`
ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2018

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Нікітін В. В., Зінченко А. Ю. Евристичний потенціал концепції «Нової веберівської держави» в контексті реформування системи державного управління в Україні
Рябець К. А. Політико-правова еволюція публічного управління у галузі водного господарства України (кінець ІХ – середина XVIІ століття)
Чорна К. П. Історичні уроки державного будівництва у Криму під час правління П. М. Врангеля

2. Регіональне та галузеве управління

Дейнека О. Г., Познякова Л. О., Нестеренко А. С. Державне управління і адміністрування залізничного транспорту України
Майстро С. В., Майстро Р. Г. Напрями удосконалення механізму державного управління у сфері освіти і науки в контексті необхідності інноваційного розвитку України
Гончаренко М. В. Розвиток механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки
Омаров А. Е. огли «Зелений підхід» до формування механізму державного управління екологічною безпекою
Самофалова Т. О. Взаємодія і відповідальність сторін в угодах державно-приватного партнерства
Спасібов Д. В. Організаційно-правові особливості запровадження інформаційних систем суб'єктів надання адміністративних послуг
Євтухов О. В. Результативність державного управління соціальними ризиками в Україні
Федоров Г. О. Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання залучення інвестицій
Бобрицький А. Л. Oрганізаційно-правове забезпечення протидії корупційним проявам в органах публічної влади України

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Бублій М. П. Тенденції реалізації політико-управлінських механізмів протидії корупції в органах державної влади
Медведчук О. В. Сутність і типологія саморегулювання
Сторожев Р. І. Інститут лідерства в публічно-управлінській діяльності

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Канавець М. В. Сучасний стан і перспективи розвитку взаємодії молодіжних громадських організацій з органами державної влади та місцевого самоврядування й об’єднаними територіальними громадами в умовах децентралізації
Клімова С. М., Юсупова Т. М. Співвідношення понять розрахункових та фінансово-управлінських відносин у контексті українсько-європейського досвіду
Ксенич І. А. Підтримка підприємництва й інвестицій місцевим самоврядуванням. Польський досвід
Бака С. В. Зарубіжний досвід державного регулювання забезпечення ефективності академічної мобільності

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Полякова О. С. Тенденції та проблеми розвитку правової освіти: публічно-управлінський аспект
Білосорочка С. І. Зародження та чинники виникнення суспільно-політичних рухів за рівність у гендерних відносинах
Грень Л. М. Професійно-технічна освіта як об’єкт державно-управлінського впливу
Кустря Я. О. Основні аспекти визначення державних соціальних гарантій

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Nikitin V. V., Zinchenko A. Yu. Heuristic Potential of Neo-Weberian State Concept in Context of Reforming Public Administration System in Ukraine
Ryabets K. A. Political and Legal Evolution of Public Administration in the Field of Water Management of Ukraine (end of the IX – the middle of the XVII century)
Chorna K. P. Historical Lessons of State Building in the Crimea Under the Governing of P. Wrangel

2. Regional and Industrial Management

Deineka O. G., Pozdnyakova L. O., Nesterenko A. S. State Administration and Administration of Railway Transport of Ukraine
Maystro S. V., Maystro R. G. Areas of Improvement of the Mechanism of Public Administration in the Field of Education and Science in the Context of the Need for Innovative Development of Ukraine
Goncharenko M. V. Development of Taxation Mechanism for Real Estate Other than Land Plot
Omarov А. Е. "Green approach" to Forming Mechanism for Public Administration of Environmental Safety
Samofalova T. O. Interaction and Responsibility of Parties in Public-Private Partnership Agreements
Spasibov D. V. Organizational and Legal Features of Introducing Information Systems of Administrative Service Providers
Yevtukhov O. V. Effectiveness of Public Management of Social Risks in Ukraine
Fedorov G. O. Areas of Improvement of Organizational-Economic Mechanisms of State Regulation to Attract Investment
Bobrytsky A. L. Organizational and legal enabling counteraction to corruption in bodies of state authorities of Ukraine

3. Personnel Policy in Public Administration

Bubliy M. P. Trends in the Implementation of Political and Administrative Mechanisms to Combat Corruption in Public Authorities
Medvedchuk O. V. Essence and Typology of Self-regulation
Storozhev R. I. Institute of Leadership in Public-Administrative Activity

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Kanavets M. V. Current State and Prospects of Development of Interaction of Youth Public Organizations With State and Local Government Authorities and United Territorial Communities in the Conditions of Decentralization
Klimova S. M., Yusupova T. M. Correlation of Concepts of Financial Settlement and Management Relations in Context of Ukrainian-European Experience
Ksenicz I. A. Support of entrepreneurship and investments by the local government. Polish experience
Baka S. V. External experience of state regulation of providing academic mobility efficiency

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Polyakova O. S. Tendencies and Problems in the Development of Legal Education: the Public-management Aspect
Bilosorochka S. I. Genesis and Factors of Emergence of Socio-political Movements for Equality in Gender Relations
Gren L. M. Vocational Training as a State Management Object
Kustria Іa. O. The Main Aspects of the Definition of State Social Guarantees

 

[ top ]
Copyright © 2018 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння