ХарРІ НАДУ

№ 4(23) / 2008

Теорія та практика державного управління

 
УДК 35.085
ББК 67
ISSN 1727-6667

 
Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, протокол № 10/130 від 13 листопада 2008 р.

 

Редакційна колегія:
к.держ.упр., доц. В.В. Говоруха (гол. редактор); д.держ.упр., проф. В.М. Мартиненко (заст. гол. редактора); к.держ.упр. В.П. Солових (відп. секретар); д.е.н., проф. О.Ю. Амосов; д.держ.упр., проф. В.М. Бабаєв; д.держ.упр., проф. В.Д. Бакуменко; д.політ.н., проф. В.О. Волков; д.держ.упр., проф. В.Є. Воротін; д.держ.упр., доц. Д.В. Карамишев; д.філос.н., проф. В.В. Корженко; д.держ.упр., доц. О.І. Крюков; д.держ.упр., проф. Ю.О. Куц; д.соц.н., проф. О.Д. Куценко; д.держ.упр., проф. О.Г. Мордвінов; д.е.н., проф. Г.С. Одінцова; д.політ.н., проф. Ш.І. Пахрутдінов; д.психол.н., проф. Т.Б. Хомуленко; д.е.н., проф. А.І. Яковлєв.

 

Відповідальний за випуск д.філос.н., проф. В. В. Корженко

 

Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – Вип. 4 (23). – 428 с.

 

У статтях наукового збірника, згрупованих у п’ять тематичних розділів, висвітлено проблеми розвитку системи державного управління та реформи місцевого самоврядування в Україні, державного регулювання процесів економічного і соціального розвитку, приділено увагу особливостям вітчизняної державної кадрової політики, а також європейським та євроатлантичним процесам та інститутам.

Для науковців, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами державного управління.

 

Theory and Practice of Public Administration: Collection of Scientific Works. – Kharkiv : Publisher of KRI NARA “Magistr”, 2008. – Issue 4 (23). – 428 p.

 

The collection of scientific articles contains 5 topical units. The attention European that Europe to the Atlantic processes, state regulation of processes of economic and social development, features of state personnel selection in Ukraine is allocated, is covered problems of development of system of state management and reforms of local self-management in Ukraine, and as features of state personnel selection in Ukraine.

For scientists, public servants and officials of local authorities and also for everyone interested in current problems of public administration.

 
Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань ВАК України з державного управління. Постанова Президії ВАК України від 15 грудня 2004 р. № 3-05/11.

 

Дизайн, комп'ютерна верстка: В.С. Цибенко.

 
www.issn.org

 

Copyright © 2008 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння