ХарРІ НАДУ

№ 1(28) / 2010

Теорія та практика державного управління

Зміст

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Корабльова Н.С., Лебець В.С. Законність і справедливість у державному управлінні: читаючи Платона
Коротич О.Б. Механізми застосування методу оцінювальної матриці для прийняття раціонального рішення
Смалькіс Вайнюс, Бубніс Гедімінас. Новый публичный менеджмент и модернизация управления
Степанов В.Ю. Концептуальні аспекти управління в сучасному інформаційному просторі
Єльчанінов Д.Б. Системологічний підхід до функціонального моделювання в державному управлінні
Романенко К.М. Державний маркетинг та територіальний маркетинг
Гурковський В.І. Проблеми реалізації державної наукової політики в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні
Цибуліна І.В. Гендерна освіта - невід'ємний елемент підготовки майбутнього управлінця
Медведєв І.А. Ідея університету в Україні: напрями державноуправлінських впливів
Чуприна Ю.Ю. Механізми реформування судової влади в Україні
Левченко Н.В. Складові української національної ідеї та її вплив на процес державотворення в сучасній Україні
Івашина О.Ю. Розвиток теорії та практики державного регулювання оплати праці в Україні
Бортейчук Р.Ю. Управлінські соціальні трансформації в контексті сучасних стратегій розвитку
Щербакова Н.Ф. Підхід до концепції механізму надання послуг бізнесу владними структурами
Серняк О.І. Роль цінностей у формуванні адміністративного капіталу
Солових В.П. Типи та моделі політико-адміністративних відносин у системі державного управління

2. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Чаплигін О.К., Солових Є.М. До питання про пошук оптимального співвідношення між персоніфікованим та інституційним іміджем органу місцевого самоврядування
Мамонова В.В., Васильєв А.О. Щодо механізму фінансування державної молодіжної політики
Ульянченко Ю.О., Винокурова О.І. Проблеми інвестиційної привабливості регіонів України
Шамраєва В.М. Міста-побратими як інструмент активізації регіонального співробітництва між Україною та США
Кучабський О.Г. Система сільського розселення та малі міста у формуванні нової моделі адміністративно-територіального устрою України
Савоста О.П. Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку курортів України
Збукар В.П. Стандартизація алгоритму стратегічного планування
Лисенко Л.В. Місцеве самоврядування в контексті демографічної ситуації в селах Харківської області
Слобожан О.В. Історія становлення юридичної служби в органах місцевого самоврядування України
Будник М.А. Основні напрями вдосконалення адміністративно-державного управління на регіональному рівні
Підкуйко О.О. Потенціал самоврядування сучасної територіальної громади: теоретико-методологічний підхід
Ковальова О.М. Концепція розвитку комунальної власності в Україні

3. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Амосов О.Ю., Кіщак Ю.І. "Послуга" при розгляді звернень громадян: економічна та правова категорія
Майстро С.В., Процюк С.Л. Теоретичні концепції та етапи формування системи соціального захисту економічно активного населення
Ворона П.В., Мучник А.М. Державна підтримка малого і середнього бізнесу як елемент сприяння регіональному розвитку (зарубіжний досвід)
Чечель О.М. Стан і перспективи розвитку земельних ресурсів в Україні
Статівка Н.В. Удосконалення системи державного регулювання земельних відносин
Савченко І.Г. Торговельне співробітництво України й Угорщини: перспективи розвитку
Міненко В.Л. Формування концепції зайнятості населення в умовах глобалізації економіки
Клімова С.М. Функції фінансів: сучасний стан та перспективи розвитку
Клімушин П.С. Визначення механізмів реалізації електронної демократії та надання електронних державних послуг
Горячук В.Ф. Системний аналіз процесу капіталізації економіки країни та визначення його як системи
Левченко Н.М. Коеволюційний процес інтеграції підприємств агропромислового комплексу
Молодченко Т.Г., Ткаченко А.Ю. Формування кадастру нерухомості в Україні: передумови та перспективи
Чала Н.Д. Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку
Жадан О.В. Соціально-трудові відносини як елемент соціально орієнтованої економіки
Ковальова Т.В. Мовні конфлікти як об'єкт державного регулювання
Ясюкевич О.А. Концептуальні підходи до побудови системи інтелектуальної власності в Україні
Гнип Н.О. Система планування і нейтралізації ризиків у механізмі управління фінансовим потенціалом підприємства
Ткачов Д.С. Теоретичні засади формування соціально відповідального бізнесу
Шуригіна Н.Ю. Страховий ринок України в умовах світової фінансової кризи
Криштоф Н.С. Державна політика України щодо розвитку малого та середнього підприємництва
Копилова Н.А. Основні стратегії соціального розвитку
Косенко А.В. Динаміка інвестицій в інноваційні сфери економіки
Світлична Ю.О. Удосконалення інституційного забезпечення державного регулювання зовнішньої торгівлі
Клепікова-Чижова Ю.В. Напрямки вдосконалення державного контролю ухилення від оподаткування

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Машкаров Ю.Г., Мордвинцев М.В., Карташов С.М. Еволюція публічного адміністрування в умовах впровадження механізмів електронного уряду
Савченко Б.Г. Резерв керівних кадрів в державному управлінні
Лахижа М.І. Теоретичні аспекти модернізації цивільної служби в посткомуністичних країнах
Панченко Г.О. Формування та реалізація принципу толерантності в державній мовній політиці
Гайдученко С.О. Фактори розвитку технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби
Чорна К.О. Соціальна політика держави щодо забезпечення населення України житлом
Будко О.О. Консультування як метод удосконалення управлінської практики

5. Європейські та євроатлантичні процеси та інститути

Труш О.О. Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн - членів Європейського Союзу Південної Європи
Козубенко О.А. Організаційно-правове забезпечення міждержавного співробітництва України у сфері цивільного захисту
Шкільова Н.В. Організаційно-правові засади здійснення ріелторської діяльності в США

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Problems of Ukrainian State System's Development

Korablyova N.S., Lebets V.S. Legality and equality in public administration: reading the Paton
Korotych O.B. Mechanisms of the estimating matrix application for a rational decision-making
Smalskys Vainius, Bubnys Gediminas. New public management and modernization of administration
Stepanov V.Yu. Conceptual|concept-based| aspects of management in modern informative space
Elchaninov D.B. Systemological approach to the functional modeling in public administration
Romanenko К.М. State marketing and territorial marketing
Gurkovskiy V.I. Methodological aspects of the national informative security public administration in global informative society environment
Tsybulina I.V. Gender education as an integral part of training for future administrators
Medvedev I.A. Idea of university in Ukraine: directions of the state and administrative influences
Chuprina Yu.Yu. Mechanisms of judicial authority reformation in Ukraine
Levchenko N.V. Constituents of the national Ukrainian idea and its influence on the state building process in Ukraine
Ivashina O.Y. Development of the state regulation theory and practice the theory and practice of work payment state regulation in Ukraine
Borteychouc R.Y. Administrative social transformations in the context of the modern development strategies
Shcherbakova N.F. Approach to the conception of the business services provision of the power structures
Sernyak O.I. The role of values in the administrative capital forming
Solovykh V.P. Types and models of politico-administration relations are in the system of public administration

2. Directions of Local Self-Government System's Reforming in Ukraine

Chaplygin O.K., Solovykh Y.M. Concerning the question of searching for the balance between a personified and an institutional image of the local government authority
Mamonova V.V., Vasyl'ev A. О. Mechanisms of the state youth policy funding
Uljanchenko J.A., Vinokurova O.I. Problems of the regions investment attractiveness in Ukraine
Shamraeva V.M. Twin cities as an instrument of the regional collaboration activation between Ukraine and the USA
Kuchabskiy O.G. Rural settling system and towns in forming of a new administrative and territorial regime model of Ukraine
Savosta O.P. Improvement of the state regulation mechanisms of the health resorts development in Ukraine
Zbukar V.P. Standardization of the strategic planning algorithm
Lysenko L.V. Local government in the context of a demographic situation in Kharkiv region villages
Slobozhan O.V. History of legal service formation in local government authorities in Ukraine
Budnyk M.A. Basic improving directions of the administrative and state governance at a regional level
Pidkuyko О.О. Potential of the modern territorial community self-government: theoretical and methodological approach
Kovalyova O.M. Conception of the community property development in Ukraine

3. State Management of Economic and Social Development

Amosov O.Yu. Kishak Yu.I. Service at the citizens appeals consideration as an economic and legal category
Maystro S.V., Prociuk S.L. Theoretical concepts and stages of the social defense system formation of the population social protection
Vorona P.V. Mechanisms of state support of small and middle business (foreign experience)
Chechel O.M. State and perspectives of the land resources development in Ukraine
Stativka N.V. Improvement of the public administration system of the economic agrarian sector
Savchenko І.G. Commercial collaboration of Ukraine and Hungary: development prospects
Minenko V.L. Formation of the employment-population conception in globalization environment
Klimova S.M. Functions of finances: current situation and development perspectives
Klimushin P.S. Determination of the e-democracy realization mechanisms and provision of the state e-services
Goryachuk V.F. Systematic analysis of the national economy capitalization and its definition as a system
Levchenko N.M. Coevolutional process of the AIC enterprises integration
Molodchenko T.G., Tkachenko A.Y. Formation cadastre of the real estate in Ukraine: the preconditions and prospects
Chala N.D. Methodological approaches to the assessment of the economic development state policy
Zhadan О.V. Social and labor relations as an element of the socially focused economy
Kovalyova T.V. Speech conflicts as a state regulation object
Yasjukevich O.A. Conceptual approaches to formation of the intellectual property system in Ukraine
Gnyp N.O. Risk planning and neutralization system in the mechanism of the enterprise financial potential management
Tkachov D.S. Theoretical bases of the socially responsible business formation
Shurigina N.Y. Insurance market of Ukraine in the world financial crisis environment
Kryshtof N.S. State policy as for the small and medium-sized businesses in Ukraine
Kopylova N.А. Main strategies of social development
Kosenko А.V. Dynamics of investments into the innovative fields of economy
Svitlychna Y.O. Improvement of institutional support of the foreign trade state regulation
Klepkova-Chyzhova Yu.V. Ways of improvement of the tax avoidance state control

4. Features of Public Skilled Policy's Realization in Ukraine

Mashkarov Y.G., Mordvyntsev M.V., Kartashov S.M. Evolution of public administration in conditions of the e-government mechanisms implementation
Savchenko B.G. Leading staff reserves in public administration
Lakhyzha М.І. Theoretical aspects of civil service modernization in the post- communist countries
Pаnchenko А.А. Formation and realization of the principle of tolerance in a state language policy
Gaiduchenko S.О. Factors of the assessment technology development in personnel management of public administration
Chornaya K.O. State social policy as for the provision of accommodation for population of Ukraine
Budko H.A. Consulting as a method of method of administrative practice perfection

5. European and Euroatlantic Processes and Institutions

Trush O.O. Еxperience of formation and functioning of civil security systems of the eu member-countries of southern Еurope
Kozubenko O.A. Organizational ly -legal providing of intergovernmental collaboration of ukraine in the field of civil defense
Shkilyova N.V. Organizational and legal principles of real estate activities in the USA

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2010 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння