ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2014

Державне будівництво

 
УДК 35(477+100) ISSN 1992-2337

 
ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
 
Електронне наукове фахове видання
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

 

Тематика згідно з галуззю науки “25.00.00 – Державне управління” відповідно до чинного переліку галузей наук.

 

Журнал містить наукові доробки з питань теорії та філософії державного управління, регіонального й галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, політико-правових засад державного управління, а також надбання світового досвіду з теорії та практики державного управління.

 

Харків, Видавництво Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України “Магістр”. Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1654 від 19 січня 2004 р.

 

Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 12/199 від 16 грудня 2014 р.

 
Головний редактор: Карамишев Д.В. – заступник директора ХарРІ НАДУ з наукової роботи, д.держ.упр., проф.
Відповідальні за випуск: А.О. Кузнецов, М.М. Сорокун, В.Ю. Стрельцов.
Редактор: М.М. Сорокун.
Технічний редактор: Л.О. Петренко.
Дизайн, комп'ютерна верстка: В.С. Цибенко.

 

Включено до переліку наукових фахових видань України постановою Президії ВАК України від 18.01.2007 № 3-05/1.

 
www.issn.org

 

Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння