`
ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2017

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Солових В.П. Специфіка громадянської освіти державних службовців
Грибко О.В. Громадський контроль як базовий інструмент забезпечення прозорості та відкритості системи публічного управління
Косенко А.В. Застосування маркетингових комунікаційних технологій в державному управлінні
Левченко С.О. Розвиток наукових уявлень щодо публічного управління у ХХ столітті

2. Регіональне та галузеве управління

Дунаєв І.В. Застосування компетентнісного підходу до забезпечення сталих модернізаційний перетворень в регіональній економічній політиці
Ульянченко Ю.О., Свиридова Г.О. Концептуальні підходи до формування інститутів та інституціональних змін у реалізації державної політики в аграрній сфері
Косенко В.В. Державне регулювання логістичної сфери щодо забезпечення ефективної діяльності аграрних підприємств
Гібадуллін О.В. Механізми державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки України
Красников Є.В. Шляхи вдосконалення структури органів державної влади Україні у сфері державного оборонного замовлення
Самофалова Т.О. Активізація інноваційного потенціалу регіонів на основі державно–приватного партнерства

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Крутій О.М. Комунікативна компетентність як системоутворююча складова громадянської компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
Непомнящий О.М. Вплив реалізації проектів міжнародної фінансової допомоги в Україні на здійснення реформ
Карлов Т.В. Засоби попередження конфліктів у взаємодії органів влади та громадськості на регіональному рівні
Семененко І.С. Корпоративні цінності та їх специфіка в умовах сучасного публічного управління

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Решевець І.В. Напрями імплементації зарубіжного досвіду політико-адміністративного реформування
Мирна Н.В., Соколова В.В. Організаційно–правове забезпечення реалізації проектів міжнародної технічної допомоги ЄС у сфері транспорту

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Полякова О.С. Основні етапи становлення системи публічного управління правовою освітою в Україні
Рогова О.Г. Правові аспекти інформатизації охорони здоров'я України

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Solovykh V.P. Specificity of civic education of civil servants
Grybko O.V. Public Watch as a Main way of Supporting Transparence and Openness of Public Administration Authorities
Kosenko A.V. Application of Marketing Communication Technologies in Public Administration
Levchenko S.O. Evolution of Scientific Concepts of Public Administration in the 20th Century

2. Regional and Industrial Management

Dunaiev I.V. Application of Competence–based Approach to Ensure Stable Modernization Transformations in Regional Economic Policy)
Ulyanchenko Y.O., Svyrydova H.O. Conceptual Approaches to the Formation of Institutes and Institutional Changes in the Implementation of State Policy Within the Agrarian Sphere)
Kosenko V.V. State Regulation of Logistics Aimed to Ensure Effective Performance of Agricultural Enterprises
Gibadullin А.V. Mechanisms for State Regulation of Innovative Development of Commercial and Industrial Sphere of Economy of Ukraine
Krasnykov E.V. Ways to Improve the Structure of Bodies of the State Authority in Ukraine in the Public Protection Order
Samofalova T.O. Аctivating Innovative Potential of Regions Based on Public-private Partnership

3. Personnel Policy in Public Administration

Krutii O.M. Communicative Competence аs а System-Organizing Component оf Civil Competence for State Employees аnd Officials оf Local Self–Government
Nepomnyashchyy O.M. Influence of implementation of international financial aid projects in Ukraine for implementation of reforms
Karlov T.V. Conflict Prevention Means in the Authorities and the Public Interaction at the Regional Level
Semenenko I.S. Corporate values and their specificity in the conditions of modern public administration

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Reshevets I.V. Implementation Directions of the Foreign Experience of Politicalal and Administrative Reform
Murna N.V., Sokolova V.V. Organizational and Legal Support for Implementation of Projects of the EU Technical Assistance in the Sphere of Transport

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Polyakova O.S. Main Stages of Formation of the Public Administration System in legal Education in Ukraine
Rohova O.H. Legal Aspects of Healthcare Informatization in Ukraine

 

[ top ]
Copyright © 2018 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння