ХарРІ НАДУ

№ 2(33) / 2011

Теорія та практика державного управління

Зміст

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Дєгтяр А.О., Календжян Я.В. Управління інноваціями в системі вищих навчальних закладів
Лозинська Т.М., Захаров В.М. Історичний розвиток державного управління дорожнім господарством
Мельниченко О.А. Генеза наукових поглядів на роль держави в підвищенні рівня добробуту населення
Олійченко І.М. Аналіз інформаційного забезпечення ведення Державного реєстру виборців
Радченко О.В., Дуравкіна Н.О. Вплив виборчої культури на формування політичного режиму в Україні
Бєлай С.В. Теоретико-методологічні засади ідентифікації кризових явищ соціального характеру
Дітковська М.Ю. Формування сучасного інформаційного середовища в закладах охорони здоров'я
Древаль Ю.Д. Менеджмент в органах державної влади: досвід реалізації та перспективи
Єльчанінов Д.Б. Системологічні засади оцінки функціонування органів державного управління
Котуков О.А., Копилова Н.А. Основні особливості та аспекти соціального розвитку
Лєсная О.С. Державна політика в галузі житлового будівництва
Непомнящій О.М. Соціально орієнтована житлова політика
Лиска О.Г. Відповідальність як ознака суб'єкта управління
Медвідь М.М., Чернишенко О.Є. Соціально-економічне підґрунтя вибору способу комплектування військових формувань в Україні
Орлов О.В. Системний підхід до визначення ієрархії державноуправлінських функцій
Самсонов И.Ф. Профиль личностных качеств гражданского служащего в условиях обновления российского общества
Сиченко О.О. Вплив механізмів творчого пристосування й пасивної адаптації на прийняття управлінських рішень
Соломатина Т.В. Коррупция как социально патологическое явление в системе государственного управления
Туркіна І.Є. Призначення інститутів судової влади в механізмі держави
Білоконь М.В. Теоретико-філософський аналіз демократичних трансформацій соціально-політичних систем
Гребцова І.А. Українські відповідники технічних термінів у гармонізованих стандартах і нормативних документах
Діденко О.В. Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент підвищення ефективності взаємодії влади, суспільства і бізнесу
Коваленко Н.В. Консолідація суспільства як запорука подолання бідності
Соболь М.П. Соціологічне дослідження як інструмент аналізу ризиків у межах механізмів державного управління

2. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Поклонський Ф.Ю., Дунаєва В.В. Систематизація проблем державного регулювання інноваційної діяльності в науково-технічній сфері
Бабаєв В.Ю., Гальченко І.О. Управління дебіторською заборгованістю підприємств
Громова Т.М. Приватизація та інституціоналізація системи форм власності у сфері торгівлі
Качний О.С., Шапоренко Д.Е. Механізми регулювання ринку праці в Україні
Коваленко М.М. Сутність і складові механізму державного регулювання банківського сектора економіки
Кривачук Л.Ф. Теоретичні аспекти дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні
Мельников О.С. Проблеми організації державних закупівель в Україні та шляхи їхнього вирішення
Мироненко М.Ю. Фінансово-кредитне регулювання реального сектора економіки
Плішка Т.П. Механізми державного управління процесами внутрішнього та зовнішнього інвестування
Самофалова Т.О. Соціальна відповідальність бізнесу як об'єктивна категорія соціально-економічної системи
Сафронова О.М. Розвиток системи державного регулювання підприємницької діяльності у процесі посткризового відновлення економіки України
Бондаренко А.І. Принципи здійснення державного фінансового контролю
Іванова Т.П. Державне казначейство як гарант економічної безпеки державних коштів при виконанні бюджетів усіх рівнів
Ревенко Т.В. Методика оцінювання ефективності соціальної реклами органів влади в Україні
Хмельков А.В. Фінансовий механізм державного управління: визначення та вплив на систему державного фінансового контролю
Левченко Н.М. Принципи державного регулювання розвитку АПК в умовах євроінтеграції
Олексин А.Г. Фінансування розвитку вищих навчальних закладів
Амосов О.Ю. Інтелектуальна власність в умовах економіки знань
Найпак Д.В. Формування алгоритму управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства на основі процесного підходу
Лопушняк Г.С. Соціальний захист населення: теоретична концептуалізація та особливості державного управління

3. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Гопцій Д.О., Коваленко М.Й. Оцінка сталого розвитку міст
Кучерук Т.Г. Методологічні принципи дослідження механізму стимулювання інноваційно орієнтованого розвитку регіонів
Поступна О.В. Громадівська теорія місцевого самоврядування як теоретична конструкція організації політико-правового інституту народовладдя
Фоміцька Н.В. Інституційні основи розвитку місцевого самоврядування в Україні
Будко О.О. Шляхи покращення соціально-психологічного клімату в органах державної влади та місцевого самоврядування
Жерліцин Д.К. Місцеве самоврядування як функціональний механізм надання якісних послуг населенню
Мінаєва Г.М. Механізми підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування щодо сталого розвитку громад
Олефіренко О.В. Регіональна екологічна політика і проблеми національного розвитку
Свєшнікова Н.М. Схема дворівневого фінансування регіональної інноваційної діяльності (на прикладі Донецького регіону)
Тупіцин В.М. Конвергенція теорій місцевого самоврядування

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Боковикова Ю.В. Керівник органу державної виконавчої влади регіонального рівня в сучасній соціально-економічній реальності
Золотарьов В.Ф. Сутність управління кадровими процесами у сфері державної служби
Клімушин П.С. Кваліфікаційні вимоги до інформаційної компетентності державних службовців
Побережна В.А. Проблеми та перспективи модернізації державної кадрової політики
Дементов В.О. Демократичні перетворення в державній службі в контексті демократизації державноуправлінських відносин

5. Зовнішня політика та національна безпека

Бульба В.Г. Історико-компаративний аналіз трансформації соціальних функцій держави в Німеччині кінця ХХ ст.
Жадан О.В. Світові тенденції розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин
Соболь Р.Г. Особливості державного регулювання страхової діяльності Великобританії
Тамм А.Є. Державна політика України у сфері європейської інтеграції
Чала Н.Д. Особливості бюджетного управління на місцевому рівні в нових економічних умовах: аналіз європейського досвіду
Іванова Н.С. Концептуальні засади стратегічного управління регіоном у напрямі євроінтеграції
Побережний В.В. Місце та значення міжнародних антикорупційних договорів у системі запобігання корупції в органах державної влади
Сидоренко Н.О. Іституційно-правові аспекти міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України
Харченко В.В. Роль і місце вугледобувної галузі в забезпеченні енергетичної безпеки держави

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Development of Public Administration System in Ukraine

Kalendzhian Ya.V. Innovation Management in a system of higher educational establishments
Lozynska T.M., Zakharov V.M. Historical development of public administration by transportation sector
Melnychenko O.A. Genesis of scientific opinions about state role in raising standards of living
Oliichenko I.M. . Informational support analysis for carrying out State electoral register
Radchenko O.V., Duravkina N.O. Influence of electoral culture on the political regime development in Ukraine
Bielai S.V. Theoretical and methodological bases of social character crisis phenomena identification
Ditkovska M.Yu. Modern informative environment development in health protection establishments
Dreval Yu.D. Management in state power bodies: realization experience and prospects
Elchaninov D.B. Systemological bases of public administration bodies functioning assessment
Kotukov O.A., Kopylova N.A. Basic features and aspects of social development
Lesnaia O.S. State policy in house building sphere
Nepomniaschiy O.M. Social-oriented housing policy
Lyska O.H. Responsibility as a feature of management agent
Medvid M.M., Chernyshenko O.Ye. Socio-economic foundation for choice of army recruitment method in Ukraine
Orlov O.V. System approach for hierarchy determination of state managerial functions
Samsonov I.F. Type of civil officer personal qualities in Russian society renovation
Sychenko O.O. Influence of innovative facilities and passive adaptation mechanisms on the managerial decision making process
Solomatina T.V. Corruption as sociopathic phenomenon in public administration system
Turkina I.Ye. Functions of judicial power institutes in state mechanism
Bilokon M.V. Theoretical and philosophical analysis of democratic transformations of socio-politic systems
Grebtsova I.A. Ukrainian equivalents of technical terms in harmonized standards and normative documents
Didenko O.V. Information and communication technologies as a method of cooperation with power, society and business efficiency
Kovalenko N.V. Society consolidation as a guarantee of poverty prevention
Sobol M.P. Sociological study as a method of risk analysis in a context of public administration mechanisms

2. State Regulation of Economic and Social Development Processes

Poklonskyi F.Yu., Dunaieva V.V. Systematization of state regulation innovative activity problems in scientific-technical sphere
Babaiev V.Yu., Galchenko I.O. Management of accounts receivable enterprises
Gromova T.M. Privatization and institutionalization of property form system in trade sphere
Kachnyi O.S., Shaporenko D.E. Labor-market control mechanism in Ukraine
Kovalenko M.M. Essence and components of state regulation banking economy sector mechanism
Kryvachuk L.F. Theoretical aspects of neglect and homeless children in Ukraine
Melnykov O.S. Problems of government purchases organization in Ukraine and ways of their resolution
Myronenko M.Yu. Financial and credit control of real economy sector
Plishka T.P. Mechanisms of public administration of internal and external investment processes
Samofalova T.O. Social business responsibility as objective category of socio-economic system
Safronova O.M. Development of entrepreneurial activity state regulation system in a process of post-crisis economic revival in Ukraine
Bondarenko A.I. Principles of state financial control exercising
Ivanova T.P. Treasury as state funds economic safety assurance under budget performance of all levels
Revenko T.V. Estimation technique of power bodies social advertisement efficiency in Ukraine
Khmelkov A.V. Financial mechanism of public administration: definition and influence on the state financial control system
Levchenko N.M. Principles of state regulation of development of agrarian and industrial complex in the conditions of eurointegration
Olekyn A.G. Financing of development of higher educational institutions
Amosov O.Yu. Intellectual property in conditions of economy of knowledge
Naypak D.V. The formation of the algorithm of organizational change to ensure enterprise development based on process approach
Lopushnyak G.S. Social protection of population theoretical conceptualization and features of public administration

3. Directions of Local Government System Reformation in Ukraine

Goptsii D.O., Kovalenko M.I. Estimation of towns constant development
Kucheruk T.H. Research methodological principles of innovatively oriented regions development stimulation mechanism
Postupna O.V. Local government public theory as theoretical construction of organization of politic and legal democracy institute
Fomitska N.V. Institutional bases of local government development in Ukraine
Budko O.O. Socio-psychological climate improving ways in state power and local government bodies
Zherlitsyn D.K. Local government as functional mechanism for providing qualitative services to population
Minaieva H.M. Mechanisms of effectiveness increase of local government bodies activity for constant society development
Olefirenko O.V. Regional environmental policy and national development problems
Sveshnikova N.M. Bimodal financing scheme of regional innovative activity (by example of Donetsk Region)
Tupitsyn V.M. Convergence of local government theories

4. Peculiarities of State Personnel Policy Realization in Ukraine

Bokovykova Yu.V. Head of state executive power body of regional level in modern socio-economic reality
Zolotariev V.F. Essence of personnel management processes in government service
Klimushin P.S. Qualifying requirements to informative government officials competence
Poberezhna V.A. Problems and prospects of state personnel policy modernization
Dementov V.O. Democratic transformations in public service in context of democratization public- management relations

5. Foreign Policy and National Security

Bulba V.H. Historical and comparative analysis of state social functions transformation in Germany of the end of XX-th century
Zhadan O.V. Dementov V.O. Democratic transformations in public service in context of democratization public- management relations
Sobol R.H. State regulation features of insurance activities in Great Britain
Tamm A.Ye. State policy of Ukraine in the European integration sphere
Chala N.D. Features of budgetary management at the local level in new economic conditions: analisys of European experience
Ivanova N.S. Conceptual bases of region strategic management in the direction of European integration
Poberezhnyi V.V. Place and importance of international anticorruption agreements in the system of corruption prevention of state power bodies
Sydorenko N.O. Institutional and legal aspects of international cooperation of local government bodies in Ukraine
Kharchenko V.V. Role and place of coal-mining industry to provide state power safety

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2011 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння