ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2018

Державне будівництво

 
УДК 35(477+100) ISSN 1992-2337

 
ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
 
Електронне наукове фахове видання
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

 

Тематика згідно з галуззю науки "25.00.00 – Державне управління" відповідно до чинного переліку галузей наук.

 

Журнал містить наукові доробки з питань теорії та практики державного управління, регіонального й галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, політико–правових засад державного управління, а також надбання світового досвіду з публічного врядування та публічної політики.

 

Харків, Видавництво Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України "Магістр". Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1654 від 19 січня 2004 р.

 

Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 9/243-10 від 30 листопада 2018 р.

 
Головний редактор: Карамишев Д.В. – перший заступник директора ХарРІ НАДУ, д.держ.упр., проф.
Відповідальний за випуск: А. О. Кузнецов, к.держ.упр, доц.
Редактор: М. М. Сорокун.
Технічний редактор: В. В. Богатова
Дизайн: В.С. Цибенко.

 

Включено до переліку наукових фахових видань України з державного управління – наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12 травня 2015 р.

 
 
www.issn.org

 

Copyright © 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння