ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2015

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Мамонова В. В., Бойко О. О. Потенціал місцевих бюджетів щодо фінансування соціальних послуг в територіальних громадах: вплив децентралізації
Ворона П. В. Відкриті партійні списки на місцевих та парламентських виборах в Україні – перспективи чи реальність?
Макаренко О. М. Довіра як ціннісний вимір солідарного суспільства
Наход М. А., Хромова Ю. О. Деякі проблемні питання проведення якісних місцевих виборів за новим виборчим законом: науково-практичний аспект
Серенок А. О. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування в Україні: ініціативи Президента України
Соловйов С. Г. Теоретичні засади інформаційної оборони
Ковальчук А. В. Теоретико-методологічний аналіз владно-партійних відносин у системі державного управління
Твердохлібов Є. О. Напрями організації комунікативної взаємодії між органами публічного управління і громадянами в мережі Інтернет
Бритько А. М. Управління державною службою: історія становлення в межах українських земель
Савчук Л. С. Молодіжний парламентаризм: аналіз ключових дефініцій

2. Регіональне та галузеве управління

Куц Ю. О. Державне регулювання етнокультурною розмаїтістю в Україні
Андрушків Б. М., Тарасюк Г. М., Ульянченко Ю. О., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П. Економічні проблеми використання в Україні землі як стратегічного ресурсу
Боковикова Ю. В. Проектний менеджмент в діяльності органів місцевого самоврядування
Дунаєв І. В. Методологічні засади теорій регіональної модернізації та подолання відсталості регіонів
Фоміцька Н. В. Методика врахування якісних індикаторів сталого розвитку
Самофалова Т. О. Сутність, предмет і методологія науки в процесі державного управління національним багатством
Улида В. Ю. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері електроенергетики
Фоміцька Я. Г. Взаємодія територіальних громад у міській агломерації
Александрович О. О. Термінологічно-понятійні аспекти модернізації системи державного фінансового контролю в Україні
Покотило Т. В. Шляхи підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: соціологічний аналіз
Котковський В. Р. Особливості діяльності та сучасних взаємовідносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Мельников О. Ф. Розвиток та підготовка державного сектора у країнах Центральної та Східної Європи
Громова С. О. Зміст та структура механізмів державного управління професійною підготовкою керівних кадрів вищих медичних навчальних закладів в Україні
Сторожев Р. І. Удосконалення підготовки керівних кадрів як чинник формування позитивного іміджу держави

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Лахижа М. І., Черчатий О. І. Реалізація проекту «Розвиток спроможності державної служби у сфері європейської інтеграції» (2005-2015 роки)
Прилипчук О. В. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Грайнер Є. В. Проблеми реформування інституту державної служби в Україні в контексті сучасних тенденцій європейської інтеграції
Денисюк О. В. Механізми державного регулювання фінансової сфери економіки країни: аналіз зарубіжного досвіду
Газізов М. М. Концептуальні підходи до дослідження феномену лобізму

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Кобко В. А. Проблеми формуванням сучасного освітянського простору України
Рибчич І. Є. Правові аспекти державного управління сферою фізичної культури і спорту в Україні

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Мамонова В. В., Бойко А. А. Потенциал местных бюджетов по финансированию социальных услуг в территориальных общинах: влияние децентрализации
Ворона П. В. Открытые партийные списки на местных и парламентских выборах в Украине – перспективы или реальность?
Макаренко А. М. Доверие как ценностное измерение солидарного общества
Наход М. А., Хромова Ю. А. Некоторые проблемные вопросы проведения качественных местных выборов по новому избирательному закону: научно-практический аспект
Серенок А. А. Нормативно-правовое обеспечение внедрения электронного управления в Украине: инициативы Президента Украины
Соловьев С. Г. Теоретические основы информационной обороны
Ковальчук А. В. Теоретико-методологический анализ властно-партийных отношений в системе государственного управления
Твердохлебов Е. А. Направления организации коммуникативного взаимодействия между органами публичного управления и гражданами в сети Интернет
Бритько А. М. Управление государственной службой: история становления в пределах украинских земель
Савчук Л. С. Молодежный парламентаризм: анализ ключевых дефиниций

2. Региональное и отраслевое управление

Куц Ю. А. Государственное регулирование этнокультурной разнообразием в Украине
Андрушкив Б. М., Тарасюк Г. М., Ульянченко Ю. А., Погайдак О. Б., Шерстюк Г. П. Экономические проблемы использования в Украине земли в качестве стратегического ресурса
Боковикова Ю. В. Проектный менеджмент в деятельности органов местного самоуправления
Дунаев И. В. Методологические основы теорий региональной модернизации и преодоления отсталости регионов
Фомицкая Н. В. Методика учета качественных индикаторов устойчивого развития
Самофалова Т. А. Сущность, предмет и методология науки в процессе государственного управления национальным богатством
Улида В. Ю. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в сфере электроэнергетики
Фомицкая Я. Г. Взаимодействие территориальных общин в городской агломерации
Александрович А. А. Терминологически-понятийные аспекты модернизации системы государственного финансового контроля в Украине
Покотило Т. В. Пути повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления: социологический аналіз
Котковский В. Р. Особенности деятельности и современных взаимоотношений между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Мельников А. Ф. Развитие и подготовка государственного сектора в странах Центральной и Восточной Европы
Громова С. А. Содержание и структура механизмов государственного управления профессиональной подготовкой руководящих кадров высших медицинских учебных заведений в Украине
Сторожев Р. И. Совершенствование подготовки руководящих кадров как фактор формирования позитивного имиджа государства

4. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Лахижа М. И., Черчатый А. И. Реализация проекта «Развитие способности государственной службы в сфере европейской интеграции» (2005-2015 годы)
Прилипчук А. В. Проблемы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС
Грайнер Е. В. Проблемы реформирования института государственной службы в Украине в контексте современных тенденций европейской интеграции
Денисюк А. В. Механизмы государственного регулирования финансовой сферы экономики страны: анализ зарубежного опыта
Газизов М. М. Концептуальные подходы к исследованию феномена лоббизма

5. Социальные и гуманитарные составляющие общественного развития

Кобко В. А. Проблемы формированием современного образовательного пространства Украины
Рыбчич И. Е. Правовые аспекты государственного управления сферой физической культуры и спорта в Украине

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Mamonova V., Boiko O. Potential of local budgets for financing of public services in territorial communities: the impact of decentralization
Vorona P. V. Open party lists for local and parliamentary elections in Ukraine – prospects or reality?
Makarenko O. M. Trust as axiological dimension of solidarity society
Nakhod M. А., Khromova Y. О. Some issues of local elections administration quality accordind to new election law: scientific-practical aspect
Serenok A. O. Regulatory Support for Introduction of e-Government in Ukraine: Presidential Initiatives
Solovyov S. G. Theoretical basis of information defense
Kovalchuk A. V. Theoretical and methodological analysis of government and party relations in the public administration
Tverdokhlibov Ye. O. Areas of Communicative Interaction between Public Authorities and Citizens via Internet
Britko A. M. Public service management: history of formation within the Ukrainian lands
Savchuk L. S. Youth parliamentarism: analysis of key definitions

2. Regional and Industrial Management

Kuts Y. O. State regulation of ethnocultural diversity in Ukraine
Andrushkyv B. M., Tarasiuk H. M., Ulyanchenko Y. O., Pohaidak O. B., Sherstiuk R. P. Economic aspects of the use of land as a strategic resource in Ukraine
Bokovykova Yu. V. Project Management in Local Government Activity
Dunayev I. V., Methodological Basis for Theories of Regional Modernization and Overcoming Regional Backwardness
Fomitska N. V. Methodology for estimation of sustainable development quality indicators
Samofalova T. О. Essence, Subject and Methodology of Science in Public Administration of National Wealth
Ulida V. Y. Methods of state regulation of foreign economic activity in the sphere of electric power industry
Fomitska Ya. G. Territorial communities interaction in metropolian agglomeration
Aleksandrovych O. O. Terminological and Conceptual Aspects of State Financial Control Modernization in Ukraine
Pokotylo T. V. Ways to Improve Local Government Efficiency: Sociological Analysis
Kotkovsky V. R. Features of modern relationships and the relationship between the executive and local governments

3. Personnel Policy in Public Administration

Melnikov A. F. Development and preparation of the public sector in countries Central and Eastern Europe
Gromova S. O. The content andstructure of higher medical educational institutions leadership’s professional training public administrationmechanisms in Ukraine
Storozhev R. I. Perfection of senior executives training as a prerequisite of state’s positive image formation

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Lahyzha M. I., Cherchaty O. I. Realization of the Project «Possibility Development of Civil Service in the Field of European Integration» (2005–2015)
Prilipchuc O. Problems of adaptation of ukrainian legislation to legislation of European Union
Grayner O. V. Problems of reform of the public service in Ukraine in the current trends of European integration
Denisyuk O. V. Mechanisms of state regulation of the financial sector economy of the country: analysis of international experience
Gazizov M. Conceptual approaches to the study of the phenomenon of lobbying

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Kobko V. A. Issues of Formation of Modern Educational Space of Ukraine
Rybchych I. Ye. Legal aspects of public administration sphere of physical culture and sport in Ukraine

 

[ top ]
Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння