ХарРІ НАДУ

№ 2(29) / 2010

Теорія та практика державного управління

Зміст

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Корженко В.В., Мельтюхова Н.М. Особливості управлінської діяльності
Карамишев Д.В. Державне управління курортною справою в Україні
Орлов О.В. Системний підхід до визначення понятійного апарату галузі науки "державне управління"
Степанов В.Ю. Вплив інформаційного простору на сучасне суспільство
Єльчанінов Д.Б. Системологічні основи антикризового державного управління
Анциферова Н.Г. Формирование позитивной национальной самоиндентификации как задача государственного управления
Падафет Ю.Г. Соціально-психологічні чинники ухвалення управлінських рішень
Медведєв І.А. Витоки ідеї університету в Україні та її вплив на національний менталітет
Горячук В.Ф. Нагромадження основного капіталу України та державне регулювання цим процесом
Кузнякова Т.В. Інформаційне суспільство як один з чинників політичної модернізації України
Бортейчук Р.Ю. Сутність, місце та роль корпоративних стратегій у системі стратегічного управління діяльністю органів державної влади
Проців О.Р. Державне регулювання відповідальності за браконьєрство в Царстві Польському середини XIX – XX ст.
Холодок В.Д. Фактори актуалізації державного управління розвитком палацово-паркових комплексів
Бережний В.О. Реформування державного управління у Великобританії
Хаіт Л.Б. Дослідження проблем запровадження системи управління якістю надання медичних послуг: сучасні теоретичні підходи
Сапа Н.В. Синегретична методологія антикризового державного управління
Євсєєва Г.П. Державна мовна політика в соціокультурному контексті України
Євдоченко Л.О. Інформаційна безпека держави: еволюція підходів
Дрешпак В.М. Соціокультурне середовище семіотичної підсистеми державного управління
Сергієнко М.Г. Організаційний механізм управління обласним (регіональним) страховим фондом документації України

2. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Козлов К.І. Взаємодія органів влади і громадськості як чинник політичної модернізації регіональних органів влади
Міненко В.Л. Види та форми зайнятості населенні на регіональному ринку праці
Котуков О.А. Особливості регіональної політики в умовах модернізації України
Пухкал О.Г. Поєднання державних і громадських засад у місцевому самоврядуванні
Ворона П.В. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток регіону (на досвіді Полтавської області)
Гуляк О.О. Проблеми та перспективи обліку майна комунальної власності в Україні
Немчінов О.М. Актуальні проблеми управління районами в містах України (на прикладі м. Львова)
Вєлков В.М. Взаємодія влади та бізнесу на регіональному рівні: стан і шляхи вдосконалення
Яцук Н.В. Теорії соціального простору у становленні регулювання рекреаційної сфери
Таран В.В. Діяльність виконавчих органів місцевих рад у системі державного управління

3. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Амосов О.Ю., Світлична Ю.О. Розвиток транспортної інфраструктури як вагомий чинник підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності країни
Пасемко Г.П. Вплив членства в СОТ на зміст і форми державного регулювання аграрних відносин в Україні
Лєсная О.С. Інституціональний підхід до дослідження проблем корупції в Україні
Статівка Н.В. Суперечності державного регулювання розвитку аграрної сфери в Україні
Толуб'як В.С. Заробітна плата та її вплив на формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення
Філіпенко Т.В. Організаційно-правові засади управління валютним ринком України
Соболь Р.Г. Методологія управління фінансовою стійкістю страховика
Чала Н.Д. Система державного управління економічним розвитком в Україні
Савостенко Т.О., Матвеєва О.Ю. Система фінансового забезпечення місцевого самоврядування Франції в умовах децентралізації управління: досвід для України
Кіктенко О. В. Регулювання фондового ринку в сучасних умовах
Ульянченко Ю.О., Винокурова О.І. Стратегії розвитку державної інноваційної діяльності в Україні
Левченко Н.М. Сутність державної політики інноваційного розвитку АПК та її основні напрямки
Кудіна В.О. Соціальні фактори регіонального розвитку: проблеми теорії
Покотило Т.В. Удосконалення оцінки ефективності механізму державного регулювання регіональних інвестиційних процесів
Кириченко К.Я. Структурні зрушення в економіці України за сучасних умов
Мерзляк Д.С. Правовий механізм державного регулювання ЗЕД України
Польовий І.В. Роль держави у вирішенні проблем суб'єктів малого підприємництва
Гайдабрус А.О. Принципи інтелектуалізації держави як інноваційного суб'єкта постіндустріального розвитку суспільства
Анікеєнко В.М. Інституційні засади державного регулювання аграрного ринку на регіональному рівні
Чернятін А.С. Удосконалення механізмів державного регулювання умов інвестиційної привабливості АПК
Процюк С.Л. Стратегічні напрямки вдосконалення державної політики соціального захисту економічно активного населення
Мельникова М.О. Аналіз пристосовності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Корженко В.В., Коробко І.В. Конгруентність понять людського капіталу та суб'єктивного фактора
Бабенко А.Г., Бабенко С.М. Аналіз матеріального стимулювання та нематеріальних мотивів праці державних службовців
Матвіїшин Є.Г. Людський капітал як базова категорія в концепції людського розвитку в регіональному вимірі
Соломатина Т.В. Кадровые технологии в государственной службе
Карпенко В.В. Урахування гендерного аспекту в процесі комплексного розвитку сільських територіальних громад
Харченко Л.В. Ідеалізація поняття політичної еліти в українському науковому дискурсі першої половини ХХ ст.
Колісніченко Н.М. Основні тенденції виховання майбутніх суб'єктів політичної діяльності в закладах елітної освіти
Федько О.А. Питання дослідження сучасної соціоекологічної ситуації в Україні
Чорнобиль І.Є. Діяльність Кабінету Міністрів щодо нормативно-правового забезпечення механізму професійної адаптації в системі державного управління України
Дрозд Р.О. Розмежування політичних і адміністративних посад на державній службі як дієвий спосіб запобігання корупції в Україні
Фурсін О.О. Нові парадигмальні основи соціально орієнтованого управління
Шенкаренко О.В. Вплив типу особистості на професійну орієнтацію та формування кар'єри у сфері управлінської діяльності

5. Європейські та євроатлантичні процеси та інститути

Труш О.О. Досвід побудови та діяльності системи цивільного захисту країн – членів ЄС центральної Європи
Стрельцов В.Ю. Інституційні вимоги переговорного процесу з Європейським Союзом
Клімушин П.С. Інтеграція інформаційного простору України у світову інформаційну спільноту
Єделєв Р.С. Принципи ефективного врядування в ЄС

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Problems of Ukrainian State System's Development

Korzhenko V.V, Meltyukhova N.M. Characteristic features of administrative activity
Karamyshev D.V. Public administration of resort service in Ukraine
Orlov О.V. System approach to determination of the scientific conceptual instruments of public administration
Stepanov V.Yu. Information space effect on the modern society
Elchaninov D.B. Systematic bases of the anti-proof public administration
Antsiferova N.G. Formation of the positive national self-identification as a government problem
Padafet Yu.G. Social-psychological factors of acceptance managerial decision-making
Medvedev I.A. Origins of the university in Ukraine and its influence on the national mentality
Goryachuk V.F. Basic capital pile-up in Ukraine and state regulation of this process
Kuznyakova T.V. Informative society as one of the factors of political modernization in Ukraine
Bortejchuk R.Yu. The corporate strategies essence, place and role in the strategic administration system of the state power authorities activity
Protsiv O.R. State regulation of the poaching responsibility in Polish Kingdom in the middle of 19th – the beginning of 20th century
Kholodok V.D. Public administration actualization factors of the palaces and park complexes development
Berezhniy V.O. Reforming state administration in Great Britain
Khait L.B. Problems research of implementation of the quality administration system of the medical service: modern theoretical approaches
Sapa N.V. Synergetic methodology of the crisis-proof public administration
Evseeva G.P. Рublic linguistic policy is in socially cultural context of Ukraine
Evdochenko L.O. Іnformation safety of the state: evolution of the approaches
Dreshpak V.М. Social and cultural sphere semiotics subsystems рublic administration
Sergienko М.G. Organizational mechanism of management by the regional insurance fund of documentation of Ukraine

2. Directions of Local Self-Government System's Reforming in Ukraine


Kozlov K.I. The authorities and community interaction as a factor of the regional authorities political modernization
Minenko V.L. Kinds and forms of employment of the population in the regional market of work
Kotukov О.А. Characteristic features of the regional policy of Ukraine in the modernization environment
Puhkal O.G. Combination of the state and public bases in local government
Vorona P.V. Mechanisms of influence of organs of local self-government are on socio-economic development of region (on experience of the Poltava area)
Gulyak O.O. Problems and perspectives of the accounting assets of municipal property in Ukraine
Nemchinov O.M. Actual problems of the regions administration in the Ukrainian cities
Velkov V.M. Interaction of power and business on the regional level: state and ways of improving
Yatsuk N.V. Social space theory in the recreation sphere regulation formation
Taran V.V. Аctivity of the executive bodies of local advice(councils) in system of state management

3. State Management of Economic and Social Development

Аmosov O.Yu., Svitlychna Yu.O. Transport infrastructure development as a significant factor of effectiveness increase of the foreign trade activity in Ukraine
Pacemko G.P. Influence of the membership in WOT on the content and forms of agrarian relations government control in Ukraine
Lesnaya O.S. Institutional approach to the corruption problems research in Ukraine
Stativka N.V. Contradictions of the agrarian sphere development government control in Ukraine
Tolubjak V.S. Wages and its influence on formation of financial resources of system of pension maintenance
Filipenko T.V. Organizational and legal bases of exchange market management in Ukraine
Sobol R.G. Methodology of the insurer financial soundness management
Chala N.D. Public administration system of economic development of Ukraine
Savostenko T.O., Matveeva O. Yu. System of the local government financial support of France in administration decentralization environment: the experience for Ukraine
Kiktenko O.V. Stock market regulations in the modern conditions
Uljanchenko Yu.O., Vinokurova O. I. Development strategies of the state innovative activity in Ukraine
Levchenko N.M. Public policy essence of the AIC innovative development and her main its main directions
Kudina V.O. State regulation mechanisms improving of the resorts development in Ukrainet
Pokotylo T.V. Evaluation improving of the state regulation mechanism effectiveness of the regional investment processes
Kirichenko K.Ya. Structural changes in Ukrainian economics in the present-day conditions
Merzlyak D.S. Public administration legal mechanism of the foreign economic activities of Ukraine
Poljovy I.V. Role of the government in solving the problems of the small business subjects
Gaydabrus A.O. Principles of state intellectualization as of the innovative subject of the Post-Industrial society development in Ukraine
Anikeenko V.M. Institutional principles of the agrarian market government control on the regional level
Сhernyatin A.S. State regulation mechanisms improving of the AIC investment attractiveness conditions
Protsiuk S.L. Strategic directions of the state policy perfection of the economically active population social defence
Melnikova M.O. Аnalys of adaptability of existent methods of estimation of the financial state of enterprise to prognostication at formal level

4. Features of Public Skilled Policy's Realization in Ukraine

Korzhenko V.V., Korobko I.V. Congruency of the human capital and the subjective factor
Babenko A.G. Babenko S.M. Analysis of the material stimulation and non-material motives of the public servants work
Matviishyn Ye.G. Human capital as a basic category in the human development conception in the regional dimension
Solomatina T.V. Personnel technologies in public service
Karpenko V.V. Gender aspect accounting in the rural territories development process
Kharchenko L.V. Idealization of the political elite concept in the ukrainian academic discourse of the first half of the XXth century
Kolisnichenko N.M. Basic tendencies of the future politicians training in the elite institutions
Fedko O.A. Research issues of the existing social and ecological situation in Ukraine
Chornobyl I.Ye. Activities of the Cabinet of Ministers in sphere of legal regulation of the professional adaptation mechanism in public administration system of Ukraine
Drozd R.O. Separation of political and administrative positions at public service as an effective way of preventing corruption in Ukraine
Fursin O.O. New paradigm bases of the socially oriented management
Shenkarenko O.V. Influence of a personality type on the professional orientation and and career formation in management activity

5. European and Euroatlantic Processes and Institutions

Trush O.O. Development and activity experience of the civil defense system of EU-countries in CE
Streltsov V.Yu. Institutional of the requirement of process of negotiation with the European Union
Klimushyn P.S. Ukrainian information space integration into the world information community
Yedelyev R.S. Principles of effective management in the EU

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2010 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння