ХарРІ НАДУ

№ 4(27) / 2009

Теорія та практика державного управління

Зміст

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Гончарук Н.Т., Сурай І.Г. Визначення сутності поняття "еліта" в контенксті управління суспільством
Дзюндзюк В.Б. Урахування особливостей організаційної культури в модернізації органів влади
Діуліна В.В. Підготовка регіональних політичних лідерів для державного управління
Дрешпак В.М. Керівні впливи на семіотичну підсистему державного управління: особливості й основні характеристики
Конотопцев О.С. Теорія суспільного договору як сучасне уявлення про державу в XVII-XVIII ст.
Пантелейчук І.В. Місце та роль зв’язків з громадськістю у формуванні іміджу державних інституцій
Половцев О.В. Ймовірнісний аналіз ризику і невизначеностей у задачах державного управління
Рожков Г.С. Наукові підходи до державного управління охороною здоров’я
Соколовський С.І. Вітчизняний елітогенез у контексті самоорганізації соціальних систем
Степанов В.Ю. Філософська концепція еволюції постіндустріального суспільства
Купалов Р.О. Теоретичні аспекти ідентифікації об’єктів і сфер регулювання в підприємницькому середовищі
Нікішина М.В. Актуальні питання дослідження стану інтеграції іммігрантів в Україні
Скібчик Г.Є. Державна політика формування електронних ресурсів України
Хашиєва Л.В. Сутність і поняття стратегічного управління
Герасимова О.А. Забезпечення державного інформаційного суверенітету як функція державної мови
Хромова Ю.О., Герасимова О.А. Теоретичні питання державного регулювання виборчого процесу в сучасній Україні

2. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Молодченко Т.Г. Місцеві податки як основа фінансової незалежності місцевого самоврядування
Ковальова О.М. Система управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області: стан, проблеми та шляхи вдосконалення
Обухова Н.О. Трансформація державної культурної політики у великих містах: теоретичні настанови та можливості в умовах сьогодення
Стрілець Ю.П. Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою: інституційна сутність поняття
Діденко В.С. Управлінські механізми залучення іноземних інвестицій для модернізації водопровідно-каналізаційного господарства великих міст України на прикладі досвіду МДУП "Мосводоканал"

3. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Дєгтяр А.О., Бондаренко О.Г. Домінанти державного регулювання розвитку ринку праці
Карамишев Д.В., Удовиченко Н.М. Напрями державного регулювання системи стоматологічної допомоги населенню України
Бражко О.В. Удосконалення державного управління розвитком ринку праці на рівні регіону
Горячук В.Ф. Капіталізація економіки Одеської області та вплив державної політики на цей процес
Клімова С.М. Удосконалення окремих етапів бюджетного процесу
Кузькін Є.Ю., Глотов Є. О. Моделювання ризику в інвестиційному проектуванні
Пухкал О.Г. Взаємовідносини влади та бізнесу в контексті формування основ громадянського суспільства в Україні
Діденко Н.Г. Удосконалення механізмів державного управління в реалізації сучасних соціальних стратегій в Україні
Пасемко Г.П. Аграрна реформа як державно регульований феномен
Соболь Р.Г. Суб’єкти страхового ринку: характеристики й особливості
Статівка Н.В. Методологічні основи оцінки багатофакторної продуктивності в аграрній сфері
Толуб’як В.С. Державна політика пенсійного забезпечення: сутність та функції
Нєма О.С. Системний підхід до організації процесу управління об’єктами нерухомості державної власності
Багрич С.П. Запровадження новітніх методик активізації механізмів соціального партнерства
Бєлєвцова Я.С. Основні принципи впровадження системи управління якістю соціальних послуг
Ботезат О.П. Особливості державного контролю у сфері землекористування
Горьков Є.В. Роль ресурсної бази як важеля управління економікою міського господарства
Іванов О.В., Сумак Н.А. Регіональна складова державної інноваційної політики в Україні
Іорданов А.Є. Формування інвестиційного механізму розвитку людських ресурсів
Панасовська С.Г. Роль державного фінансового контролю в забезпеченні економічної ефективності
Шатило О.А. Упровадження інновацій до контексту забезпечення національних економічних інтересів
Шенкаренко О.В. Профорієнтація учнів загальноосвітньої школи як елемент розвитку продуктивних сил суспільства
Шевцов В.Г. Державний контроль щодо забезпечення медичної допомоги в умовах упровадження страхової медицини в Україні
Єлагін В.П., Дацюк І.П. Удосконалення механізмів соціального захисту військовослужбовців в Україні в умовах розбудови соціальної держави
Глухачов Є.Ф. Народна законодавча ініціатива в контексті вдосконалення механізму здійснення народовладдя в Україні

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Стельмащук Л.С. Демократія в державній службі
Варакіна Н.О. Формальні методи оцінки персоналу як механізми управління кар’єрою державного службовця

5. Європейські та євроатлантичні процеси та інститути

Ворона П.В. Особливості партійної сиcтеми Ізраїлю та її класифікація
Колісник М.М. Удосконалення планування регіонального розвитку в Україні на основі дослідження французького досвіду
Стрельцов В.Ю. Використання індикаторів якості врядування для країн, що розвиваються
Труш О.О. Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн – членів ЄС Західної Європи
Жданова І.С. Європейський адміністративний простір та його вплив на національні системи державної служби
Киричук Ю.Л. Зарубіжний досвід впливу держави на забезпечення доступності житла

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Problems of Ukrainian State System’s Development

Goncharuk N.T., Suray I.G. Determination of the concept essence "elite" in society management context
Dziundziuk V.B. Culture organization peculiarities accounting in authorities modernization
Diulina V.V. Regional political leaders training for public administration
Dreshpak V.M. Governing influences on public administration semiotic subsystem: peculiarities and characteristic features
Konotoptsev O.S. Public agreement theory and state modern conception of XVII – XVIII centuries
Panteleichuk I.V. Place and role of public relations in state institutions image formation
Polovtsev O.V. Risks and indeterminations probabilistic analysis in public administration tasks
Rozhkov G.S. Scientific approaches to public administration of health protection
Sokolovskiy S.I. Domestic elitogenesis in social systems self-organization context
Stepanov V.Yu. Philosophical conception of evolution of postindustrial society
Kupalov P.O. Theoretical aspects of objects identification and regulation spheres in entrepreneurial environment
Nikishina M.V. Actual issues of immigrants integration state research in Ukraine
Skibchik G.Ye. State policy of electronic resources formation of Ukraine
Khashieva L.V. Concerning the strategic planning essence and concept
Gerasimova O.A. State informational sovereignty ensuring as a function of official language
Khromova Yu.O. State regulation of election process in modern Ukraine: theoretical aspect

2. Directions of Local Self-Government System’s Reforming in Ukraine

Molodchenko T.G. Local taxes as basis of financial independent local government
Kovalyova O.M. Joint property administration system of territorial communities of villages, settlements, Kharkiv region towns: state, problems and ways of improving
Obuhova N.O. State cultural policy transformation in big cities: theoretical directives and potential possibilities in the present time conditions
Strilets Yu.P. Responsibility of local government representative bodies to territorial community
Didenko V.S. Administrative mechanisms of attraction of the foreign investments for modernization of a waterpipe and sewer facilities(economy) of the large cities of Ukraine on an example of "Moscovvodokanal"

3. State Management of Economic and Social Development

Degtyar A.O., Bondarenko O.G. State regulation dominants of labor-market development
Karamishev D.V., Udovichenko N.M. State regulation directions of dental health service system for population of Ukraine
Brazhko O.V. Improving of labor-market development state regulation on the regional level
Goryachuk V.F. Economics capitalization in Odessa region and state policy influence on this process
Klimova S.M. Budget process stages improvement
Kuzkin Ye.Yu., Glotov Ye.O. Risk modeling in investment projection
Pukhkal O.G. Mutual relations of state power and business in the context of bases forming of civil society in Ukraine
Didenko N.G. Improvement of mechanisms of state management in realization of modern social strategy in Ukraine
Pasemko G.P. Agrarian reform as a state-regulative phenomenon
Sobol R.G. Insurance market subjects: characteristic features and peculiarities
Stativka N.V. Methodological bases of multiple productivity assessment in agrarian sphere
Tolubiak V.S. State policy of retirement income security: essence and functions
Nyema O.S. Systematic approach to the organization of the state property premises objects administration process
Bagrich S.P. Modern techniques introduction for social partnership mechanisms intensification
Bielievtsova Yа.S. Main principles of introduction of quality management systems of social services
Botezat O.P. Peculiarities of state control in land tenure sphere
Gorkov Ye.V. Resource base role as a lever of municipal services economics management
Ivanov О.V., Sumak N.A. A regional constituent of public innovate policy is in Ukraine
Iordanov A.Ye. Formation of the investment mechanism of human resources development
Panasovska S.G. Role of the state financial control in economic effectiveness ensuring
Shatilo O.A. Innovations introduction in the national economic interests ensuring context
Shenkarenko O.V. Career guidance of elementary school pupils as an element of society productive power development
Shevtsov V.G. State control concerning the medical aid assurance in conditions of insurance medicine introduction in Ukraine
Yelagin V.P., Dazuk I.P. Role of state labor inspection in social and labor relations regulation in transformation society
Glukhachev Ye.F. The national law the creative initiative іn a context of improvement of the mechanism of an embodiment of national authority in Ukraine

4. Features of Public Skilled Policy’s Realization in Ukraine

Stelmashchuk L.S. Democracy in public administration
Varakina N.O. Formal methods of the estimation of the personnel as the mechanism of management of career of the civil servant

5. European and Euroatlantic Processes and Institutions

Vorona P.V. Israel party system peculiarities and its classification
Kolisnyk M.M. Regional development panning improvement in Ukraine on the basis of the French experience research
Streltsov V.Yu. Governance quality indicators usage for the posttotalitarian countries
Trush O.O. Development and activity experience of the civil defense systems of the EU member-countries in Western Europe
Zhdanova I.S. European administrative space and its influence on the public service national systems
Kirichuk Yu.L. Foreign experience analysis of the state influence on the habitation availability ensuring

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2009 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння