ХарРІ НАДУ

№ 3(22) / 2008

Теорія та практика державного управління

Зміст

1. Проблеми розвитку системи державного управління в Україні

Говоруха В. В., Даник Ю. Г., Кливець В. В. Сучасні форми інформаційно-психологічного протиборства в міждержавних стосунках
Владиславас Домаркас Опыт университетов Литвы в подготовке служащих государственного управления
Мамонтова Е. В. Мова як фактор формування національної концептосфери та державної ідентичності громадян
Петровський П. М. Гуманітарна складова сучасної адміністративної культури
Древаль Ю. Д. “Демократія” чи “республіка”? (До питання про початковий стан дослідження системи народного представництва)
Сичова В. В. Формування позасистемної української опозиції як наслідок державно-управлінських впливів Литви та Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)
Алексєєв В. М. Від децентралізації до ефективного управління
Ворона П. В. Використання педагогічних напрацювань А. С. Макаренка в державному управлінні
Радченко О. В. Латинська Україна: нескінченність демократичного транзиту?
Солових В. П. Політичне керівництво кризовими ситуаціями в державному управлінні
Бєльська Т. В. Правова регламентація діяльності політичних партій як фактор гармонізації інтересів держави та об’єднань громадян
Лєкарь Т. В. Сутність еволюції управлінської еліти в Україні: глобальний контекст
Сущенко Р. В. Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку залізничного транспорту
Терещенко Д. А. Нормативно-правове забезпечення формування механізму комунікації між органами влади та споживачами управлінських послуг
Усаченко Л. М. Становлення середнього класу як основа розбудови громадянського суспільства в Україні
Яковенко Г. Б. Функції сучасної державної бюрократії

2. Напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні

Корабльова Н. С., Лебець В. С. Прагматичний плюралізм у стратегіях розвитку великих міст
Мороз О. Ю. Становлення інститутів місцевого самоврядування на українських землях у складі Російської та Австрійської імперій
Васина І. П., Стародубцев С. Є. Шляхи розроблення екологічної програми розвитку міста
Бурик З. М. Стратегічне планування та програмно-цільове управління регіональним розвитком
Дітковська М. Ю. Упровадження новітніх інформаційних технологій в органах державної влади і місцевого самоврядування
Збукар В. П. Стратегічне планування на рівні регіону
Кононенко М. М. Соціальна взаємодія місцевого самоврядування та територіальних громад (на прикладі Полтавського району Полтавської області)
Павленко С. В. Забезпечення законності в системі місцевого самоврядування
Сітніченко А. В. Шляхи вдосконалення структури місцевих бюджетів в Україні
Шелепницька І. П. Статутна автономія адміністративно-територіальних одиниць в Італійській Республіці: досвід для України

3. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку

Мартиненко В. Ф. Формування стратегічних альянсів: сучасні тенденції глобалізації процесу інвестування виробництва
Михайлова Л. І., Волченко Н. В. Державне регулювання розвитку АПК в умовах членства України в СОТ
Борисевич С. О., Бондаренко К. І. Стан і тенденції розвитку управління гуманітарною сферою в Україні
Коротич О. Б. Проблеми розвитку регіонів України та завдання державної регіональної політики
Крамарева О. С. Збалансованість регіонального ринку праці: визначення та аналіз
Майстро С. В. Теоретико-методологічні підходи до оцінки ефективності державного регулювання аграрного ринку в умовах глобалізації
Прохорова В. В., Колодізєва С. О. Податкова політика України на сучасному етапі її розвитку
Соболь Р. Г., Сергєєва Л. М. Удосконалення державного регулювання ринку страхування в Україні
Балдич Н. І. Оцінювання результативності та ефективності державної політики фінансового вирівнювання
Бронікова С. А. Нейролінгвістичне програмування як економіко-соціальний фактор державного управління
Бутенко О. А. Оцінювання фінансового стану малих підприємств
Гаман П. І. Інформаційні технології в системі охорони здоров’я
Кравченко Т. А. Університетська модель сільськогосподарського дорадництва як вид інтелектуальних інвестицій
Луговенко Н. В. Методи захисту пенсійних заощаджень у пенсійній системі України
Осадчук С. В. Бюджетна децентралізація: стан і перспективи
Алексейчук В. В. Соціальні відносини як сфера взаємодії місцевих органів влади та суб’єктів ринку
Боков О. В. Особливості становлення та розвитку соціального страхування в Європі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Волосюк М. В. Державне регулювання і місцеве самоврядування в умовах реалізації промислово-інноваційної політики
Галушка В. О. Державна податкова політика України: виклики та перспективи
Герасимова О. А. Механізми захисту українського ринку книговидання в умовах членства в СОТ
Д’яченко В. В. Шляхи вдосконалення середовища діяльності неприбуткових організацій
Замора О. М. Чинники розвитку транскордонного співробітництва в Україні (на прикладі Сумської області)
Корнієнко В. І. Проблеми кадрового та фінансового забезпечення реалізації державної соціальної політики
Корчагіна Л. М. Навчання впродовж життя як пріоритетний напрямок модернізації управління освітою в Україні
Мілєва Т. С. Оцінка сучасного стану продовольчої безпеки
Надточій А. О. Недержавна пенсійна система як складова механізму економічного розвитку України
Резнік О. М. Автотранспортна система сучасного мегаполісу в контексті підготовки до “Євро-2012”
Розсказов А. Г. Концептуальні основи корпоративної моделі розвитку соціального капіталу в Україні
Ткаченко В. С. Використання рейтингових моделей зовнішньоекономічної конкурентоспроможності національної економіки
Тягушева О. Г. Необхідність та перспективи безперервності освіти як принципу освітньої політики України
Хмельков А. В. Нормативно-правовий механізм державного фінансового контролю в Україні
Швидич О. І. Формування та реалізація політики у сфері управління техногенною безпекою України

4. Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні

Мельников О. Ф. Нова парадигма державного управління трудовими ресурсами
Шамраєва В. М. Реформування державної служби України (використання міжнародного досвіду)
Гарбут А. А. Компоненти аналізу кадрової політики
Олійник Т. О., Минко П. Є., Іващенко М. В. Оновлення навчальних курсів в умовах Болонського процесу
Поліщук Н. С. Науково-теоретичні засади формування корпоративної культури державних службовців

5. Європейські та євроатлантичні процеси та інститути

Савченко Б. Г., Будко О. О. Зміна пріоритетів у реформуванні державної служби як передумова успішної інтеграції України до ЄС
Крамарева О. М. Підвищення ефективності імпорту в умовах європейської інтеграції України
Коваленко Є. О. Комплексний підхід до проблем аналізу євроінтеграційної політики
Поступна О. В. Інформатизація навчального процесу – складова інтеграції до європейського освітнього простору
Скиба М. В. Удосконалення механізму державного регулювання інноваційних процесів в Україні як передумова європейської інтеграції
Чурсіна Н. В. Вирівнювання територій: європейський досвід

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)
Відомості про авторів (англ.)

 

Contents

1. Problems of Ukrainian State System’s Development

Govorukha V. V., Danyk Yu. G., Klivets V. V. The Modern Forms of Information and Psychological Antagonism Іn The Relations Between The States
Vladislavas Domarkas Experience of the Lithuanian Universities in the Education of Public Administrators
Mamontova E. V. Language as factor of forming of national conceptsphere and state identity of citizens
Petrovskyy P. M. Humanitarian component of modern administrative culture
Dreval Y. D. “Democracy” or “republic”?: to the question about the initial state of investigating the system of people representation
Sychova V. V. Formation of non-systematic Ukrainian opposition as a consequence of Polish and Lithuanian public administrative influences (XIV – early XVII c.)
Аlekseyev V. М. From the decentralization to the effective administration
Vorona P. V. Pedagogical works of А. S. Makarenko and their use in state administration
Radchenko O. V. Latin Ukraine: endlessness of democratic transit?
Solovykh V. P. A policy and political activity is in the democratic state
Belska T. V. Legal regulation of the activity political parties as factor of the improvement interest of state and associations of the people
Lekar Т. V. Essence of evolution of administrative elite in Ukraine: global context
Sychenko R. V. Theoretical-methodological principles of the state regulation of railway transport development (theoretical aspect)
Tereshchenko D. A. Normative-legal providing of forming mechanism of communication between administrative bodies and consumers of managerial services
Usachenko L. M. Becoming of middle class as basis of civil society in Ukraine
Yakovenko G. A. Functions of modern state bureaucracy

2. Directions of Local Self-Government System’s Reforming in Ukraine

Korableva N. S. Lebetz V. S. Pragmatic pluralism in big cities’ strategies of development
Moroz O. Yu. Formation of local self-government institutions on the Ukrainian lands as a part of Russian and Austrian empires
Vasina І. Р., Starodubtzev S. E. Ways of development of the ecological program of development of city
Buryk Z. M. Strategic planning and programmatic management by objectives regional development
Ditkovska M. Yu. Introduction of the newest information technologies is in public and local self-government authorities
Zbukar V. P. Strategic planning at the level of region
Kononenko M. М. Social co-operation of local self-government and territorial societies on the example of the Poltava district
Pavlenko S. V. Ensuring legality in the system of local self-government
Sitnichenko A. V. Ways of improvement of structure of budgetary system of Ukraine
Shelepnitska I. P. Regulation autonomy of administrative-territorial units in Republic Italy: experience is for Ukraine

3. State Management of Economic and Social Development

Martinenko V. F. Forming of strategic alliances: modern tendencies of globalization of investing process in production
Mykhailova L. І., Volchenko N. V. State adjusting of АPК development to the condition Ukraine’s membership in WТО
Borysevych S. O., Bondarenko K. I. State and development trends of the humanitarian sphere management in Ukraine
Korotych O. B. Problem of development Ukrainian region and tasks of the state regional policy
Kramareva O. S. The balance of the region labor market: determination and analysis
Maystro S. V. Theoretical-methodological approaches to an estimation of efficiency of state regulation of the agrarian market in conditions of globalization
Prohorova V. V., Kolodzieva S. О. Tax policy in Ukraine on the modern stage of development
Sobol R. G. , Sergeeva L.N. An improvement of the state adjusting of insurance market in Ukraine
Baldych N. I. Evaluating of effectiveness and efficiency of financial equalization’s public policy
Bronnikova S. А. NLP as a economic and social factor of state administration
Butenko О. А. Valuation of the financial state of small enterprises
Gaman P. I. Information technologies in the system of health protection
Kravchenko Т. А. University model of agricultural advice ad a kind of intellectual investments
Lugovenko N. V. State methods on introduction and regulation of pension system in Ukraine
Osadchuk S. V. Budget decentralization: state and prospects
Alekseychuk V. V. Social relations as sphere of cooperation of local authorities and market subjects
Bokov A. V. Features of becoming and development of social security in Europe in the second half ХІХ - beginning ХХ age
Volosuk М. V. The state adjusting and local self-government is in the conditions of realization of industrially-innovative policy
Galushka V. О. The state tax policy of Ukraine: calls and prospects
Gerasimowa О. А. The defense mechanisms of the publishing Ukrainian market under conditions joining to the WTO
Dyachenko V. V., Ways of perfection of environment(Wednesday) of activity of nonprofit of organizations
Zamora О. М. The factors of crossborder cooperation of Ukraine (using the Sumy region example)
Korniyenko V. I. Problems of the skilled and financial providing of realization of state social policy
Korchagina L. М. Lifelong Learning as the Priority Approach of Modernization of Educational Management in Ukraine
Міlevа Т. S. Evaluation of a current state of food safety
Nadtochiy А. О. Unsated pension system as constituent of mechanism of economic development of Ukraine
Reznic О. М. Modern megapolis moto transport system in context of preparation for “Euro-2012”
Rozskazov A. G. The conceptual bases of the corporate model of development of social capital in Ukraine
Tkachenko V. S. Use of ratings models of external economic competitiveness in national economy
Tiagusheva О. G. Necessity and prospects of continuity of education as to principle of educational policy of Ukraine
Khmelkov A. V. Normative and legal mechanism of state financial control in Ukraine
Shvydich О. І. Forming and realization of politics in the field of management by ethnogeny safety of Ukraine

4. Features of Public Skilled Policy’s Realization in Ukraine

Melnikov O. F. Тhe new paradigm of public administration of human resources
Shamraeva V. M. Reforming of the system of state administration of Ukraine (Improve international bases)
Garbut А. А. Components of analysis of staff policy
Oliinyk Т. О., Minko P. Ye., Ivashchenko M. V. An update of educational courses in the circumstances of Bologna process
Polischuk N. S. The scientific and theoretical base of corporative culture of public employees

5. European and Euroatlantic Processes and Institutions

Savhenko B. G., Budko O. O. Change of priorities in reformation of government service as pre-condition of successful integration of Ukraine to EU
Kramareva О. М. Import efficiency raising in terms of the integration of Ukraine into Europe
Kovalenko E. О. Complex point of view to the problems of analyses euro integration policy
Postupna O. V. Informalization of the educational process as the component of the integration to the European educational space
Skiba M. V. The improvement a mechanism of public administration of innovation process in Ukraine as precondition European integration
Сhursina N. V. Modern approaches to the regional policy of Ukraine in direction of eurointegration

Contributors

Contributors (ukr)
Contributors (eng)

 

[ top ]
Copyright © 2008 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння