ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2013

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Дзюндзюк В. Б., Дзюндзюк Б. В. Поява і розвиток кіберзлочинності
Древаль Ю. Д. Безпека особистості в конфліктному соціумі
Колесніков Б. П. Удосконалення державних механізмів цілепокладання та цілездійснення у сфері управління розвитком інформаційного суспільства в Україні
Кринична І. П. Гендерно-валеологічний вимір ефективності державного управління
Дєгтяр О. А. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної держави в умовах сучасних викликів
Козлов К. І. Теорія державного управління: парадигми, концепти та системи
Конотопцев О. С. Проблеми та перспективи використання технологій електронного урядування в діяльності органів влади України
Селютіна Н. Ф. Можливості методології соціокультурного підходу в державному управлінні
Сергєєва О. Ю. Типи державної мовної політики: експансія, уніфікація, космополітизм
Попов С. А. Державно-управлінські нововведення: обґрунтування поняття та предметного поля
Хлєбнікова А. А. Комунікативний менеджмент як найважливіший компонент державного управління в умовах глобалізації: теоретико-методологічний контекст
Чебан О. І. Філософія позитивізму та постпозитивізму в оцінювальному дослідженні

2. Регіональне та галузеве управління

Статівка Н. В. Державний вплив на процеси відтворення трудових ресурсів аграрного сектора економіки
Боковикова Ю. В., Гнезділо О. С. Удосконалення діяльності державних архівних установ України
Бондарева А. Ф. Реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ в Україні: суспільна думка
Бублій М. П., Паращук Т. М. Управління персоналом підприємств целюлозно-паперової галузі в умовах внутрішньогалузевої кризи
Степаненко С. В. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу регіону та управління ним
Ульянченко Ю. О. Сучасний стан та рівень державної підтримки аграрного сектора економіки України
Коваленко О. М. Державне управління у процесі подолання конфлікту інтересів держави та бізнесу
Непомнящий О. М. Результативність житлової політики в індексній оцінці
Садковий В. П. Основні економічні механізми державного регулювання входження в європейський простір сучасної вищої освіти України

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Лунячек В. Е. Проблеми формування педагогічної компетентності у магістрів державного управління
Орлов О. В. Соціальні мережі як сучасне середовище навчання державних службовців
Бондар Д. В. Основні технології впровадження іноваційних механізмів реформування системи підготовки управлінських кадрів

4. Місцеве самоврядування

Наконечний В. В. Конституювання методології "імплантована самоврядність" як стратегії осмислення державно-управлінських процесів на рівні міста
Мусєєв М.С. Сучасні проблеми управління розвитком інфраструктури великого міста: на прикладі м. Харкова
Гуськова І. Б. Показники оцінки ефективності управління комунальною власністю

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Діденко Н.Г. Організаційно-правові засади правоохоронної діяльності в ЄС: регіональний аспект
Ровинська К. І. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування як основа формування місцевого самоврядування в Україні
Кононович В. Г. Нормативно-правові засади державного управління у сфері фізичної культури і спорту на прикладі європейських країни
Хашиєва Л. В. Множинна ідентичність: реалії глобалізованого суспільства
Мирна Н. В. Сучасні тенденції регіоналізації та їх роль в європейських інтеграційних процесах

6. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Карамишев Д. В., Бульба В. Г., Поступна О. В., Ростовська В. І. Розвиток системи позашкільної освіти на регіональному рівні як необхідний елемент у вихованні особистості
Жадан О. В. Методологічні підходи до оцінки результативності державного регулювання національної системи соціально-трудових відносин
Агабабян А. О. Освіта людей з особливими потребами: нормативно-правовий аспект
Шниптєва А. Ю. Теоретико-методологічні засади державного регулювання гуманітарного розвитку сучасного українського суспільства
Шурма І. М. Проблеми інтеграції людей з обмеженими можливостями в суспільство
Яцкін В. І. Проблеми та перспективи охорони праці в контексті глобалізації

7. Результати науково-дослідної роботи

Кузнецов А. О., Калінкіна Н.В., Ревенко Т. В., Герасименко А.Г., Іванова Л. А., Красножон Г. О., Приживара С. В. Здоровий спосіб життя: погляд студентської молоді ХарРІ НАДУ

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Дзюндзюк В. Б., Дзюндзюк Б. В. Появление и развитие киберпреступности
Древаль Ю. Д. Безопасность личности в конфликтном социуме
Колесников Б. П. Совершенствование государственных механизмов целеполагание и целеосуществления в сфере управления развитием информационного общества в Украине
Криничная И. П. Гендерно-валеологическое измерение эффективности государственного управления
Дєгтярь О. А. Теоретические основы социального государства в условиях современных вызовов
Козлов К. И. Теория государственного управления: парадигмы, концепты и системы
Конотопцев О. С. Проблемы и перспективы использования технологий электронного равительства в деятельности органов власти Украины
Селютина Н. Ф. Возможности методологии социокультурного подхода в государственном управлении
Сергеева Е. Ю. Типы государственной языковой политики: експансия, унификация, космополитизм
Попов С. А. Государстенно-управленческие нововведения: обоснование понятия и предметного поля
Хлебникова А. А. Коммуникативный менеджмент как самый важный компонент государственного управления в условиях глобализации: теоретико-методологический контекст
Чебан А. И. Философия позитивизма и постпозитивизма в оценочном исследовании

2. Региональное и отраслевое управление

Стативка Н. В. Государственное влияние на процессы воспроизводства трудовых ресурсов аграрного сектора экономики
Боковикова Ю. В., Гнездило О. С. Усовершенствование деятельности государственных архивных органов Украины
Бондарева А. Ф. Реформирование государственных и коммунальных СМИ в Украине: общественное мнение
Бублий М. П., Паращук Т. Н. Управление персоналом предприятий целлюлозо-бумажной отрасли в условиях внутриотраслевого кризиса
Бульба В. Г. Социальные функции государства в условиях управления изменениями
Степаненко С. В. Оценка еффективности использования экономического потенциала и управление им
Ульянченко Ю. А. Современное состояние государственной поддержки аграрного сектора экономики Украины
Коваленко А. М. Государственное управление в процессе преодоления конфликта интересов государства и бизнеса
Непомнящий А. Н. Результативность жилищной политики в индексной оценке
Садковый В. П. Основные экономические механизмы государственного регулирования вхождения в европейское пространство современного высшего образования Украины

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Лунячек В. Э. Проблемы формирования педагогической компетентности у магистров государственного управления
Орлов А. В. Социальные сети как современная среда обучения государственных служащих
Бондар Д. В. Основные технологии внедрения инновационных механизмов реформирования системы подготовки управленческих кадров

4. Местное самоуправление

Наконечний В. В. Конституирование методологии "имплантированное самоуправление" как стратегии осмысления государственно-управленческих процессов на уровне города
Мусєєв М. С. Современные проблемы управления развитием инфраструктуры большого города: на примере г. Харькова
Гуськова І. Б. Показатели оценки эффективности управления коммунальной собственностью

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Диденко Н. Г. Организационно-правовые основы правоохранительной деятельности в ЕС: региональный аспект
Ровинская Е. И. Принципы Европейской хартии о местном самоуправлении как основа формирования местного самойправления в Украине
Кононович В. Г. Нормативно-правовые основы государственного управления в сфере физической культуры и спорта на примере европейских стран
Хашиєва Л. В. Множественная идентичность: реалии глобализированного общества
Мирная Н. В. Современные тенденции регионализации и их роль в европейских интеграционных процессах

6. Социальные и гуманитарные составляющие общественного развития

Карамышев Д. В., Бульба В. Г., Поступная Е. В., Ростовская В. И. Развитие системы внешкольного образования на региональном уровне как необходимый элемент в воспитании личности
Жадан А. В. Методологические подходы к оценке результативности государственного регулирования национальной системи соцмально-трудовых отношений
Агабабян А. А. Образование людей с особенными потребностями: нормативно-правовой аспект
Шниптєва А. Ю. Теоретико-методологические основы государственного регулирования гуманитарного развития современного украинского общества
Шурма И. М. Проблемы интеграции людей с ограниченными возможностями в общество
Яцкин В. И. Проблемы и перспективы охраны труда в контексте глобализации

7. Результаты научно-исследовательской работы

Кузнецов А. О., Калинкина Н. В., Ревенко Т. В., Герасименко А. Г., Иванова Л. А., Красножон Г. О., Приживара С. В. Здоровый способ жизни: мнение студенческой молодежи ХарРИ НАГУ

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Dziundziuk V., Dziundziuk B. The Emergence and Development of Cybercrime
Dreval Yu. D. Security of Individual in a Conflict Society
Kolesnikov B. P. Improvement of Public Mechanisms of Goal Setting and Goal Achieving in the Sphere of Administration of Information Society Development in Ukraine
Krinichnaya I. P. Gender-Valeological Dimension of Public Administration Effectiveness
Diegtiar O. A. Theoretical and Methodological Basis for Welfare State under Modern Challenges
Kozlov K. I. Public Administration Theory: Paradigms, Concepts and Systems
Konotoptsev O. S. Problems and Prospects of Using E-governance Technologies in Public Authorities of Ukraine
Selyutina N. Features methodology sociocultural approach to public administration
Sergeyeva O. Yu. Types of the State Language Policy: Expansion, Unification, Cosmopolitism
Popov S. A. Public management innovation: study concept and subject field
Khlebnikova A. The communicative management as an essential component of public administration in the context of globalization: theoretical and methodological context
Cheban A. Philosophy of positivism and post-positivism is in evaluating research

2. Regional and Industrial Management

Stativka N. V. State Impact on Reproduction of Labor Resources in Agricultural Sector
Bokovykova J., Hnezdilo O. Improvement of State Archival Institutions Activity of Ukraine
Bondareva A. F. The state and utility print media reforming in Ukraine: public opinion
Bubliy M. P., Parashchuk T. M. Human resource management in companies of pulp and paper industry under intra-branch crisis
Stepanenko S. V. Evaluating the Effectiveness of the Use of the Economic Potential of the Region and Its Management
Ulyanchenko Y. O. Current State of Agrarian Sector Government Support in Ukraine
Kovalenko O. M. Public Administration in the Process of Overcoming the Conflict of State and Business Interests
Nepomnyaschiy O. M. Index evaluation of housing policy performance
Sadkovy V. P. Basic economic mechanisms of state control of entering in european space of modern higher education of Ukraine

3. Personnel Policy in Public Administration

Lunyachek V. E. Challenges of Forming Pedagogical Competency in MPA Students
Orlov O. V. Social Networking as a Modern Learning Environment for Training Civil Servants
Bondar D. V. Introduction of Basic Technologies of Innovative Mechanisms of Reformation of the System of Administrative Staff Training

4. Local Government

Nakonechnyi V. V. Constituting Methodology of "Implanted Self-Government" as Strategy of Public Administration Processes Conceptualization on Municipal Level
Museyev M. Modern Problems of Managing Infrastructure Development of the City: the Case of Kharkov
Guskova I. Indices of Performance Eficiency of Communal Property Management

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Didenko N. G. Organizational-Legal Basis of Law Protection Activity in EU: Regional Aspect
Rovinska K. I. The Principles of the Eu ropean Charter of Local Self-Government as a Basis for the Formation of Local Self-Government in Ukraine
Kononovich V. G. Regulatory Basis of Physical Training and Sports State Management, Evidence from European Countries
Khashiyeva L. V. Multiple identities: the globalized society reality
Myrna N. V. Modern Tendencies of Regionalization and their Role in European Integration Process

6. Social and Humanitarian Components of Public Development

Karamyshev D. V., Bulba V. G., Postupna O. V., Rostovskaya V. I. Development of out-of-school education system at the regional level asa necessary element in personality education
Zhadan O.V. Methodological Approaches to Assessing the Impact of Government Regulation of the National System Social and Labor Relations
Aghababyan A. Education of People with Disabilities: Normative-and-Legal Aspect
Shnyptyeva A. Theoretical and methodological principles of state regulation humanitarian development of modern Ukrainian society
Shurma I. M. Problems of Social Integration of People with Disabilities
Yatskin V. I. Challenges and Opportunities for Occupational Safety and Health in the Globalization Context

7. Results of Research

Kuznetsov A. O., Kalinkina N. V., Revenko T.V., Gerasimenko A. G., Ivanova L. A., Krasnozhon G. O., Prizhyvara S. V. Healthy Life-Style: Perspective of Student Youth of KRI NAPA

 

[ top ]
Copyright © 2013 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння