ХарРІ НАДУ

№ 2(25) / 2009

Теорія та практика державного управління

Зміст

1. Проблеми розвитку системи державного управління в Україні

Говоруха В.В., Даник Ю.Г., Кливець В.В. Вимоги до здійснення та основні принципи інформаційно-психологічної протидії в інтересах національної безпеки
Дзюндзюк В.Б., Заріцька О.О. Суцільно-якісне управління в діяльності органів влади
Клімушин П.С. Правове регулювання електронного документообігу
Радченко О.В. Національна ідея України – ціннісний підхід
Солових В.П. Правова держава і класична (адміністративна) модель державного управління: формування та взаємовплив
Росенко М.І. Основні критерії аналізу політичної системи суспільства
Будник М.А. Сучасний стан і перспективи державного управління регіональним розвитком України
Гончарова О.В. Теоретичні уявлення щодо поняття “Економіка знань”
Ісаєв К.А. Політичні партії: сучасна соціальна роль і функції
Левченко Н.В. Національна ідея як чинник державотворення в Україні
Погорєлий С.С. Теоретико-методологічний аспект формування довіри до державної влади
Пшенична Л.В. Розвиток державного управління вищою освітою в Україні: проблеми адаптації до умов Болонського процесу
Шепель О.А. Сучасний етнополітичний конфлікт: прояви та розв’язання в тоталітарних і демократичних системах
Яблунівський С.В. Реалізація державної політики розвитку театрального мистецтва за часів Української Центральної Ради

2. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Конотопцев О.С. Конкурентні теорії держави в суспільно-політичній думці Середньовіччя
Кучабський О.Г. Макрорегіональний рівень у системі територіального управління України
Мартиненко В.О., Машкаров Ю.Г. Екологічний менеджмент як нова парадигма муніципального управління
Мордвинцев М.В., Карташов С.М. Проблеми впровадження інновацій в управління містом
Боршош І.С., Чернецький Ю.О. Шляхи забезпечення фінансово-економічної самодостатності територіальних громад малих міст
Ковалевіч І.П. Зарубіжний досвід залучення громадськості до формування та реалізації місцевої політики
Протас В.М. Управління стратегічним розвитком міст: іноземний досвід
Сидоренко Н.О. Туризм як складова регіонального розвитку
Степаненко С.В. Проблема комунікації органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю

3. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Єлагін В.П., Дацюк І.П. Суспільно-політичні та правові механізми системи соціального захисту військовослужбовців в Україні
Внукова Н.М. Державна промислова політика інноваційного кластерного управління
Дєгтяр А.О., Світлична Ю.О. Підвищення ефективності діяльності органів державного управління у сфері зовнішньої торгівлі: європейський досвід
Бесчастний В.М. Створення нової нормативно-правової бази державного управління вищою освітою
Авраменко Н.В. Механізми фінансування системи охорони здоров’я України
Ажажа М.А. Інноваційне підприємництво як чинник економічного зростання держави
Левченко Н.М. Порівняльний аналіз сфрмованих у світовій практиці моделей державної підтримки розвитку АПК
Майстро С.В. Державне регулювання національного аграрного ринку в умовах глобальної фінансово-економічної кризи
Орлова Н.С., Настюк С.С. Механізми державного регулювання корпоративних відносин в Україні
Пасемко Г.П. Особливості тоталітарних державних моделей регулювання аграрних відносин
Соболь Р.Г. Формування конкурентного середовища на страховому ринку в Україні
Статівка Н.В. Удосконалення методики оцінювання продуктивності галузі сільського господарства для аналізу державної політики
Малюта О.В., Воробйова Л.О. Удосконалення організації управління у сфері надання населенню житлово-комунальних послуг
Груба Г.І. Реалізація стратегії управління інноваційною діяльністю
Онищенко О.А. Механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі
Плакіда В.Т. Розвиток державного корпоративного сектора як форма реалізації власності
Соловйова О.В. Механізми реалізації державної рекреаційної політики
Анікієнко В.М. Функціонування організаційно-правового механізму державного регулювання аграрного ринку регіону
Бережний Я.В. Оцінювання як компонент стратегічного планування в державному управлінні
Боков О.В. Особливості надання послуг на санаторно-курортне лікування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Болдін О.С. Державне регулювання виставково-ярмаркового бізнесу: досвід зарубіжних країн
Галушка В.О. Інформаційне супроводження державної політики у сфері оподаткування
Гребенюк О.О. Джерела диференціації економічного і соціального розвитку регіонів
Канавець М.В. Потреби молоді в умовах соціально-економічних і ринкових трансформацій
Кондрашова М.В. Основа формування регіональної інвестиційної політики і оперативного управління інвестиціями
Криштоф Н.С. Фінансово-економічні механізми державного управління розвитку малого та середнього підприємництва в умовах економічної кризи
Левицький Р.Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій
Макаренко О.Є. Правові, економічні та політичні аспекти формування міжбюджетних відносин
Мартинюк М.С. Передумови прийняття стратегічних рішень у державному управлінні
Міненко В.Л. Науково-теоретичне обґрунтування понятійного апарату ринку праці
Серенок А.О. Комплексний індекс показника готовності до електронного уряду
Сидора В.С. Нові форм комунікації в політичній сфері. Світовий досвід застосування блогів
Процюк С.Л. Соціальний захист економічно активного населення: сутність, принципи, цілі державної політики
Шестак І.М. Умови трансформування та розвитку державного управління сферою промислової власності України в умовах її членства в СОТ
Шкільова Н.В. Державна політика регулювання ринку житла в Україні в умовах фінансово-економічної кризи
Стрельцов В.Ю. Запровадження механізмів інвестиційного державно-приватного партнерства

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Хаджирадєва С.К., Гречко Т.К. Методологічні засади формування готовності державних службовців до політичного аналізу
Діуліна В.В. Розвиток професійної компетентності державних службовців засобами освіти
Дробязко Л.В. Вплив внутрішніх чинників на збереження та розвиток трудового потенціалу підприємства
Іорданов А.Є. Розвиток людських ресурсів як об’єкт державного регулювання: теоретичний аспект
Хохрякова І.В. Державне управління у сфері зайнятості молоді в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення

5. Європейські та євроатлантичні процеси та інститути

Ченцов В.В. Особливості державного управління митними органами в Європейському Союзі: структурно-функціональний аналіз
Конобеев В.Н. Битва за римленд: геополитический ресурс стран Восточной Европы в геостратегии США в Евразии
Савченко Б.Г., Будко О.О. Менеджмент людських ресурсів в органах влади як одна з передумов успішного реформування інституту влади в Україні у рамках інтеграції до ЄС
Аведян Л.І., Руденко Ю.С. Необхідність і проблеми адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу
Труш О.О., Швидич О.І. Державне управління промисловою безпекою України
Стефанова О.А. Механізми державного впливу на реформування системи надання соціальних послуг населенню: досвід Литовської Республіки

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Problems of Ukrainian State System’s Development

Govorukha V.V., Danyk Yu.G., Klevets V.V. Сonditions to fulfilment and basic principles of информационно-psychological counteraction in interests of national safety
Dziundziuk V.B., Zaritska О.О. Total quality management in authority organs activity
Klimushyn P.S. Legal adjusting of electronic flow of documents
Radchenko О.V. Ukrainian national idea: the valued approach
Solovykh V.P. Legal state and classic (administrative) state case frame: forming and influence
Rosenko M.I. Basic criteria of the political system of society analysis
Budnyk M.A Modern state and prospects of state administration regional development of Ukraine
Goncharova O.V. Theoretical presentation on the concept of “knowledge economy”
Isayev К.А. Political parties: essence and social functions
Levchenko N.V. National idea as a factor of state building in Ukraine
Pоgоrіly S.S. Theoretical and methodological aspect of forming of trust to public administration
Pshenychna L.V. Development of state administration higher education is in Ukraine: problems of adaptation to the terms of Bologna’s process
Shepel O.A. Modern ethnopolitical conflicts: its manifestations and interchanges in totalitarian and democratic system
Yablunivskiy S.V. Realization of public policy in relation to development of dramatic art in the days of Ukrainian Central Advice

2. Directions of Local Self-Government System’s Reforming in Ukraine

Konotoptsev O.S. Competitive theories of the state in social and political idea in the Middle Ages
Kuchiabsky O.G. The macroregional level in the system of territorial administration of Ukraine
Martynenko V.О., Mashkarov Yr.G. Ecological management as a new paradigm of municipal governance
Mordvyntsev М.V., Kartashov S.М. The problems of innovations implement of city administration
Borshosh I.S., Сhernetskiy Yu.O. Ways of providing of financial self-dependence of territorial societies in small cities
Kovalevitch I.P. Foreign experience of bringing in of public to forming and realization local policy
Protas V.М. Strategic development of cities’ management: foreign experience
Sydorenko N.O. Tourism is a component of regional development
Stepanenko S.V. A problem of communication of public and local self-government authorities with public

3. State Management of Economic and Social Development

Yelagin V.P., Datsuk I.P. Political and legal mechanisms of system of social protection of the military men in Ukraine
Vnukova N.M. Public industrial policy of innovative cluster management
Diegtiar A.O., Svitlychna Y.O. An increase of Governmental authorities Performance in foreign trade: European experience
Beschastniy V.M. Creation of new normatively-legal base of state administration higher education
Avramenko N.V. Mechanisms of the system of health protection financing in Ukraine
Аzhаzhа М.А. Innovative enterprise as factor of the state’s economy growing
Levchenko N.M. A comparative analysis of models of state support of APK’s development
Маystro S.V. State regulation of the national agrarian market in conditions of global financial and economic crisis
Orlova N.S., Nastyuk S.S. Mechanisms of the government of corporate relations in Ukraine
Pasemko G.P. General and special totalitarian state models of adjusting of agrarian relations
Sobol R.G. Forming of competition environment is at the insurance market in Ukraine
Stativka N.V. Improving techniques of agricultural productivity assessment for public policy analysis
Malyota O.V., Vorobyova L.O. Improvement of organization of management in the field of grant to the population of housing and public services
Gruba G.I. Realization of strategy of management by innovative activity
Onischenko О.А. Mechanism of the state adjusting of foreign trade
Plakida V.T. Development of state corporate to the sector as a form of realization of ownness
Solovyova О.V. Mechanisms of realization of the state recreational policy
Аnikeenkо V.М. Functioning of organization and legal mechanism of the state adjusting of agrarian market of region
Berezhnyi Ya.V. Evaluation as а component of strategic planning in public administration
Bokov О.V. Peculiarities of service provision of sanatorium and resort treatment by social insurance fund in cases of temporary work capacity loss
Boldin O.S. Government control of exhibition business: experience of foreign countries
Galushka V.О. Informative accompaniment of state policy in the sphere of taxation
Grebenyoc О.О. Sources of differentiation of regional economic and social development
Kanavets М.V. The youth needs in socioeconomic and market transformation
Kondrashova М.V. Basis of regional investment policy forming and operative management investments
Kryshtof N.S. Financially economic mechanisms of state administration of development of small and middle enterprise in the conditions of economic crisis
Levitsciy R.Y. Complex mechanism of foreign investments’ bringing
Makarenko О.Ye. Law, economic and political aspects of inter budget relations formation
Martinyuk М.S. Preconditions of strategic decision making in public administration
Minenco V.L. The scientific-idealized substantiation of the conceptual vehicle of a labour market
Serenok А.О. A complex index of readiness to the e-government
Sydora V.S. In a search for new way of communications. World practice of bloging implementation
Prociuk S.L. Social defence economic of active population: essence, principles, aims of public policy
Shestak І.М. Terms of transformating and development of public administration the field of industrial property in Ukraine through its membership in the WTO
Shkilyova N.V. Public policy of housing market’s regulation in Ukraine under financial and economic crisis
Streltsov V.Yu. Introduction of mechanisms of investment state private partnership

4. Features of Public Skilled Policy’s Realization in Ukraine

Khadzyradeva S.С., Grechko Т.К. Methodological principles of forming of readiness in civil servants: the political analysis
Diulina V.V. Development of competence of civil servants by facilities of TRADE education
Drobyazko L.V. Internal factors influense on saving and development of labour potential of enterprise
Iordanov A.Y. Development of human resources as an object of government control: theoretical aspect
Khokhriakova I.V. Public administration in the sphere of youth employment: modern condition and the ways of improvement

5. European and Euroatlantic Processes and Institutions

Chentsov V.V. Peculiarity of public administration of customs bodies in the European union: structure-function analysis
Konobeev V.N. A battle after Romeland: geopolitical resource of Eastern Europe countries in the geostrategy of USA in Eurasia
Savchenko B.G., Budko O.O. Management of human capitals in the organs of power as one of pre-conditions of successful reformation of institute of power in Ukraine within the framework of integration to EU
Avedyan L.I., Rudenko Yu.S. The necessity and the problems of adaptation the institute of the state service in Ukraine by standards of European Union
Trush O.O., Shvydych O.I. State administration by industrial safety of Ukraine
Stefanova О.А. Mechanisms of state influence are on reformation of the system of providing social services a population: experience of Lithuanian Republic is for Ukraine

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2009 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння