`
ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2016

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Мельниченко О. А. Елементи державної екологічної політики
Степанов В. Ю. Інформаційна безпека як складова державної інформаційної політики
Бєльська Т. В. Співідношення понять “державна політика” та “державне управління”
Зюзь Д. В. Сутність та чинники розвитку економічної системи

2. Регіональне та галузеве управління

Гришина Н. М. Державний кордон як інститут транскордонного співробітництва
Косенко А. В. Особливості управління маркетинговими комунікаціями на сучасному підприємстві
Косенко В. В., Мілаш Л. М. Логістична підтримка інноваційної діяльності
Дідок Ю. В. Реформування системи забезпечення якості та безпечності продовольчої продукції в Україні: ризики та загрози
Котковський В. Р. Взаємодія з громадськістю в системі місцевого самоврядування України
Дармостук Д. Г.. Нормативно-правові засади державного регулювання сільського туризму
Лещинський В. П. Загальна економічна ефективність та її вплив на розвиток інноваційного потенціалу галузей та регіонів
Книжник Л. Ю. Удосконалення професійних знань аудиторів України: сучасний стан та перспективи розвитку
Панов В. В. Державна політика у сфері ЖКГ: нові реалії та можливості (на прикладі підприємств водопостачання і водовідведення)
Чернятіна В. А.Оцінка організаційно-правового механізму державного регулювання розвитку сільських територій в Україні
Андрющенко О. Б.Державний механізм управління якістю життя населення: концептуальне забезпечення

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Камок Т. В. Метод квадрант-аналізу та феномен лідерства

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Труш О. О., Гузь В. В. Інститути ЄС з протидії нелегальній міграції
Омаров А. Е. огли Механізми забезпечення екологічної безпеки в умовах глобалізації
Заскалкін А. С. Форсайт як інноваційний інструмент публічного управління розвитком системи державно-приватного партнерства

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Єлагін В. П. Проблеми запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні
Мазурок О. В. Державне приватне партнерство як засіб підвищення ефективності системи охорони здоров'я

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Melnychenko O. A. Elements of State Environmental Policy
Stepanov V. Iu. Information Security as Part of State Information Policy
Bielska T. V. Interrelations of “state policy”and “public administration” concepts
Ziuz D. V. FEssence and Factors of Economic System Development

2. Regional and Industrial Management

Hryshyna N. M. The state border as an institution of cross-border cooperation
Kosenko A. V. Features of Administration of Marketing Communications at Modern Enterprise
Kosenko V. V., Milash L. M. Logistics Support of Innovation Activity
Didok Yu. V. The reforming of food products safety and quality system in Ukraine: risks and threats
Kotkovskyi V. R. Interaction with the Public in the System of Local Government in Ukraine
Darmostuk D. H. Legal Principles of State Regulation of Rural Tourism
Leshchynskyi V. P. Overall Economic Efficiency and its Impact on the Development of Innovation Potential of Sectors and Regions
Knyzhnyk L.Yu. Improvement of professional knowledge of auditors of Ukraine: modern state and prospects of development
Panov V. V. State Policy in the Housing Sector: New Realities and Opportunities
Cherniatina V. A. Assessment of Organizational and Legal Mechanism of State Regulation of Rural Development in Ukraine
Andryuschenko O. B. Statemanagement mechanismof quality of life: a conceptual software

3. Personnel Policy in Public Administration

Kamok T.V. Using Quadrant-Analysis to Approach the Definition of the Essence of the Leader

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Trush O. O., Guz V. V. EU institutions to counter illegal migration
Omarov Azad Enver ohly Mechanisms to Ensure Environmental Safety Conditions Globalization
Zaskalkin A. S. Foresight as an innovative tool of public management development system public private partnership

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Yelahin V. P. Problems of Introducing Funded Pension System in Ukraine
Mazurok O. V. Public Private Partnership as Means of Improving Efficiency of Health Care System

 

[ top ]
Copyright © Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння