ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2014

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Жадан О. В. Державне регулювання розвитку системи соціального діалогу в Україні
Боковикова Ю. В. Підходи до управління змінами на рівні територіальної громади
Бізікін С. В. Теоретичні засади дослідження регулювання земельних відносин
Губанова Г. В. Реалізація виборчих прав громадян України: проблеми формування та оновлення списків виборців
Васильєв О. С. Концептуалізація поняття «державна політика»: сучасне розуміння

2. Регіональне та галузеве управління

Бобровська О. Ю. Консолідована економічна політика як інструмент впливу на забезпечення стійкості розвитку регіонів
Майстро С. В., Колєнов О. М. Проблеми та протиріччя державної екологічної політики на регіональному рівні
Садковий В. П. Удосконалення державних механізмів управління якістю вищої освіти України
Мельниченко О. А. Механізми державного управління надзвичайними ситуаціями: сутність та складові
Лоскутова В. В. Проблеми організації кластерних виробничих систем
Ромін А. В. Державні механізми в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами
Гарькавий І. Б. Цільові настанови в управлінні містообслуговуючою сферою
Бут Т. В. Вибір методів діагностування розвитку економіки регіону
Вострікова Н. В. Аналіз стану законодавчої бази щодо інтегрованого управління водними ресурсами в Україні
Сисоєва С. І. Державні механізми інвестування в туристичну діяльність в Україні
Юр’єва О. І. Механізм державного управління податковим боргом: сутність поняття та складові
Кутьков В. П. Сутність і структура маркетингового механізму державного управління розвитком регіону
Михайлов А. О. Концептуальні засади оптимізації взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління в Україні
Коломієць Є. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів виконавчої влади в контексті проблем державного управління
Гончаренко М. В. Визначення основних підходів щодо формування маркетингової інформаційної системи як передумова конкурентоспроможного розвитку регіону
Новікова І. П. Зниження кредитних ризиків як фактор розвитку ринку споживчого кредитування

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Золотарьов В. Ф. Зарубіжна практика управління кадровими процесами в органах влади
Ревенко О. В., Ревенко Т. В. Особливості формування базової моделі державного службовця
Кузьменко Ю. О. Умови формування готовності державних службовців до аналітичної діяльності в системі освіти

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Древаль Ю. Д. Діяльність ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини
Даудова Г. В. Взаємодія держави і громадянського суспільства: європейський досвід
Мирна Н. В. Європейський Союз: правові та інституціональні засади політики регіонального розвитку
Непомнящий О. М. Децентралізація державного регулювання будівельної діяльності: закордонний досвід для України
Труш О. О., Андрієнко М. В., Ломовських Г. А. Формування та реалізація спільної екологічної політики Європейського Союзу в умовах сучасних інтеграційних процесів

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Сичова В. В., Гонюкова Л. В. Ґендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного розвитку в Україні
Россохатський П. М. Сучасні механізми розвитку соціального партнерства у сфері молодіжної політики
Кожушко Н. І. Механізми реалізації державної молодіжної політики і розширення транскордонного співробітництва України
Червякова О. В. Нормативно-правове поле формування громадянського суспільства як інституційний механізм публічної політики в Україні
Третяк М. В. Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері соціальної відповідальності бізнесу

6. Результати науково-дослідної роботи

Міненко В. Л. Рецензія на монографію «Механізм регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення»

Наші ювіляри

Бульба В. Г. Ювілей відомого вченого і педагога

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Жадан А. В. Государственное регулирование развития системы социального диалога в Украине
Боковикова Ю. В. Подходы к управлению изменениями в территориальной громаде
Бизикин С. В. Теоретические основы исследований регулирования земельных отношений
Губанова А. В. Реализация избирательных прав граждан Украины: проблемы формирования и обновления списков избирателей
Васильев О. С. Концептуализация понятия «государственная политика»: современное понимание

2. Региональное и отраслевое управление

Бобровська О. Ю. Консолидированная экономическая политика как инструмент влияния на обеспечение устойчивости развития регионов
Майстро С. В., Коленов А. Н. Проблемы и противоречия государственной экологической политики на региональном уровне
Садковой В. П. Совершенствование государственных механизмов управления качеством высшего образования Украины
Мельниченко А. А. Механизмы государственного управления чрезвычайными ситуациями: сущность и составляющие
Лоскутова В. В. Проблемы организации кластерных производственных систем
Ромин А. В. Государственные механизмы в системе стратегического управления высшими учебными заведениями
Гарькавый И. Б. Целевые установки в управлении градообслуживающей сферой
Бут Т. В. Выбор методов диагностики развития экономики региона
Вострикова Н. В. Анализ законодательной базы по интегрированному управлению водными ресурсами в Украине
Сысоєва С. И. Государственные механизмы инвестирования в туристическую деятельность в Украине
Юрьева О. И. Механизм государственного управления налоговым долгом: сущность понятия и составляющие
Кутьков В. П. Сущность и структура маркетингового механизма государственного управления развитием региона
Михайлов А. О. Концептуальні засади оптимізації взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління в Україні
Коломоец Е. В. Информационно-аналитическое обеспечение органов исполнительной власти в контексте проблем государственного управления
Гончаренко М. В. Определение основных подходов по формированию маркетинговой информационной системы как предпосылка конкурентоспособного развития региона
Новикова И. П. Снижение кредитных рисков как фактор развития рынка потребительского кредитования

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Золотарев В. Ф. Зарубежная практика управления кадровыми процессами в органах власти
Ревенко Е. В., Ревенко Т. В. Особенности формирования базовой модели государственного служащего
Кузьменко Ю. А. Условия формирования готовности государственных служащих к аналитической деятельности в системе последипломного образования

4. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Древаль Ю.Д. Деятельность ЮНЕСКО в сфере охраны культурного наследия
Даудова Г. В. Взаимодействие государства и гражданского общества: европейская практика
Мирная Н. В. Европейский Союз: правовые и институциональные основы политики регионального развития
Непомнящий О. М. Децентрализация государственного регулирования строительной деятельности: зарубежный опыт для Украины
Труш А. О., Андриенко Н. В., Ломовских Г. А. Формирование и реализация общей политики Европейского Союза в условиях современных экологической интеграционных процесов

5. Социальные и гуманитарные составляющие общественного развития

Сычова В. В., Гонюкова Л. В. Гендерное равенство как фактор обеспечения устойчивого общественного развития в Украине
Россохатский П. Н. Современные механизмы развития социального партнерства в сфере молодежной политики
Кожушко Н. И. Механизмы реализации государственной молодежной политики и расширения трансграничного сотрудничества Украины
Червякова О. В. Нормативно-правовое поле формирования гражданского общества как институциональный механизм публичной политики в Украине
Третяк М. В. Понятийно-категориальный аппарат государственного управления в сфере социальной ответственности бизнеса

6. Результаты научно-исследовательской работы

Миненко В. Л. Рецензия на монографию Медвидя М. М. «Механизм регулирования занятости наемных работников в военных формированиях и правоохранительных органах специального назначения»

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Zhadan O. V. Public Regulation of Developing a System for Social Dialogue in Ukraine
Bokovykova Iu. V. Approaches towards Management of Changes in Local Community
Bizikin S. V. Theoretical Grounds for Researching the Regulation of Land Relations
Hubanova H. V. Realization of Voting Rights for the citizens of Ukraine: Problems of Forming and Renewing the Lists of Voters
Vasyliev O. S. Conceptualization of the Notion of «Public Policy»: the Current Understanding

2. Regional and Industrial Management

Bobrovska O. Iu. Consolidated Economic Policy as A Factor of Steady Regional Development
Maistro S. V., Kolienov O. M. Problems and Controversies of Public Environmental Policy at The Regional Level
Sadkovyi V. P. Improvement of Public Mechanisms for Managing the Quality of Higher Education of Ukraine
Меlnychenko O. A. Public administration mechanisms for emergency management: essence and components
Loskutova V. V. Problems in Organization of Cluster Industrial Systems
Romin A. V. Public Mechanisms in The System of Strategic Management of Higher Education Institutions
Harkavyi I. B. Target Instructions in Municipal Services Management
But T. V. Choosing Methods of Diagnosing Economic Development of the Region
Vostrikova N. V. Analysis of Legal Framework for Integrated Water Management in Ukraine
Sysoieva S. I. Public Mechanisms for Investments into Tourism in Ukraine
Iurieva O. I. Mechanism of Public Administration for Tax Debt: Concept and Components
Kut’kov V. P. Nature and structure of the marketing mechanism for state management of the regional development
Mihaylov A. O. Conceptual framework for optimization of relationship between the state functions and mechanisms of public administration in Ukraine
Kolomiiets I. Informational and analytical support of executive authorities in terms of public administration
Goncharenko M. V. The main approaches to the formation of a marketing information system as a prerequisite for competitive development of the region
Novikova I. P. Reducing Credit Risk as Factor of Consumer Credit Market Development

3. Personnel Policy in Public Administration

Zolotarev V. F. Foreign experience of HR processes management in government bodies
Revenko O. V., Revenko T. V. Peculiarities of Forming a Basic Model of a Public Servant
Kuzmenko Y. O. Conditions of formation of readiness of civil servants to analytical activity in the postgraduate education system

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Dreval Yu. D. UNESCO Activities in Cultural Heritage Protection
Daudova H. V. Cooperation of The State and of The Civil Society: European Experience
Myrna N. V. European Union: Legal and Institutional Basis for Regional Development Policy
Nepomnyashchiy А. Decentralization of public construction activity regulation: world experience for Ukraine
Trush O.O., Andriienko M. V., Lomovskykh H. A. Formation and implementation of common environmental policy of european union under conditions of current integration processes

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Sychova V. V., Honiukova L. V. Gender Equality as A Factor Providing Steady Social Development in Ukraine
Rossokhatskyi P. M. Modern Mechanisms of Social Partnership Development in Youth Policy
Kozhushko N. I. Mechanisms of public youth policy implementation and trans-border cooperation extension
Chervyakova О. Legal framework formation of civil society as an institutional mechanism for Public Policy in Ukraine
Tretyak M. V. Conceptual and categorical apparatus Public Management Social Responsibility

6. Results of Research Work

Minenko V. L. Review of the Monograph of Medvid M. M. «Mechanism for the Regulation of Employment among Wage Workers in Military Organizations and Special Law Enforcement Authorities»

 

[ top ]
Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння