`
ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2018

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Дзюндзюк В.Б. Вплив глобалізації на сучасну державу
Крутій О.М., Лопатченко І.М. Стратегічні комунікації у публічному управлінні в умовах глобалізації
Сиволапенко Т.Л. Наукові підходи до вдосконалення механізмів організації стратегічного управління
Хлєбников А.А. Маркетингова модель надання публічних послуг

2. Регіональне та галузеве управління

Машкаров Ю.Г., Коваленко М.М., Коваленко М.Й., Петченко В.Ю. Прикладні аспекти побудови економетричної моделі формування місцевого бюджету в умовах децентралізації
Степаненко С.В., Бушнов В.В. Розробка елементів аграрного ринку як системи та аспекти його забезпечення
Бабаєв В.Ю. Цільові орієнтири державного регулювання фінансового забезпечення інноваційної діяльності
Рябець К.А. Політико-правове регулювання публічного управління прибережними захисними смугами в Україні
Білуха Л.А. Комплексний механізм реалізації державної політики розвитку спроможних територіальних громад
Гібадуллін О.В. Особливості державного регулювання діяльності торгово-промислових груп як особливої форми промислово-фінансових груп в Україні
Лукашов О.О. Удосконалення комплексного механізму державного регулювання стратегічного розвитку регіону: розробка інтегрованого підходу для українських регіонів
Черняк М.Є. Сучасне розуміння регіону як складної соціально-економічної системи

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Газарян С.В. Нова якісна професійна підготовка у сфері публічного управління
Загороднюк С.В. Професіографічне дослідження професійної діяльності державних службовців
Кирій С.Л. Служба в органах місцевого самоврядування як вид публічної служби
Ковальова Т.В. Сучасні методики вимірювання та оцінювання корупції
Конотопцева Ю.В. Новітні технології у компетентнісному підході до навчання публічних службовців

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Гришина Н.М. Європейські підходи до побудови системи внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті
Ксенич І.А. Підтримка підприємництва й інвестицій місцевим самоврядуванням. Досвід Великопольського воєводства

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Собченко В.В. Дотримання принципу верховенства права у діяльності фонду соціального страхування України
Устименко О.В. Реформування системи стратегічного керівництва Збройними Силами України відповідно до принципів і стандартів НАТО
Вольська О.М., Панкратьєва Т.Л. Теоретичні засади державного управління соціальним розвитком сучасної держави
Литвиненко М.В. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: до сутності поняття

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Dziundziuk V.B. The influence of globalization on the modern state
Krutii O.M., Lopatchenko I.M. Strategic communications in public management under the conditions of globalization
Syvolapenko T.L. Scientific approaches to improving mechanisms for strategic management organization
Khliebnykov A.A. Marketing model for public service delivery

2. Regional and Industrial Management

Mashkarov Yu.H., Kovalenko M.M., Kovalenko М.Y., Petchenko V.Yu. Applied aspects of constructing econometric model for forming local budget under decentralization
Stepanenko S.V., Bushnov V.V. Developing elements of agricultural market as system and aspects of its provision
Babaiev V.Yu. Targets of state regulation of financial support for innovation activities
Ryabets K.A. Political and legal regulation of public management of coastal protection strips in Ukraine
Bilukha L.A. Complex mechanism for implementation of state policy of developing capable territorial communities
Gibadullin А.V. Features of state regulation of activity of commercial and industrial groups as special form of industrial and financial groups in Ukraine
Lukashov O.O. Improving comprehensive mechanism for state regulation of regional strategic development: redesigning integrated approach to Ukrainian
Cherniak М.Ye. Modern recognition of the region as a complex socio-economic system

3. Personnel Policy in Public Administration

Gazarian S.V. New high-quality professional training in public administration
Zahorodniuk S.V. Professiographycal research of the public servants professional activity
Kyriy S.L. Service in local government bodies as variety of public service
Kovalova T.V. Modern methods of measurement and evaluation of corruption
Konotoptseva Yu.V. Innovative technologies in competence-based approach to civil servant training

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Hryshyna N.M. European approaches to forming up of quality assurance of education in university
Ksenicz I.A. Support of entrepreneurship and investments by the local government. Wielkopolska Region experience

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Sobchenko V.V. Adherence to rule of law in activities of Social Security Fund of Ukraine
Ustymenko O.V. Reforming the system of strategic guidance of the Armed Forces of Ukraine in accordance with NATO principles and standards
Volska O.М., Pankratieva T.L. Theoretical foundations of public administration of the modern state social development
Lytvynenko M.V. Healthcare System Reform in Ukraine: Towards Concept Essence

 

[ top ]
Copyright © 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння