`
ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2016

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Орлов О. В. Великі дані у публічному управлінні: технології майбутнього
Степанов В. Ю. Державна політика у сфері культури та культурної спадщини
Клімушин П. С., Спасібов Д. В. Моніторингові оцінки розвитку електронного уряду за міжнародними та національними методиками
Кузнецов А. О. Бюрократизм у публічному управлінні: зміст, витоки та форми прояву
Нікітін В. В. Формування термінології громадянського суспільства у працях Арістотеля та його послідовників
Гандзюк А. М. Механізми забезпечення стабільності депутатських фракцій: порівняльний аспект
Голованова Н. В. Міжнародний діалог як складова медіапростору
Камуз А. О. Аналіз особливостей менеджменту виборчої кампанії в сучасних реаліях
Ларін С. В. Концептуальні підходи дослідження формування та захисту національних цінностей у сфері національної безпеки України
Савчук Л. С. Концептуальні підходи дослідження молодіжного парламентаризму як інституту громадянського суспільства

2. Регіональне та галузеве управління

Куйбіда В. С., Возний С. О. Сутність та методи взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади щодо формування дієздатності територіальних громад
Бульба В. Г., Полякова О. С. Визначення сутності поняття «публічне управління правовою освітою» як основного поняття в правоосвітній галузі України
Корженко В. В. Парадигмально-ціннісні орієнтири суспільного поступу та публічне управління
Мельниченко О. А. Особливості державного регулювання розвитку ресторанного господарства
Котковський В. Р. Сучасні засоби подолання асиметрії державної та місцевих політик
Лиска О. Г. Ставлення молоді міст України до місцевої влади
Непомнящий О. М. Актуальні питання реалізації державної стратегії застосування ринкових механізмів стимулювання заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель
Забейворота Т. В. Децентралізація влади як спосіб імплементації принципів належного врядування (Good Governance)
Ковальчук А. В. Механізми взаємодії політичних партій з органами державної влади в Україні
Малоокий В. А. Теоретичні аспекти дослідження управління земельними ресурсами територіальних громад
Марєхін С. В. Основні чинники і проблеми підвищення якості діяльності місцевих органів влади в Україні
Панов В. В. Методологія реінжинірингу як інструмент державного регулювання розвитку підприємств ВКГ України
Шульга В. М. Трансплант–координація в Україні: стан та перспективи розвитку

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Рогова О. Г., Мінаєва І. М. Правові засади діяльності місцевих органів публічної влади з надання адміністративних послуг
Штефанюк А. М. Формування понятійно–категорійного апарату дослідження іміджу представницької влади

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Боковикова Ю. В. Досвід природокористування європейських країн
Ларіна Н. Б. Зарубіжні моделі соціальної політики: досвід для України
Бабічев А. В. Державна політика у сфері забезпечення якості освіти: аналіз міжнародного досвіду

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Білокопитов Д. В. Глобалізація як чинник впливу на сучасне громадянське суспільство
Шведун В. О. Формування механізму оцінки ефективності та вдосконалення державного регулювання інноваційної реклами на основі підходів «Шість сигм» та «Збалансована система показників»

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Орлов О. В. Большие данные в публичном управлении: технологии будущего
Степанов В. Ю. Государственная политика в сфере культуры и культурного наследия
Климушин П. С., Спасибов Д. В. Мониторинговые оценки развития электронного правительства по международным и национальным методиками
Кузнецов А. О. Бюрократизм в публичном управленнии: содержание, истоки и формы проявления
Никитин В. В. Формирование терминологии гражданского общества в трудах Аристотеля и его последователей
Гандзюк А. Н. Механизмы обеспечения стабильности депутатских фракций: сравнительный аспект
Голованова Н. В. Международный диалог как составляющая медиапространства
Камуз А. А. Анализ особенностей менеджмента избирательной кампании в современных реалиях
Ларин С. В. Концептуальные подходы исследования формирования и защиты национальных ценностей в сфере национальной безопасности Украины
Савчук Л. С. Концептуальные подходы исследования молодежного парламентаризма как института гражданского общества

2. Региональное и отраслевое управление

Куйбида В. С., Возный С. А. Сущность и методы взаимоотношений органов местного самоуправления с органами государственной исполнительной власти относительно формирования дееспособности территориальных общин
Бульба В. Г., Полякова О. С. Определение сути понятия «публичное управление правовым образованием» как основного понятия правообразовательной отрасли Украины
Корженко В. В. Парадигмально-ценностные ориентиры общественного развития и публичное управление
Мельниченко А. А. Особенности государственного регулирования развития ресторанного хозяйства
Котковский В. Р. Институт местного самоуправления: проблемы становления и развития
Лыска А. Г. Отношение молодежи городов Украины к местной власти
Непомнящий А. М. Актуальные вопросы реализации государственной стратегии применения рыночных механизмов стимулирования мероприятий по повышению энергетической эффективности зданий
Забейворота Т. В. Децентрализация власти как способ имплементации принципов надлежащего управления (Good Governance)
Ковальчук А. В. Механизмы взаимодействия политических партий с органами государственной власти в Украине
Малоокий В. А. Теоретические аспекты исследования управления земельными ресурсами территориальных общин
Марехин С.В. Основные факторы и проблемы повышения качества деятельности в местных органах власти в Украине
Панов В. В. Методология реинжиниринга как инструмент государственного регулирования развития предприятий ВКХ Украины
Шульга В. Н. Трансплант–координация в Украине: состояние и перспективы развития

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Рогова Е. Г., Минаева И. Н. Правовые основы деятельности местных органов публичной власти по предоставлению административных услуг
Штефанюк А. Н. Формирование понятийно–категориального аппарата исследования имиджа представительной власти

4. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Боковикова Ю. В. Опыт природопользования европейских стран
Ларина Н. Б. Зарубежные модели социальной политики: опыт для Украины
Бабичев А. В. Государственная политика в сфере обеспечения качества образования: анализ международного опыта

5. Социальные и гуманитарные составляющие общественного развития

Белокопытов Д. В. Глобализация как фактор влияния на современное гражданское общество
Шведун В. А. Формирование механизма оценки эффективности и усовершенствования государственного регулирования инновационной рекламы на основе подходов «Шесть сигм» и «Сбалансированная система показателей»

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Orlov O. V. Great Data in Public Administration: Technologies of the Future
Stepanov V. Iu. State Policy in the Sphere of Culture and Cultural Heritage
Klimushyn P. S., Spasibov D. V. Monitoring Evaluation of E–Government Development by International and National methods
Kuznetsov A. O. Bureaucracy in Public Administration: Contents, Origins and Forms of Manifestation
Nikitin V. V. Formation of Civil Society Terminology in the Works of Aristotle and his Followers
Handziuk A. M. Mechanisms to Ensure the Stability of Deputy Factions: Comparative Aspect
Holovanova N. V. International Dialogue as Part of Media Space
Kamuz A. O. Analysis of Election Management Features in Modern Realities
Larin S. V. Conceptual Approaches to Study the Formation and Protection of National Values in the Sphere of National Security of Ukraine
Savchuk L. S. Conceptual Approaches to Study Youth Parliamentarism as an Institution of Civil Society

2. Regional and Industrial Management

Kuibida V. S.,Voznyi S. O. Essence and Methods of Interrelations between Local Government and State Executive Authorities on the Formation of the Efficiency of Local Communities
Bulba V. G., Polyakova O. S. Defining the essence of the concept «public administration in legal education» as the main concept in the legal education sphere in Ukraine
Korzhenko V. V. Paradigm and Value Orientations of Social Progress and Public Administration
Melnychenko O. A. Features of State Regulation of Restaurant Business Development
Kotkovskyi V. R. Institute of Local Government: Problems of Formation and Development
Lyska O. G. Ukrainian Urban Youth’s Attitude toward Local Authorities
Nepomnyashchiy O. M. Current issues of the state strategy implementation of the market mechanisms usage to encourage measures on the buildings energy efficiency improvement
Zabeivorota T. V. Decentralization of Power as a Way to Implement the Principles of Good Governance (Good Governance)
Kovalchuk A. V. Mechanisms of Interaction between Political Parties and State Authorities in Ukraine
Malookyi V. A. Theoretical Aspects of Studies of Land Management by Communities
Mariekhin S. V. Main Factors and Problems of Improving the Quality of Local Government Activity in Ukraine
Panov V. V. Reengineering Methodology as a Tool of State Regulation of Water Enterprises Development in Ukraine
Shulha V. M. Transplant Coordination in Ukraine: Status and Development Prospects

3. Personnel Policy in Public Administration

Rohova O. H., Minaieva I. M. Legal Basis of the Local Public Authorities to Provide Administrative Services
Shtefaniuk A. M. Formation of Conceptual-Categorical Apparatus of Research into Representative Government Image

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Bokovykova Iu. V. European Experience of Nature Management
Larina N. B. Foreign Models of Social Policy: Experience for Ukraine
Babichev A. V. State Policy in the Sphere of Education Quality Provision: Analysis of International Experience

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Bilokopytov D. V. Globalization as a Factor of Influence on Modern Civil Society
Shvedun V. O. Formation of Mechanism of Evaluating the Effectiveness and Improvement of State Regulation of Innovative Advertising on the Approaches Based on «Six Sigma» and «Balanced Scorecard»

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння