`
ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2017

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Бутирська Т. О. Фактори і параметри універсального закону розвитку держави
Мельниченко О. А., Радькова О. С. Державне управління поводженням з твердими побутовими відходами: узагальнення надбань української науки
Клімушин П. С., Спасібов Д. В. Електронні регламенти як основа оптимізації адміністративно–управлінських процесів
Козак В. І. Аналіз наукового доробку у визначенні децентралізації як явища
Кравченко С. Г. Державне регулювання страхової діяльності у будівництві, як аспект державної політики розвитку
Нікітін В. В. Організація державного контролю в українських землях у XIX – на початку XX ст.
Ходякова К. С. Ефективна промислова політика – запорука високотехнологічного рівня держави

2. Регіональне та галузеве управління

Кринична І. П., Костенко В. О. Пріоритети регіональної політики у сфері екологічної безпеки України (на прикладі Дніпропетровської області)
Дунаєв І. В. Методологічний підхід до формування нового покоління регіональних економічних політик у сучасній Україні
Серенок А. О. Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в органах місцевого самоврядування найбільших міст України: методологія дослідження 2016 р.

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Мельтюхова Н. М. Принципові положення децентралізації владних відносин на місцевому рівні
Газарян C. В., Носик О. А. Організаційно–функціональна структура служби управління персоналом державного органу відповідно до принципу меритократії
Карпа М.І. Статус державного службовця: функціональний, організаційний та компетентнісний аспекти

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Іжа М. М., Маєв А. П. Деякі аспекти управління міськими агломераціями: досвід Франції
Сухенко В. В. Дуалізм виконавчої влади як особливість політико-адміністративної системи Франції

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Чернов С. В. Удосконалення методології соціальної експертизи публічних проектів у регіональному управлінні
Биковець К. Ю. Ґенеза соціальної політики в процесі розбудови Європейського Союзу
Нагорна Г. О. Вибір критеріїв оцінювання у процесі соціального проектування
Пахомова М. В. Неперервна освіта як об'єкт державного управління професійним зростанням педагогічних працівників

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Butyrska Т. О. Factors and parameters of the universal law of development of the state
Меlnychenko O. A, Radkova O. S. Public Administration of Solid Domestic Waste Handling: Generalizing Achievements of Ukrainian Science
Klimushyn P. S., Spasibov D. V. Electronic Regulations as Basis for Optimization of Administrative and Management Processes
Kozak V. I. Analysis of scientific achievements in determining a phenomenon of decentralization
Kravchenko S. H. State regulation of Construction Insurance as State Development Policy Aspect
Nikitin V. V. Organization of state control in the ukrainian governorates of the Russian empire in the 19th – early 20th century.
Khodiakova K. S. The effective industrial policy is a pledge of a high-tech level of the country

2. Regional and Industrial Management

Krynychna I. P., Kostenko V. O. Regional Policy Priorities in Environmental Security of Ukraine (as Exemplified by Dnipropetrovsk Region)
Dunayev I. V. Methodological Approach to Design of New Generation of Regional Economic Policies in Modern Ukraine
Serenok A. O. Monitoring of Introducing e-Governance Tools in Local Authorities of the Largest Cities of Ukraine: Methodology of Research 2016

3. Personnel Policy in Public Administration

Meltiukhova N. M. Principal Provisions of Power Relations Decentralization at Local Level
Gazarian S. V., Nosyk O. A. Organizational and Functional Structure of Personnel Management Service of Public Authority under Meritocracy Principle.
Karpa M.I. Status of civil servant: functional, organizational and competence-based aspect

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Izha M. M., Maiev A. P. Some issues of urban agglomerations administration: French experience
Sukhenko V. V. The executuve dualism as a feature of the political and administrative system of France

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Сhernov S. V. Improvement of methodology of social expertise of public projects in regional management
Bykovets K. Yu. Genesis of social policy in the development of the Еuropean Union
Nagorna G. О. Сhoice the evaluation criteria in the process of social projecting
Pakhomova M. V. Continuing education as an object of public administration of pedagogical workers professional growth

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння