ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2012

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Древаль Ю. Д. Радянська модель політичного представництва
Степанов В. Ю. Проблеми та перспективи інформаційного суспільства
Шаров Ю. П., Чикаренко О. О. Підхід до вимірювання успішності досягнення стратегічних орієнтирів розвитку Державної податкової служби України
Д'яченко В. В. Особливості розмежування політичного та адміністративного рівнів системи державного управління України
Єганов В. В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні
Кернес Г. А. Відносини центральних та регіональних еліт: соціологічний аналіз
Клімушин П. С. Документознавство та інформаційна діяльність в державному управлінні
Орлов М. М. Методичний апарат визначення показників діяльності регіонального органу виконавчої влади в системі взаємодії у сфері охорони правопорядку
Парубчак І. О. Сучасний стан та проблеми державного регулювання політичної соціалізації в Україні
Солових В. П., Інковська Ю. М. Суб'єкти державної політики брендингу територій в Україні
Федорчак О. В. Інноваційні інструменти управління цільовими програмами та проектами
Панасенко І. О. Особливості функціонування та розвитку житлово-комунального господарства в Україні
Соляник К. М. Зв'язки з громадськістю в контексті реалізації державної політики України
Стрельцов В.Ю. Система керівних документів державної євроінтеграційної політики

2. Регіональне та галузеве управління

Майстро С. В., Хірамагомедов М. Г. Ринок зерна в Україні: сучасний стан та напрямки державного регулювання
Мельниченко О. А. Інноваційний розвиток національної економіки: виклики для держави, бізнесу та населення
Коновалов Л. С. Організаційно-правове забезпечення аудиту ефективності бюджетних програм в Україні
Бєлай С. В. Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України
Гончаренко М. В. Фінансове забезпечення розвитку територій: теоретичний аспект
Дрожжин Д. Ю. Механізм державного регулювання енергоефективності в Україні
Ковальчук В. Г. Цілі та критерії соціально-економічного регіонального розвитку
Непомнящий О. М. Системи інформаційної підтримки управління об'єднаною житловою системою
Пасемко Г. П. Синергетично-інформаційні засади регулятивного впливу держави на аграрні відносини
Степаненко С. В. Інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна політика в контексті сталого економічного зростання
Ульянченко Ю. О., Ульянченко Н. В. Окремі питання удосконалення державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
Кутьков В. П. Теоретичні аспекти концепції маркетингу як філософії управління регіоном
Соболь О. М., Приходько Р. В. Організаційно-правовий механізм державного управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
Наконечний В. В. Типологізація міст: управлінський вимір
Гавкалова Н. Л. Особливості механізму фінансового управління функціонуванням підприємств
Клименчукова Н. С. Науково-теоретичні засади організації управління матеріально-технічним забезпеченням сільськогосподарських підприємств
Гордієнко О. М. Капітальні інвестиції: зміст, роль та місце у державній інвестиційній діяльності
Бондар Д. В. Формування механізмів державного управління освітою у сфері якісної підготовки студентів управлінських спеціальностей
Євсюков О. П. Реформування системи підготовки фахівців державної служби цивільного захисту відповідно до нових освітніх стандартів
Омаров А. Е. Державне управління економічними процесами на регіональному рівні
Ільченко Н. М. Транскордонне співробітництво в Україні: перспективи розвитку єврорегіонів
Ландсман В.А. Теоретичні аспекти розвитку системи управління персоналом сучасного підприємства

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Шпекторенко І. В. Наукові підходи до визначення поняття "професійне середовище державної служби (державного органу)"
Щегорцова В. М. Шляхи запобігання і протидії корупції в органах публічного управління України
Янов В. В., Бур'ян В. В. Шляхи підвищення ефективності роботи та відкритості органів державної влади на прикладі конкурсу "Приязна адміністрація"

4. Місцеве самоврядування

Поповичева Н. Е. К вопросу об актуальности проблемы управления моногородами в РФ в современных условиях
Худоба О. В. Голова місцевої державної адміністрації: особливості та роль посади в сучасному державному управлінні
Коваленко А. В. Завдання та функції органів місцевого самоврядування у забезпеченні захисту прав споживачів
Гордєєв О. К.Забезпечення сталого місцевого розвитку: підходи, принципи, складові

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Вітренко-Хрустальова Т. М. Особливості та напрямки державного регулювання інноваційного розвитку економіки в різних країнах
Козич О. М. Досвід провідних країн світу в управлінні будівельною галуззю
Ісаєв А. В. Партнерство Російської Федерації, України та Європейського Союзу в енергетичній сфері: проблеми та перспективи
Толкованов В.В. Європейські інструменти інституційної розбудови та досвід їх впровадження в Україні

6. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Тамм А. Є. Деякі аспекти регіональної соціальної політики в трансформаційних умовах українського суспільства
Кононович В. Г. Державне регулювання сфери фізкультурно-спортивних послуг
Пивоваров О. В. Оцінка стану добровільного медичного страхування для удосконалення механізмів державного управління
Білосорочка С. І. Людські відносини в державному управлінні
Дєгтяр О.А. Розвиток соціальної сфери як основа забезпечення якості життя населення
Ткаченко О. І. Громадянське суспільство, соціальна ііолітика, проблеми інвалідності

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Древаль Ю. Д. Советская модель политического представительства
Степанов В. Ю. Проблемы и перспективы информационного общества
Шаров Ю. П., Чикаренко А. А. Подход к измерению успешности достижения стратегических ориентиров развития Государственной налоговой службы Украины
Дьяченко В. В. Особенности разграничения политического и административного уровней системы государственного управления Украины
Еганов В. В. Проблемы и перспективы внедрения системы электронного правительства в Украине
Кернес Г. А. Отношения центральных и региональных элит: социологический анализ
Климушин П. С. Документознание и информационная деятельность в государственном управлении
Орлов Н. М. Методический аппарат определения показателей деятельности региональных органов исполнительной власти в системе взаимодействия в сфере охраны правопорядка
Парубчак И. О. Современное состояние и проблемы государственного регулирования политической социализации в Украине
Солових В. П., Инковская Ю. Н. Субъекты государственной политики брендинга территорий в Украине
Федорчак О. В. Инновационные инструменты управления целевыми программами и проектами
Панасенко И. А. Особенности функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства в Украине
Соляник К. Н. Связи с общественностью в контексте реализации государственной политики Украины
Стрельцов В. Ю. Система руководящих документов государственной евроинтеграционной политики

2. Региональное и отраслевое управление

Майстро С. В., Хирамагомедов М.Г. Рынок зерна в Украине: современное состояние и направления государственного регулирования
Мельниченко А. А. Инновационное развитие национальной экономики: вызовы для государства, бизнеса и населения
Коновалов Л. С. Организационно-правовое обеспечение аудита эффективности бюджетных программ в Украине
Белай С. В. Концепция стратегии социально-экономической безопасности регионов Украины
Гончаренко М. В. Финансовое обеспечение развития территорий: теоретический аспект
Дрожжин Д. Ю. Механизм государственного регулирования энергоэффективности в Украине
Ковальчук В. Г. Цели и критерии социально-экономического регионального развития
Непомнящий А. М. Системы информационной поддержки управления объединенной жилищной системой
Пасемко Г. П. Синергетически-информационные основы регулятивного влияния государства на аграрные отношения
Степаненко С. В. Инвестиционная привлекательность регионов и инновационная политика в контексте стабильного экономического роста
Ульянченко Ю. А., Ульянченко Н. В. Отдельные вопросы совершенствования государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
Кутьков В. П. Теоретические аспекты концепции маркетинга как философии управления регионом
Соболь А. М., Приходько Р. В. Организационно-правовой механизм государственного управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Наконечный В. В. Типологизация городов: управленческое измерение
Гавкалова Н. Л. Особенности механизма финансового управления функционированием предприятий
Клименчукова Н. С. Научно-теоретические основы организации управления материально-техническим обеспечением сельськохозяйственных предприятий
Гордиенко А. М. Капитальные инвестиции: содержание, роль и место в государственной инвестиционной деятельности
Бондарь Д. В. Формирование механизмов гоударственного управления образованием в сфере качественной подготовки студентов управленских специальностей
Евсюков А. П. Реформирование системы подготовки специалистов государственной службы гражданской защиты в соответствии с новыми образовательными стандартами
Омаров А. Э. Государственное регулирование экономических процессов на региональном уровне
Ильченко Н. М. Трансграничное сотрудничество в Украине: перспективы развития еврорегионов
Ландсман В. А. Теоретические аспекты развития системы управления персоналом современного предприятия

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Шпекторенко И. В. Научные подходы к определению понятия "профессиональная среда государственной службы (государственного органа)"
Щегорцова В. Н. Пути предотвращения и противодействия коррупции в органах публичного управления Украины
Янов В. В., Бурьян В. В. Пути повышения эффективности работы и открытости органов государственной власти на примере конкурса "Приветливая администрация"

4. Местное самоуправление

Поповичева Н. Е. К вопросу об актуальности проблемы управления моногородами в РФ в современных условиях
Худоба А. В. Глава местной государственной администрации: особенности и роль должности в современном государственном управлении
Коваленко А. В. Задачи и функции органов местного самоуправления в обеспечении защиты прав потребителей
Гордеев О.К. Обеспечение устойчивого местного развития: подходы, принципы, составляющие

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Витренко-Хрусталева Т. Н. Особенности и направления государственного регулирования инновационного развития экономики в разных странах
Козыч А. М. Опыт ведущих стран мира в управлении строительной отраслью
Исаев А. В. Партнерство Российской Федерации, Украины и Европейского Союза в энергетической сфере: проблемы и перспективы
Толкованов В. В. Европейские инструменты институционной развития и опыт их внедрения в Украине

6. Социальные и гуманитарные составляющие общественного развития

Тамм А. Е. Некоторые аспекты региональной социальной политики в условиях трансформации украинского общества
Кононович В. Г. Государственное регулирование сферы физкультурно-спортивных услуг
Пивоваров А. В. Оценка состояния добровольного медицинского страхования для совершенствования механизмов государственного управления
Белосорочка С. И. Человеческие отношения в государственном управлении
Дегтярь О. А. Развитие социальной сферы, как основа обеспечения качества жизни населения
Ткаченко Е. И. Гражданское общество, социальная политика, проблемы инвалидности

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Dreval Yu. D. Soviet model of political representation
Stepanov V. Yu. Problems and prospects of information society
Sharov Yu. P., Chykarenko O. O. Approach to measuring success of strategic goals achievement in development of State Tax Service of Ukraine
Diachenko V. V. Differentiation features of political and administrative levels of public administration system in Ukraine
Yehanov V. V. Problems and prospects of e-government system implementation in Ukraine
Kernes G. The relationship of the central and regional elites: a sociological analysis
Klimushyn P. S. Documentation and information activity in public administration
Orlov M. M. Methodological mechanism to identify indicators of regional executive power body of interaction system in law enforcement
Parubchak I. O. Current status and problems of state regulation of political socialization in Ukraine
Solovykh V. P., Inkovska Yu. M. Subjects for branding state policy of territories in Ukraine
Fedorchak O. V. Innovative management mechanisms of targeted programs and projects
Panasenko I. O. Functioning and development Features of housing-communal services in Ukraine
Solianyk K. М. Public relations in state policy realization in Ukraine
Streltsov. V. Yu. The system of governing documents for eurointegration policy

2. Regional and Industrial Administration

Maistro S. V., Khiramahomedov M. H. Grain market in Ukraine: current status and state regulation directions
Melnychenko O. A. Innovative development of national economy: challenges for state, business and public
Konovalov L. S. Organization-legal support for audit of budgetary programs efficiency in Ukraine
Bielai S. V. Concept of socio-economic security strategy of regions in Ukraine
Honcharenko M. V. Financial provision of territorial development: theoretical aspect
Drozhzhyn D. Yu. State regulation mechanisms of energy efficiency in Ukraine
Kovalchuk V. H. Objectives and criteria of socio-economic regional development
Nepomniashchyi O. M. Systems of information support with combined housing system management
Pasemko H. P. Synergetic-information bases of state regulatory influence on agrarian relations
Stepanenko S. V. Investment attractiveness of regions and innovation policy in sustainable economic growth
Ulianchenko Yu. O., Ulianchenko N. V. Certain issues of state support improvement for agricultural commodity producers
Kutkov V. P. Theoretical aspects in marketing concept as philosophy of regional management
Nakonechnyi V. V. Typologyzation of municipalities: managerial dimension
Havkalova N. L. Especially financial management of the enterprise
Klimenchukova N. S. Theoretical bases of organization of management of logistical agricultural enterprises
Sobol А. M., Рrіkнodko R. V. Organizational and legal mechanism of state administration in the field of population and territories from emergency situations
Hhordienko A. M. Capital investment: the content, the role and place in public investment
Bondar D. V. Forming of mechanisms of state administration by education in the field of quality preparation of students of management specialities
Evsyukov O. P. Reformation of the system of preparation of specialists of government service of civil defence according to new educational standards
Omarov A. State administration economic processes is at regional level
Ilchenko N. M. Cross-border cooperation in Ukraine: the prospects of development of Euroregions
Landsman V. A. Theoretical aspects of personnel management system of modern enterprise

3. Personnel Policy in Public Administration

Shpektorenko I. V. Scientific approaches to concept definition of "professional environment of civil service (state body)"
Shchehortsova V. M. Ways to prevent and counteract corruption in public administration bodies in Ukraine
Yanov V. V., Burian V. V. Ways to improve working efficiency and transparency of state power by example of "Friendly Administration" competition

4. Local Government

Popovycheva N. E. On issue of management problem actuality of mono-towns in Russian Federation under present-day conditions
Khudoba O. V. Head of local public administration: features and role of position in modern public administration
Kovalenko A. V. Objectives and functions of local government bodies in consumer protection
Gordeev O.K. Sustainable Local Development: approaches, principles, components

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Vitrenko-Khrustalieva T. N. Features and directions of state regulation in innovative development of economy in different countries
Kozych O. М. Experience of leading countries in building trade management
Isayev A. V. The partnership of the Russian Federation, Ukraine and the European Union in the energy sector: problems and prospects.
Tolkovanov V. V. European institutional development tools and experience of their implementation in Ukraine

6. Social and Humanitarian Components of Public Development

Tamm A. Ye. Some aspects of regional social policy in transformation conditions of Ukrainian society
Kononovych V. H. State regulation of physical culture and sport services
Pyvovarov O. V. Voluntary medical insurance assessment to improve public administration mechanisms
Bilosorochka S. I. Human relations of public administration
Diegtiar O. A. Social Development as the basis of the quality of life
Tkachenko E. I. Civil society, social policy, problems of disability

 

[ top ]
Copyright © 2012 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння