ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2014

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Жадан О. В. Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання соціально-трудових відносин в умовах глобалізації
Кирій С. Л. Організаційний конфлікт у публічному управлінні як індикатор необхідності змін
Конотопцев О. С. Обов’язковість використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів місцевого самоврядування України
Труш О. О., Митник А. А. Єдність та суперечності взаємодії держави, суспільства та бізнесу
Фоміцька Н. В. Специфіка застосування системного підходу в державному управлінні
Коняєв Є. А. Відносини централізму і самостійності в організації управління Слобідського краю другої пол. XVII ст.
Пальоха В. В. Політичне прогнозування в системі державного управління України

2. Регіональне та галузеве управління

Андронов В. А., Майстро С. В. Напрями трансформації державної екологічної політики в умовах європейської інтеграції України
Горячук В. Ф., Дуков Д. Ф. Державні інструменти регіонального економічного розвитку
Орленко Я. Ю. Упровадження системи операційного менеджменту на підприємствах в умовах ринкової економіки
Ульянченко Ю. О. Стратегічний аналіз конкурентних позицій аграрної сфери України та регіональні особливості їх формування
Устименко О. В. Сценарії та ситуації, що потребують планування застосування сил і засобів сектора безпеки і оборони України
Мірошніченко Р. В. Механізми правового забезпечення екологічної політики України
Суворов В. П. Концептуальні основи стратегії розвитку державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування
Лотарєв А. Г. Формування інституційної системи державної підтримки інноваційної діяльності регіону
Орел Ю. Л. Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку регіональної складової національної економіки України
Бєлоусов А. В. Сутність, складові та зміст комплексного механізму державного управління ризиками надзвичайних ситуацій
Стрельцов В. Ю. Інформаційне забезпечення контролінгу в бюджетній сфері
Статівка Н. В. Зайнятість і регіональний ринок праці в забезпеченні конкурентоспроможності та соціальної безпеки харківського регіону (додано 2015.03.12)
Непомнящий О. М. Формування системи громадського саморегулювання містобудівного середовища в Україні: нові можливості vs старі проблеми (додано 2015.03.26)

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Золотарьов В. Ф. Сутність кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування
Конотопцева Ю. В. Методи добору персоналу державної служби в Україні
Лаврищева М. В. Розвиток системи трудової мотивації державних службовців

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Домбровська С. М. Основні напрямки державного управління рекреаційною сферою на прикладі закордонного досвіду
Волошин О. Л. Особливості державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в різних країнах світу
Сегеда Т. М. Зарубіжний досвід вироблення і реалізації публічної політики: теорія і практика

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Вавренюк С. А. Генезис організаційно-правового забезпечення державного управління фізичним вихованням молоді на теренах України

6. Результати науково-дослідної роботи

Мерзляк А. В. Рецензія на монографію Бєлая С. В. "Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика"

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Жадан А. В. Теоретико-методологические аспекты государственного регулирования социально-трудовых отношений в условиях глобализации
Кирий С. Л. Организационный конфликт в государственном управлении как индикатор необходимости измененений
Конотопцев О. С. Обязательность использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Украины
Труш А. О., Мытник А. А. Единство и противоречия взаимодействия государства, общества и бизнеса
Фомицкая Н. В. Специфіка застосування системного підходу в державному управління
Коняев Е. А. Отношения централизма и самостоятельности в управлении Слободским краем во второй половине XVII в.
Палеха В. В. Политическое прогнозирование в системе государственного управления Украины

2. Региональное и отраслевое управление

Андронов В. А., Майстро С. В. Направления трансформации государственной экологической политики в условиях европейской интеграции Украины
Горячук В. Ф., Дуков Д. Ф. Государственные инструменты регионального экономического развития
Орленко Я. Ю. Внедрение системы операционного менеджмента на предприятиях в условиях рыночной экономики
Ульянченко Ю. А. Стратегический анализ конкурентных позиций аграрной сферы Украины и региональные особенности их формирования
Устименко А. В. Сценарии и ситуации, которые требуют планирования применения сил и средств сектора безопасности и обороны Украины
Мирошніченко Р. В. Механизмы правового обеспечения экологической политики Украины
Суворов В. П. Концептуальные основы стратегии развития государственного регулирования земельных отношений в сфере градостроительства
Лотарев А. Г. Формирование институциональной системы государственной поддержки инновационной деятельности региона
Орел Ю. Л. Приоритетные направления государственного регулирования развития региональной составляющей национальной экономики Украины
Белоусов А. В. Сущность, составляющие и содержание комплексного механизма государственного управления рисками чрезвычайных ситуацій
Стрельцов В. Ю. Информационное обеспечение контроллинга в бюджетной сфере
Стативка Н. В. Занятость и региональный рынок труда в обеспечении конкурентоспособности и социальной безопасности Харьковского региона (добавлено 2015.03.12)
Непомнящий А. М. Формирование системы общественного саморегулирования градостроительной среды в Украине: новые возможности vs старые проблемы (добавлено 2015.03.26)

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Золотарев В. Ф. Сущность кадрового обеспечения органов местного самоуправления
Конотопцева Ю. В. Методы подбора персонала государственной службы в Украине
Лаврищева М. В. Развитие системы трудовой мотивации государственных служащих

4. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Домбровская С. Н. Основные направления государственного управления рекреационной сферой на примере зарубежного опыта
Волошин А. Л. Особенности государственного регулирования развития альтернативной энергетики в разных странах мира
Сегеда Т. М. Зарубежный опыт выработки и реализации публичной политики: теория и практика

5. Социальные и гуманитарные составляющие общественного развития

Вавренюк С. А. Генезис организационно-правового обеспечения государственного управления физическим воспитанием молодежи на территории Украины

6. Результаты научно-исследовательской работы

Мерзляк А. В. Рецензия на монографию Белая С. В. "Государственные механизмы противодействия кризисным явлениям социально-экономического характера: теория, методлолия, практика"

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Zhadan O. V. Theoretical and Methodological Aspects of State Regulation of Social and Labor Relations in Globalization Context
Kyriy S. L. Organizational Conflict іn Public Administration as Need for Change Indicator
Konotoptsev O. S. Obligatory Use of Information and Communication Technologies in Local-Government Activity of Ukraine
Trush O. O., Mytnyk A. А. Unity and Contradiction of Interaction between State, Society and business
Fomitska N. V. Specific Features of System Approach Application in Public Administration
Koniaiev Ye. А. Relations of Centralism and Autonomy in Administration of Slobidskyi Land in Second Half of XVII-th Century
Palyoha V. V. Political Prognostication in State Administration System of Ukraine

2. Regional and Industrial Management

Andronov V. A, Maystro S. V. Send transformations of state ecological policy in the conditions of European integration of Ukraine
Goryachuk V. F., Dukov D. F. Tools for the Regional Economic Development Used at the State Level
Orlenko J. Y. Implementation of operational management in enterprises in a market economy
Ulyanchenko Yu. O. Strategical analysis of Ukrainian agrarian sphere’s competitive positions and the regional peculiarities of forming them
Ustimenko A. V. Scenario and situations that require planning application of forces and means of the security and defense sector of Ukraine
Miroshnichenko R. V. Mechanisms legal maintenance of ecological policy of Ukraine
Suvorov V. P. Conceptual Basis for Development Strategy of Land Relations State Regulation in Urban Planning
Lotarev A. G. Formation of the institutional system of state support of innovative activity in the region
Orel Yu. L. Priority regulation of the regional component of the national economy of Ukraine
Belousov A. V. The nature, components and content of the complex mechanism of the state of disaster risk management
Streltsov V. J. Informational provision of controlling in budget sphere
Stativka N. V. Employment and Regional Labor Market in Improving Competitiveness and Social Security of Kharkiv Region (added on 2015.03.12)
Nepomnyashchiy A. M. Formation of the system of self-regulation to public urban environment in Ukraine: new possibilities vs old problems (added on 2015.03.26)

3. Personnel Policy in Public Administration

Zolotarev V. F. The Nature of Staff Provision of Local Government Bodies
Konotoptseva Yu. V. Staff Recruitment Methods in Public Service of Ukraine
Lavryshcheva M. V. The development of the system of motivation of civil servants

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Dombrovska S. M. Main areas of state administration recreational sphere as an example of foreign experience
Voloshin O. L. Features of government control of development of alternative energy in different countries of world
Segeda T. M. Foreign experience in the public policy making and realization: theory and practice

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Vavrenyuk S. A. Genesis of the organizational and legal security of state management of physical training of youth on the territory of Ukraine

6. Results of Research Work

Merzliak A. V. Review of Serhii Viktorovych Bielai’s monograph: “State Mechanisms of Counteraction to Crisis Phenomena of Social and Economic Nature: Theory, Methodology, Pratice”

 

[ top ]
Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння