ХарРІ НАДУ

№ 1(24) / 2009

Теорія та практика державного управління

Зміст

1. Проблеми розвитку системи державного управління в Україні

Говоруха В.В., Даник Ю.Г., Кливець В.В. Методика оцінки інформаційно-психологічної обстановки для визначення заходів протидії загрозам національній безпеці України в інформаційній сфері
Корженко В.В., Коробко І.В. Державне управління як суб’єктивний фактор суспільного розвитку
Битяк Ю.П. Проблемні питання вдосконалення процесу державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні
Мартиненко В.М. Державне управління: вчора, сьогодні і завтра
Михненко А.М., Месюк М.П. Проблеми взаємодії інститутів влади і громадянського суспільства та суспільнa безпекa
Лахижа М.І. Респонсивність як умова модернізації суспільства
Орлов О.В. Чи потрібна нова парадигма в системі науки “державне управління”
Пасемко Г.П. Земельна рента як ключова складова регулювання аграрних відносин
Приходченко Л.Л. Організаційно-правовий механізм забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади
Радченко О.В. Генезис розуміння державно-управлінських цінностей у політичній філософії від Нового часу до кінця ХІХ ст.
Сичова В.В. Державний механізм ліквідації опозиції (на прикладі голодоморів в Україні першої половини ХХ ст.)
Бесчастний В.М. Державне управління структурною перебудовою вищої освіти в Україні
Петроє О.М. Інституціалізація представництва груп інтересів у системі державної політики соціального захисту на місцевому рівні
Дуравкіна Н.О. Структура виборчої культури як підсистеми демократичного державотворення
Кравченко С.Г. Удосконалення механізму утворення вітчизняного містобудівного продукту
Погорєлий С.С. Феномен довіри у зарубіжних і вітчизняних дослідженнях: генезис та сучасний стан наукової теорії
Теплова Н.А. Методологія та принципи державного управління у сфері адаптації інвалідів у Німеччині
Штанська О.В. Удосконалення організаційно-правового механізму державної політики зайнятості молоді
Яблунівський С.В. Державне регулювання розвитку театрального мистецтва в Українській державі гетьмана П. Скоропадського
Новосьолова Г.Г. Ефективність функціонування органу державного управління

2. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Безверхнюк Т.М. Місце та роль ресурсів регіонального управління в балансі сил, інтересів і політичних відносин “центр-регіон”
Мордвинцев М.В., Карташов С.М. Теоретичні засади інноваційної моделі для управління міським господарством
Астапова Т.О. Форми надання послуг громадянам органами місцевого самоврядування
Ашикова Е.І. Нормативно-правове забезпечення державної регіональної екологічної політики України
Барановська Т.М. Правові аспекти розвитку територіальної громади
Борщевич Л.О. Місцевий бюджет як основа фінансової самостійності
Решевець О.В. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій як чинник регіонального розвитку

3. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Дєгтяр А.О. Відтворення інтелектуального капіталу в контексті інноваційного розвитку економіки
Карамишев Д.В. Особливості фінансування системи охорони здоров’я в умовах соціально-економічних трансформацій
Гаман П.І. Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування
Клімова С.М. Правові способи бюджетного змінювання
Левченко Н.М. Оцінка бюджетної підтримки розвитку АПК України
Лозинська Т.М. Експертна оцінка наслідків впливу держави на розвиток продовольчого ринку
Груба Г.І. Роль інноваційного розвитку держави в забезпеченні підтримки взаємовигідної співпраці науки та бізнесу
Домбровська С.М. Нові реалії державного формування освітньої політики України
Кондрашов О.М. Державна промислова політика як ефективний інструмент державного впливу на розвиток промисловості
Корецький А.В. Державне регулювання орендних відносин при формуванні землекористувань сільськогосподарських підприємств
Плакіда В.Т. Удосконалення державного регулювання діяльності корпорацій державної форми власності
Плеханов Д.О. Реалізація державних соціальних гарантій задоволення життєвих потреб сільського населення
Сиченко В.В. Основні етапи розвитку державного управління системою вищої освіти
Франчук І.А. Особливості механізму державного регулювання енергетики як природної монополії
Шевченко О.О. Особливості регіональної політики продовольчої безпеки
Андрєєв О.В. Перспективи запозичення світової практики застосування протекціонізму для розвитку автомобілебудування
Баран М.П. Симбіоз освіти та економіки в Україні через призму державного управління
Бєліченко А.В. Наукове обґрунтування механізму державної експертизи та реєстрації оптових цін виробників на основні лікарські засоби в Україні
Бєлєвцова Я.С. Якість – першооснова сфери соціальних послуг
Борисенко М.Б. Удосконалення організаційно-правових механізмів державного управління інноваційним розвитком регіональних промислових кластерів
Вороніна Ю.Є. Удосконалення державного регулювання продовольчої безпеки
Гіндес О.Г. Реалізація соціального напряму аграрної політики держави
Грем’яцька К.А. Характеристика ризиків системи недержавного пенсійного забезпечення в контексті діяльності недержавних пенсійних фондів
Кондрашова М.В. Державне регулювання інвестиційного ринку в Україні
Кулінська А.В. Дослідження діяльності органів фінансового контролю у процесі функціонування фінансово-кредитного механізму державного управління суб’єктами невиробничої сфери України
Левицький Р.Й. Засади державної політики у сфері іноземного інвестування
Надточій А.О. Визначення критеріїв у комплексному механізмі державного регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення
Макаренко О.М. Історичні та соціальні передумови й основні концептуальні підходи до соціального захисту осіб похилого віку
Гринь Є.Л. Механізм удосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу
Караков С.В. Механізми оцінки кредитних ресурсів для реалізації інновацій
Коврига О.С. Інституціалізація регіональної соціальної політики
Савоста О.П. Правове регулювання діяльності у сфері курортів
Сітніченко А.В. Удосконалення податкового законодавства як один зі способів збільшення власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Єльчанінов Д.Б. Вербальний аналіз діяльності органів державного управління
Чорновол-Ткаченко Р.С. Роль інтертекстуальності в іншомовному спілкуванні фахівців у сфері державного управління
Витко Т.Ю. Пріоритети державної кадрової політики
Приходько В.А. Місцева влада у світлі сучасної державної кадрової політики

5. Європейські та євроатлантичні процеси та інститути

Ворона П.В. Особливості партійної системи у Франції в контексті її розвитку в Україні
Стрельцов В.Ю. Інституціональний баланс як гарантія демократії в рамках Європейського врядування
Євсєєва Г.П. Державна мова – необхідна складова національної ідеї в контексті європейського історичного досвіду
Монастирний В.М. Світовий досвід інтеграційних процесів на регіональному рівні
Надута Г.М. Участь громадських організацій у перебудові системи охорони здоров’я в аспекті євроінтеграції України
Хашиєва Л.В. Технології партисипативної демократії – базовий елемент зв’язків з громадськістю в сучасному суспільстві: практичний досвід міста Лілль (Франція)
Грігоріу А.А. Адміністративно-правове регулювання державної служби в Республіці Молдова

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Problems of Ukrainian State System’s Development

Govorukha V.V., Danyk Yu.G., Klevets V.V. Methods of assessment of the information and psychological situation for setting the counteractions against the threats to the national security of ukraine in the information field
Korgenko V.V., Korobko I.V. Public administration as subjective factor of social development
Bytyak Yu.P. Problem Issues of Improving Processes of State Formation and Local Self-government in Ukraine
Martynenko V.M. State administration: yesterday, today and tomorrow
Mykhnenko A.M., Mesiuk M.P. Problems of interaction between power authority institutions and the civil society and national security
Lahishza М.І. Responsibility as a feature of modern society
Orlov О.V. Are there new scientific paradigm in science state administration
Pasemko G.P. Land rent as key link of adjusting of agrarian relations
Prikhodchenko L.L. Organizational & judicial mechanism of providing of state administration efficiency: theoretical & methodological principles
Radchenko О.V. Genesis of understanding of state administrative values in political philosophy from New time to the end of ХІХ age
Sychova V.V. Holodomors in Ukraine in the first half of the 20-th century as a state mechanism to suppress opposition
Beschastnyi V.M. State administration structural by alteration of higher education in Ukraine
Petroe О.М. Formation of institute of representation of groups of interests in system of a state policy of social protection at local level
Duravkina N.О. Structure of electoral culture as subsystems of democratic creation of the state
Кravchenko S.G. The improvement of mechanism of education and advancement of domestic town-planning product
Pоgоrіly S.S. The phenomenon of trust in foreign and domestic researches: genesis and modern state of scientific theory
Teplova N.А. Methodology and principles of state administration in a sphere of adaptation people with the limited possibilities in Germany
Shtanskaya О.V. Improvement structural and legal mechanism of the state policy in the sphere of youth employment
Yablunivskiy S.V. Government control of development of dramatic art is in the Ukrainian State of hetman P. Skoropadskogo
Novosolova G.G. Efficiency of functioning of a body of state management

2. Directions of Local Self-Government System’s Reforming in Ukraine

Bezverkhnuk Т.М. Place and role of resources of regional management in balance of forces, interests and political attitudes “center-region”
Mordvyntsev М.V., Kartashov S.М. Theoretical principles of innovative model are for a management a city economy
Astapova Т.О. Forms of giving services to citizens by bodies of local self-government
Ashikova E.I. Normative-legal maintenance of the state regional ecological policy of Ukraine
Baranovska Т.М. Legal aspects of development of territorial community
Borschevich L.О. Local budget as the basis of the financial independence
Reshevets O.V. Legal adjusting of foreign investment activity at factory region level

3. State Management of Economic and Social Development

Degtyar А.О. A recreation of intellectual capital is in the context of innovative development of economy
Karamyshev D.V. Features of financing public health system in the conditions of social and economic transformation
Gaman P.І. Instruments of ecological policy and their influence on renewal of natural of the use
Klimova S.М. Legal methods of budgetary change
Levchenko N.М. Estimation of budgetary support of development of APK of Ukraine
Lozinska T.M. An expert estimation of consequences state influencing on food market development
Gruba G.І. Role in innovative development of the state in providing of support of mutually beneficial collaboration of science and business
Dоmbrоvskа S.М. New realities of the state forming of educational policy in Ukraine
Коndrаshоv О.М. Public industrial policy as effective instrument of state influence on industry’s development
Koretsku A.V. State regulation of leasing relations under the formation of land ownership of agricultural enterprises
Plakida V.Т. Perfection of state adjusting of activity of corporations of state pattern of ownership
Plehanov D.О. Realization of state social guarantees in relation to satisfaction of vital necessities of rural population
Sichenko V.V. Basic stages of development of state administration by system of higher education
Franchuk І.А. Features of mechanism of state adjusting of energy as natural monopoly
Shevchenko О.О. Features of regional policy of food safety
Andreev О.V. Prospects of borrowing of world practice of application of protectionism are for development of motor industry
Baran M.P. Education and economics’ symbiosis in public administration
Bielichenko А.V. Scientific ground of mechanism of state examination and registration of wholesale prices of producers on basic medications in Ukraine
Bielievtsova I.S. The quality – fundamental principle of sphere of social services
Borisenko М.B. Improvement of organizational and legal mechanisms of public administration innovative development of regional industrial clusters
Voronina Yu.Ye. Improvement of government control of food safety
Gindes O.G. Realization of social direction of agrarian policy of the state
Gremyatska К.А. Characterization of non-state pension funding system risks in the context of activities of non-state pension funds
Kondrashova M.V. State adjusting of investment market in Ukraine
Kulinskaya A.V. Research to activity organs of financial control in process of the operation financial-credit mechanism of state management of subjects‘ unproductive sphere in Ukraine
Levytskyi R.Yo. Bases of state policy in sphere of foreign investing
Nadtochiy А.О. The criteria in complex mechanism of state regulation of development of nongovernment pension system
Grin E.L. Mechanism perfection of informatively-consultative providing of development of agribusiness
Karakov S.V. Mechanisms of estimation of credit resources for realization of innovations
Kovriga O.S. Institutional regional social policy
Savosta О.P. The legislative regulation of activity in the health resorts
Sitnichenko A.V. Improvement of tax legislation as one of methods of increase of own financial resources of organs of local self-government
Solovjova О.V. State support of rekreative services in Ukrainian hotels

4. Features of Public Skilled Policy’s Realization in Ukraine

Elchaninov D.B. Verbal analysis of public administration machineries activity
Chornovol-Tkachenko R.S. The role of intertextuality in foreign language communication by state administration specialists
Vitko T.Yu. Priorities of human resources policy in public administration
Prihodko V.А. Local governments a view of a modern of state the personnel policy

5. European and Euroatlantic Processes and Institutions

Vorona P.V. Features of party system of France in a context іts development in Ukraine
Streltsov V.Yu. Institutional balance as a guarantee for EU democratic governance
Evseeva G.P. State language as necessary item in national idea at European historical experience
Monastyrny V.М. World experience of integrations processes at regional level
Nаdutа G.М. Participation of non-government organizations in reorganization of health care relate to eurointegration aspect of Ukraine
Khashiyeva L.V. Technologies of the participative democracy – the basic element of public relations in the contemporary society: the City of Lille (France)
Grigoriu A.A. The administrative and legal regulation of public service in the Republic of Moldova

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2009 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння