напрямки впровадження автоматизації в управлінську діяльність Збройних Сил України
Парамонов А. О. Структура та механізм галузевих перетворень з позиції становлення оптимальної моделі сталого розвитку регіону
Федорчук Є. Д. Контроль у сфері транспорту як функція державного управління
Халавка Т. Б. Визначення дефініції “національна меншина” як об’єкта державної етнонаціональної політики

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Бульба В. Г., Тарабукіна І. І. Державне управління реформуванням системи надання соціальних послуг
Дєгтяр А. О., Нарожний С. М. Моделі взаємодії держави та бізнесу в сучасному світі
Статівка Н. В. Регулювання взаємозв’язку між продуктивністю праці та заробітною платою в аграрному секторі
Бублій М. П. Управління персоналом як процес створення та вдосконалення структурних елементів системи управління банківською установою
Костюк В. О., Білосорочка О. В. Факторний аналіз чистого прибутку водопровідного підприємства
Кулик О. М. Структурно-функціональний механізм реалізації державної сімейної політики в Україні
Надточій А. О. Напрями реформування організаційно-економічного механізму функціонування системи охорони здоров’я в Україні
Фоміцька Н. В., Шевченко О. М. Результативність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні: проблеми оцінки
Бордіян Я. І. Вирішення проблем соціального сирітства
Горецький А. І. Формування механізмів удосконалення державної політики розвитку рекреаційного туризму
Дипко С. С. Механізм залучення ресурсів для реалізації соціальних проектів як складова державного регулювання ресоціалізації засуджених неповнолітніх

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Гончаренко М. В. Проблемні аспекти формування місцевих бюджетів розвитку
Дяченко Н. П. Методологічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Коваленко А. В. Узагальнення наукової думки щодо контролю органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів
Муркович Л. І. Шляхи активізації самоуправлінської діяльності територіальної громади в умовах демократизації суспільства
Теодорович Д. О. Стан і перспективи застосування сучасних механізмів розвитку територій у діяльності органів місцевого самоврядування: туристичний аспект

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Медвідь М. М. Особливості взаємодії центрів зайнятості з вербувальними підрозділами військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення та шляхи її вдосконалювання
Сакалюк О. О. Структура професійної діяльності та її відображення в педагогічному менеджменті
Торган М. М. Аналіз сучасних підходів до моніторингу управлінської діяльності керівників навчальних закладів

5. Зовнішня політика та національна безпека

Андронов В. А., Варивода Є. О. Державні механізми забезпечення екологічної оцінки у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Дідок Ю. В. Вплив міжнародних норм і стандартів на формування державної ветеринарної політики в Україні
Садковий В. П. Державне регулювання проблеми підготовки фахівців у сфері цивільного захисту провідних країн світу
Труш О. О., Кошкін А. О. Системи підтримки прийняття рішень органами державного управління в умовах надзвичайних ситуацій (інцидентів)
Гашутіна О. Е. Актуальні проблеми інтеграції науково-технічної сфери України у світовий та європейський науково-технічний простір
Костенко В. О. Наслідки сучасної біосферно-екологічної кризи в Україні та перспективи її розв’язання в контексті європейської інтеграції
Оверчук Л. П. Державне регулювання імплементації європейського досвіду технічних регламентів щодо виробів медичного призначення в умовах реформування галузі охорони здоров’я
Федченко О. В. Соціальна реклами як ресурс реалізації завдань державної політики: досвід зарубіжних країн

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

Contents of printed publication (PDF)

1. Development of Public Administration System in Ukraine

Karamyshev D. V. Obligatory state social medical insurance in Ukraine: from social dialogue to public consensus
Luniachek V. E., Melnychenko O. A., Melnychenko V. O. Palliative care: essence, elements, tendency in development
Orlov O. V., Onyshchenko Yu. M. International cooperation in fighting cybercrime
Bilosorochka S. I. Socio-psychological methods of public administration: generalization of basic concepts
Doroshenko V. S. Policy in social interests is guarantee for effective state formation
Zhadan O. V. Evaluation of state regulation in socio-labor relations in Ukraine by representatives of social dialogue parties
Klimushyn P. S. Improvement of institutional structure in electronic communications and services regulation
Larina N. B. Communicative and informative activity of political opposition by mass media
Pautova T. O., Nedilko A. I. Essence of public administration at local level in Ukraine
Serhiienko M. H. State policy realization in insurance fund of documentation for documents preservation of cultural heritage objects
Stepanenko S. V. Factors of investing and investment climate of regions in macroeconomic development of Ukraine
Yakymchuk A. Yu. Systems approach to realization of state regulation in biodiversity maintenance
Korobov O. I. Positive image formation of the President of Ukraine: improvement of forms and methods
Krotov V. D. Priority directions in implementation of automation in managerial activity of Armed Forces of Ukraine
Paramonov A. O. Structure and mechanism of industrial transformations from position for optimal model formation of constant development in region
Fedorchuk Ye. D. Control over transport as function of public administration
Khalavka T. B. Definition of “national minority” as object of state ethno-national policy

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Bulba V. H., Tarabukina I. I. Public administration by reformation of social services system
Diehtiar A. O., Narozhnyi S. M. Models of interaction between state and business in modern world
Stativka N. V. Regulation of interconnection between labor productivity and wages in agrarian sector
Bublii M. P. Personnel management as process for formation and improvement of structural elements in banking institution management system
Kostiuk V. O., Bilosorochka O. V. Factor analysis of net profit in water enterprise
Kulyk O. M. Structural-functional mechanism of state family policy implementation in Ukraine
Nadtochii A. O. Tendency in reformation of organization-economic mechanism of health protection system in Ukraine
Fomitska N. V., Shevchenko O. M. Effectiveness of state financial control bodies activity in Ukraine: problems in evaluation
Bordiian Ya. I. Problem-solving of social orphanage
Horetskyi A. I. Formation of mechanisms for state policy improvement in recreation tourism development
Dypko S. S. Mechanism of getting resources for social projects realization as component of state regulation of convicted juveniles resocialization

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Honcharenko M. V. Problem aspects of local development budgeting
Diachenko N. P. Methodological provision with information-analysis activity of state power and local government bodies
Kovalenko A. V. Generalization of scientific opinion on control over local government bodies in protection of consumers
Murkovych L. I. Ways to promote self-government activity of territorial community in democratization
Teodorovych D. O. Condition and prospects of current mechanisms in development of territories in local government bodies activity: tourist aspect

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Medvid M. M. Features of interaction between employment centers and recruiting departments of military formations and law-enforcement bodies of special purpose, ways of its improvement
Sakaliuk O. O. Structure of professional activity and its representation in pedagogical management
Torhan M. M. Analysis for current approaches to monitoring of heads’ managerial activity in educational institutions

5. Foreign Policy and National Security

Andronov V. A., Varyvoda Ye. O. State mechanisms of environmental evaluation in prevention and elimination of consequences of emergencies
Didok Yu. V. International veterinary-sanitary policy
Sadkovyi V. P. State regulation of issue on expert training in civil defence of leading countries in world
Trush O. O., Koshkin A. O. Systems of support for public authorities’ decision-making in emergencies (incidents)
Hashutina O. E. Actual problems of integration in scientific-technical sphere of Ukraine into world and European scientific-technical area
Kostenko V. O. Results of current biospheric-ecological crisis in Ukraine and prospects of its resolution within European integration
Overchuk L. P. State regulation for European experience implementation of technical regulations on medical products in health protection reformation
Fedchenko O. V. Social advertisement as resource for state policy implementation: experience in foreign countries

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2013 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння