ХарРІ НАДУ

№ 4(23) / 2008

Теорія та практика державного управління

Зміст

1. Проблеми розвитку системи державного управління в Україні

Говоруха В.В., Даник Ю.Г., Кливець В.В. Зовнішня дезінформація органів державного управління в сучасних умовах. Особливості здійснення
Гонюкова Л.В. Політичні партії як суб’єктивні чинники державно-політичної кризи
Древаль Ю.Д. Управлінська діяльність і формування парламентських комітетів (досвід зарубіжних країн)
Ковальова Т.В. Мовне питання в електоральному просторі України
Конотопцев О.С. Зародження уявлень про державу як інституцію в Стародавньому Світі
Лахижа М.І. Теоретичні та правові аспекти модернізації цивільної служби в Польщі
Пасемко Г.П. Власність на землю як фактор державного регулювання аграрних відносин
Котуков О.А. Минуле, сучасне та майбутнє українських “лівих”
Алексєєв В.М. Самоорганізаційний потенціал українського суспільства
Євграфов О.Є. Теоретичні аспекти державного регулювання земельних ресурсів в Україні
Марасюк С.С. Етнокультурна складова розбудови сучасної української державності
Тимохін М.Г. Аналіз передвиборчих програм політичних партій та блоків напередодні позачергових виборів 2007 р.
Кузнецов А.О. Гіпотеза в галузі науки “Державне управління”
Конотопцева Ю.В. Соціальна ідентифікація громадян як спосіб формування позитивного ставлення до державно-управлінської еліти України

2. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Драгомирецька Н.М. Комунікативні проекти на регіональному рівні та практика їх реалізації в процесі демократичного врядування
Чала Н.Д. Вплив зовнішніх чинників на формування регіональної промислової політики України
Ворона П.В. Сприяння місцевому розвитку через активізацію роботи громад
Клімова С.М. Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування в бюджетній сфері
Галкін В.М. Ефективне управління комунальною власністю як пріоритет діяльності органів місцевого самоврядування
Дітковська М.Ю. Моделювання системи інформаційно-аналітичного забезпечення обласної державної адміністрації
Заяць Д.Д. Хартії середньовічних міст Західної Європи як історичний попередник статутів територіальних громад
Івлев Р.Є. Соціокультурна складова місцевого самоврядування в Україні: ідеологічне підґрунтя та законодавчі підстави
Кобізська А.В. Моніторинг правового середовища економічного розвитку регіонів
Приходько В.А. Голови державних адміністрацій як суб’єкти діяльності місцевих органів влади
Шаповалова І.В. Механізми функціонування, регулювання та управління як засоби державного впливу на соціально-економічний розвиток регіонів

3. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Єлагін В.П. Роль соціальної держави в забезпеченні добробуту населення
Клімушин П.С., Серенок А.О. Засоби обміну конфіденційною інформацією в системі електронного уряду
Майстро С.В. Удосконалення механізму державного регулювання аграрного ринку в умовах членства України в СОТ
Мельниченко О.А., Шевченко А.С. Роль земельних відносин у формуванні бюджетів рад базового рівня
Миколайчук М.М. Реформування структури господарського комплексу як інструмент державного регулювання економіки регіону
Бражко О.В. Механізми державного регулювання зайнятості населення
Груба Г.І. Основні пріоритети органів державного управління у сфері інноваційної діяльності в України
Ларионов Д.Г. Внешнеэкономические связи и обеспечение национальной энергетической безопасности Республики Беларусь
Плакіда В.Т. Історичні передумови приватизації державного майна в Україні
Сиченко В.В. Державні механізми фінансування освітніх закладів
Статівка Н.В. Концепція державного управління продуктивністю аграрного сектора
Франчук І.А. Методологічні засади діяльності держави щодо регулювання електроенергетики
Бєлєвцова Я.С. Якісні соціальні послуги на трансформаційному етапі становлення українського
суспільства

Дацюк І.П. Зміна соціально-політичних пріоритетів держави і суспільства в період реформування збройних сил України
Галушко В.О. Удосконалення механізмів державного регулювання фінансового лізингу в аграрній сфері АПК України
Гіндеc О.С. Формування ефективної системи управління в агропромисловому виробництві
Дроздова Т.В. Модель молодіжної політики як умова формування методів залучення молоді до державно-управлінської діяльності
Жадько К.В. Об’єктивні організаційні та політико-правові чинники формування законодавства з міжнародного туризму
Захарова С.Г. Державне регулювання туристичної галузі в Україні
Котляревський Ю.О. Складові забезпечення якості медичних послуг в умовах трансформаційних перетворень у системі охорони здоров’я
Макаренко О.М. Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин
Манзя М.В. Основні сутнісні та змістовні характеристики механізму соціально-орієнтованого управління
Мінаєва І.М. Відкритість і прозорість діяльності органів публічної влади
Омаров А.Е. Державне регулювання міжрегіонального розвитку в Україні
Петров О.Г. Розвиток інтелектуального капіталу та інтеграція України до світової спільноти
Шевська О.І. Удосконалення механізмів державного регулювання житлово-комунального господарства
Шевцов В.Г. Роль державного фінансування медичної галузі в умовах реформування
Шестакова А.В. Сучасні технології управління туристичною галуззю малого історичного міста

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Говоруха В.В., Мельников О.Ф. Проблеми професійної підготовки державних службовців: системний погляд
Савченко Б.Г., Боковикова Ю.В. Фактори підвищення ефективності роботи державних службовців
Козак І.І., Веселяк І.Й. Ефективний керівник: становлення та перспективи
Грігоріу А.А. Особливості використання автоматизованої інформаційної системи “Реєстр державних посад і державних службовців” у Республіці Молдова
Самойлюк О.Г. Роль і місце апарату Верховної Ради України в системі парламентського контролю

5. Європейські та євроатлантичні процеси та інститути

Камаса М.В. Міжнародні відносини: проблеми визначення поняття та його взаємозв’язок із державним управлінням
Коваленко Є.О. Гуманістичні аспекти діяльності Європейського Союзу
Козенко Р.В. Політична модернізація країн Центральної і Східної Європи: порівняльна характеристика
Стеценко Є.В. Інститут міжгалузевої координації в процесі державного управління зовнішньоекономічною діяльністю

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Problems of Ukrainian State System’s Development

Govoruha V.V.;Danik U.G.;Klиvetz V.V. External disinformation of administrative organs in modern terms. Features of realization
Gonyukova L.V. Political parties as human factors of the state political crises
Dreval Y.D. Governmental activity and formation of parliamentary committees (foreign experience)
Kovalyova T.V. The problem of language in electoral space of Ukraine
Konotoptsev O.S. Origin of representations about the state as institute in the Ancient World
Lahyzha М.І. Theoretical and juridical aspects in Polish civil service modernization
Pasemko G.P. Earth property as factor of government control of agrarian relations
Коtukov О.А. The past, current and future times of modern “left”
Alekseyev V.М. The self-organizational potential of the Ukrainian society
Yevgrafov O.Ye. Theoretical aspects of state regulation of land resources in Ukraine
Marasyk S.S. Ethnocultural component of modern Ukrainian state-building
Tymokhin M.G. Review of political parties and blocs election platforms on the eve out of turn elections-2007
Кuznetsov А.О. Hypothesis in the branch of science “Public administration”
Konotoptsevа Yu.V. Social identification of citizen as a form of positive attitude to state-administrative elite

2. Directions of Local Self-Government System’s Reforming in Ukraine

Dragomyrezka N. M. Communicative projects on the regional level and the practice of their realization in the process of the democratic governance
Chala N.D. The influence of external factor on the forming of Ukrainian regional policy
Vorona P.V. An assistance local development through activation of gromada’s work
Klimova S.M. Division of public administration and local-government authorities’ powers in budgetary field
Galkin V.M. Effective management of the municipal property – main task of local self-government system
Ditkovska M.Yu. Design of the system of the informaciyno-analitichnogo providing of regional state administration
Zayats D.D. Charters of European mediaeval cities as a historical predecessor of municipal communes statutes
Ivlev R.Ye. Socio-cultural component of the local self-government in Ukraine: ideological and legislative bases
Kobzinska А.V. Monitoring of the legal environment of economic development of regions
Prihodko V.A. Heads of state administrations as governmental subjects of local authorities
Shapovalova І.V. Mechanisms of functioning, regulation and managements how facilities of govermental influence are on socio-economic development of regions

3. State Management of Economic and Social Development

Yelagin V.P. The role of social state in public welfare ensuring
Klimushin P.S.; Serenok A.О. Facilities of the exchange by confidential information in electronic government system
Maystro S.V. Improvement of the mechanism of state regulation of the agrarian market in conditions of membership of Ukraine in the World trade organization
Меlnychenko O.A..; Shevchenko A.S. Role of the landed relations in forming of budgets of Councils in base level
Mykolaychuk М.M. Reformation of economic complex’ structure as instrument of state adjusting in regional economy
Brazhko O.V. Mechanisms of public administration of employment of population
Gruba G.I. Basic directions and priorities of organs of state administration in the sphere of innovative activity at Ukraine
Larionov D.G. Foreign-economic relations and ensuring the national energy security of the Republic of Belarus
Plakida V.T. History pre-conditions of privatization of state property in Ukraine
Sichenko V.V. State machineries of financing of educational establishments
Stativka N.V. Conception of the state regulation of the Agricultural productivity
Franchuk І.А. Methodological bases of activity of the state in relation to adjusting of electroenergy
Bielievtsova I.S. The high-quality social services on the transformation stage of becoming of Ukrainian society
Datsuk I.P. The chance of state and society social-political priorities in the period of reformation of the armed forces of Ukraine
Galushko V.O. Improvement of state regulation mechanisms in financial leasing at agrarian sphere
Gindes O.S. Formation of an effective system of management in agroindustrial manufacture
Drozdova T.V. Methods of bringing in youth to state-administrative activity
Zhadko К.V. Objective organizational and political & judicial factors of legislation’s forming by international tourism
Zaharova S.G. State regulation of tourist industry in Ukraine: problems and prospects
Kotljarevskiy Yu.О. Components of supporting of medical service quality in Health care transformation
Маkаrеnkо О.М. Theoretical aspects of inter budget relations regulation
Manzia M.V. The main points and substantial characteristics of the mechanism of the socially-focused management
Minayeva І.М. Openness and transparency of the public authority organs activity
Omarov A.E. Government control of interregional development in Ukraine
Petrov О.G. Development of the intellectual capital and integration of Ukraine into the international community
Shevska О.І. Development of mechanisms of government control of communal economy
Shevtsov V.G. Role of the state financing of medical industry is in the conditions of reformation
Shestakova A.V. Modern technologies of management of small historical town tourist industry

4. Features of Public Skilled Policy’s Realization in Ukraine

Govoruha V.V.; Melnikov O.F. Problems of professional training the civil servants: system sight
Savhenko B.G.;Bokovikova U.V., Коzаk І.І. Factors of increasing efficiency of civil servants’ work
Veseliak I.J. Effective leader: becoming and prospects
Grigoriu A.A. The usage of automated informational system “The registry of public positions and civil servants” in Republic of Moldova
Samoiluk О.G. Role and place of the Verkhovna Rada’s secretariat in parliamentary control system of Ukraine

5. European and Euroatlantic Processes and Institutions

Kamasa M.V. International relations: search of definition
Kovalenko Ye.O. Humanistic aspects of European Union’s activity
Kozenko R.V. Political modernization of Central and East Europe countries: comparative description
Stecenko E.V. Coordination of administrative organs in process of foreign economic activity management

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2008 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння