ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2013

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Статівка Н. В. Державне забезпечення розвитку інноваційного потенціалу регіону
Дорошенко В. С. Формування правової держави через становлення громадянського суспільства
Конотопцев О. С. Використання технологій електронного урядування в процесі надання адміністративних послуг
Ларіна Н. Б. Імідж як комунікативна основа позиціонування влади
Сергєєва О. Ю. Українська державність: проблеми ідентифікації
Лазько О. М. Етнополітичний вимір державної політики: основні категорії та поняття
Макаренко О. М. Теологічні засади розбудови державності в Україні
Чебан О. І. Гносеологічні засади конструктивізму в оцінюванні

2. Регіональне та галузеве управління

Дзюндзюк В. Б., Полковниченко Д. Ю. Вплив надзвичайних ситуацій на соціально-економічний розвиток територій
Клімушин П. С., Григоряк М. В. Особливості управління інтелектуальною власністю в умовах розвитку інформаційного суспільства
Степаненко С. В. Основні підходи, напрями та інструментарії державного регулювання економіки
Горецький А. І. Державні механізми формування кластерів у рекреаційній сфері Карпатського регіону
Парамонов А. О. Проблематика територіальної організації влади в регіоні та еволюція адміністративно-територіальних систем
Помаза-Пономаренко А. Л. Концептуальні підходи до вдосконалення організаційно-функціональної структури системи державного регулювання земельно-орендних відносин
Нарожний С. М. Формування механізмів взаємодії держави та бізнесу на засадах державно-приватного партнерства
Мирна Н. В. Зміст принципів та завдань державної регіональної політики в контексті європейської інтеграції
Сергієнко Н. В. Програмно-цільовий метод і проблематика його впровадження в бюджетний процес місцевих бюджетів

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Орлов О. В. Державне управління підготовкою фахівців у сфері кібербезпеки
Попова Г. Л. Проблеми формування іміджу та управлінського професіоналізму державних службовців у сучасній Україні
Садковий В. П. Державні механізми реформування та становлення системи підготовки фахівців цивільного захисту України
Лунячек Н. О. Організаційна культура у сфері освіти: теоретичний аспект
Канавець М. В. Актуальні проблеми формування засад державної кадрової політики в Україні

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Дєгтяр А. О., Гончаренко М. В. Зарубіжний досвід державного регулювання процесу комерціалізації інтелектуальної власності
Жадан О. В. Європейська модель державного регулювання соціально-трудових відносин: вітчизняні інтерпретації
Якимчук А. Ю. Характеристика стану біорізноманіття: порівняльний аналіз системи державного управління України та розвинених держав світу
Шепеленко О. Г. Державне регулювання інноваційної діяльності у Фінляндії: досвід регіонів
Мельников О. Ф. Реформа та підготовка державного сектора у країнах Центральної та Східної Європи

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Бульба В. Г. Соціальні функції держави в умовах управління змінами
Сичова В. В. Гендерна проблематика як складова сімейної політики в Україні
Кулик О. М. Сфера державної сімейної політики в Україні: сутність і проблеми
Мандрикіна А. С. Якість життя населення в контексті соціально-економічного розвитку країни

6. Результати науково-дослідної роботи

Кузнецов А. О., Калінкіна Н. В., Герасименко Г. Г., Іванова Л. А., Приживара С. В. Майбутня спеціальність та Інститут: проблема вибору

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Стативка Н. В. Государственное обеспечение развития инновационного потенциала региона
Дорошенко В. С. Формирования правового государства через становление гражданского общества
Конотопцев О. С. Использование технологий электронного правительства в процессе предоставления административных услуг
Ларина Н. Б. Имидж как коммуникативное основание позиционирования власти
Сергеева Е. Ю. Украинская государственность: проблемы идентификации
Лазько А. Н. Этнополитическое измерение государственной политики: основные категории и понятия
Макаренко А. М. Теологические основы становления государственности в Украине
Чебан А. И. Гносеологические основы конструктивизма в оценивании

2. Региональное и отраслевое управление

Дзюндзюк В. Б., Полковниченко Д. Ю. Влияние чрезвычайных ситуаций на социально-экономическое развитие территорий
Климушин П. С., Григоряк Н. В. Особенности управления интеллектуальной собственностью в условиях развития информационного общества
Степаненко С. В. Основные подходы, направления и инструментарии государственного регулирования экономики
Горецкий А. И. Государственные механизмы формирования кластеров в рекреационной сфере Карпатского региона
Парамонов А. А. Проблематика территориальной организации власти в регионе и эволюция административно-территориальных систем
Помаза-Пономаренко А. Л. Концептуальные подходы к совершенствованию организационно-функциональной структуры системы государственного регулирования земельно-арендных отношений
Нарожный С. Н. Формирование механизмов взаимодействия государства и бизнеса на основе государственно-частного партнерства
Мирная Н. В. Содержание принципов и задач государственной региональной политики в контексте европейской интеграции
Сергиенко Н. В. Програмно-целевой метод и проблематика его внедрения в бюджетный процесс местных бюджтов

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Орлов А. В. Государственное управление подготовкой специалистов в области кибербезопасности
Попова А. Л. Проблемы формирования имиджа и управленческого профессионализма государственных служащих в современной Украине
Садковой В. П. Государственные механизмы формирования качественной системы высшего образования в Украине
Лунячек Н. А. Организационная культура в сфере образования: теоретический аспект
Канавец М. В. Актуальные проблемы формирования основ государственной кадровой политики в Украине

4. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Дегтярь А. О., Гончаренко М. В. Зарубежный опыт государственного регулирования процесса коммерциализации интеллектуальной собственности
Жадан А. В. Европейская модель государственного регулирования социально-трудовых отношений: отечественные интерпретации
Якимчук А. Ю. Характеристика состояния биоразнообразия: сравнительный анализ системы государственного управления Украины и развитых государств мира
Шепеленко Е. Г. Государственное регулирование инновационной деятельности в Финляндии: опыт регионов
Мельников А. Ф. Реформа и подготовка государственного сектора в странах Центральной и Восточной Европы

5. Социальные и гуманитарные составляющие общественного развития

Бульба В. Г. Социальные функции государства в условиях управления изменениями
Сычова В. В. Гендерная проблематика как составляющая семейной политики в Украине
Кулик А. М. Сфера государственной семейной политики в Украине: сущность и проблемы
Мандрыкина А. С. Качество жизни населения в контексте социально-экономического развития страны

6. Результаты научно-исследовательской работы

Кузнецов А. О., Калинкина Н. В., Герасименко А. Г., Иванова Л. А., Приживара С. В. Будущая специальность и высшее учебное заведение: мотивация выбора

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Stativka N. V. State Provision of Innovative Potential Development in Region
Doroshenko V. S. Legal State Formation Through Establishment of Civil Society
Konotoptsev O. S. Application of Electronic Governance in Administrative Services Provision
Larina N. B. Image as Communication Basis for Authority Positioning
Serhieieva O. Yu. Ukrainian National Identity: Identification Problems
Lazko O. M. Ethno-Political Dimension of State Policy: Basic Categories and Concepts
Makarenko O. М. Theological Basis of State Creation in Ukraine
Cheban A. Gnoseological bases of constructivism in evaluation

2. Regional and Industrial Management

Dziundziuk V. B., Polkovnychenko D. Yu. Influence of Emergencies on Socio-Economic Development of Territories
Klimushyn P. S., Hryhoriak M. V. Peculiarities in Intellectual Property Management in Development of Informational Society
Stepanenko S. V. Basic Approaches, Directions and Instruments in State Regulation of Economy
Goretskiy A. I. State Mechanisms for Cluster Formation in Recreation of Carpathian Region
Paramonov A. O. Problems in Territorial Organization of Power in Region and Evolution of Administrative-Territorial Systems
Pomaza-Ponomarenko A. L. Conceptual Approaches to Improvement of Organization-Functional Structure of State Regulation in Land Lease Relations
Narozhnyi S. M. Development of Interaction Mechanisms Between State and Business on Basis of Public-Private Partnership
Myrna N. V. Content of the principles and objectives of regional policy in European integration context
Serhienko N. V. Program-target method and problems of introduction into the budgetary process of local budgets

3. Personnel Policy in Public Administration

Orlov O. V. Public Administration of Training Cyber Security Experts
Popova G. L. The Problems of Image Formation and Managerial Professionalism of Civil Servants in Modern Ukraine
Sadkovy V. P. Government Mechanisms of Higher Education System Formation in Ukraine
Luniachek N. Organizational Culture in Education: Theoretical Aspect
Kanavets M. V. Actual Problems of Forming Bases for State Personnel Policy in Ukraine

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Diehtiar A. O., Honcharenko M. V. Foreign Experience of State Regulation of Intellectual Property Commercialization
Zhadan O. V. European Model for State Regulation of Social and Labor Relations: Native Interpretations
Yakymchuk A. Yu. Characteristics in Biodiversity Condition: Comparative Analysis of Public Administration System in Ukraine and Developed Countries
Shepelenko O. H. State Regulation of Innovative Activity in Finland: Experience in Regions
Melnikov O. F. Reform and Preparation of Public Sector in Central and Eastern Europe

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Bulba V. G. State Social Functions in Terms of Change Management
Sychova V. V. Gender Problem Issues as Family Policy Component in Ukraine
Kulyk O. M. Sphere of State Family Policy in Ukraine: Essence and Challenges
Mandrykina А. S. Life Quality of Population within Social and Economic Development of the Country

6. Results of Research Work

Kuznetsov А. О., Kalinkina N. V., Herasymenko H. H., Ivanova L. A., Pryzhyvara S. V. Future specialty and Institute: problem of choice

 

[ top ]
Copyright © 2013 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння