ХарРІ НАДУ

№ 3(26) / 2009

Теорія та практика державного управління

Зміст

1. Розвиток системи державного управління в Україні

Лопушинський І.П. Стан і перспективи навчання українською мовою у вищій школі України
Єльчанінов Д.Б. Аналіз неповної та суперечливої інформації в державному управлінні
Колісніченко Н.М. Методологічні засади визначення компетентностей cуб’єктів політичної діяльності
Конотопцев О.С. Секуляризація уявлень про державу в творах мислителів доби Відродження
Миколайчук М.М. Шляхи підвищення дієвості органів державного управлінні
Пасемко Г.П. Методологія принципу системності в державному регулюванні аграрних відносин
Половцев О.В. Застосування методу дерева рішень для розв’язання завдань у державному управлінні
Полякова Л.П., Криштопа А.О. Механізми державного управління вищою освітою на основі використання інформаційного середовища
Сичова В.В. Інституалізація політичної опозиції як чинник оновлення системи державного управління України
Гудима Н.В. Проблема статусу центральних органів виконавчої влади у реформуванні системи органів державного управління
Котуков О.А. Труднощі демократичного транзиту в Україні
Бухтатий О.Є. Політичні та адміністративні аспекти державного управління у сфері масової інформації
Козич О.М. Теоретичні аспекти децентралізації в системі державного управління: закордонний досвід
Нєма О.С. Системне дослідження власності як категорії державного управління
Покотило Т.В. Сутність і складові механізму державного регулювання регіональних інвестиційних процесів
Сітніченко А.В. Шляхи вдосконалення взаємовідносин між органами державної влади та органами місцевого самоврядування
Мучник А.М., Ворона П.В. Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи (управлінський аспект механізму впливу громадськості на публічну владу)

2. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Мамонова В.В., Ольшанский О.В. Корпоративний підхід в управлінні комунальними підприємствами
Коротич О.Б. Формування понятійного апарату державного управління регіональним розвитком країни
Діуліна В.В. Освітні аспекти модернізації регіональних органів влади
Матвіїшин Є.Г. Підхід до порівняння чинників людського потенціалу в регіонах України
Балашов А.М. Технологічний аспект екологізації управління сталим розвитком муніципального утвору
Берегой Т.А. Ретроспективний аналіз законодавчої бази становлення агентств регіонального розвитку в Україні
Вдовенко Ю.С. Інструментарій приватно-державного партнерства в місцевому соціально-економічному розвитку
Дегтярьова І.О. Принципи нової державної регіональної політики України
Єрошкіна О.О. Упровадження особливих бюджетних режимів задля вирішення проблем розвитку депресивних та відсталих територій
Ковальова О.М. Практичні аспекти управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області
Когут І.Я. Велике місто як об’єкт управління і публічного врядування (на матеріалах міста Львова)
Михайленко Г.В. Розподіл повноважень між суб’єктами і об’єктами державного управління загальною середньою освітою на регіональному рівні
Васильєв А.О. Основні моделі місцевого самоврядування: становлення та вдосконалення

3. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Авраменко Н.В. Вплив світової економіки на розвиток державної політики України в галузі охорони здоров’я
Древаль Ю.Д. Участь комітетів (комісій) у забезпеченні механізму парламентського контролю
Малиш Н.А. Економічні засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні
Міненко В.Л. Порівняльний аналіз світових моделей державного регулювання економіки та ринку праці
Статівка Н.В. Міжнародні порівняння продуктивності сільського господарства як механізм визначення ефективності використання ресурсного потенціалу України
Степанов В.Ю. Концептуальні засади становлення та розвитку інформаційного суспільства
Бражко О.В. Створення умов для розвитку інфраструктури ринку праці
Корнієвський О.А. Релігійні організації у системі забезпечення національної безпеки України
Кринична І.П. Соціально-психологічні чинники управління процесами подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
Рожков Г.С. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я
Анікієнко В.М. Сутність і класифікація механізмів державного регулювання розвитку аграрного ринку
Кармелюк І.М. Розвиток інформаційного простору як запорука вдосконалення управління державою власним гуманітарним капіталом
Кирій С.Л. Основні напрямки вдосконалення аудиту адміністративної діяльності в Україні
Козир Т.О. Практичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій
Павлюк В.Я. Малий та середній бізнес у системі державного регулювання економічними процесами
Процюк С.Л. Державна політика соціального захисту економічно активного населення в умовах світової фінансово-економічної кризи
Плоский К.В. Теоретичні засади дослідження молодіжного громадського руху як чинника державотворення
Теплова Н.А. Методологія та принципи державного управління щодо забезпечення належної освіти людей з інвалідністю
Шуригіна Н.Ю. Державне регулювання страхового ринку в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду
Яковенко Г.Б. Запобігання корупції в міжнародній комерційній діяльності
Супіханов Б.М. Еволюція торговельної політики
Мацокін А.П. Роль студентських соціальних служб у процесі державного управління соціалізацією студентської молоді

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Дєгтяр А.О. Управління якістю підготовки кадрового потенціалу сучасної економіки України
Савченко Б.Г. Соціально-психологічні фактори управлінської діяльності
Краснопьорова С.В. Теоретичні перспективи професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування
Соколовський С.І. Концептуальні підходи до підвищення професійної працездатності державних службовців через залучення психофізіологічного потенціалу особи і групи
Кіцак Т.М. Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері підготовки державних службовців
Соколова Т.А. Управління кар’єрою державних службовців в Україні
Чайка Л.В. Компетентнісний підхід у системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
Чопенко А.В. Вплив суб’єктивних чинників на прийняття управлінських рішень
Шенкаренко О.В. Державне регулювання професійного навчання безробітних: основні напрями

5. Європейські та євроатлантичні процеси та інститути

Ільченко-Сюйва Л.В. Державне регулювання діяльності кредитних спілок в умовах геоекономічних трансформацій
Герасимова О.А. Держава та мова в контексті процесів глобалізації
Труш О.О., Козубенко О.А. Політика Європейського Союзу у сфері цивільного захисту

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Problems of Ukrainian State System’s Development

Lopushynskyy I.P. Status and Prospects of Teaching by Means of the Ukrainian Language in the Higher School of Ukraine
Elchaninov D.B. An analysis of incomplete and inconsistent information in public administration
Kolisnichenko N.М. Methodological grounds for competencies of political activity subjects defining
Konotoptsev O.S. Secularisation of representations about the state in Renaissance
Mykolaychuk М.М. Ways for increasing of effectiveness of public administration institutions
Pasemko G.P. Methodology of system in government control of agrarian relations
Polovcev О.V. An application of the decision tree method for solving the problems of the state administration
Poliakova L.P., Kryshtopa А.О. Mechanisms of state management in higher education: factor of information environment
Sychova V.V. The political opposition’s institutionalization as the factor of the modernization of the system’s public administration in Ukraine
Gudyma Н.V. The status issues of the central executive authorities in reforming of the public administration system
Kotukov О.А. Difficulties of democratic transit in Ukraine
Buhtatyy О.Ye. Political and administrative aspects of public administration in mass information field
Kozych О.М. Theoretical aspects of decentralization in government: foreign experience
Nyema O.S. System research of ownness as a category of public administration
Pokotilo Т.V. Essence and constituents of mechanism of the state regulation of regional investment processes
Sytnichenko А.V. Ways to improve relations between the state and local authorities
Muchnik A.M., Vorona P.V. Role of mass medias at forming of political sistemi (administrative aspect of mechanism of influence of obschestvenosti on public power)

2. Directions of Local Self-Government System’s Reforming in Ukraine

Mamonova V.V., Olshansky O.V. Corporate approach is in a management communal enterprises
Korotych O.B. The formation of the conceptual apparatus of state governance of the country regional development
Diulina V.V. Educational aspects of modernization of regional organs of power
Matviyishyn Ye.G. The approach to comparison of the factors of human potential in the regions of Ukraine
Balashov А.М. Technological aspect of ecologization of management steady development of municipal formation
Beregoy Т.А. Retrospective analysis of legislative base in relation to becoming of agencies of regional development in Ukraine
Vdovenko Y.S. Tool of private-public partnership in local social-economic development
Degtyaryova І.О. Principles of new public regional politic of Ukraine
Eroshkina О.О. Introduction of the special budgetary modes is for the sake of decision of problems of development of the depressed and backward territories
Kovalyova О.М. Practical aspects of management of Kharkiv oblast territorial communities, settlements, towns, villages joint property
Kohut I.Ya. Big City as an Object of Management and Public Administration (on the materials of city Lviv)
Мykhajlenko G.V. A division of plenary powers is in the field of state administration universal secondary education at regional level
Vasilev А.О. Basic models of local self-government: formulate and improvement

3. State Management of Economic and Social Development

Avramenko N.V. Influence of world economy on development of public policy of Ukraine in industry of health protection
Dreval Yu.D. Participation of committees (commissions) in providing mechanisms of parliamentary control
Malysh N.А. Economic foundations of Public administration of realization of ecological policy in Ukraine
Міnеnkо V.L. Comparative analysis of existing in world practice models of state adjusting of economy and labour-market
Stativka N.V. International comparisons of agriculture’s productivity: the mechanism of determination of efficiency of Ukrainian resource use potential
Stepanov V.Yu. Conceptual principles of informational society becoming and development
Brazhko O.V. Creation of terms for development of labour-market infrastructure
Коrniyevskiy О.А. Religious organizations are in the system of providing of national safety of Ukraine
Krinichnaya І.P. Socially psychological factors of management the processes of overcoming of consequences of Chornobl catastrophe
Rozhkov G.S. State control and supervision in the field of health guard
Anikeenkо V.М. Essence and classification of mechanisms of government control of agrarian market development
Karmelyuk І.М. Development of informative space as mortgage of improvement of government by the humanitarian capital
Kyriy S.L. Main directions of the improvement of the performance audit in Ukraine
Kozyr Т.О. Practical aspects of strategical planning of villge territory development
Pavliuk V.Ya. Small and middle business in the system of the state adjusting by economic processes
Prociuk S.L. State politics of social protection of the economically active population in conditions of global financial and economic crisis
Ploskyi К.V. Theoretical essence of research of youth civic movement as a state building factor
Teplova N.А. Methodology and principles of state administration in relation of providing the proper education for people with disability
Shurigina N.Y. State regulation of the insurance market in Ukraine by using the international experience
Yakovenko G.B. Prevention of corruption is in international business
Sypichanov B.M. Evolution of trade politics
Matsokin А.P. Role of students social services in control of the socialization of students youth

4. Features of Public Skilled Policy’s Realization in Ukraine

Diegtiar A.O. Quality management of preparation of skilled potential of modern economy of Ukraine
Savchenko B.G. Social-psychological Factors of Administrative Activity
Krasnopyorova S.V. Theoretical prospects of professionalisation of service are in the organs of local self-government
Sokolovskiy S.І. Conceptual approaches to public servants professional availability improvement through person and group psychophysiological potential inclusion
Кіtsak Т.М. Normatively legal providing of public policy in the field of training of civil servants
Sokolova Т.А. Career Management of Public Servants in Ukraine
Chayka L.V. Competence approach in the system of professional studies of main public servants of territorial society
Chopenko A.V. Influence of subjective factors on acceptance of administrative decisions by public servants
Shenkarenko О.V. The Government regulation of the professional education unemployed: the main trends

5. European and Euroatlantic Processes and Institutions

Ilchenko-Sujva L.V. Government regulation of financing through credit union under conditions of geo-economic transformations
Gerasymova О.А. Globalization processes: the State and language
Trush O.O., Kozubenko O.A. Politics of the European Union in sphere of civil protection

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2009 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння